ተ/ይ ቢተወደድ ኣብራሃ።

Biteweded Abraha

ሕ/ሰባዊ ንጥፈታት ብደቂ-ሰብ ከምዝዕመም መጠን፡ ውህሉል ፍጻመታት ውልቀ-ሰባት ተደሚሩ ኢዩ ሃገራውን ዓለማውን ታሪኻት ዝኾነልና። ኣብ ሃገርና ንኣብነት ብፍላይ ፖለቲካዊ ታሪኽና ብፈጸምቱ ደቂ-ሃገር ተዓሚሙስ ድሕሪ ከቢድ መስዋእቲ፡ ሃገርና ከምዓ ለማ ሃገር ኮይናትልና። እናሓደረ ዝተጋህደ ነገር እንተኣልዩ ግና ንወያ ዝተመነናያ ሃገር ዝፈታተን ተርእዮ ሰማይ ዓሪጉ። ሃገርና ብታ ሪኽ ተበጃዉነት ህዝባ ከምዘይተወለደት፡ ንምስላባ፡ ንምብሓታ ካብተደለየ ግዳ ታሪኻ ክነጽፍ ኣለዎ። ታሪኽ ምጉዕጻጽ ዝከአል ንፈ ጸምቲ ታሪኽ ብምጽናት ኢዩ። ብካልእ ኣገላልጻ ታሪኽ ከም ውቅያኖስ እንተተመሲሉ፡ ወዲ-ሰብ ድማ ኣብቲ ባዕሉ ዝሰርሖ ባሕሪ ታሪኽ ኢዩ ዘንሳፍፍ። እቶም ኣብኡ ዝሕምብሱ ኣህዛብ ድማ ከምዓሳታት ክበሃሉ ይከአል። ስለዚ “ዓሳ ንምጽናት ውቅያንስ ወይ ባ ሕሪ ምንጻፍ“ ብዝብል ውጥን ዘዝተለኽፈ ዘበለ በሓቲ ገባቲ፡ ነዚ በጺሕናዮ ዘለና ዓለማውን ሃገራውን መልኽዕ ክንርኢ ኣብቂዕና።

ከምትፈልጥዎ ታሪኽና ብኸምዚ ዝተገለጸ ፖለቲካዊ ጻውቲ ዝተወጠረ ኢዩ። ደቂ ኤርትራ ከምኣናብስ ሃገርና ካብ መንጋ ጋ ጸላእቲ ኣናጊፍና ከነብቅዑ እንተኾነስ ብገዛእ መራሒና ተገዲና። ኣብ ርእሲ ተጋዳላይ ህዝብና ብስዉርን ግሁድን፡ ብ ንጽልን ጅምላን ዝተፈጸመ ወንጀል‘ሞ ብጽሞና ሕሰብዎ። ብሰንኪ ግርህነትናን ሃገር ንምሕራር ክንከፍሎ ብዝነበረና መስ ዋእትን፡ ጀጋኑና በቢሓደን ብጉጅለን ተተሓኒቖም ናብ መዳጎኒኦም ኣምሪሖም። ኤርትራ ከርሳን ባሕራን ደሪቑ ንሕና ህዝ ባ ከኣ ልክዕ ከምቲ ማይ ገዲፍዎም ዝነጸፈ ዓሳታት፡ ብሰንኪ ዘይስኒትን ጥምረትን፡ ብዘይ ድርዕን ዋልታን፡ ናብ ምጽናት ኣምሪሕና። እንተኾነ ሓደ ፍጹም ነገር ኣሎ። ሓቀኛ ታሪኽ ንዘንተ-እለት ነይሩን ክነብርን ኢዩ። ወዮም ንሶምን ቅያታቶም ን ነይሮም ከምዘይነበሩ ክድፈኑ ዝተፈረዱ ስዉኣትን ህሉዋትን ሓርበኛታትና ከነዘንትወሎም ጥራይ ዘይኮነ ብመሰረቱ ድ ማ ሓርበኛ ዘይነብር‘ዃ እንተኾነ ታሪኹ ከምዝውረስ መጠን ንጀጋኑና ከነዘንትወሎምን ክንወርሶምን መብጻዓና ኢዩ።

ሓደ ካብዞም ግዳያትና እቲ ኣባል ማ/ሽማግለ ህ.ግ ነበር ተ/ይ ቢተወደድ ኣብርሃ ኢዩ። ንሱ ካብ ዝቕየድ ንደሓር ማለት ካብ 22-10-91 ንነጀው ሰለስተ ግዜ ዝተሓላለኸ ፈተነታት ከምዝተፈተነ ሰሚዕክሞ ትኾኑ።

– ብሕጊ ከምዝተፈትሐ ተመሲሉ ተፈንዩ። ሽዑ ግን ንሱስ ንዕዑ ብዝርድኦ ነገራት ኣይሃደመን። ደጊሞም ድማ ረኩዕዎ።                                                                                                                        – ብሓይሊ ከምዝመሎቐ ተመሲሉ ከምዝሃድም ተገይሩ። ሽዑ‘ውን ኣይሃደመን። ብኣንጻሩ ብተሌፎን ክጻረፎም ሓዲሩ።                                                                                                                         – ስዒቡ ዝመጸ መስርሕ ብዙሕ ውዲታት ከምዝነበሮ ኢዩ ዝተወርየሉ። ንኣብነት ምስቲ ሃዲሙ ዝተባህለ ተማሃራይ ዩኒ ቨሪሲቲ ክሃድም ተለሚኑ ከምዘቕበጸ ሰሚዕናዮ። እቲ ተመሃራይ መቸም ሽዑስ ብጎራሕ ሽርሕታት ‘ከምዝሃደመ‘ ተወርዩ ሉ ኢዩ። ክሳብ ክንድኡ ካብ ቤት-ማእሰርቲ ክሃድም ካብሰለጦስ ዳሕረዋይ ንጥፈታቱኸ ንዝምልከት‘ሞ እንድዒኸ።

ቢተውከ ንክሃድም ካብተዓደመ እንተዝብገስ እንታይኮን ምሰዓቦ?

ንነገሩ ሃዳምነት ከምርእሱ ዝኻአለ ተበግሶ ኣወንዚፍና፡ ስለምንታይ ኢዮም‘ዞም ኩሎም ገዳይም፡ ምኩራትን ሓለፍትን ተ ጋደልቲ ዝነበሩ ክሳብ ካብወጻኢ ተመሊሶም ክእሰሩ መሪጾም? ንምንታይከ ከምቲኩሉ ዝርአ ክቐትሉ ክኣስሩ እናኻአሉ ከ ምኡ ዘይደለዩ? ንመን ካባና ኣሚኖም ኢዮምከ ተተጎቲቶም ዝተቐፈዱ? ብዝኾነ ከምኡ ዝኣመሰለ ጐነጽ ብዘይምድላዮም ን ብዘይምህዳሞምን ክሳብ ሕልፈቶም ተኸዚኖሙልና ኣለዉ። ንሕና ‘ ሰላማውያን ተቓለስቲ‘ እምባአር ቀዳሞት ኣየናገፍ ና ዳሕረዎት ኣየስረርና። ንጉሆ ንጉሆ ዎየ……. ኮይኑ መዝሙርና።

ኣብዚ መፋርቕ ቃልስና ከምኣ ኮይና ተሪፋ ኣላ ኤርትራውነት!!

ቢተወደድ ን22 ዓመታት መመላእታ ፍትሒ ኣይረኸበን። ብምዃኑ ዋላ‘ዃ ብሂወት እንተሃለወ ደጊምሲ ዳግማይ ኣምሊ ሱ ንመሰሉ ክሟጐት ክንደየናይ ተኽእሎ ከይህሉዎ። ንሱ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ኮማንዶ ከምምንባሩ መጠን፡ እሞ ድማ ሰራ ዊት ኮማንዶ ምስቲ ሽዑ ዝናኦም ንምጅላሕ ብዛዕባኦም ዝተነዝሐ ወረ፡ ክቡር ሓድሽ ፕረሲደንት ኤርትራ ከኣ ንሳቶም ምእንቲ መሰሎምን መራሒኦምን ክብሉ ክላዓሉ ይኽእሉ ኢዮም“ ዝብል ስግኣት ስለዝነበሮ ነቲሰራዊት ሓድሽ ሙእዙዝ መራሒ ተካኣሉ። እቲ ሑሩይ መራሒ ብሕልና ክቡር ፕረሲደንት ንኣባላቱ መመዝሒቑ ዝቕፍድ ክኸውን ነይርዎ።

ብሓቂ ሙእዙዝ  ምዃኑ ቡኡ ንቡኡ ዘመስከረ መራሒ!! ክሳብ ግምባር ነፋሲት ወሪዱ ምስቶም መረዃኹስ ዝብሬናቶም ስንኩላን ተሓናኒቑ ብስያፍ ዝዓጸደ፡ ዘጽሓየ ሙእዙዝ! ብዝወዓሎ ዕዉት ውዕሎ ድማ ካብኢድ ወዲ-ወርቂ ማህጸን ንሻን ወርቂ ኣንበሳ ዝተሸለመ ጅግና!!

ኣይትሓዙልና፡ ዋላ ኣርቲፊሻልነት ወርቂ-ማህጸን ኣዳቒቕኹም ተርጉሙዎ፡ ፈተናዮ ጸላእናዮ ከምኡ ዝዓይነቱ ትዕዝብቲ ከምዘለና ድማ ከይንሓብእ ኢለ ጥራይ ኢየ። ክሳብ ለይቲ ሎሚ ድማ ንሓርነት ሃገርና ዝበቕዐ ሰራዊት ወይ መራሒ ኣይ ተራእየን። ከምቲ ናይ 102፡ ከም ጀነራል ደምሴ ቡልቱ መኖምከ እዃ ፍኒፍኒሕ። ሎሚ፡ ጽባሕ ከምዝመሓየሽ እናተመኽ ነየ ተኾድጭካ በላዕተኛ ምጽባይ ኮይና ዕድልና።

ስብሓተ-ወዲሓጎስ፡ እኒ ውጩ ፍሊጶስ                                                                                                ሰብ ድርብ ሹቶላት፡ ናይግምባራት ኣናብስ                                                                                                               መዃንንቲ ኩሉምሎም፡ ከዋኽብቲ ጸጽዒኖም                                                                                           ፍታሕ ብዒዳቶም፡ ከፍአ ግን ናይ ኣድሓኖም።………. ይበሃል ኣሎ ።                                                               መሬት ብንጉኡ፡ ከልግቡሉ ከክፉኡ                                                                                       ደገፍቱ ክምስክሩ ንጽሬተ-ሕልናኡ                                                                                 ሎሚ ‘ታይ ረኸቦ ዘጸግዕ ናብ ኣያኡ                                                                                           ዶስ ሓቂ ነይራ ‘ታ ጥንታዊት ሳጓኡ………….‘ውን ኣለዎ።

ስለዝተባህለ ጥራይ ኢየ ዝብል ዘለኹ። ሓያለይ ካብ ህዝብና ነቲ መዋእሉ ከምሓደ ተበላጺ፡ ከም ሓደ ‘ፈራህ ኣንበሳ‘ እና ተመሰለ ዝሓለፈ ኣድሓኖም ድሕሪ ማእሰርቲ ናይቶም “ምስኦም መኺረ“ ዝብሎም መማኽርቱ ኣብ ዘካየዶ መደረታት፡ ን እለቱ ንጉጅለ ህግደፍ ቀራሲሙ ንጉጅለኡ ከናግፍ ወጢኑ ዝቖረጸ ህቡብ መራሒ መሲልዎ ከም መስተርሆት ዝተምየኖ ሰብ ኣይወሓደን። እንተኾነስ ኣይግድን። ኣማስያኡ ንዋቱ ጠራኒፉ ኣ.ኣበባኡ ምስተደርገመ ኩሉ ፖሊሲታቱን ውጥናቱን ጠ/ይ ሚኒስተር መለስ ከምዝሰርሓሉ ከምዝተረኸ ተወረየ‘ሞ፡ “ያእ፡ እቲ ወረስ ወረ ጥራይ ኢዩ“ ክበሃል ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ሎሚ ኣብ ዘመተ “ሚስ/ዲስ ኢንፎርሜሽን“ ተሸኺሉ ተሪፉ ካላእ ክልተ – ሰለስተ ሳዕ ይሰመዮ!

ተስፋይ ገለ ቴክኒካዊ ጉድለታት ተዛሪቡ ክኸውን ይክእል። ንበል ኢሳይያስ ብደዉ ይተኩስ ተኾርምዩ፡ ስልጣን ብስሪኡ የምጻኣዮ ብቀምሹ፡ ከምኡ ድማ ብሓቂዶ እቲ “ክቐትሎ መጺኡ“ ዝተባህለ ሓቅነት ነይርዎ? ኢልካ ብዙሕ ምተባህለ። ብ ተወሳኺ እንተኾነ ከምቲ ተስፋይ ዝበሎ እተን ሓይልታት ኣብ ኣልጌን ከምዝነበራን ኣድሓኖም ንርእሱ ኣብ ሓይሊ ዓሊ ሒና ከምዝነበረን ዝትርኹ ህሉዋት ኣለዉ። ከምቲ ኣድሓኖም ዝበሎ ኣብ ገረግር እንተነበራኸ ነቲ መሰረታዊ መዛረቢ ዛዕ ባ እንታይ ለውጢ የምጽኣሉ ኮይኑ ኢዩ ኣድሓኖም ዝኣክል ሓርበኛ ቀቁምነገሩ ጐስዩ እራይ ምራይ ክቖናጥጥ ዝተሰምዐ?

“ወዲተምኖ ስትራተጂካዊ ጌጋ ጌሩ“ ዝብል ጽሕፈት ድማ ተጀሚሩ ኣሎ። ብወገነይ ንብዛዕባ ዓላማ፡ ስትራተጅን ስልትን ኣብ ዝኣመሰሉ ክልሰ-ሓሳባት፡ ዕጹብ-ድንቂ ገላጺ ጣቛታት ከቕርብ ዝበቅዕ ኣይኮንኩን። ይኹን‘ምበር ንመቃልስትኻ እና ኣዳቐቕካዶ ቃልሲ ኣሎ ኢዩ? ክብልሲ ክኢለ ኢየ። እዞም ተቓወምቲ እንተላይ ቃልሲ ተስፋይ ካብዘይማእምኦም ድኣ‘ሞ ነየናይ ድኽመት ህግደፍን ምስመንን ኮይኖም ኢዮም ክቃወሙ? እንታይ ዝምስሉ መንግስቲ ንምትካል?

ዕሉል ድማ ኣብ ፍጹም ዕሽነት ኣድሂብሉ። ኣውራ መዐወኒኡ እቲ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ብስልጣኑን ብቕዓቱን ከምዝመስለና መሲልዎ ዓሽዩ። ኣይምትዎ መንእሰያት ሃገርና ‘ከይመትዎ እናሓለየሎም‘፡ ከምቲ ዝበልኩዎ ተሓቢኡ ዘሎ እናመሰሎ ገላ ይኡ ንሃገሮም ብኩሉ ክውፈዩላ ወጢኑ። ክለፍዑላ፡ ክስውኡላ፡ ክሽየጡ ክልወጡላ።/ ብሂወቶም ኮነ ተጐዝዮም!

መዓስ፡ ንመንን ካብምንታይን ከተድሕን ድኣ ኣድሓኖም ድሕሪ‘ዚ?

ሃውቲተዶ? በሉ ናብቶም ከምኡ ከይሪኡ ዝተሓየሩ ንመለስ። ንሳቶም ከምሽዩጣት፡ ዓደግቶም ድማ ኣመሪካን ወያነን እና ተባህለ ተዓሽና። ክሳብ ገለ ተጋሩ‘ውን ጥፍኣትና ንልምዓቶም ወሳኒ ሓቂ መሲሉዎም ተሰራሲሮም ኢዮም። እቲ ሽዑስ ህ ግደፍ‘ውን ዘይቕላዕ መሲልዎ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ምርጫ ከኣ ስለዘይነበሮ ብዙሕ ኣነዊርዎም ኢዮ። እቲ ሓቂ ግን፡-

ቢተው ከምኣብነት እንተወሰድና ከምዚ ስለዝሓሰበ፡ ስለዝበለ…፡ እናተባህለ ብዙሕ ብዙሕ‘ዃ እንተተወርየሉ፡ ዝኾነ ነገር ካብኣቶም ክስማዕ ምተመርጸ። ግናኸ ቃላቶም ክስማዕ ቃል ጎይታ ክሃጥም ስለዝኾነ ኣይተኻእለን። ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ከ ምታ መብጻዓና በቢንኡስ ክፋላት እናገበርና ቀዳማይ ክፋል ሰነድ ናይቲ ቢተወደድ ኣብርሃ ብጋህዲ ዝተኸራኸረሉ ዛዕባ ንህዝቢ ክንፍዎ ደሊና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል መደባትና ድማ ካልኣይ ክፋላት ኮነ ናይቶም ካልኦት‘ው ን ከነቕርብ ኣኻእሎ ክፈጥረልና እምነ።

ድሓን ቀንዩ።

04-07-13.

ጎደፋ፡

 


Comments

ተ/ይ ቢተወደድ ኣብራሃ። — 84 Comments

 1. What a perverse world! What a paradox!
  The one is healer and savior of the world, for that he brought good news to the poor, for healed broken-hearted, for announced captives to release, and freedom to those in prison, for healed people with every kind of disease and sickness, for all good that he done, because Jerusalem due to luck of ignorance and didn´t acknowledge its savior, the Jewish authority to Lord Jesus Christ to who is savior of the world as well, as they handed over to roman governor Pilate so that he be sentenced and crucified, it is reported in (Matthew chapter 27 history.)
  When we come back to now days Eritrea, with evil spirit because possessed, to the one who perished all intellectuals since struggle for liberation time, after liberation, to who ordered disabled veterans to be persecuted because asked primer demand only, with unnecessary war, with in two weeks war 24, 000 innocent citizens to who caused to be exterminated, by denying all kinds of citizens human rights, to who is causing our people to be suffering, to who is destroying our nation economy, social culture and to who exterminating our people, “the Devil Isayas Afeworki,” Eritreans, instead this Barbaras like thief, (Wolf with sheep skin) they ask to be crucified, they glorifying and worshiping this devil, specially some wicked women by saying “ንኣኻ ዝወለደት አደ ማኅፀን ወሊዳ ትምከን “How happy is the woman who bore you and nursed you!” Wey Gud! This all to the Devil butcher, wolf with ship skin to who is exterminating their children! while they other side by baseless accusation to who are condemning, to those brave G- 15 groups to save the land because suggested peacefully strategy policy, to who be sentenced, some to systematical death and some imprisoned for life without trial, law and justice, to Bitewoded Abreha alike because rejected Isayas´s order to withdraw Asab, while they condemning this hero, but to who dare to seal our land was compromising and to who proclaimed self to rule them for life while praising. That exactly were did those Pharisees, When Pilat demanded them, “Which one do you want me to set free for you?” Jesus or the thief Barabas? they responded, “Crucified Jesus but set free Barabas!”What a perverse world! What a paradox! What a curse!

 2. HELP, HELP, HELP. IT IS URGENT!
  Does any one knows, WHY THE SO CALLED “TIGRIA REBEL GROUP” ARE OCCUPYING TWO STRATEGIC BASES IN ERITREA???? SINCE WHEN IS SAFE, FOR ANY COUNTRY TO ALLOW A HIGHLY ARMED REBELS IN MORE THAN ONE BASES????? LEAVE ALONE, ON STRATEGIC BASES, HOW IS THIS JUSTIFIED????
  CAN THE PFDJ ELITES WHO ARE RUNNING AWAY FROM THE DICATOR’S JAWS, TELL US ANY THING?????
  ANY THING AT ALL?????????
  Genet

   • Yohannes

    With a brother like you who needs enemy. Right!
    The Eritreans in Ethiopia are not occupying any base and they are not highly armed. Ethiopian/Tigrian are not stupid, to allow a foreign force armed to the nose on their land. Fact. Remember, the 70+ thousands Eritreans who were kicked out of Ethiopia, because they were presumed national security risk.

    Yohannes My brother, I guess.
    Why don’t you tell us if it is safe for our people to have highly armed Ethiopian forces inside our country? So you are ok, with Ethiopian forces armed to the nose on our bases, while the PFDJ’s leader, Mr Afewerki is telling us our # one enemy is the Woyane force; yet he is keeping highly armed WoyaneS close to his heart. One has to be blind, deaf and brain dead to be OK with Mr Afewerki’s explanation. You look bad when you say, “etom natna wn ab Ethiopia alewu ms itqom” DO YOU REALLY THINK, TIGRIAN WHO ARE CONTROLLING ETHIOPIA WILL ALLOW, HIGHLY ARMED ERITREANS IN THEIR COUNTRY?

    THAT WILL HAPPEN, WHEN HELL FREEZES OVER!
    You Know, as they say Tigrians society think, we Eritreans are stupid. Where we are NOW and what we have done to our people and country, we proved them right. We are divide and some of us are protecting a CONNIVING, MANIPULATIVE SNAKE, CALLED ISAIAS AFEWERKI, THE BELOVED SON OF GREAT TIGRIA.
    WHAT DO YOU HAVE TO SAY FOR YOURSELF NOW Yohannes?
    Genet

    • Genet,

     It was a well-intentioned message to calm you down, you are getting more and more erratic in your writings lately. The other Ghenet was Ethiopian and so is NEW HOPE ERITREA, ERITREA SUPER POWER, TES and many more regulars in this website, and they come to push certain talking points and I don’t believe every article that is published here either for that matter.

     The sudden discovery of Isaias’ Tigrean roots smacks of hypocrisy, while nobody complained about it from 1967-2001. If he has a plan to undo Eritrea’s independence, then it is too late already. About the TPDM troops, the whole region is full of rebel movements, that has been the way governments in the horn put political pressure on their neighbors for a long time. Isias is using them to threaten EPRDF and as mercenaries in case of internal unrest. You can scream wolf everyday if you want, I’m just telling you to calm down and do your own research or some “HOPE” will push you off the cliff of sanity.

     “A knowledgeable non-Eritrean embassy contact believes the
     TPDM’s new chairman is a man named Molla. The contact told Emboff
     that the group strictly guards its leaders’ names for fear of
     reprisals against their families in Tigray. He said the TPDM does
     not recruit recently escaped Ethiopian Tigray soldiers in Eritrea,
     but rather recruits disgruntled Tigray youth from within Ethiopian
     Tigray.”

     https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09ASMARA11_a.html

     • Yohannes
      I am not going to tell you who you are. Because your words are telling everyone about you. I can guess, either you clearly don’t care about us Eritreans, because you are not one of us or you are a dead zombie. NO Eritreans will be OK and sleep at night while there are highly armed Ethiopians inside our country. Yohannes, don’t be naive. You would be acting out of your mind, if the Tigray Gov. in Ethiopia allowed highly armed Eritreans any where in Ethiopia.
      I am sure you have been around this forum using different names. However, you haven’t paying attention to the burning issues of our people. IT IS A DEADLY RISK TO OUR PEOPLE TO KEEP HIGHLY ARMED FOREIGN FORCES INSIDE OUR COUNTRY.
      UNLESS YOU, MR “ASA” YOHANNES, DON’T THINK TIGRAYAN ARMED FORCES ARE FOREIGNER. IN THAT CASE, THEN WE NEED TO JUST IGNORE YOU. FYI, WE ERITREAN WILL NEVER BE DONE AND OUT. YES, WITH PEOPLE LIKE YOU INTERFERING IN OUR ISSUES, IT IS TAKING US LONGER. WE WILL OVERCOME!

      WHAT KIND OF STUPID MAN/WOMAN WOULD BELIEVE, THE EXISTENCE OF A GENUINE TIGRAY’S SON OR DAUGHTER WHO IS AGAINST THE DEVELOPMENT OF TIGRAY AND HER PEOPLE. BELIEVE IT OR NOT, IT IS THE TIGRAYAN TIME. THEY ARE HAPPY and CONTENT WITH THE ADVANCEMENT OF THEIR PEOPLE. AND I AM GENUINELY HAPPY FOR THEM. THEREFORE, STOP THIS NONSENSE IDEA, THE HIGHLY ARMED TIGRAYAN FORCES ARE INSIDE ERITREA, ON A STRATEGIC BASES TO PUT PRESSURE ON THE GOV. OF ETHIOPIA. OH YES, YOU SAID EVERY BODY DOES IT. SO, ACCORDING TO YOU, IF ANOTHER HORN COUNTRY DECIDE TO GO UNDER A NEIGHBORING COUNTRY’S CONTROL, IS THAT WHAT ISAIAS GOING TO DO? IS THAT OK WITH YOU? BECAUSE THAT WOULD NOT BE OK WITH US ERITREANS.

      ABOUT THE HIGHLY ARMED TIGRAYN FORCES ON OUR STRATEGIC BASES. LET US JUST CALL THEM WHAT THEY ARE. THEY ARE MERCENARIES TO PROTECT THE DICTATOR. THERE IS NO OTHER REAL EXPLANATION.
      for now good day “asa” Yohannes
      Genet

     • Yohannes,

      What took you so long? Most of us have concluded a long time ago that Genet is not just unbalanced,she is more like a first class IDIOT. But it is hard to blame her, as she only had twisted, people like the Fitsum guy, for a teacher. She is a lost cause. Simply hopeless!

  • Respected Ghenet ,

   I have said it so many times ,we are given 2 choices ,both of them Ethiopian .President Isaias is not a fool to think of only Eritrea ,the size of a goat´s forehead and unable to advance because of ideological ,regional & maybe religious wide differences .He has always put his mind on ruling Abyssinia ,while using us as condoms that we are ,brain less zombies.
   There are Ethiopians who want to admit us into Mekelle University or Era Iro. The choice is ours.I am willing to live as you my people choose ,to me ,I know my identity & nothing change that ,but for my people that are hung on fantasy land ,I wish they could make up their mind ,maybe start another struggle for Eritrea ,after 80.000 or so ¨martyred¨we could free Eritrea.

   • New Hope,
    I agree. Like most Ethiopians Isaias has undying dreams to rule something. It would have been OK with us, if he does that on the Ethiopians expense. I don’t get it, why he has to use Eritreans? I don’t get it how the Eritrean people are falling to see this bold action.

    I really believe, the former PFDJ’s leaders who are running away from the dictator, can make a difference by telling their story and the truth about this conniving dictator. That way, our people who are still under the dictator’s spell can be free. Once they are free, they can come to their peoples’ defense. I do believe, we still have hope to survive.
    Genet

    • Respected ghenet,

     I say Amen to that, but do you think we are forgetting that Isaias alone could not have done all this.Loyalty to front was priority than to national interest.
     Plus, they have seen how we do not give much attention to people like Dr. Bereket & others….maybe we take a lot of things at face value ,and we may need to adjust our emotion & rethink the believe ,former PFDJ that ask asylum do not necessary hate PFDJ ,but see they just have to save themselves as the party is falling apart.

     Hawki

 3. Please you people don´t undermine citizens concern! In my view, Genet´s concern i take it very seriously. As we all remember the first and second round war with woyane, because by brave nationalist real Eritreans was lead, it was ended by Eritrea victory. But with our troops success and victory not pleased Isayas, because he couldn´t to accomplish successfully his hidden mission, during third round Woyane before start invasion , despite concerned Eritrean citzens and specialy those G- 15 advised him the third round woyane´s invasion to face it in different strategy, namely in peaceful diplomatic approach , because they knew, how woyane with that two years interval in the name of humanitarian aid for famine for 20 million people in need how systematically with modern weapon occupied and all sides suppotance was getting from powerful nations , but Isayas deliberately by rejecting theirs concern, and USA`s and Rwanda´s peace proposal because ignited the unnecessary third round bloody war, i think we all know it its result and consequences. Ameasingly after 24,000 innocent people exterminated and late our territories to be occupied Isayas, monkey and others instead they admitting their mistake by defaming g-15 they accusing them as traitors and Temberkekti, to cover up their crime, they are committing another crime upon them and upon concerned ordinary citizens.

 4. So the reason i pointed this well known history is because i like to remind once again to what Tegadalai, Haile (drue) gave reasons for the defeat in his word when was speech the word “Woyane ATELAQIYOMNA NEROM” “reason one it was leadershipment wickedness, second, while Woyanes fighting with modern weapon but our troops even hadn´t enough bullet for their Kalashinkov he said. So this time every concerned Eritrens knows woyane how more again with 200 modern thanks systematically well occupied as if with their own money bought from Ukraine , just recently also there is a news as they are negotiating to buy 18 Su-30k Fighter Jets from Russia (while Eritrea is under Arms embargo and while Isayas killing our nation and troops moral from time to time.
  So don´t tell me Genet´s concern is baseless, there is noting to worry about! I feel pity for my people and nation specially for our army because this time we are like sheep without shepherd.

  • Truly Truly
   Smart man!!!
   To have highly armed Ethiopian forces in our country is clearly a plan to undermine our EDF. It is a serious concerne. We all should be aware of it. We should let the Erittreans who sill support the dictator and PFDJ’s system know. I don’t think those Ethiopian/Tigrayan armed to their nose are being shown on ERITV.
   It is a deadly mistake to ignore a problem of this magnitude.
   Genet

 5. Yohannes,

  What took you so long? Most of us have concluded a long time ago that Genet is not just unbalanced,she is more like a first class IDIOT. But it is hard to blame her, as she only had twisted, people like the Fitsum guy, for a teacher. She is a lost cause. Simply hopeless!

  • Agitated PFDJ’s zombies are coming out of the woodwork. With modified names, but to my amusement, with the same, tired and recycled PFDJ’s propaganda garbages. Their trademarks, Go, on a personal attack, when they can no longer defend the undefendeable crimes of the PFDJ’s system and the dictator against the Eritrean peopel. If they are true Eritreans at heart, clearly lost their will to be a man/woman. It is just sad. They are like nasty garbage flies. I am going to keep smacking them on their dead brains.
   Genet

 6. “ASA” Yohannes,
  The Eritreans who complained and questioned about Isaias’s commitment to Eritreans and Eritrea are either six feets under or at “eri ro” in shipping containers. You should know this, if you considere yourself TRUE ERITREAN AT HEART.
  Well “ASA” Yohannes, next time, I will look for your comments when you present yourself under a differnt name.
  In all seriousness Yohannes, it is not right what is being done to the Eritrean people. You don’t have to be Eritrean to see how wrong it is.
  Good luck!
  Genet

 7. Genet slow down don’t be internet tiger. if you really care about the Eritrean people, and if you are really real Eritrean, go to Eritrea and fight the dictator PIA. But, I don’t think so you have the guts and courage to do that. Change doesn’t come by remote control. Yohannes this people, GENET, ERITREASUPERPOWER, and NEWHOPE are either non eritreans or paid agents of Woyanes. don’t waste your time it is like talking to the wall. Mr. Genet sorry Ms.Genet , we have the dysfunctional opposition groups’ army inside Ethiopia. It is natural for any antagonist government to harbor opposition forces. What is your point?
  Genet you talk a lot about the RUNAWAY of ex PFDJ’s,to say something in PALTALK ( INDA SUWA ). What do you get from the AJEWJOW ZEREBA/TALK of INDA SUWA..nothing, what did you do with the information Tafla gave you last time nothing,unless you want to pass the information to your masters.
  If you talk we will forgive you if you don’t talk we will punish you. Genet, who gave you that authority, who is forgiving and who is forgiven.
  Eritrea doesn’t need people like you Genet and alike. You know Genet, Once we leave Eritrea and choose to live in a hamburger place and welfare handout which you look one of them, we have no credibility to advocate about the Eritrean people, we abandoned the Eritrean people. Let’s learn from the Egyptian people. PEOPLE’S POWER ( INSIDE ERITREA ) BRINGS CHANGE. INTHERNET PEOPLE ( REWMOTE CONTROL PEOPLE), DIASPORA OPPOSITION BRINGS NOTHING EXCEPT DIVISION.Look how many opposition groups ( Ethiopian paid groups ) we have.
  Let’s reconfigure our twisted and corrupted mind and start a new revolution
  for the sake of poor and oppressed Eritrean people. If you can’t do that, shut up and enjoy your welfare hand out and decay in a foreign country.

  • Yemane,

   Don’t ridicule yourself. Genet is decent person unlike you crap she feel the pain of her people. Don’t be smart here. She might paid for Eritrea already a lot unlike you and she is fighting for justice and rule of law. You better shut up your stink filthy mouth pretending to be balanced and care bout eritrea or eritreans. Ask yourself what you have done when Eritrea is bleeding slowly by the evil regime. You are simply pathetic to point finger to others such as diaspora opposition. Ask yourself whether you have done any thing at all when you hear Eritrean were raped in Sudan Sinai or what have done when elders imprisoned for their adult children’s crime. What have done when you hear thousands disappear in Eritrea. Nothing big nothing! So you better shut up you brain dead! Don’t insult to brave who tried their best unlike you.

   • Tes,

    What about you have you done anything to alleviate the suffering of the Eritrean people
    except leap service? Next time, go to a mirror and ask yourself that question.
    So keep barking you retarded head. Have a life and nice knowing you.

    • Yemane
     Tes is trying to help you to act as Eritrean if you are Eritrean. If any one opposes the PFDJ’s system and the dictator’s action against our people, that is the start to work to alleviate our peoples’ suffering. Like you, We were supporting the dictatot and his system. Then, we saw what has beeing happning, and we said NO to dictatorship, NO to slavery in our own country. Think about it.
     Genet

  • Mr Yemane
   I hope you are having a good day, after speaking your mind.

   Me, I will not lower myself to your level and attack you personally. Because I know the issue is not about You and I, but it is about the survival of our people and our country. You are too emotional, about why Mr Tesfy is telling, the Eritrean people what happend. You are too emotional, about why the elites, communists PFDJ’s leaders are running away to the West their teils between their legs. (I don’t think they are on long vacations) For sure they run away. I am glad they did and they are safe. My problem is with their slients. You sid, “Genet who gave you that authority who is forgiving and who is forgiven” This statement indicates that you may be are one of those elites and communist PFDJ’s leaders. or their supporters. Naturally, elites and communist leader think the power blongs to him/her not to the people. Mr Yemane, the Power of our country blongs to all Eritreans regardless of where they are.

   I see split personality in your thought process. It is very hard to put it in perspective, because you are all over the place. YOU SAID, “what did you do with the info. Tafla gave you….. want to pass the info to your masters”; “go to Eritrea and fight the dictator PIA”; “change doesn’t come by remote control”; “agents of Woyanes”; “Once we leave Eritrea and choose to live in a hambeger place, welfare handout, we have no credibiltity to advocate about the Eritrean people”

   After all that, You said, “Let’s reconfigure our twisted and corrupted mind and start a new revolution” Holy Cow! I am exhausted reading your post.

   One of the most concering point here is that you think, having heavily armed forces in more than one strategic bases is the most natural thing. My point is that not a single country, Gov, or people, in human hisory has been seen this kind of reckless endangerment of once sovereignity. Mr Yemane, RECLESS ENDANGERMENT OF A COUNTRY IS A CRIME. Let us just come to term to the reality of our country. Those highly armed Tigrayan forces are not there to put pressure on Ethiopia. Let us called them what they are there fore, they are MERCENARIES TO UNDERMIND THE ERITREAN EDF.
   Get it to your head. This is not about oppositions or PFDJ’s supporters. This issue is bigger than all of us. FYI,next time, don’t be a smart mouth; stay on issues. As a PFDJ’s opperative you are, I am sure you don’t have problems collecting money from Eritreans on welfare and hondouts. Don’t tell, me I need to go to Eritrea. How is it safe for an ordinary Eritrean, if it is not safe for the elites and communitst PFDJ’s leaders. Are you out of your mind?
   Good day Mr Yemane
   Genet

 8. In one side the More Eritrea defence force weakening both in armament specialy in moral from time to time, but other side the Ethiopian army force is getting stronger both in moral specially in occupiying mordern weapon . But as we all remember the reason for the defeat 3rd round Badme war it was because of Isayas ledershipment wickdness and because our army not well occupied was. In addition while Eritrea from world community isolating from time to time diplomatically economically and socially , but Ethiopia is in all area getting stronger and stronger. So my question to PFDJ loyalists and propagandists, in such situation late alone our armed forced those suffering, even those high ranking officials while escaping, how could you be thinking, our army will defend with 0 moral and backward weapon, if serious invasion come again? Well let say if Eritrea allows to buy modern weapon do you think this also will be good for our nation? Could the weapon we have would save Us? Doesn´t also mean other side we systematically are going to lose the money we got from our mine resources? If war begin unless exterminating citizens and additional territories lost again , what we would be benefiting from that? Should the next generation to continue while our territory occupied with no war no peace situation again? Why is for you difficult to think Isayas´s removal as it could be a better solution for all our crisis and it helps for new begin? Please Eritreans think twice like human being before we lost everything!

  • off you go to Aiga Forum or Walta Info, dude – and talk only and only about Ethiopia or Tigray.

   No body is buying your stuff here. Sorry

 9. Eritrea? what happend to 1.2.3???
  Is that a code of someting that you use to report to your masters (the Communists PFDJ’s leaders)? You do know that they are communists, right?

  Again, welcome back. Are you awake from your zombie naps? If you are sunshine, take it easy. Take deep breathing exercises. it is good for you. You were very mad the last time you were here. Just checking with you, if you are awake from your zombie mentality. that is all.
  Good day!
  Genet

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *