ሓድሽ ግንባር ዲፕሎማሲ

Isaias_money_1

ሓድሽ ግንባር ዲፕሎማሲ

ኣብዚ ቅንያት ዚ: መራሕ ናይ “ግንቦት ሸውዓተ” ዝተሰምየ: ሓደ ናይ ኢትዮጵያውያ ፓለቲካው ውድብ: ብዛዕባ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስ ራብዓይ ርእሱ ኮይኑ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ዑደት ጸብጻብ እናሃበ እንከሎ: ድምጹ ተቐዲሑ ናብ መርበባት ሓበሬታ ስለዝለሓዀ: ትሕዝቶ ናይቲ ዘይተዓደምናዮ ምስጡር ኣኼባ ከም ሰብና ሰሚዕና:: እቲ መራሕ ናይታ ውድብ: ካብ መንግስቲ እታ ዝበጽሓ ሃገር ንሽዱሽተ ወርሒ መካየዲ ስራሕ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ክህቦ ከም ዝተሰማምዐ: ምስቲ ቀንዲ መራሒ ዘይኮነ: ምስ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ከምተራኸበ: ይገልጽ:: ወዲኡ ክማሳገን “የቐንየለይ” ምስ በለ: ኣይተመስግነና: ዘይንርእስና ኢልና ኢና ንገብሮ ከምዝተባህለ ሰሚዕና:: ንምምሕላላፍ: ናይቲ ገንዘብ ዝምልከት: 200 ሽሕ ዝኸውን ኣብ ዱበይ: 150 ሽሕ ኣብ ላንደን: 150 ሽሕ ድማ ኣብዚ ( ኣብ ኣመሪካ ስለ ዝነበር – ኣብ ኣመሪካ ማለቱ ክኸውን ኣለዎ) ክወሃብ ከምዝኾነ ገሊጹ:: ንመዓላ ናይቲ ገንዘብ ኣብ ዝምልከት ድማ: 200 ሽሕ ንኣብ ኣመሪካ ዝመደበራ መደበር ተለቭዥን ኢሳት: 200 ሽሕ ንጸጥታን ምክልኻንል: 100 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዲፕሎማሲን ዝግበር ስራሕ ክውዕል ከምዝኾነ: ድሕሪ ምግላጹ: ኣብ መወዳእታ እታ ሃገር ኤርትራ ምዃና በጨቕ ኢልዎ:: ብዛዕባ ቀጺሉ ምትካል ናብ ኢትዮጵያ ዝጥምት ኣብ ኤርትራ ዝትከል ትራንስፎርመር ምስ ናይ ኤርትራ ወኪል ዜና (ሚኒስትሪ ዜና ነበር ዓሊ ዓብዱ) ማለቱ’ዩ ዝኸውን: ቅድሚ ሕጂ ዝተዘራረብዎ ነገር ከምዘሎ ድማ ይገልጽ እሞ: ኣብዚ ናይ ሕጂ እግሩ ከምዝረኸቦን ከምዘይረኸቦን ኣይገልጽን:: (ምዃን: ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ኮብሊሉ ካብ ዝሽረብ ኣዋርሕ ዝገበረ: ኣበይ ክረኽቦ? ዘየለ::) እቲ መራሕ ውድብ: መን ምዃኑ ድሮ ፈሊጥኩ’ሞ ኣለኹም: ብስሙ ምጽውዑ ምትዕብባዩ ስለዝኸውን: ስሙ ክጽውዕ ኣይደልን::

መራሕ ውድብ ቀጺሉ: ኣብ መግለጺኡ [ምስ መንግስቲ ኤርትራ] ንገብሮ ዝተወሃሃደ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ክህሉ ከምዝኾነ: ነዚ ንምስላጥ ትዕዝብትታትና / ሰነዳትና ከንለቓቓሕ (compare notes) ኢና: ይብል:: “ብክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ክንገብሮ እንኽእል ነገር የለን::” ይውስኽ:: ኣብ [ባይቶታት] ኣውሮጳን: ኣብ ኮንግረስ ኣመሪካን: ኣብ ሓደ ሓደ: ማእከላት መጽናዕትን ግን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥርጣረ ከምዝሓድር ክንገብር ኢና: ይብል:: እዚ ኩሉ ድማ ንፓሊሲ ኣመሪካ ከነፋኹስ (soften) ዝብል ዕማም ከምዘለዎ: ይገልጽ:: ኣብዚ ንኹልና ንጹር ክኸውን ዘለዎ: ሓደ ክፎክስ እትደልዮ ነገር: ከሪሩ ኣሎ ኢልካ ትግምቶ ጥራይ ዩ:: መንግስቲ ኣመሪካ: ኣብ ልዕሊ ክልተ ካብዞም ሰለስተ ተዋሳእቲ (ውድብ ግንቦት ሸውዓተን: መንግስቲ ኢትዮጵያን) ዝኸረረ ፓሊሲ ኣለዎ ክብሃል ኣይከኣልን ዩ:: እቲ ዝኸረረ ፓሊሲ ኣብ ጠንቁ ብዘየገድስ: ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ:: እምበኣርከስ: ዋላ ቃል ንቓሉ ኣብቲ ዝተቐድሐ ኣይሰማዕ: ንፓሊሲ ኣሜሪካ ከንፋኹስ ማለቱ: ንፓሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከፋኹስ ማለቱ ከምዝኾነ: ግሉጽ እዩ:: በዚ ክንበብ እንከሎ ጥራሕ’ዩ: እቲ ሰነዳትና ክንለቓቓሕን ዝብልን: ንርእስና ኢልና ኢና ንገብሮ ዝብልን: መግለጺ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ትርጉሙ ዝበርህ::

ሕጋውያን ሕቶታት

ኣብዚ ዝለዓሉ ሕጋውያን ሕቶታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም:: እዚ ውልቀ ሰብ ብዘይ ፍቓድ ከም ተጣባቒ ማለት ሎቢስት (lobbyist ) መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ? እቲ ኣብ ኣመሪካ ውድቡ እትቕበሎ ገንዘብ: መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታዊ መንገዲ ስለዘይህቦ: መጠኑ ብዘይገድስ ክሳብ ክንደይ ብመስርሕ ምሕጻብ ገንዘብ (money laundering) ዝሓለፈ ይኸውን? መደበር ተለቭዥን ኢሳት: ካብ ምንጩ ንህዝቢ ዘይገለጸቶን: ኣብ ኣመሪካ ዘይተመዝገበ ትካልን: ገንዘብ ክትቅበል ትኽእል ድያ? ምናልባት: ነዚ ገንዘብ ብኣብ ኣመሪካ እተመዝገበ ብሳልሳይ ኣካል ኣቢላ ትረኽቦ እንተኾይና: እቲ ሳልሳይ ኣካል: ከም መመሓላለፊ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ገንዘብ ግብሪ ከፊሉሉ ዶ ኣይከፈለሉን?  መን’ዩ ኸ?  መልሲ እዚ ኩሉ መቸም ደፋእ ኢልና ክንርእዮ ኢና:: ብዓቢኡ እቲ ጉዳይ ንኢትዮጵያውያንን ንኣመሪካውያንን ስለዝምልከት ግን: ነቲ ሕቶታት ኣልዒለ ጥራሕ ይገድፎ::

ድሉዋት ንኹን

እቲ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን ዝያዳ ዓሰርተ ዓመት መመላእታ: ክንደይ ኤርትራውያን ግዚኦምን ጉልበቶምን ገንዘቦምን ከፊሎም: እከይ ግብሪ መንግስቲ ኤርትራ ንዓለም ከቃልዑ ዝሰርሑዎ ስራሕ: ሓደ ብገንዘብ ዝተዓስበ ከፋኹሶ እየ: እናበለ ኣብ ዘይምልከቶ ጦብሎቕሎቕ ክብል ክርእዮ እንከለኹ ዩ:: መንግስቲ ኤርትራ: ዲፕሎማሲያዊ ህላወኡ ኣብ ዘኽተመሉ: ስለምንታይ ንከምዚ ዓይነት ሰብን ውድቡን ከም ተማጎትቲ ምምራጾም ዘገርም የብሉን:: ብኣንጻሩ እዚ ሰብ ግን: ኣብ ዝተፈላለያ ባይቶታት ዝረኽቦ ክፉት ማዕጾ: ብኣምሳያ ገንዘብ: ንመሸጣ ብምቕራብ: ነቲ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ከሪሩ ዘሎ ፓሊሲ “ከነፋኹስ ኢና”  ክብል እንከሎ: ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ይመጻኒ:: ስለምንታይ ንዝሰራሕናዮ ከተፍርስ ትጽዕር: ስለምንታይ ዝኣከብናዮ ክትብትን ትቃለስ: እንተበልካዮ ዝተፈላለየ መልሲ ክህብ ይኽእል ዩ: እታ ንኹለን ትጥርንፈን ግን “ብዛዕባ ኤርትራውያ ድኣ መዓስ ይግድሰኒ ኮይኑ” ዝብል ክኸውን ኣለዎ:: እዚ ድማ ካብቲ ገዛእቲ ሓይልታት ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ: ኣየድልየናን ዝብሉዎ ዝነበሩ ዝፈልዮ የብሉን:: ነዚ ዘእምነና: ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘለዎ መርገጺ ኣብ 2005 ኣብ ዝነበረ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝገለጾ ሎም ውን ኣብ መርበብ ኢንተርነት ስለዘሎዩ:: ሽዑ ኣብ 2005 “ኢትዮጵያ መሬታ ክቑረሳ ትዳሎ ኣላ:: (ንውሳነ ዶብ ማለት’ዩ): ወሰናስን ዶባት ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ዩ:: ሃጸይ እያሱ: ፈረሰይ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ከይሰተየ ንግስነት ኣይቅበልን እየ ኢሉ ነይሩ: ሃይለስላሰ: ብዓቢ ድፕሎማሲ ንኤርትራ ናብ ወላዲ ሃገራ መሊሱዋ:: ወየንቲ ኢትዮጵያ ብቐሊል ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ረኺቦም ነይሮም ግን ኣብዮም” (ንዂናት ዓሰብ 2000 ማለቱ እዩ) እናበለ ዝጎስጎሰ ሰብ ዩ::ከሲቡሉን ተዓዊቱሉን ድማ’ዩ:: ነዚ ብመብጽዓ ኩናት ዝጎስጎሶ ጎስጓስ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከም ዓወት እዩ ዝጽብጽቦ:: ካብ ሽዑ ንንዮ ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ግዝየ ከምዝለወጦ ዘርእይ ነገር የለን:: እኳ ድኣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ: “ኣይንዋገየሉን ኢና” ክብል ደጊሙዎ እዩ:: ስለዚ ኣብ ታስኪን ስርኡ ሒዝዎ ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ነቶም ንዕዘብ ግሉጽ’ዩ:: እቲ ክበርሃሉ ዘለዎ ግን: ኣጀንድኡ: ኣብ ታስኪን ስርኡ ከይወጸ ክበሊ ምዃኑ’ዩ:: እቲ ምንታይ: ኣሽንኳይ’ዶ ሎም: እቲ ቀደም’ኳ ክሳብ ኣፍንጭኦም ዝተዓጥቁ ኣያታቱ ንክብሪ ውህደት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ክሒዶም ኣብ ዝበጽሑዎ ዘይነበሮም: ሎም ኣብዚ መበል 21 ክፍለዘመን: መራሕ ናይ ሓንቲ እተወራረቐ ቃላት ኣብ ባይቶታትን መናብራትን ናይ ምቕራብ ክእለት ጥራይ እትውንን ጥፍረሪያ ውድብ ንክብሪ ህዝብታት እናኸሓደት ኣብ ትበጽሖ ኣይህልዋን’ዩ:: በዚ እምበኣር’ ዩ ኤርትራ ገንዘብ ህዝባ እምበር: ስቓይ ህዝባ ኣይግድሰናን እዩ ክብለና እንከሎ: መምዓልትና ‘ለና ኢልና ንሓልፎ:: ካብ ዝንቡዕ ታሪኻዊ ኣረዳድኡኡ ብምብጋስ: ወይ ድማ ንመወልቱ ንምትዕብባይ ኣብ ዝገብሮ ሃቐነ: ንቓልስና ኣብ ተጻባኢ ዝኾነ ባይታ ደው ክብል ከምዝኾነ ፍሉጥ እዩ:: በዚ መረዳእታ ዝገብሮ ስራሓት ድማ: ንቓልስና ኣየጎናድቦን ወይ ኣይዕንቅፈናን ማለት ኣይኮነን:: ስለዚ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ድኹም ወስታ ክውርውረልና: ብኩሊት  ክጎጥየና ስለዝኾነ ድሉዋት ክንከውን ኣድላይ እዩ::

ካብቲ ናይ ክሳብ ሎም ወስታታቱ እምበኣር: እታ ብገንዘብ ህግደፍ ከም ትምወል ዝተረጋገጸላ: መደበር ተለቭዥን ኢሳት ንጸይቀ ግንንቲ ጓል ሕድርትና ሶፍያ ተስፋማርያም ዝሃበታ ናይ ፕሮፖጋንዳ ዕድል ሓደ መርኣያ እዩ:: ሰዓት መመላእታ: ዘይኮኑ ናይ ሓሶት መናፍሕ ክትዝርግሕ እንከላ: ጋዜጠኛ ኢሳት ጥቁው ሕቶታት ክሓታስ ይተረፍ: ኣብ መናፍሓ ክተሓጋገዛ ርኢና “እንታ’ዩ ጉዱ እዚ ነገር” ዝበልናዮ: መልሱ ሎም በሪሁልና:: ከፋሊት ደሞዙ ክሳብ ዝኾነት: እንታይ ክብል ወሪዱዎ::

መዓስ ዝጀመረ ዝምድና ዩ ዚ

ክሳብ ክንድዚ ይኸይድ ኣይበልናዮን እምበር: ምልክታታት ካብ ዘርእዩ: ሓያለ ኮይኑ እዩ:: ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን: ማደቦ ዝተባሃለ: ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ: ኣብ ኦክላንድ ኣብ ዝተገብረ ፈስቲቫል ደገፍቲ ህግደፍ ምዕራብ ኣመሪካ: ከም ናይ ክቡር ዕዱም ኮይኑ ብምቕራብ ዘስምዖ መደረ: ኣብ ንእስነተይ ኣብ መንጎ እንዳ ማርያምን መስጊድ ዓብን ዘሎ ከባቢ ይቕመጥ ነይረ ድሕሪ ምባሉ: ዝርዝር ኣስማት ዝውዕለሉ ዝነበረ ባራት ድሕሪ ምዝርዛር: እቲ ላሕ ኣቢሉ ዘረብረበና: “ኣንድ ናችን: ወንድም ናችን” ዝብል ሃበስ ቀደስ: ምስ ደጋገመ: ኣብ ግዝየ ሕቶ መልስን: እታ ኣብ ታስኪን ሓለቑኡ ዘላ ኣጀንዳ “ፈተነ: ሓደ ክልተ ሰለስተ” ኢሉ: ነግ ፈረግ እናበለ ፈነዋ: “ውድብና ንናጽነት ኤርትራ ይቕበል’ኳ እንተኾነ: ውድብና ወኪል ህዝቢ ኣይኮነን: ሕልፊ ዘለዎ ታሪኻዊ ሓድነትና ግን ኣብ ቦትኡ’ዩ:: እናበለ: ኢሉ ጸግዒ ጸግዒ ክሓልፍ ፈተነ:: ነዚ ኣዘራርባ’ዚ ዋላ’ኳ እቶም ደገፍቲ ህግደፍ እንተጣቕዑሉ: እቶም ዝተረፍና ቀርቀብ ከምዘበልናያ: ክፈልጥ ይግብኦ:: ሎም ኣብ 21 ክፍለዘመን: ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ውዱእ ነገር (fait accompli) ክውሕጡ ዘይከኣሎም: ከም እተሰብረት ሰዓት: ሓንጎሎም ኣብ ሰማንያታት: ምናልባት’ውን ቅድሚኡ: ደው ዝበሎም: ምስ ግዝየ ክጎዓዙ ዘይክኣሉ: ንፓለቲካ በቲ ተፈቲኑን ሰብ ለኪሙን ዝወደቐ ታሪኻዊ-ነገርነት ጥራሕ ዝትንትኑ: ምህላዎም የሕዝን:: ምርጭኦም: ብምዃኑ ግን ንውስኸሎም ነገር የብልናን:: ምስቲ ንምድቋስ ህዝብና ከይደኸመ ዝሰርሕ: ክተሓጋገዙ ክንር እዮም እንከለና ግን: ፈላሊና ክንር እዮም ክንሽገር ኢና::

ሃደሽደሽ ሞራላዊ ባይታ

ናብ ኣርእስትና ምስ ንምለስ ግን: መራሕ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ: ድሕሪ እዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ መደርኡ: ኣብ ዘሎ ቁሩብ መዓልታት’ዩ: ኣብ ባይቶ ኣመሪካ: “ፈላጥ ምስክር” ኮይኑ ብምቕራብ ብዛዕባ ፓለቲካው ኩነታት ኢትዮጵያ ትንታነ ዝሃበ:: ከም ኤርትራዊ: እቲ ውሽጣዊ ፓለቲካ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ስለዘይምልከተኒ ኣብኡ ብዙሕ ክብል ኣይመርጽን:: እቲ ንመምዘኒ ዝተጠቀመሉ: ሓርነት ፕረስ: ሓርነት እምነት: ምርጫታትን ካልእን ዝብል ኣርእስታት ግን: ኣድማሳዊ ስለዝኾነ ብዛዕብኡ ክብል:: ቅድሚ ኩሉ ግን: ንመራሕ ውድብ: ሓደ ኣድማሳዊ ሕቶ ኣልዒልሉ ዝምጉት: ብኣድማሳዊ ተጻይን ዓማጺን ናይቲ እምጉተሉ ኣለኹ ዝብሎ ሕቶ እናተደገፈ ምስዝቐርብ: እቲ ደው ዝበለሉ ሞራላዊ ባይታ ሃሚሙ ንታሕቲ ሸለው ከምዝብል: ከመይ ኣቢሉ ተሰዊሩካ ኢለ ክሓቶ ምደለኹ:: እቲ መልሱ ግን: ፍሉጥ እዩ: ምኽንያቱ: መራሕ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ: ኣብ ርእሲ’ቲ ውድባዊ ስልጣኑ: ኣብ ሓደ ትምህርታዊ ትካል: ከም መምህር ዝሰርሕ: ቅድሚ ስሙ ዶክተር ዝብል ደረጃ ትምህርቱ ዝገልጽ ቅጽል ዘለዎ: ኣብ ፓለቲካ ብዙሕ ዝብልን ዝጽሕፍን: ይጥቀሙ ኣይጥቀሙ ሰዓብቲ ዘለውዎ ብምዃኑን: እቲ ተሰዊሩካ ንብሎ ዘለና: ርግጽ ተሰዊሩዎ ዘይኮነስ: ገጹ ጠውዩ: ካብ ምርኣዩ ክሃድም ዝፍትን ዘሎ ናይ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዩ::

ኣብ ኢትዮጵያ ኣለው ንዝበልካዮም ውጹዓት: ብዋጋ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው እሱራት: ግፉዓትን: ዓዶም ገዲፎም እተሰደዱ ከተድሕን ምፍታን ግን: ነቲ ካብ ኢትዮጵያውያን ክመጽእ ዝኽእል  ቅቡል ሕቶ በለቕ ለኽዩ ዘውድቕ: ነቶም ኤርትራውያን “ብዛዕባኹም: ኣነ መኣስ ይግድሰኒ” ኢሉ ዝንዕቕ ኣካይዳዩ:: ነቶም ርሕቕ ኢልና እንዕዘብ ግን: እንተወሓደ ወሓደ እቲ ጉዳይ: ናይ መትከል ከምዘይኮነ: ኣዝዩ ይበርሃልና:: ኣይፋልናን: ዝምድናና መተከላዊ ዝብሉ: እንተኾይኖም: ትማል ትማል ኣብ 2005: ኣብ ጉዳይ ዶብ: ኣብ ወሰን ዶባት ኢትዮጵያ: ጉዳይ ዓሰብ: ኣብ በበይኑ ረጊጾም ዝነበሩ: ሎም መትከልና ሓደ’ዩ እንተበሉ: መልስና: ከም ሓደ ኣመሪካዊ መምህር ዝብሎ: “ሓቅኹም ለይቲ ኢና ተወሊድና: ግና ትማል ለይቲ ኣይኮናን ተወሊድና’ዩ”::  ወይ ድማ ህግደፍ: ኣብ ዋንነት ባሕሪ ኤርትራ ዝነበሮ መርገጺኡ ከም ናይ ግንቦት ሸውዓተ ገይሩዎ እዩ:: ሰብ ምስተጨነቐ: ዘይገብሮ የብሉን::

ጥቕሚ ህግደፍ’ዶ ጥቕሚ ኤርትራ

ብሓቂ ግን: ህግደፍ ንልኣላውነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝጣበቕ እንተኾይኑ: ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ: እንተስ ብዓሌታዊ ትምክሕቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን: እንተስ ብክቱር ድልየት ምጭባጥ በትረ ስልጣን ኣብ ሃገሮም: ንታሪኽ ረጊጾም: ነቲ ቀይሕ ደም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝተኸፍለሉ ቀይሕ ባሕሪ: ፈረስና ማይ ከይሰተየሉ ኣይንድቅስን እናበሉስ: ንምንታይ ይሓቑፎም:: ንምንታይ’ከ ካብ ኣፍ ጥሙያት ኤርትራውያን ኣሕዲጉ ይቕልቦም:: መስደመም እዩ:: እዞም ምስ ሰወዱ: ካልእ ኩናት ከም ዝኸፍቱልና ከይሓፈሩ ዝዛረቡ: ብንኡሶምን ብሩሑሶምን እንከለው: ነቲ ቕድም ኢሎምዎ ዝነበሩ ክልውጡዎ ከይሓተተ (ወይ ውን ብዘለዎ ጽልዋ ከይቀሰበ) ከተርንዖምን ከሰውዶምን ንጥቕሚ መን ዩ:: ምሕቋፎም ጥራይ ግን ኣይኮነንስ ዘገርም: መጠን እቲ ዝተሰልዓሎም ገንዘብ ውን ኣዝዩ ይገርም:: ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ: ብውሑዱ ዕስራ ሚልዮን ናቕፋ ብናይ ሎም ሸርፊ:: ኣብ ዓመት ድማ ኣርብዓ ሚልዮን ማለትዩ:: እዚ: ክንደይ ኣብ ሲናይ ዝተታሕዙ ቆልዑ መድሓነ:: ክንደይ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት: ኣጣይሱ ስራሕ መጀመረ:: ንኽንደይ ዝተረፉ’ኸ ደሞዝ ምኾኖም:: ተገሪምኩም’ዶ: ድምጹ ተቐዲሑ: እንተዘይሰምዖ: ብሓቂ ኣነውን ኣይምኣመንኩዎን:: እዚ ባንክታትን ጥራዩ ጸኒሑና ኢሉ ክልምን ልብና ዘጥፍኣልና መንግስቲስ: ነቶም ሃገርነትና ዘይኣምኑ ሰባት ክንድዚ ከጥፍእ እንከሎ: ኣይናጥዕናን::

እቲ ጉዳይ ግን ዘይስንኻ ሑጻ ቆርጥመሉ’ዩ: እዚ ገንዘብ እዚ ግን: መንግስቲ ኤርትራ: ካብ ስድራ ድኻታት ሓምሳ ሽሕ ኣምጽኡ ኢሉ ዝኣከቦ ገንዘብ እዩ:: ብናጻ ጉልበት መሳኪን ፈርዩ ካብ ዝተሸጠ ዝመጸ ኣታዊ እዩ:: ካባና ሰሪቑ ንህልውና ሃገርና ዘይቅበሉ: ጽባሕ እንተጥዒምዎም ኲናት ከምዝኸፍቱልና ዝመባጽዑ ክህቦም እንከሎ ድማ የስደምመና:: ካባና መንዚዑ: ትምህርቲን ሕክምናን ይሰርሖ እንተዝበሃል’ሲ: ሓካይምን የለውን: መምሃራን’ውን የለውን: እንተወሓደ ግን እቲ እንተሃንጸ መናድቕ: ኣበይ ከይከይድ ምስተኣከብናን ምስረሃወን ቆልዑ ይመሃሩሉ: ህዝቢ ይሕከመሉ: ሓንትስ ቅብሊት ድኣ ኣምጽኡ ምበር ድሓን ኢልና ትም ምበልናዮም:: ቅብሊትና ግን ገንዘብና ንመሐመሲ ዓድ ሃገር ከም እተዘርወ ብእንተርነት ምስማዕ ኮይኑ::

ዘረባ ክልተ ሰሚዕካ ፍረድ

መቸም: “ዘረባ ክልተ ሰሚዕካ ፍረድ” ዝብል ልቢ ኣቦታትና ክኸብር ስለዘለዎ: ምናልባት እዚ ቅዳሕ ድምጺ ተባሂሉ ቀሪቡ ዘሎ: ተሰኒዑ ከይከውን ኢልካ ምጥርጣር’ውን ግቡእ’ዩ:: ዘዝተደርበየ ዋና ዘይብሉ ክስታት ክንኣምን ግቡእ ስለዘይኮነ: ዋላ ሕሉፍ ግብሮም ተኣመንቲ ኣይግበሮም: ሚዛናዊ ገምጋም ክህልው መታን: እቶም ስሞም ተጸዊዑ ዘሎ: መንግስቲ ህግደፍ ይኹኑ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ እንታይ ይብሉ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ’ዩ:: ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን: ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲስ ኣብ ትዝርጋሕ ራዲዮ: መራሕ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ ቁሩብ ሸንኮለል ድሕሪ ምባል: እወ ተቐቢልና ክብል ኣሚኑ ዩ:: ብሕጂ ውን እንተተውሲኹና ክንቅበል ኢና ይብል:: ከምቲ ኣብቲ ጸብጻቡ ዝተሰምዖ: እቲ ኣቀራርባ ባጀት ፍርቂ ዓመታዊ ስለዝኾነ: ብድሕሪ ሕጂ ንዝለዓል ሕቶ ኢሉ ዘዳለዎ ጎራሕ መልሲ ክኸውን ይኽእል ዩ:: ብወገን ህግደፍ ግን: ኣብ መንቀራቕሮ ኣድብዮም ድሕሪ ምጽናሕ: ድማ ብሓድ “ረድ ሲ ፊሸር” ዝብል ጸሓፋይ ኣቢሎም መልሲ ሂቦም ኣለው:: እታ ጽሕፍቲ ካብ ድሃይ ጀሚርካ: ኣብ ዝተፈላለያ ደገፍቲ ህግደፍ ዝኾና መርበባት ክትዝርጋሕ ቀንያ ኣላ:: ጸሓፊኣ “በል” ዝተባህለ ዝበለ እዩ ዝመስል:: ጽባሕ እታ ጽሕፍቱ: መራሕ ውድብ ግንቦት ሸውዓተ “ያያ: ተቐቢልና ኢና” ኢሉ ኣፍሺሉዎ እዩ:: ጸሓፊ ግን ለሚዱዎ እዩ ዝመስል: ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኣብ ጥሪ 21 ዘጋጠመ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን ምስ በለ: ኣይ ሰሙን ኣይ ሳልስቲ: ባዕሉ መራሕ ህግደፍ ኣፍሺሉዎ እዩ:: እቲ ንሜሮን እስቲፋኖስ ንምዝላፍ ዝጸሓፎ: መን ከምዘፍሸሎ ህዝቢ ይመስክር:: ተሓጓሚ እክንከሎ ተሓዝ ልቢ: ከምዝበሃል – ጓል ሕድርትና ትም ኢላ እንከላ: ሓሻካ ሰንኮፍ ረጊጹ ክመላልሰን ክትርእዮ እንከለኻ የሕዝን:: ኣብ እግሪ ጓል ሕድርትና ከም ሕዋር ሕልኽልኽን ንኽብል ክፍቀድሉ: ጽሑፋቱ ብመርበብ ህግደፍ ክዝርጋሓሉ: ከም ሽልማት ቆጺሩ: ኣእምሮኡ ኣብ ብያቲ ገይሩ ዘረከበ ሰብ:: እቲ ካልእ ድማ – ድማ ጽሒፋ ትህቦ ትኸውን:: ክልተኡ ኣይግርምን:: ንሱ ዝሃቦ መልሲ ብዘይ ባርኾት ህግደፍ’ዩ ወጽዩ ዝብል ግን: ፍጹም ቅቡል ክኽውን ኣይክእልን:: በዚ ኮይኑ በቲ: መልሲ ህግደፍ: ወይ ውጹእ ክሕደት – ብዝተመስከረሎም ከሓድቲ: ወይ ድማ እቲ ኢድ ብኢድ ክተሓዙ እንከለው “ትም ምባል” ዝብሉዎ ፓለቲካው ድቀት ኮይኑ ኣሎ::

መደምደምታ

እቲ ገምጋም ኩልና ግን: ብሓደ ብገንዘብ እተዓስበ ኣቢሉ – ሓድሽ ግንባር ዲፕሎማሲ ከፊቱልና ከምዘሎ ምርዳእ እዩ:: እዚ ዕሱብ እዚ: ሎም ብዘይሓሰቦ ስልኳ ብመቕድሒ ድምጺ’ኳ እንተተገርሀ: ጎራሕ ኣቀራርብኡ ሸለል ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን:: እንተስ ንልምዓት እንተስ ንጥፍኣት የውዕሎ ብዘየገድስ: ጨለነቱ ውን ኣይከሓድን:: እቲ ፈጢረዮ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ዝምድና ውን ብሸለልታ ዝርኣ ክኸውን የብሉን:: ብኣማላድነት: ንሱን ውድቡን: ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ገለ ኣመሪካውያን ከቀራርብ ከምዝፈተነ ዘይተጨበጠ ሓበሬታታት ኣሎ:: ብናቱ ጻዕሪ ድዩ ብናይ ካልእ ዝምድና ህግደፍን ኣመሪካን ኣብ ገለ ደረጃ ዝበጽሐ ይመስል::

እቲ መራሕ ውድብ ምስ ማእከላት መጽናዕቲ ርክባት ኣለና ዝብሎ ዘሎን: ጉጅለ ክራይስስ ግሩፕ: ብዛዕባ ማዕቀብ ኤርትራ ክግምገም ዝብል ዘውጽኦ መግለጺ: ምስቲ ኣብ ግዝየ ሞት መለስ እቲ ጉጅለ ክራይስስ ንመደበር ኢሳት ዘልሓኾ ሓበሬታን: ህግደፍ ኣብቲ መጽናዕታዊ ትካል: ናይ ናይሮቢ ቤት ጽሕፈት ኣስሊኹዎ ክኸውን ዝኽእል ኣምባሳደሩ ነበርን: እቲ ኣብ ባይቶ ኣመሪካ ዝነበረ ዘተ ዝተዋህቦ ቴማ ምስቲ ብጉጅለ ክራሲስ ግሩፕ ኣብ ዓሚ ነሓሰ ዝወጸ ጸብጻብ ዝተዋህበ ኣርእስቲ ሓደ ምዃኑ: ናይ ኣጋጣሚ ድዩ ወይ እተደርሰን ኣብ ልቢ ሰባት ክስቆር ዝተደለየ ክደጋገም እተደልየ ኣርእስቲ እዩ:: በቲ ኣርእስቲ እቲ ዝጥቀም እቲ ንነብሱ ከም ኣማራጺ ገይሩ ከቕርብ ዝፍትን ህግደፍ ይኽእል’ዶ ኢልካ ምሕታት ነውሪ ዘለዎ ኣይመስለንን::

በዚ ኮይኑ በቲ: ከም ኩሉ ግዝየ ስራሕና ኣብ ምውዳብ ኤርትራውያን ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ክንሰርሓሉ ኣገዳሲ’ኳ እንተኾነ: ነዚ ሓድሽ ግንባር ዲፕሎማሲ: ብብቕዓት ክንገጥሞ ሓላፍነት ኩልና ዩ::

Biko


Comments

ሓድሽ ግንባር ዲፕሎማሲ — 37 Comments

  1. Dr Berhanu is a business man doing his thing,at the same time ,helping Isaias become the leader of ethiopia prior 1991.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *