ፈስቲቫል ካስል ቁልዒ ተስፋ፡፡

Kassel_fes

ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 7 ሓምለ 2013 ብሓልዮት ጨናፍር ዞባ ኤውሮጳ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ከተማ ካስል ተኻይዱ፡፡ እዚ ብዙሕ ሰብ ክጽበዮ ዝጸንሔ ርክብ ፈስቲቫል ብኣዳለውቱ ዝነበሮ ትጽቢት ክንደየናይ ነቢሩ እንድዒ ብትዝብተይ ግን ጽቡቕን እኹል ተሳታፋይን ምንባሩ ኢዩ፡፡እቶም ብሓላፍነት እዚ ፈስቲቫል ብጽቡቕ ኩነታት ክሓልፈሎም ዝጸዓሩ ኣዳላውቱ ብዙሕ ደኺሞም ከምዝኾኑ ካብ ትሕዝቶ እቲ ፈስቲቫል ክትዕዘቦ ዝከኣል ኩነት ኢዩ ዝነበረ፡፡

ኣዳለውቲ ሓደስቲ ድዮም ኮይኖም ወይ ከምኡ መሲልዎም ንዓይ ዘይበርሀለይ ኣብ ኢንተርነት ዝዘርግሕዎ መደብ ፕሮግራምን እቲ ጉዳይ ዓርቢ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ዝጅምር ሙዃኑ ዝሕብር ብምንባሩ ኣብ እዋን ስራሕ ዝጅመር ፈስቲቫል ናይ መጀመርያ ፈስቲቫል ዝብል ስም ብምሃብ ምስ ስድራና  ኣስታት 400 ኪ,ሜትርተጓዒዝና ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕናስ ብዘይካ ዕድመኦም ድፍእ ዘበሉ ጉሩማት ኣቦታት ኣብቲ መእተዊ ካንሸሎ ዘላ ንእሽቶ  ገዛ ኮይኖም መእተዊ ገንዘብ ዝሓቱ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ ሰብ ኣይትርእየላን፡፡እቲ ዝተሓተትናዮ መእተዊ ግብሪ ከፊልና ናብቲ ገፊሕ ኣዳራሽ ምስ በጻሕና ተስፋ ዝህብ ላዕልን ታሕትን ምድላው ምግብታትን ምስተዓዘብካ እቲ ክጽልምት ጀሚሩ ዝነበረ ኩነታት በርሃው ክብል ይጅምር እሞ ነቲ ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ምጥርጣራት ደምሲስካ ተስፋታትካ ኣላማሊምካ ትሓስብን ተውርድን፡፡ እታ ዕለተ ዓርቢ እምብኣር ከምቲ ኣብቲ ወጺኡን ተዘርጊሑን ዝነበረ ኩነታት መደበ ፕሮግራም ዘይኮነስ ክሳብ ሰዓት 18,00 ብጽቕታ ኢያ ተሓሊፋ፡፡እዚ ኩነታት እዙይ ነዳለውቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ንኸምዙይ ዝበለ ጉዳይ ንዘዳሉ ተሞክሮ ኮይኑ ክምህር ዝኽእል ኩነታት ምንባሩ ኢዩ፡፡ ክሳብ ብሂወት ዘሎና ምምሃር ሰለ ዘይነቋርጽ እውን ጽቡቕ ሓዲስ ተሞክሮ ምንባሩ ኢዩ፡፡

ናብ ዝርዝር ምድልዋቱ ምእታው ኣየድልየንን፡፡ ተሳትፎይ ውሱን ስለዝነበረ እውን ካብዚ ንላዕሊ ክብሎ ዝደሊ የብለይን፡፡ናብቲ ጻዕርን ድኻምን ኣዳለውቲ ዘሎኒ ኣኽብሮትን ናእዳን ግን ደረት የብሉን ፡፡ ንኹሎም ኣዳለውቲ ብፍላይ ንጨናፍር ሃገረ ጀርመን ነዚ ሓዲሽ ተሞክሮ ከተኣታትው ምፍታኖም ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕኩም የቐንየልና ብምባል ከመስግኖም ይፈቱ፡፡ ፈስቲቫል ክሳብ ሕጂ ብውድባትን ብህ.ግ.ደ.ፍን ሕዙእ ምንባሩ ኢዩ ዝፍለጥ፡፡ እዚ ብባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከምዚ ዝበለ ገፊሕን ድሙቕን ፈስቲቫል ንመጀመርትኡ ምክያዱ ሓዲሽ ተሞክሮ ኮይኑ ጽቡቕ ኔሩ፡፡ ኣዳለውቱ ክሕብነኑን ንብድሕሪ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ክቕጽልን ይግባእ ምበልኩ። ከምቲ ምስ ብዙሓት ንዓመታ ኣብ ኣስመራና የራኽበና ንብሃሃሎ ዝነበርና  እውን እሙን ንምግባሩ ብዙሕ ስራሕ ኣብ ቅድመና ከምዘሎ ኢዩ`ሞ በርቲዕና ንስራሕኢዩ ለበዋይ፡፡

ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ሓደ ድልድል ኮይኖም ንህዝብን ባይቶን ኣራኺቦም፡፡ መሪሕነት ባይቶ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቦም ነዊሕ ብጣዕሚ ነዊሕን ኣድካምን ምስቲ ዝገበርዎ ዕዮ ዘይራኸብ ብነዊሕ መግለጽን ናብ መኣዝንካ ዘስሕት ኩነታትን ዘዘንበለ ግብራውነት ዘይብሉ መግለጺ ሂቦም፡፡

ብፍላይ ምክትል ኣቦመንበር/ኣደመንበር/ ብፍቱው ግጥምታት  ነፍስሄርዶክተር ርእሶም መእተዊ ገቢራን ጓል ወሓለታት ኢለ ኢየ ኣብ ፓልቶክ ዝኣቱን ምኽንያት እቲ ስም መምረጺኣን ክሳብ ፍጊዕ ዝብለናን ነንጸርጽርን ካብ ስነስርዓት ወጻኢዝኾነ ዓውታ ተጠቒምና ናብቲ ሕመረት ጉዳይና ምለስና ብምባልን ንወይዘሮ ፍረወይኒ ሃብተማርያም ክንሓታን ክንቃወምናን ፈቲና፡፡ ብኸምዚ ኣገባብ ንኽትእረምን መግለጺኣ ከተመሓይሽን ከተሕጽሮን ክትእለኳ እንተፈተንካ ጓለያቱ ኣይዓጀባን፡፡ ክንደይ ሰብ ንደገ ምውጻእ እንተገበረ እኳ  ቀጺላ፡፡ሰባት ብዘይ ፍቓድ ተተሲኦም ንሕና ሕቶ ኣሎና ናብቲ ንደልዮ ሕቶ ንኺድ እዚ ትገልጽልና ዘሎኺ እንፈልጦ ኢዩ፡፡፡ ሎሚ ዘይኮነ እውን ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ክኸውን ነይርዎ ዝብል ርእይቶኳ እንተተዋህበ ሕጂውን ለውጢ ኣይነበረን፡፡እቲ ዝነበረ ለውጢ ኣቦመንበር ኣቶ ጸጋይ የውሃንስ ማይክሮፎን ሒዙ ካብ መቐመጢኡ ብምትሳእ ክንጻወርን ክንዕገስን ከምዝግባእ ክምዕድ ምፍታኑ`ዩ፡፡ኣብ 2011 ኣብ ዋዕላ ኣዋሳ ዝቐረበን ጸዲቑን ዝበሉና ሮድማፕን ፕሮግራምን ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ዋላ ዝያዳን ደቂስካ ጸኒሕካ ሎሚ ክትገልጽን ከተረድእን ምፍታን ማዕረ ክንደይ ካብቲ ህሉው ኩነታት ኣደራዕን ሽግርን ህዝብን ሃገርን ተራሒቑ ከምዘሎ ዝሕብር ስለ ዝኾነ  መራሕቲ  ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ውድቀቶምን ድኻሞምን ኣሚኖም ብሓዲሽ ተበግሶ ክምርሹ ኢዩ ዝግባእ እምበር ንነዊሕ ዝምድሩ ፖለቲከኛታትን መራሕትን ክትመስል ከተታልል ጊዜ ክትቀትልን ሰብ ተዳኺሙ ምክትታሉ ክስሕትን ምፍታን ሎሚ ኣብ ኤርትራዊ ዜጋ ቦታ የብሉን፡፡

ኣነ ተማሂረ ኢየ ብዙሕ መጽሓፍ ኣንቢበ ኢየ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ኢየ ዘለኹ ኢልካ ንድምጺ ሓፍሽ ክትዓግት  ምፍታን ጊዜኡ ከምዝኣኸለ ፈስቲቫል ካስል ብግብሪ ምሂሩ፡፡ስለዝኾነ ነዚ ተደጋጋምን ፍረ ዘይነበሮ መግለጺ ምክትል ኣቦመንበር ብምጽላእ መብዛሕትኡ ተሳታፊ ንደገ ክወጽእ ጀሚሩ፡፡ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን መደረታት ብድፊኢት ተሳተፍቲ መራሕቲ ባይቶ ገለ ሓቅታት ክገልጹ ፈቲኖም፡፡ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ባይቶን ኣብ ሞንጎ ፈጻሚ ኣካልን ከምቲ ዝድለ ናይ ስራሕ ዝምድናን ምውህሃድን ከምዘየሎ ዝሕብር ኮይኑ ናብዚ ናይ ሎሚ ፈስቲቫል እውን ሓቢርና ንኽንመጽእ ብዙሕ ደብዳቤታት ከምዝተጻሓሓፉንን ብምኽንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ፈጻሚት ኣይሰለጠናን ተባሂሉ፡፡

እዚ ፈስቲቫል ካስል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ዝስማዕ ነዊሕ ኮይኑ ኢዩ፡። ፈጻሚት ኣካል ባይቶ እውን ዘይትፈልጦ ኣይመስልን፡። ስለምንታይ ኣብቲ እዋን ፈስቲቫል ርክባት ክገብሩ ፈቲኖም ግን ዘተሓሳስብ ጉዳይ ኮይኑ ህዝቢ ንጉዳዩ ባዕሉ ክቋጻጸሮ ዓይኑ ክኸፍት ከምዝግባእ ክፍለጥ ኣለዎ፡፡ሕጂውን ከምዛ ንመሪሕነት ባይቶ ኣብ ካስል ዘዋጠሮም ንፈጻሚት ኣካል ባይቶ ጸዊዑ ክሓታን ክብድሃን ይግባእ እሞ ኣዳለውቲ ፈስቲቫል ካስል እዛ ጠለብ እዚኣ ከተግብርዋ ይጽውዕ፡፡ ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ንቃወመሉ ዘሎና ኩነታት መበገሲኡ ምልካዊ  ባሕርያቱ ኢዩ፡፡ ምልኪ እንዳተቛወምካ ክትመልኽ ምፍታን ረሳዕቲ ኮና እምበር መራሕቲ ኢልና ዝመረጽናዮም  መራሕቲ ውድባት ነዚ ባህርያት እዚ ዘርኣዩናስ በርከት ኢዮም፡፡ብሕጂ ግን ዝክኣል ከምዘይኮነ ከነፍልጦም ኣሎና፡፡

መራሕቲ ባይቶ ኣብ ካስል ተማሂሮም ክኾኑ ዘሎኒ ምንዮት ብዙሕ ኢዩ፡፡ገለ ካብ ኣብ መድርኽ ዝነበሩ ኣለይቲ ነቲ ረሲኑ ዝነበረ ክትዕ ንምቕጻይ ናይ ሙዙቃን ትልሂትን እዋን ኣኺሉ ብምባል ብዘይ መደምደምታ ክዘርግዎ ፈቲኖም፡፡ ሓደ ምሉእ ክዳን ዝተኸድነ መንእሰይ ካብ ዝተቐመጦ ብምትንሳእ ክልተ ኣእዳዉ ብምዝርጋሕን ናብ መራሕቲ መድረኽ ብምቕራብን ጓይላ ኣይኮነን ኣምጺኡና ዘይተመለሰ ሕቶ ኣሎና መልሱ ጓይላ ንህ.ግ.ደ.ፍ ይኹኖ ምስ በለ ኣዳራሽ ብጣቒዒት ክትፍንቀል ደልያ ክትዕን ሕቶን ቀጺሉ ምርብራብ ኮይኑ፡፡ህዝቢ ጽንዓቱ ኣረጋጊጹ፡፡ንኹሉ ሕቶታቱ ዳሕዲሕዎ ድኽመቶም ነጊርዎም፡፡ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ካላኣይ ርክብ ባይቶ ስለምንታይ ንውድብ ብሄረ ኩናማ ኣግሊልዎ? ኣብቲ ርክብ ስለምንታይ ንመድያ ከልኪልኩም? ብፍላይ ስለምንታይ ንኣሰና ./ኣማኑኤል ኢያሱ/ ዓጊትኩሞዝብሉ ተረርቲ ሕቶታት ተሓቲቶም፡፡ ቅናት ኣደይ ሓንኩሉኒ መልስታት ሰሚዕና፡፡ ኩነታት ሲናን ስደት መንእሰያትን ተዘትይሉ፡ብሓተቲ ብዛዕባ ዝመጽእ ካልኣይ ጉባኤ እውን ተላዒሉ ኢዩ፡፡ድንግርግር ዝበለ ከይከውን ክንጥንቀቐሉ ከምዝግባእ ኢዩ እቲ መልእኽቲ ብፍላይ እቲ ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ዝነበረ፡ሕቶ ህዝቢ ዳርጋ ሓደ ዝዓይነቱ ሕቶ ዝሓተተ ኮይኑ ምቅላስ ትዓግቱና ኣለኹም ዝብል ኣመት ዘለዎ ምንባሩ ምጥቃሱ ይክኣል፡፡ መለስቲ ሕቶታት ነቲ ጸገም ካብ ነብሶም ኣርሒቖም ንኻልኦት ከሰክምዎም ይፍቱኑ  ኔሮም ብፍላይ ኣብዚ ፈስቲቫል እዚ ዘይነበረ  ናብ ፈጻሚ ኣካል ባይቶ፡፡

ኣብዚ ፈስቲቫል እዚ ጽቡቕ ተስፋ ዝህብ ብዙሕ ነገራት ተኸሲቱ፡፡ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መንእሰያት ምስ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ውድብ መንእሰያትን ብሓባር ኮፍ ኢሎም ምዝታዮምን ርክቦም ክቕጽል ከምዘለዎን ኣብ መጻኢ ዕድሎም ክጠቕሞም ዝኽእል ሞያ እንዳጥረዩ ህዝቦምን ሃገሮምን ንምድሓን ክጽዕሩን ተማይጦም ተመዓዒዶም፡፡ ዘሓጉስ ጽቡቕ ነገር ኢዩ፡፡

ብድሕሪ ከምዚ ዝበለ ሩሱን ኩነታት ናብ ሙዚቃዊ ትልሂት ሰለ ዝተሰግረ መድርኽ ንመንእሰያት ሃገረ ስዊዘርላንድካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹን ተመሓላሊፉ፡፡ ድሙቕ ጓይላን ሙዚቃን ሓንካስ ብሙርኩስ ሰሳዕስዕ ኮይኑ ነበረ፡፡ እዚ ከምዚ ዝበለ ክእለትን ጉልበትን ዝውንን መንእሰይ ካብ ሃገሩ ተሰዲዱን ተባሩሩን ክትርኢ እንከለኻ ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ ትብል እሞ በቲ ካልእ ሸነዅውን ትጸናናዕ ፡፡ካልእ ኣብዚ ፈስቲቫል እዚ ተስፋ ዝህብ ተርእዮ ድሙቕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኢዩ፡፡ ልዕል ኔሩ፡፡ክሳብ ውድቀት ህ.ግ.ደ.ፍ ክቕጽል ይግባእ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ክዕወት ኢዩ፡።

ዓወት ንባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡፡

ዝኽሪ ንጀጋኑ ሰማእታትና፡፡

ስዩም ኪዳነ፡፡


Comments

ፈስቲቫል ካስል ቁልዒ ተስፋ፡፡ — 6 Comments

 1. ግዚኡ ዝሓለፎ ማሕበር ምስ ኩሉ ብሉይ ሕልምታቱ ።
  This is the most outdated and expired political organization in the Middle East, even the people of Egypt has turned against Morsi.

 2. Kassel conferences;

  I praise the organizers for their relentless effort to make this reality and I encourage them all to continue doing until a real democratic understanding dominates the opposition parties.

  These conferences and workshops help us to get to equipped and solve our problems, and broaden our mindsets.
  However it is good idea to question why people are reluctant to attend such wonderfully organized conferences?

  Although everyone has his/her own personal issue in regards not attending to this conference, however some of the reason that could possibly are heard among many genuine peace loving Eritrea are;

  • Trust
  Although past experiences are good for personal improvements in life and career, however Eritreans have bad experiences from the struggle for freedom. Those who were trusted, the current PDFJ ruling party snatched the genuine people their honest, caring and humble heart.
  Hence, it is difficult to bring back this trust unless the opposition parties/ congress shows freedom, fairness and accountable with strong believe in media coverage for any activities are developed.

  • Freshness
  This is another main problem to our opposition parties. They dwell on past experiences; they raise the issue of JEBHA VS SHABYA which is not relevant to the new generation.
  The opposition must make radical changes in their political analysis and approach; they have to carefully understand the developments in the neighbouring countries which will have direct consequences to us.
  Change is needed in speech, tone and content of our opposition parties; they need to show to the public their fresh on time ideas and methods of challenging the dictator.
  Everyone should avoid using similar language system from DERGI/SHBYA/JEBHA all are oriented towards dictatorial systems. The way we conduct our meeting, we schedule meetings and invite workshops require radical changes. Additionally the out-dated systematic withdraw from meetings and conferences to avoid facing critical question should not be used at this time.

  • Unyielding
  This is a century were leader’s yield to the demands of the public; if not there will be discomfort in the public. Either they will revolt against or respond with silence. Our neighbouring countries are facing serious problems and one of it is unyielding. The current Egyptian experiences I s good example to us. When people participate in any opposition parties the leaders must yield to the situation and the demand of the people.

  I hope our opposition parties will respond to the demands of the people and then there will be overwhelming support from people.

  thanks

 3. This is my advice ,the ex Tegadelti do not even know why they stand for .they know they hate isaias, apart from that they do not see the pain of the young people inthe trenches & the rape of boys ,men ,women & girls. They do not put into account THE 16 YEAR OLD ERITREAN BEING RAPED BY GANG OF LIBYAN PRISON GUARDS.
  They do not even trust eachother.
  IF FOR THE FUTURE WE WANT TO SEE SUCCESFUL MEETING THAT HAS TO DO WITH ERITREA WE NEED ,QUADERE FORCING PEASANTS FORCING TO FEED THE ¨TEGADELTI¨AND WE NEED TEGADELTI WITH THEIR KLASHINS & CLUBS INTIMIDATING ,
  Look, this old goats want to give meanning to their struggle in meida (front)…Jebha as much as it was kind & did not need dimu dimu to fight ,their understanding of democracy is endless arguments anmd winning the argument.
  Of course ,they prohibit Amanuel Iyassu from reporting ,they are the other side of PFDJ,just milder.
  Eritreanism may start with voluntary move but can not win without endless emotional lies & forcing the population.

  Sad but true
  Eritreanism needs hatred specially self hatred by hizbe tigrinya to grow and win ,it can not win on mere boring justice,…etc

 4. The people of Eritrea made history, and now history could be change by their own action, if the people dared to seize control of their own destiny.

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *