ብዛዕባ መግለጺ ተጋዳላይ ተስፋይ ተመንዎ፡

Haile_GT

ክቡር ገዲም

ተጋዳልይ ተስፋይ ተመንዎ፡
ንዝሃቦ መግለጺኡ፡
ብመጀመርያ ንተስፋይ ተመንዎ ብሂወቱ ጸኒሑ ዝሓልፈ ጸሊም ታሪኽ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክገልጽ ምብቃዑ ከመስግኖ ይፈቱ። ካብ 1970 ብምፍላይ ናይ ሰልፊ ነጻነት ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትረ፡ ምሕዋስ ናብ ህዝባዊ ሓይልታትን፡ ቀጺሉ ናብ ህዝባዊ ግንባርን ከምይ ኢሉ ከም ዝተበጽሔ ስእላዊ መገለጺ ብምግላጹ ታሪኻዊ ሃብቲ ምኻኑ ክገልጽ ይፈቱ።
 
ቅድሚ ገዲም ተጋዳላይ፡ ብገለገለ ሰባት ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣምሊጦም ዝህብዎ ዝነበሩ መግለጺ ብዝሁሕ ፍልልይ የብሉን። እንታይ ድኣ፡ ነቲ ቀደም ዝንገር ዝነበረ ህርፋን ነጻነት ስለ ዝነበሮ ህዝብና፡ ሸለል ብምባሉን፡ እቲ ጨካን ባህርያት ህዝባዊ ግንባር ዓው ኢሉ ንኸይዛረብ ስለ ዝገበረ፡ ናይ ሱቕ ባህሊ ማዕቢሉ፡ እንሆ ድማ ሃገርና ናብ ምብራስ ተምርሕ ኣላ።
 
ክቡር ገዲም ተጋዳይ መልእኽቱ ብልክዕ እንተተረዲኤዮ፡ እዚ ሕጂ እንርእዮ ዘለና ዝንቡዕ ምምሕዳርሓ፡ ድሕሪ ነጻነት ኣብ ኣስመራ ምስተኣትወ ዝተጀመረ ኣይኮነን፡ እንታይ ድኣ? ካብ መሰረቱ ብዓመጽን፡ ጎነጽን፡ ጭካነን፡ ቅዝፈትን፡ ምድንቛርን፡ ምንእኣስን፡ ምፍዛዝን ምድንዛዝን፡ ዝነበረን ዘሎን እዩ። “ቖርበት ኣበይ ተበላሽያ ኣብ ምንፋሓ፡ ኣብ ምንፋሓ ኣይኮነን ኣብ ምጥባሓ” ከም ዝባሃል፡ ፕረሲደንት ኢሳያስ ቀደም እዩ ገቢሉ፡ ብተግባር 1973 መንነቱ ኣርኣየን፡ ነገሰን፡ ድማ!  እዚ’ዩ መግለጺ ገዲም ተጋዳላይ።
 
ኣብቲ ግዝየቲ፡ ክኣስርን፡ ክጭፍጭፍን እንከሎ፡ ንግስነቱ ስለ ዝተኣምነሉ ድማ፡ ብዘይ ሓደ ጸገም ቀጸለ። ነዚ ገዲም ተጋዳላይ “ብስሪኡ ስልጣን ጨበጠ” ይብል። “ተቛዊሙ ጠጠው ዘብሎ ኣካል ስለ ዘይነበረ ድማ፡ ንብትምህርቶም ብሉጻትን፡ ዉፍያትን፡ ተጋደልቲ፡ ኣሲሩ ኣሕቐቖም” ይብል። እዚ ድማ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ። ገቡእ ፍርድን መግለጽን ክሳብ ሕጂ ዝተገልጸ ብህዝባዊ ግንባር እንተ ሃልዩ፡ “መንካዕ ወይ ኣዕነውቲ ሰውራ ክኸውን እንከሎ፡ ቀጺሉ ድማ ዝስዕብ ብ1976 ብብጻይ ጎይቶኦም ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ወይ ድማ “ናይ ሲኣይኤ” ሰለይቲ ልዕሊ ሹድሽተሚእትን ሓምሳን ተኣሲሮም ከም ዝተቐንጸሉ ይንገር። ብኣባልት ህግሓኤ ኣብ ካርቱም ሱዳን 1976 ይንገር ከምዝነበር ንዝክር። “ሲኣይኤ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተኸሺሓ” ይብሃል ነበረ።
ሲዕቡ፡ ዶክተር ኢዮብ ገብረልዑል ምስ ብጾቱ የማናውያን ተባሂሎም 1978-1979 ከም ዝተቀንጸሉ ይንገር።
 
ገዲም ተጋዳልይ ተስፋይ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ሰልስተ ነገር ይምቀላ፡
1. ኣነ ዝወዓልክዎ
2. ካብ ብጾት ዝሰማዕክዎ፡
3. ሓቲተ ዝረኸብክዎ፡ እዩ ዝብል ዘሎ።
 
ቀዳመይቲ ባዕሉ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ፡ ኣይነበርካ ኣይዋዓልካ ክባሃል ኣይካኣልን፡ ናይ ዓይኒ ምስክር ስለ ዝኾነ። ቁጽሪ ክልተን ቁጽሪ ሰለስተን ግና፡ ኣነ ዝተፈልየ ሓበረታ ኣለኒ ዝብል ዜጋ፡ ንኽንሰምዕን ክንማሃርን ሃገራዊ ታሪኽና ክንፈልጥ፡ ክንመራመርን ከነጻርን ይሕግዘና ሓቅነት ድማ ይርጋገጽ።
 
ክቡር ምኒስተር ምክልኻል ዝነበሩ ኣቶ መስፍን ሓጎስ መግለጺኦም፡ ኣሸጋሪን፡ ዘሰንብድን ኮይኑ ረኺበዮ። ዝገርም ነገር እንተሃልዩ ካብ ኣብ ክንዲ ክንምጉትን መጺእና፡ ንሕናውን እንፈልጦ ክንነግር ዝብሉስ ኣብ ዘልፋን ምንእኣስን ምእታዎም እዩ።  ይትረፍ ካብ ዓበይቲ መኳንንትን ሃገር ካብ ተራ ዜጋውን ዘይትጽበዮ፡ ዘስደምም፡ ዘሕፍር፡ ቃላት ክወጽእ ምስማዕና እዩ።  ኣብ ሃገርና ውርዝውና ኣይነበር ድዩ? ሰብ ክብሪ ኣይግቦን ድዩ?  ቀጺሉ “ዘይ ግሉጽነትን ጎናይ መናይ” ኢልካ ምንኣስን፡ መስል ናይ ዜጋ ምቕንጣጥ፡ ዜጋ ሙሉእ መሰል የብሉን ድዩ ዝፈልጦ ክገልጽን፡ ክምህርን ንህዝቡ? ናይ መሰል ምግላጽ ምዕንቃፍ፡ ነጻ ዓምዲ ዘየፍቃድ፡ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ዘይምድጋፍ ኮይኑ ተሰመዓኒ። ኣብ ግዜ ግልጽነት እዚ ጠባይ ከይ ኣለናዮ ኣብ ዓውት ንኽንበጽሕ ከየስከፈኒ ኣይተርፈን።
 
ክቡር ኣምባሳደር/ ናይ ሕጊ ምኒስተር ነበር ኣቶ ኣድሓኖም ገረማርያም ዝሃብዎ መግለጺ ምስቲ ናይ ቤት ጽሕፈት ምኒስተር/ኣምባሳደር ደረጃ ዘይከይድ፡ ጽዩፍን፡ ግዕዘን፡ ኣንደበት ክስማዕ ኣይነበሮን፡ ኣይግባእን ድማ። ብመጀመርያ ክቡር ኣምባሳደር ምንም እካ ቅረታ ኣብ መግለጺ ገዲም ተጋዳይ ይሃልዎም፡ መሰል ዜጋ ክግህሱ መሰል የብሎምን። እሞኸኣ፡ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ይቃለስ ኣለኹ፡ ገና ተጋዳላይ እየ ዘለኹ እናበሉ። ንኽንድ ሰብን እዝግን “ሓሳዊ” ብምባሎም፡ ዝነበሮም ክብርን ደርጃን ባዕሎም ኣውደቕዎ። ኣብ መጎተ ሃገርና “ሓሶት ቃል” ድኣ ይበሃል እምበር ሰብኣዊ ክብሪ ናይ ሓደ ክቡር ዜጋ ምንእኣስ ብሕጊ የቕጽዕ ምኻኑ ክበርሃሎም ይግባእ፡ ኣነ ካባኻ ስለ ዝበልጽ፡ ንስኻኮ! ትሑት ኢኻ ዝብል ቃል ክወጽእ ስለ ዘይግባእ፡ ንዝነበረ ትጽቢትን፡ ክብርን፡ እምነት፡ ኣብ ልዕሊ ክቡር ኣምባሳደር ዉዱቕ ኮይኑ ይርከብ።
 
ኣምባሳደር ኣድሓኖምን ምኒስተር መስፍን ሓጎስን ኣብ ተቃለስቲ ኢና እናበሉ፡ ሕጂ ንምታይ የምባህቁ ከምዘለዉ ክርዳኣኒ፡ ስም ኣምባ ገነን ፕረሲደንት ኢሳያስ ክለዕል እንከሎ ሽእገርገር ዘብሎም እንታይ እዩ? ክርደኣኒ ኣይካኣለን። ገና ፍቕሮም ከይወድኡ ደኾን ኾይኖም ናብ ስደት ስዒቦም፡ እቲ መግናሕትን፡ ምሽቕራርን፡ ዘልፋን፡ ምድስካልን ደኾን ናፊቖም ይኾኑ? ዝብል ሓሳብ ይመጸኒ፡ እንታዩ ሽግሮም፡ ሓቂ ተዛሪቦ ዘይ ዓርፉ ከኣ ይብል። ወይ ሰብ ነገር።
 
ኣብ ኣሰራርሓን ኣመሰራርታን መሪሕነት ኣቦ መንበር ኢሳያስ፡ ተጋዳልይ ሰለሙን ወልደማርያምን፡ ተጋዳልይ ተወልደ ኢዮብን ኣብ ኣኼባ ከም ዝተስሓሓቡ ይግለጽ።
ተጋ/ ሰለሙን ካብ ኣውራጃ ሓምሴን ክኸውን እንከሎ፡ ተጋ/ ተወልደ ኢዮብ ዲማ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ምኻኑ እዩ። ኢሳያስ ንኽልቲኦም ተሃላለኽቲ ከም ዝኾኑ ገበሮም ኣብ መሪሕነት ድማ ኣእተዎም። ቀጺሉ ኢሳያስን ሰለሙን ኮይኖም ንተወልደ ኢዮብ
ኣብቲ ርእሲ ዝነበረ ምትህልልኽ፡ ኣውራጃ ኣከለጉዛይነትን  እዮም ዝኣምኑ እናበሉ ነቶም ውድብ ክእረም ኣለዎ ዝበሉ ተጋደልቲ ጅግንነቶም ተጋድልነቶም ኣቖናጺቦም፡ መዕነውቲ ሰውራ ወስ መንካዕ ኢሎም ኣጥፍእዎም።
 
ይተካእ ይለቀም፡ ተጋዳልይ ሰለሙን ወለደማርያም ገለ ምስ የማናውያን ገለን ክሃድም ተቀትለ ዝብል መግለጺ ኣሎ። በቲ ኮነ በቲ ኣብ መንካዕ ደቂ ኣከልጉዛይ፡ ደቂ ሓማሴን፡ ደቂ ሰራየን ከም ዝነበሩ እዩ ዝግለጽ። ኣምባስደር ኣድሓኖም “ኢሳያስ ንኸጥፍኦም ዝደልዮም ኣውራጃዊ ጠቐነ ለጢፉ ከም ዘጥፍ” ይኣምኑ።
 
ኣብ መግለጺ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ብዛዕባ “ተጋዳልይ ምኪኤል ከተማ ካብ ኣውራጃ ሰራየ ዘመጸ ተጋዳላይ እዩ።እንተኾነ ንኢሳያስ ናብ ኣውራጃይ ከይደ ክምልምል ይፈቐደለይ ኢሉ ስለ ዝሓተ ኣይትፈቕደሉን፡ ተጋዳላይ ምኪኤለ ከተማ ተቐየመ። ብድሕሪኡ ጸኒሑ ንጸላኢ ኢዱ ሃበ፡ ኢዱ ሂቡ ግና ስቕ ኣይበለን ምልሻ ኮይኑ ኣብ ኩናት ባረንቱ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ጉድኣት ኣስዓበ” ክብል እንከሎ መልእኽቱ ናይ ኩናት ባረንቱ ንምትንታን ኣይኮነን።
 
እንታይ ድኣ? ኣምባ ገነን ንጉስ ኢሳያስ ዘስዓቦ፡ በቲ ሕማቕ ኣመራርሕኡ፡ ንተጋዳልይ ሚካኤል ኣቐየመ። ቀጺሉ ንጸላኢ ኢዱ ሂቡ፡ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ጉድኣት ኣብጽሔ፡ ከም ምኪኤል ከተማ ኣብ ታሪኽ ቃልስና ክንደይ ንተሓኤ፡ ንሱዳን፡ ንደርጊ ኢዶም ዘይሃቡ፡ ክንደይ ከ ነብሶም ቀቲሎም ዘይተባህሉ፡ እዚ ኢሳያስ ናይ ቀደምን ናይ ሕጂን ቀታሊ ዓማጺ ወናኒ ዘይፍትሓውን ከም ምኻኑ ንምግላጽ ዝመጸ ሓበረታ ድኣምበር ናይ ተጋ/ ምኪኤል ኣበይ ሞተ ኣይኮነን።
 
ከምቲ ተጋዳላይ መሓሪ ረዲ ( ኣለና) እታ ህግሓኤ “ከም ጥቦቖ ክዳን ኣስፈያ” ዝበላ፡ ውድብ ህዝሓኤ ካብ ሰልፊ ነጻነት ኣትሒዙ ናቱ ገንዘቡ ምንባራ እዩ ዝሕብር።
 
ኩናት ባረንቱ በየን ጀሚሩ በየን ተፈጺሙ፡ ነብሱ ዝኸኣለ መግለጺ ኣለዎ። ገዲም ተጋዳልይ ዝገልጾ ዘሎ ግና ሓንቲ እያ፡ ደጋጊሙ ዝገልጻ እዚ ሰብ እዚ ማለት ንጉስ ነገስት ኢሳያስ፡ ካብ ቀደም ንጉስ ፈላጺ፡ ቖራጺ እዩ ነይሩ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ድማ ነዚ ፈሊጦ ንግስነቱን ንብረቱን ጥሪቱን ምዃኖም ንተቐቢሎም ዝነብሩ ዝነበሩ እዮም።
 
ኣብ ዓንቀጽ 47-48 ህግሓኤ “ዋና ጸሓፊ(ፕረሲዳንት) ክቐትልን፡ ከደስክልን፡ ክኣስርን፡ክርሽን፡ ከውርድን ክሸይምን ምሉእ ስልጣን ከምዘለዎ ኣባልት ማእከላይ ሽማግለ ዝፈረምሉ ዝኣመንሉን ሰነድ ከምዘኾነ” ሕጂ ንስርዓት ህግደፍ ንቃወም ኣለና ዝብሉ ኣባላት ላዕለዋይ ሽማግለን ምኒስተርታትን፡ ኣምበሳደራት ዝነበሩ ስለ ዘለዉ፡ ሓቅነቱ   ብኣታቶም ክረጋገጽ ይካኣል።
 
ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ጅግንነት ተጋደልቲ ኣየቛናጸበን፡ እኳድኣ፡ “ካብ ማእሰርቲ ዝወጹ ተጋደልቲ ኣብ ቅድሚ ግንባር እናኣተዉ ብጅግንነት ተሰዉኡ” ይብል። ንገዲም ተጋዳልይ መኤረምታ ጽቡቕ እዩ! ጉደለታት ኣለካ ወይ ዝሃብካዮ መግለጺ ሓጺሩ፡ ወይ ኣጋኒንካ፡ ወይ ካብ መስመር ወጺእካ፡ ፍልይ ዝበለ መግለጺ ኣለኒ ዝብል ዜጋ መድረኽ ክፈት ስለ ዝኾነ፡ ብዘይ ምንእኣስ ክንመሃሃርን፡ ሓበረታ ክንለዋወጥን፡ ዲሞክራስያዊ መሰልና ተጠቒምና፡ ዘልና እንፈልጦ፡ ዝሰማዕናዮ፡ ሓቅነቱ ከነርጋግጽ፡ ነባራት ተጋደልቲ፡ ከይጸነቱ ከለዉ፡ እናተጓየና ታሪኽና፡ ዛንታናን እንተን ንእክብን እንተንማሃረ ዝሓሸ ኮይኑ ይስመዓኒ።
 
ታሪኽ ሃገር፡ ናይ ኩሉ ዜጋ ንብረትን፡ ሃብትን ድኣምበር፡ ናይ ፍሉይ ዉድብ፡ ወይ ናይ ፍሉያት፡ ተማሂርና ብሃልቲ ዝውነን ከምዘይኮነ ኩሉ ዜጋ ክበርሃሉ ይግባእ።
 
ክቡር ገዲም ተጋዳይ ተስፋይ ተመንዎ ነቲ መሪርን፡ ጨካንን ባህርያት ፕረሲደንት ኢሳያስ ካብ ቀድም ብማእስርትን፡ ብስም ስለላን ዝጠፍኡ ንጹሃት ዜጋታት የብርህ ዳኣሎምበር፡ተጋዳልይ ህግሓኤ ብጅግንነቱ ጽኑዕ ምንባሩን፡ ዝነበረን፡ ዘሎን፡ ኣይከሓደን። ነቲ ተሪፉ ዘሎ ክስብ መደምታ ዝፈልጦ ክበጽሕ ድማ ብጽሞና ክንከታተሎ ይግባኣና።
 
እቲ ጸሊም ታሪኽና ግና ቅድም’ውን እንተኾነ ዝስማዕዃ እንተነበረ፡ ብሕሹኽሽኩን ድኣምበር፡ ኣብ መጋባእያ ከምዚ ተገሩ ኣይፈልጥን። ገበናት ከምዚን ከምዝን ኣብ ህግሓኤ ይግበርዩ ኢሎም ንዝገልጹ ዓይኒ ምስክርውን ኮነ ተቃወንቲ ደቂ ሃገር፡ ከይተሰምዑ ተሪፎምዮም። ህግሔ ዝነበሮ 03 ሓይለ ናይ ጸለመን ፍንፈናን ካብ ሕብረተሰብ ይፈልየካን፡ ሓዳርካ የፋትሓካን፡ ካብ ህዝቢ የነጽለካ ሰላዪ ሲ ኣይ ኤ ይብለካን ስለ ዝነበረ ሰብ ሱቕ መረጸ።
 
ሓቂ ዝፈልጡ ስለ ዘይተሰምዑ ድማ ሕማም ሃገርና ከም ዓቢ ሕበጥ ክስብ ሕጂ ከቐንዝወና ከሳቕየናን ይርከብ። ሕማምና ዘይምፍላጥና ድማ ትኽክለኛ ፈውሲ ኣይርኸብናሉን። ፈውሲ ንኽንረክብ ግና ግልጽነትን፡ ምክብባርን፡ ምትሕልላይን፡ ዓቕልን፡ ሓቅነትን፡ ክእለትን ይሓትት። ሕማም ሃገርና ከቢድ ምኻኑ ንማንም ክበርሃሉ ይግባእ። ናይ ኩሉ ዜጋ ሓልፍነት ድኣምበር ናይ ዉሱናት ዜጋውን ኣይኮነን።
 
ሃይለ ገብረትንሳኤ
ኢንድያናፖሊስ ኢንድያና
6 ሓምለ 2013

Comments

ብዛዕባ መግለጺ ተጋዳላይ ተስፋይ ተመንዎ፡ — 35 Comments

 1. This is a very good analysis.
  Mesfin Hagos didn’t actually say much – he only tried to convey his message in a smart and shrewed manner.This reflects very much to the characteristic of the very secretive and manipulative leadership of the EPLF. Expecting any more stories from him would be a hopeless case.
  Adhanom seems very naiive and straight forward.He simply lacked the right advisors or tactics of going around Tesfay Temnao’s provocative words about him. These words must have taken him totally out of balance. Though he too has the right to protect himself , he shouldn’t have dwelled mainly in the most irrelevant details, which do not really affect the main essence of Temnao’s message. Keeping Tesfay Temnawo’s case aside, I believe that Adhanom has still a lot more to say if only he comes to his senses to realize how thirsty we all are for the real stories that took place in the past. The innocent Eritreans who have been killed and thrown in the deserts by the cruel and merciless system are the integral part of the history.Sooner or later, this will all be revealed.The souls of these victims are asking for it.
  And then comes this third front against Temnawo opened by a certain Redi Mehari who on his part seems to be heading towards business through Eritrean politics. His expertise of the Tigrigna language is undeniable but this doesn’t still suffice to save his overall credibility from falling under a big question mark. Every chapter of his huge book starts and ends up with insultations and nasty words as if this were what we need to read at this time. We need true stories and analysis based on facts. We can blame Isayas or any other person for what they are and not for what they are not. The moment to moment report this guy was propagating at smerr paltalk at the time of Forto-movement was quite astonishing. His direct connection to the forto activists through skype or any other means sounded like a well organized network of which he was part of. Heaven knows how such a communication could be possible with Asmara, where electricity is a dream of night. As strange as it may seem, it’s this very guy who is now talking about Temnawo’s lies from another end.

 2. EMBER WEDI TEMNEWO DEA WERIDWO DEY BEREKET SIMON XIHFU ZIHABO EYU ZENBIBO NERU IMBERE WERIFWO ZEYNEBERE ABTI KALSI KAB 74-78 3 AMAT TRAY EYU XENHU NISEN KEMAN DARGA AB HALEWASEWRA EYU TEASIRU NERU SLEZI GEDIM TEGADALAY NAY WEYANE BEREKET SIMON AMSGNWO INTEDELIKUM

 3. we hope mr tesfay will change his tactic, hw will attack the attackers. really he will change and attack them . where is he if he is real history why he doesn’t reply. look how many fighter said him liar mr muhumd berhan bilata ,mr maharena ,mr mesfun hagos ,mr adhanom ,dr tesfay .we asked many fighters is IT real history. they laughed at him. HE IS LIKE CHAPELION CHANGE HIS COLOUR.SOME TIMES WITH MENKEA SOME TIME WITH MERHINET,SOME TIME DISCUSS WTH WEYANE SOME TIMES ATTACK WEYANE, BELIEVE ME, HE IS CONFFUSED MAN.HE DOESNT HAS GOAL. WHY HE DIDNT TELL US HE WAS MERAHI HAILE WHEN HE DESRETED EPLF IN 1978.WHY HE DIDNT TELL , HE TOOK MESHARF TEGADELTI.SERAKI MESHARF ENDABELU KUSHUKULU ZIWELULU ZELEWU MEGADLTU.

  • Well, Well, The PFDJ’s leaders and their supporters are shaken to their roots. They are acting out. How nice to see!! Show time!. They are attacking Mr Tesfay for doing the right thing. It is a tboo to tell the truth in the PFDJ’s world.
   Genet

 4. Wahaa zebel tentane wy (review) Adhanomen and Hagos ,gena kab ferhii wy amelkoo ny aayeeom ay teglageluun. Hade kestewualulu zelowom neger te alo gdaay esheentoom wy ferhii kemzenebruu eyu.wy konee elom kezi- kemti zenebrwoo awluu. Behadee laity zetetoqosee mekraa ay konenen zelona ab eritrea ,gena kuguhhre zetsneeh n zekeid zelon eyu. menalbaat akkal nazi junta selezenebruu kehibaalom zedlwoo neger alewoom . kemuu gn aydelen eyu keensuhh alwom beti zerhaywoo ,himeek ,ferhatk endheer betekmii tetasiebom ka . ekrree beluulay eyu eti melsi!

 5. Mr. Haile,
  Thank for your good article. We, the young generation want to learn our past history and the true former fighers have the obligation to teach what happened in past. Tesfay Temnewo, Pilot, Alena and others who revealed the facts are brave Eritreans. The Ex-Ambassador, the Ex-Administrator of sub zone Decemhare, and the Ex-Administrator of Southern Zone are still PFDJ members and they have a hidden mission to accomplish in here in the name of opposition. Their political principle is “National Dialogue”. Please donot expect something good from them.They use all sorts of rude words at their senility ages like their master.

 6. “Wey mesdemem….. Abzi eba enehelka mermem!” yiblu abotatna kemzi lomzeben nisemoo zelena halwesa zereba kidegagem kelo.

  Nay Ato Tesfay Temnewo tirekka bimulu’u haki diyu aykonen ni godni gedifna, ezom kulom zikawemuwo zelewu sebat gina, kabti kendi guday(chibti) wetsoom ab chaleda zereba atekirom eyom zimidiru zelewu. Eti zelefan tserfin nigodni gedifna bi atekalali nisatom zibeluwo kin-ezebo kelona, misti Ato Tesfay zibelo eyom ziwahahadu zelewu.

  Geleom Elet tegagikka yiblu, geleom bota tegagikka ziblu, geleom shim sebat agudilka ziblu, geleom shim sebat wesikka ziblu, geleom ab mongo neti kalsi gedifkayo zikedka ziblu……… demirka agudilka gina eta himeret nayti guday nabta nusu zibela

  • ……. Yikreta meketselta eyu…..
   Nabta nusu zibela eyom zisaneyu…. Kabti nusu zibelo hirikkrik zibelom kifal silezihilu neta neashto kifal kiblu koyki zelaalu emo ab mewedaeta nabti nusu ziblo yisaneyu.

   Mejemerya kifilet zelewo ezi ayana/abona Ato Tesfay nay newiH ametat tezekiro asfiHu eyu zigelits zelo, elet, bota, shim sebat kegudil, kiwisikk, ab gele ewun ab hade bita zitefetseme mis gizie minwah tedenagiru, ab kalea kemzitefetseme geru kekkribo, hade seb zibeli wey zifetsemo kalea seb kemzibelo wey kemzifetsemo geru kidenager, walawun ab gele eske gele kifal kone elu wesikulu/agdilulu nibel. Neti hafeshawi haki wey seali kisab zeyleweto

   • …… Neti meseretawi areasti kisab zeykero entay lewti yemitsea.
    Were kigeltsu wey kitirikku entedelyom bi nay baelom mengedi zeytsihfu men feredti geru mis-shemom eyu… Kekonchilom ezi eba eti eba ziblu… Wey zeyhawi himam.
    Hizbi nay mimimay akmi silezelewo ni kulu bi tsimona eyu ziketatelo zelo. abti gezif seali eyu zimizen nay zikone seb megletsi. milikit hito godiluwo tsihufka, mesmer ayesmerkalun, meshefeni aytegebron metsHafka ziaynetu zerebatat gina kab teazibti halifu zemtsoo lewti yebilun. Naymen zereba eyu haki kes elu hizbi kimemyo eyu, Ente eti tserfin zelefan zitehaweso tekawmo nayzom binay Ato Tesfay megletsi zikoreyu gedayim tegadelti gina aygidin. Ato Tesfay BitiHtina hidea elu eyu kezentu nisemoo zelena emo nisatom ewun kemuu hidea kiblu metsebekelom.

 7. Thank you Atto Haile. You analysis is right and to the point. Ambassador and Atto Mesfn have both showed their true feelings. This shows that they still have a lot to hide. So watch out.

 8. Amharas they say, ፟ፈስ ያለበት ዝላይ ኣይችልም። ፟ means “Someone who has fart, can´t to jump!)Mesfin Hagos, Adhanom G/Mariam and alike also the reason they not expose or has lost courage to bring in to the light Isayas´s evil crime up to now, is because they also not free from that time committed killing crime against educated Tegadelties it is.
  Brethren, the bible in (book of John 3; 20-21)when approved us about such scenario says this.
  “Anyone who does evil things hates the light and will not come to the light, because he does not want his evil deeds to be shown up. But whoever does what it is true comes to the light in order that the light may show that what he did was in obedience of truth (GOd.)

  .

 9. Ato Haile Gebretensie like in his worthy article correctly Pointed, Tesfay Temenwo before start narration in which source as based when explaind says this:-
  1. ኣነ ዝወዓልክዎ from my self Gedli experience what i saw
  2. ካብ ብጾት ዝሰማዕክዎ፡ What i informed from friends
  3. ሓቲተ ዝረኸብክዎ፡ እዩ ዝብል ዘሎ። from what i asked, i got the answer.
  Ato Tesfay many times indicated politely his report as it will not be fully complitly perfect.but as it will have some failure, either because forgot the name he wanted to mention or about their exact number or name of persons or place, or what he heard information as it could be some mistake. So his point of view and motive to anyone who has healthy mind so clear is, but why is Mesfin, Adhanom and alike blowing dust now after they slept and hiding for decades? እዚኣስ ስልሳ ኣላታ! If they agree with 70% of his report atleast they should to shut their mouth, or if they honest and its obliged them Eritrean history to be told correctly before Ato Tesfay for 37 parts more than a year late him talking, if found some lie or mistake they should to inform him the right history they know to him personalty as soon as when was mistaken. Not now after everything told, not in a way they like to discredit him. No one buys their bla! bla! These losers after Isayas used and instrumentalize them because systematically thrown them finally, and so that they not return back home because by o3 agents for his motive and to substitute them by new comer puppets because defamed their name could be from fear they unwillingly inforced to immigrate, not because it pained them our people suffer! This is why they pretending as opponents!

 10. Mr Haile, you are so stupid. what you said is trash and you are really foolish person. you are saying what you do not know. You just expressed you interior motive to attack Adhanom. I don’t support adhanom to go far than responding to his related issues but it is sill his prerogative right to say what he wants to say.
  so watch out ther are also people who are not happy with tesfays report

  • Haben,
   Try to anderstad the magnificent and outstanding analysis of Mr. ሃይለ ገብረትንሳኤ.
   Mr. ሃይለ ገብረትንሳኤ , Mr. Adhanom, Mr Tesfay Temnyo .. all are exposing this tyrant dictator! ድያብሎስ Isayas and his blind followers HIGDEF.

   Haben you shoud focas on the mad dog Isayas wedi medhin Berad the ድያብሎስ Isayas and his blind followers HIGDEF.

   !They are doin their best to crash the mad dog and his blind followers.

   Thank! You are the best writer! Keep exposing this tyrant dictator!
   Thank you Mr. ሃይለ ገብረትንሳኤfor the magnificent and outstanding analysis.
   Your brilliant observations and terrific ideas will lead us to victory.
   Thank you for exposing the tyrant dictator, the mad dog, the ድያብሎስ Isayas and his blind followers HIGDEF.

   Thank you for standing for our land (our aditat, our villages and all our provinces) and our people all our nationalities.)
   Thank you for standing for our martyrs.
   The mad dog Isayas murdered all our liberation fighters, he took down the flag of our martyrs, the flag that united us and took us from 1952 s all the way victory 1991 to 1993.
   He took down our Liberation flag in 1993 and replaced it by his own flag.

   The mad dog Isayas dissolved our historical Eritrean provinces in 1996 and replaced them by his own Zobas.
   Thanks for standing for justice, for our provinces. The courageous demonstrators and all our people are ready to liberate our villages, our counties, our provinces, our land and our people.

   The mad dog Isayas
   in 1993 dissolved the law of the land “HIGHI INDABA” “Eritrean constitution” and replaced it by his own MAFIA Law.

   Thank you ሃይለ ገብረትንሳኤfor standing for freedom, equality, liberty and justice!
   2013 is the year that we dismantle the crazy mad dog ድያብሎስ Isayas wedi Medhin Berad, his son, and his blind followers HIGDEF just like the Libyans did to Gadafi, his sons and his followers.

   Down to the mad dog, the tyrant dictator and his followers!
   Victory to our people!

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *