ብመራሕታ እተጨውየት ሃገር ( ሓንቲ ዓለም) ኣማኑኤል ሳህለ

Amanuel Sahleብዛዕባ ብፓይሎታታን ብሆስተሳታን እተጨውየት ነፋሪት ዚሕብር ዜና ሰሚዕኩምዶ ትፈልጡ? ኣይመስለንን። ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ኣብ ዓለምና ልሙድ ኣይኮነን፡ ከመይሲ ከምዚ ዚገብሩ ፓይሎታት ሕሙማት ጥራይ ኢዮም ኪኾኑ ዘለዎም።

መራሕ ነፋሪትስ ናብቲ እተባህሎ የብጽሕ እምበር ኣይጨውን። ካብ ተሳፈርቲ ግን፡ ሓድሓደ ኩነታት ሃገሮም ደስ ዘየበሎም ሰባት፡ ካብ መንበሮም ተላዒሎም፡ ኣፈራሪሆም፡ ነታ ነፋሪት ኣንፈታ ከም እትልውጥ ኪገብሩ ይኽእሉ። እዚ ልሙድ ፍጻመ ኢዩ።

ድሕሪ ሰላሳ ዓመት ቃልሲ፡ ኤርትራ ከምዚ ዝበለ ፍሉይ ሽግር ኣጓኒፉዋ ትርከብ ኣላ። ቅድሚ ሕጂ፡ ገዛእቲ ሓይልታት ኢዮም ዚጨውዩዋ ነይሮም። ሕጂ ግን፡ ንኤርትራ ከምኡ ኢዩ ዘፍትወላ  ኢሎም ግዲ ኾይኖም፡ ባዕላቶም እቶም መራሕቲ ኣንፈታ ጠውዮም፡ ኣፍኩም ሓዙ፡ ሓደ ከይዛረበና ብማለት፡ ናብዚ ኢዩ ኣብ ዘይትብሎ ጕዕዞ ይወስዱዋ ኣለዉ።

ኩነታቱ ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ ዚመስል። ተሳፈርቲ ኣብ ነፋሪት ይኣትዉ። ሰብኡትን ኣንስትን መንእሰያትን ህጻናትን ዓበይትን ነኣሽቱን። ገሊኦም ንመጀመርያ ግዜ ኢዮም ኣብ ነፋሪት ዚስቀሉ ዘለዉ። ናይ ተስፋን ትጽቢትን ባልጃታቶም ኣብ ቦታኡ የቐምጡዎ። ዕላማኦም ድማ ናብቲ ወትሩ ዝናፍቑዎ ደሞክራስን ፍትሕን ሰላምን ዕቤትን ብልጽግናን ንምብጻሕ ኢዩ።

ሓንቲ ምጭውቲ ሆስተስ ነቲ ኣብ ግዜ ሓደጋ ኪውሰድ ዘለዎ ስጕምታት ብቪደዮ ተሰኒያ ምስ ሓበረት፡ እታ ነፋሪት ብናህሪ ተሓምቢባ ናብ ሰማይ ትዓርግ። ጽቡቕ መገዲ ይግበረልና፡ ይብል ሰብ ኣብ መመንበሩ ኾይኑ። ገለ ኣረገውቲ ድማ ኣምላኾም ኪተዓረቖም ጸሎት የዕርጉ።

እቲ ናብ ደሞክራስን ራህዋን ብልጽግናን ዘእቱ በረራ ሓደ ሰዓት ኢዩ ዚወስድ። ይኹን’ምበር፡ እታ ነፋሪት ካብ እትለዓል ጀሚራ ዛጊት ንኽልተ ሰዓት ዚኣክል ነፊራ። ገና’ውን ትነፍር ኣላ። እንታይ ኢዩ ጉዱ? ጎማኣ ዲዩ ምውጻእ ኣብዩ? ንኣኣ ዚኸውን ኣርያቦርቶ ዲዩ ዘይተሰርሐ ኾይኑ፡ ወላስ እቶም መራሕታ ከም ሊላ ኣብ ሰማይ ምዝንባይ ዲዩ ተበሪሁዎም። ሰኺሮም ደኣ ከይኮኑ? እተን ጨረምረም ኪብላ ዝጸንሓ ሆስተሳትከ ሕጂ ደኣ እንታይ ኣፈን ዓቢሱወን?

ተሳፋርቲ ከዕረምርሙ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ዲና ተንጠልጢልና ክንነብር? ኣየዕልቡናን ዲዮም? ኣንታ በጃኻትኩም እባ ዓገብ በሉልና? ብምባል ድማ የጕረምርሙ።

ሽዑ ገለ ፍትሐኛታት ሰባት ተንሲኦም ነተን ሆስተሳት “እንታይ ኢዩ ነገራቱ? ናይ ደሓን ዲዩ? እንታይ ኢያ ኾይና እዛ ነፋሪት? ናይ ሓደ ሰዓት እተባህለ መገዲ ዳርጋ ክልተ ሰዓትን ርብዕን ወሲዱላ ከብቅዕ፡ ናይ ምውራድ ኣንፈት’ውን ኣየርኣየትን፡ እንታይ ዲዩ ወሪዱዋ?” ብምባል ይሓቱ።

እተን ሆስተሳት ግን፡ ኪምልሻ ኣይደለያን። ኩላተን ተኣኪበን ድማ ኣብቲ ጋቢና ናይታ ነፋሪት ይኣትዋ። ኩሉ ኣካይዳአን፡ ምስቶም ፓይሎታት ውዲት ዘለወን ኢየን ዚመስላ።

ድሕሪ ገለ ደቓይቕ፡ እቲ ካፕተን (ናይታ ነፋሪት መራሒ) ካብቲ ጋቢና ወጺኡ ኣእዳዉ ኣብ ጁባኡ ኣእትዩ ናብቶም ተሳፈርቲ ይጥምት፣

ካፕተን፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተሳፈርቲ፡ ነዛ ነፋሪት ናይ ኣህጉራዊ ሕግን ስርዓትን ዕጅብ ከይበለና፡ ባዕልና ጨዊናያ ኣሎና። ስለዚ ትዕግስቲ ግበሩ። ትዕግስቲ እንተ ገበርኩም ዝሓሸ ኢዩ። ግዒርኩም እትልውጡዎ ነገር የልቦን።

ድሕሪ ብዙሕ ዘረባን ክትዕን እቲ ተሳፋራይ ሕቶታቱ የልዕል።

ተሳፈርቲ፣ ባዕልኹም ፓይሎታት ከሎኹምስ ነዛ መስኪነይቲ ነፋሪት ባዕላትኩም ጨዊኹምዋ? ወይ ጉድ! አረ እንታይ ኢኹም ከተስምዑና ደሊኹም?

ካፕተን፣ ስድታት፡ እንታይ ገደሰኩም፡ ነፋሪትና እንዲያ፡ ድላይና ንገብራ። አረ ቃሕ እንተ ኢሉናስ ናብ ገደል ወይ ናብ ባሕሪ ከነእትዋ’ውን ስልጣን ኣሎንና።

ተሳፈርቲ፣ ወይ ጉድ፡ ከምዚ ኸኣ ኣሎ’ድዩ፡ እሞ ሕጂ ደኣ እግዚሄር የርእኹም ናበይ ኢኹም ትወስዱና ዘለኹም? ግለጹልና’ባ? ናብቲ ኪብጻሕ እንደልዮ ክንበጽሕ ኢልና’ዶ ኣይኮንናን ዝኸፈልና?

ካፕተን፣ ባዕልኹም ትፈልጡ! ንኣታትኩም ኪጥዕመኩም እምበር፡ ንዓና ክትብሉ ዲኹም ከፊልኩም?

ተሳፈርቲ፣ ኣንታ ቅሩብ እባ ሕልና ግበሩ፡ ካብ እንስቀል ጀሚርና እኮ ገለ ኣይለኸፍናን፡ ኣብዛ ነፋሪት ከኣ ዛጊት ዚስተ ወይ ዚብላዕ ነገር ዘሎ ኣይመስልን፡ ብጥምየትን ብጽምእን ዲኹም ክትቀትሉና ደሊኹም?

ካፕተን፣ ሕንቁቓት! ቅድሚ ምድያብኩም ከብድኹም መሊእኩም ዘይትኣትዉ!

ተሳፈርቲ፣ ቆልዑ ይበኽዩ ኣለዉ፡ ኣንስቲ ይቝዝማ ኣለዋ፡ ሰብኡት ይራገሙ ኣለዉ። ንዑ’ባ ገለ ግበሩ።

ካፕተን፣ እሞ ኣናዞርና ዲና ሻምፓኝ ክንቀድሓልኩም ደሊኹም? ነንሓድሕድኩም ተኣባበዱን ተጻናንዑን። ንሕና እቲ ዚውሰድ ስጉምቲ ወሲድናዮ ኢና፡ ዘይደለየ ድማ መንሳፈፊ እነሀልኩም፡ ማዕጾ ድማ ክፉት ኢዩ።

ተበለጽቲ ተሳፈርቲ፣ ኣንታ እንታይ ገደሰኩም፡ ዘይሕማምኩም ዲዩ ዘሕምመኩም ዘሎ። ናብ ድላዮም ይውሰዱና እንታይ ሕማምኩም። ጠፊኡዎምዶ ኾይኑ ናበይ ከም ዝኽየድ? በጃኻትኩም ንሰማማዕ፡  ኮፍ በሉ።

እወ፡ ኩነታት ኤርትራ ብምሳሌኣዊ መገዲ ነዚ ኢዩ ዚመስል። እቲ ሓርነት ዘምጸአ ኣካል፡ ንህዝቢ  ናብቲ ኪበጽሖ ተስፋ ዝገበረሉ ኩነታት ከየብጸሐ፡ ነታ ሃገር ኣብ ሰንፈላል ኣእትዩዋ ይርከብ ኣሎ።

ኣየወ! እቶም ንኤርትራ እተሰውኡላ፡ እቶም “ዓወት ንሓፋሽ” እናበሉ እተበጀዉ ሰማእታት ኤርትራውያን ካብ መቓብሮም ተንሲኦም ነዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ እንተ ዚርእዩዋ፡ እንታይ ኮን ምበሉ?

እምበኣር ኣብ ኤርትራ፡ እቲ ዝለዓለ ክሕደት ብመራሕታ ኢዩ ተፈጺሙ ዘሎ። እቲ ኣብ ውሽጥን ደገን ኮይኑ ዚቃለስ ዘሎ ግን፡ ንሱ ኢዩ እቲ እሙን ኣገልጋሊ ኤርትራ። ንሱ ኢዩ እቲ ተጣባቕን ተሓላቕን ኤርትራ።

መራሕቲ ኤርትራ ግን፡ ኣብ ልዕሊ መቓብር ስዉኣት ኮይኖም ይስዕስዑ ኣለዉ። ደገፍቶም ድማ ኣብ ልዕሊ ዝሓለፉ ስዉኣትን፡ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ናይቶም ኣብ ምድረበዳ ሱዳንን፡ ከተማታት ሊብያን ግብጽን እስራኤልን፡ ኣብ ማያት ቀዪሕን ማእከላይን ባሕሪ ዝሃለቑ ደቆምን ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን የዅድዱ ኣለዉ።

ኣብ ዓለምና፡ ናይ ሃገራት ምጭዋይ ኣብነታት ብዙሕ ኢዩ። ከም በዓል ሂትለርን ሙሶሊንን ስታሊንን ዝኣመሰሉ ጨወይቲ ሃገር፡ ነተን ሃገራቶም ኣዕንዮም ከይኣኽሎም፡ ነቲ ህዝቢ ድማ ዘይሕከኽ በሰላ ገዲፎምሉ ከይዶም። ይኹን’ምበር፡ እዚኣቶም ነተን ሃገራቶም ካብ መራሕተን ደኣ’ዮም ወሲዶም ጨውዮምወን እምበር፡ ሕድሪ ኣይጠለሙን። ከመይሲ ካብ ህዝቢ እተረከቡዎ ሕድሪ ኣይነበሮምን።

ብኻልእ ኣዘራርባ፡ እዞም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ዲክታቶራት፡ ነታ ብኻልኦት ክትምራሕ ዝጸንሐት ሃገር ደኣ’ምበር፡ ነታ ባዕላቶም ዚመርሑዋ ሃገር ኣይኮኑን ዝጨወዩዋ።

ኣብ ኤርትራ ግን፡ እቶም ብመጀርታ ኪመርሑን ናብ ደሞክራስን ራህዋን ከብጽሑን ብስዉኣትን ብህዝብን ሕድሪ እተዋህቦም መራሕቲ፡ ሕላፍነቶም ረሲዖም ነታ ሃገር ጨውዮም ናብ ደልሃመት ይመርሑዋ ኣለዉ።

ስለዚ፡ ናትና ዕድልሲ ካብተን ብበዓል ሂትለርን ሙሶሊንን ስታሊንን እተጨውያ ሃገራት ኣዚዩ ይኸፍእ። ኣብ መላእ ዓለም’ውን ብዘይካ ሰሜን ኮረያ ዚወዳደሮ ኣጨዋውያ የልቦን።

ጨወይቲ ሃገር ዚጥቀሙለን ቃላት ፍሉጣት ኢየን። ንሳተን ከኣ፣ ካብ ጸላኢ ተጠንቀቑ፡ ነቒሕኩም ሓልዉ፡ ካብ ከዳዓት ተጠንቀቑ፡ ቀኒኦምልና ኢዮም….. ሃገር ትምዕብል ኣላ ትዕግስቲ ግበሩ፡ ቀሪብና ኢና…. ወዘተ. እዚ ኹሉ ንምድንጋር ተባሂሉ ኢዩ ዚቃላሕ።

መራሕቲ ኤርትራ ንኹሉ ኤርትራዊ ከም ዓሻን ዳንደን ገይሮም ኢዮም ወሲዶምዎ። ሎሚ ግን ኩሉ ለቢሙ ኢዩ። ንቖልዓ ኢኻ መታን ኪጥበረልካ፡ ትም በል ኣብ ደገ ሕንጉጉ ኣሎ፡ ዝብኢ ኣሎ እትብሎ።

ኤርትራ መዓልቦ መታን ከይትረክብ እሞ ብሰላም ከይትነብር፡ እዞም ጨወይቲ ሃገር እዚኦም፡ ቀሪብና ኢና፡ ትም በሉ፡ ትዕግስቲ ግበሩ፡ ካብ ጸላኢ ግዳ ተጠንቀቑ ዚብላ ቃላት ብምድግጋም፡ ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ዓቕሎም ኪጸቦም ከሎ፡ ባዕልኹም ትፈልጡ ብምባል ነዛ ሃገር ንግዜኡ ኪጻወቱላ ኢዮም። መወዳእቶኦም ግን፡ ከምቶም ነፋሪት ጨውዮም ብሰላምን ቅሳነትን ዘይቅመጡ፡ ኣብ ሕጊ ኪቐርቡ ምዃኖም ኪግንዘቡ ይግባኦም።

 


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *