ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣየብዛሕኩሞንዶ!! ብወልድኣብ ፍስሓጽየን ካብ ኦስሎ ኖርወይ

Weldeab”ኣንታ ኣሎ ድዩ? ነዚ ኹሉ ግዜ ጠፊኡ ኔሩ ድኣ ሎሚ እንታይ እዩ ክብል” ትብሉ ትኾኑ፡፡ ሓቅኹም፥ እንተበልኩም`ውን ልክዕ ኣለኹም ኣይተጋጌኹምን፡፡ ምኽንያቱ ሎሚ`ውን በቶም መንድዓት ቃልሲ ኮይኖም ዘለዉ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃሉ ዘስደምም ጽሑፍ ስለ ዘንበብኩ እምበር፡ ናይ ምጽሓፍ መደብሲ ኣይነበረንን፡፡

 

Weldeabዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣንበብቲ፡ ብመጀመርታ ኣብዘዘለኹሞ ዕድመን ጥዕናን

እንዳተመነኹ፡ ሕውነታዊ ሰላምታይ እልግሰልኩም፡፡ እቶም ነቲ ቅድሚ ሕጂ በታ ዘላትኒ ንእሽቶ ዓቕሚ ዘበርክቶ ዝነበርኩ ጽሑፍ ተንብቡ ዝነበርኩም፡ ”ኣንታ ኣሎ ድዩ? ነዚ ኹሉ ግዜ ጠፊኡ ኔሩ ድኣ ሎሚ እንታይ እዩ ክብል” ትብሉ ትኾኑ፡፡ ሓቅኹም፥ እንተበልኩም`ውን ልክዕ ኣለኹም ኣይተጋጌኹምን፡፡ ምኽንያቱ ሎሚ`ውን በቶም መንድዓት ቃልሲ ኮይኖም ዘለዉ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃሉ ዘስደምም ጽሑፍ ስለ ዘንበብኩ እምበር፡ ናይ ምጽሓፍ መደብሲ ኣይነበረንን፡፡  ከይትጠራጠሩ ግን፡ ምስ ዝፈትዎምን ዝኣምኖምን ብጾተይ ኮይነ ካብ ናይ ቀደመይ ንላዕሊ ብዝበርትዐ እቃለስ ከምዘለኹ ክሕብረኩምን ከረጋግጸልኩምን እፈቱ፡፡

እቲ ነዚ ናይ ሎሚ ጽሑፍ ንኽጽሕፍ ዘገደደኒ ምኽንያት እምበኣር፡ እቲ ብዕለት 9 ጥሪ 2011 ብክፍሊ ዜናን ባህልን ሰደህኤ፡ ”ተሳትፎ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ህዝብን ኣብ ዋዕላ ከመይ ነይሩ? (2)” ብዝብል፡ ኣርእስቲ፡ ኣብታ መልክዓ ቀይራ፡ ኣብ ክንዲ ናይ ሓበሬታ፡ ናይ ጸለመ ኮይና ዘላ ንሓርነት ኦርግ፡ ዘስደምም ጽሑፍ ምስ ኣንበብኩ እየ፡፡

እቲ ጽሑፍ ብመሰረቱ፡ ንውድባትን፡ ንሲቪካውያን ማሕበራትን፡ ኣብ ዋዕላ ንዝተሳተፉ/ፋ ውልቀ ሰባትን፡ ኣብ ምጽላም ዘተኮረ እዩ፡፡ እቲ ጽሑፍ ብቐንዱ እዚ ኮይኑ፡ ካልእ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክዝርጋሕ ዘይግብኦን፡ ብሕጊ ፕሬስ ኩልኩልን ከኽስስ ዝኽእልን ሸነኻት`ውን ዝሓዘለ እዩ፡፡ እዚ ድማ ዘይሓላፍነታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንሰባት ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእልን ጨሪሱ ምስ ሓበሬታ ዘተሓሕዝ ዘይብሉን ገበን ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ንመሰል ናይ ሰባት ዝግህስ እውን እዩ፡፡

መርበብ ሓበሬታ ንሓርነት ኦርግ ኣብዚ ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ`ዚ ናይ ሽዱሽተ ካብ ካናዳ ኣብ ዋዕላ ናይ ዝተሳተፉ ሰባት፡ ሙሉእ ግላዊ ሓበሬታ ካብ ኣስማቶምን ዝነብሩሉ ሃገራትን ጀሚራ፡ ክሳብ ቍጽሪ ስልኮምን ቍጽሪ ፓስፖርቶምን፡ ብተዘዋዋሪ መንገዲ`ውን ኣድራሻታቶም ሓቲማ ናብ ዓለም ዘርጊሓ ኣላ፡፡ እዚ ድማ ”ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ” ዘይሓላፍነታውን ገበነኛን ውድብ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ዝሕብረና፡፡ እቲ ኣብ ሕጊ ናይ ምቕራቦም ወይ ኒዒቕካ ሸለል ናይ ምባሎም፡ ብቐንዱ ነቶም ዝተበደሉ ሰባት ዝምልከት እኳ እንተኾነ፡ ኩሉ ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዕርፎኡ ከብጽሕ ዝደሊ ዘበለ ተቓላሳይ፡ ነዞም ሰባት`ዚኣቶም ክምክቶም ሓላፍነቱ ምዃኑ ይረዳእ፡፡

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ! እስከ ኣብ ካልእ ከይሓለፍና ከለና መጀመርያ፡ ነቲ ብዛዕባ ተኻፈልቲ ዋዕላ ካብ ኖርወይ ኢሎም ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ፡ ንመልከት፡፡

ኣብ ኖርወይ ከተማ ኦስሎ ሓንቲ ብተቓውሞነት ንስርዓት ህገደፍ እትፍለጥ፡ ብቁጽሪ ኣርባዕተ ኣባላት ዘለዉዋ፡ ኣባል መርበብ ስቪካዊ ማሕበራት ኤውሮጳ ዝኾነት ስቪካዊ ማሕበር ምህላዋ ዝዝከርዩ። ኣባላት እዛ ማሕበር እዚኣ ብፍላይ ኣቶ ወልዳኣብ ፍሳሃጼን ብመሰረቱ ብኣወዳድባን ኣቃውማን ንዘሎ ደምበ ተቓውሞ ዝተፈላለየ ኣስማት እዃ ይሃልዎበር፡ ናይ ጀብሃ ገይሩ ስለዝግንዘቦ፡ ኣብዘን ዘለዋ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ጠሪሱ ዘይኣምን፡ ክጠፍኣ ኣለዋ ዝብል ጻዕሪ ዘካይድ፡ ተቓውሞ ብበርጌሳዊ ማሕበራት ክምራሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎ ባእታ ኢዩ። ንዘለዎ ሓሳብ ቀደም ክዕወቱ ዘይካኣሉ፡ ፍሹላት ናይ ጀብሃ ተረፍ መረፍ፡ ሕጂውን እንተኾነ እዘን ውድባት እዚኣተን ክዕወታ ኣይኽላን ኢየን፡ ዝብል ነጻልን እሱር ናይ ሕሉፍ ተመኩሮን ዝኾነ ፈላላዪ ገለጻ ዘሰንን እምነት ዘለዎን ባእታ እትምእከል ማሕበር ኢያ።

ኣባላት ማሕበር፡

1. ወልዳኣብ ፍሳሃጼን

2. ተስፋማርያም ወልደገርግስ

3. ኪዳነ መሓ

4. ተስፋኣለም ግርማይ

ዝኸበርኩም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ!! እታ ኣነ ኣባላ ዝኾንኩ ኣብ ኖርወይ ብተቓዋምነት እትፍለጥ ሲቪካዊት ማሕበር ከላልየኩም፡ ”ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ” ትበሃል፡፡ እወ! ብግሉጽ ከምዚ ጌረ ከላልየኩም ዝመረጽኩሉ ምኽንያት ከኣ፡ ንስኻትኩም ኩሉ ግዜ ናይ ካልኦት ማሕበራት ኣስማት ክትጠቕሱ ከለኹም፡ ፍሉጥ ወይ ኣድማዒ ከምዘይኮነ ጌርኩም ከተስምዑ ስለ እትደልዩ፡ ስሙ ጨሪስኩም ናይ ዘይምጥቃስ፡ ወይ ድማ ንስሙ ብጌጋን ምንእኣስን ናይ ምጽዋዕ፡ ኣመል ስለ ዘለኩም`የ፡፡ እዚ ድማ ካብ ተንኮል ወይ`ውን ካብ ሕሉፍ ሕመቕን ነብሰ ተኣማንነት ዘይምህላውን ዝነቅልን፡ ካባኻ ዝሓይሽ ከምዘሎ ናይ ዘይምቕባልን ሕሱር ኣበር`ዩ፡፡

እታ ማሕበር ኣርባዕተ ኣባላት ጥራሕ ከምዘለዉዋ`ውን ኣተንቢህኩም ኣለኹም፡፡ እዚ ድማ ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ተመሊሱ ዘውቅዓኩምን ሓሶት`ዩ፡፡ ምኽንያቱ እታ ማሕበር ኣብ ማእከል ህዝቢ ስለ ዘላ፡ ኣባላትኩም ከይተረፈ`ውን ክንደይ ኣባላት ከምዘለዉዋ ሕርሕራይ ጌሮም ይፈልጥ`ዮም፡፡ እቲ ዘገድስ ግን እንታይ ትሰርሕ እምበር፡ ክንደይ ኣባላት ኣለዉኻ ኣይኮነን፡፡ ግን ደስ ክብለኩም መታን!! እታ ማሕበር ሓዊ-ሓዊ ዝጨንዉ እኹላት ኣባላት ዘለዉዋ ማሕበር ምዃና ክሕብረኩም እፈቱ፡፡

እዛ ማሕበር`ዚኣ ኣብ`ዚ ዝሓለፈ መረርቲ ናይ ተቓውሞ ዓመታት፡ ኣብ ኖርወይ፡ ብጉዳይ መሰል ስደተኛታት፡ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት፡ ን.ህ.ግ.ዲ.ፍ ብምቅላዕ፡ ሰላማዊ ሰልፍታት፡ ብምውዳብ፡ ምስ መንግታውያንን ዘይመንግስታውያንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምህናጽ፡ ኣገደስቲ ብዝኾኑ ናይ ኖርወይ ናይ ዜና ማዕከናት ንጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ኣብ ምቅላሕ፡ ኮታ ብኹሉ መዳያት ናይ ቃልሲ ኣዝዩ፡ ልሉይ ተራ ዝተጻወተትን ገና ትጻወት ዘላን ማሕበር`ያ፡፡ ኣብ`ቲ ከተነኣእስዎ ዝፈተንኩም፡ ኣባሉ ዝኾነት ”በርበብ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ኣውሮጳ” እንተኾነውን ልሉይ ተራ`ዩ ዘለዋ፡፡ ኣባል ናይ`ዛ ማሕበር`ዚኣ ምዃነይ ድማ ዓው ኢለ ዝዛረበሉን ኣዝየ ዝኾርዓሉን ጉዳይ እዩ፡፡

ቀጺልኩም`ውን ከም`ዚ ዝስዕብ ትብሉ፡

እዛ ማሕበር እዚኣ፡ ንዋዕላ ብዝምልከት ብዕለት 11.07.2010 ኣብ ኦስሎ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ከምዝገበረትን፡ ኣብ ዋዕላ ዝሳተፍ ሓደ ኣባል ካብቲ ኣኼባ ከምዝተመርጸን ኣብቲ ብዕለት 15.07.2010 ተጻሒፉ፡ ኣብ ዕለት 16 ሓምለ 2010 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቶጎሩባ.ኦርግ ዝተዘርግሐ መግለጺኣ ተሓቢሩ ኣሎ። ይኹንበር፡ ዋዕላ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘለዎ ሕጽረታት ክቓላዕ ምስ ጀመረ፡ ሰለስቲኦም ኣባላታ ንኽሳተፉ ፍቱሕ መንገዲ ስለዝረኸቡ ከይደሞ ድማ። እዚ እቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ክሳብ ክንደይ ቅጥን ኣገባብን ከምዘይነበሮ ዝገልጽ ኢዩ።

ግርም፡ ብዝሒ ተሳተፍቲ ዋዕላ ብዝደለይዎ ኣስማት ክምላእስ ዝተጠቕምዎ ኣገባብ ተመልኪትና፡ ወዮ ዳኣ ውጽኢት ዋዕላ ካብቲ ህልዊ ኲነታት ደምበ ተቓውሞ ስለዝብገስ ዝሕባእ ምስጢር ኣይነበሮን እምበር፡ ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ዋዕላ ኣባሎም፡ አስፋኣለም ግርማይ ምስቶም ጉዳይ ቤተ ክርስትያንን ሓቐኛ ኣገባቡ ንምትሓዝን ዝዋስኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ተጸጊዑ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ መላእ ምስጢራትን ምኽርን ህዝቢ ንኣቶ ኣብራሃም ወልዱ ወኪል ህግደፍ ተሰኪሙ ዘብጽሓን ዝሃበን፡ ጽኑዕን እሙን ዓርክን ወኪል ህግደፍ ኣብ ዋዕላ ምስታፉ ኸኣ ሓደ ካብቲ ኣስደማሚ ስራሓት ኣስማት ጥራሕ ዘገድሳ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዋዕላ ከይኮነ ኣይተረፈን።

ኣብ`ቲ ብዕለት 11.07.2010 ኣብ ኦስሎ ዝተገብረ ናይ ዋዕላ ኣኼባ ሓደ ሰብ ከም እተመርጸ ከም`ቲ እታ ማሕበር ዝሓበረቶን፡ ከም`ቲ ንስኹም`ውን ኣብ ጽሑፍኩም  ደጊምኩሞ ዘለኹም ልክዕ`ዩ፡፡ ሽዑ ሓደ ሰብ`ዩ ካብ ህዝቢ ተመሪጹ፡፡ ከም`ቲ ሰባር ስዓት ኣብ ማዓልቲ ሓደ ግዜ ልክዕ እተርኢ!! ንስኻትኩም`ውን፡ ወዮ ድኣ ብኢንተርኔት ተሓቢሩ ኔሩ ኮይኑ`ምበር ኣብዚኣስ ሓቂ ተዛሪብኩም፡፡

እንተ`ቲ ሰለስቲኦም ኣባላት ናይታ ማሕበር ንኽሳተፉ ፍቱሕ መገዲ ረኺቦም ዝበልኩሞ ግን ትጉሽተትኩም!! ሕጂ`ውን ተጋጊኹም፡፡ ብመጀመርያ እታ ከተናሽዉዋ ፈተነ ዘካየድኩም ማሕበርን ኣባላታን፡ ምስ ጉዳይ ሃገራዊ ዋዕላ ናይ ነዊሕ እዋን ምትእስሳር`ዩ ዘለዎም፡፡ እታ ማሕበር ሓንቲ ካብተን ኣብ`ቲ ታሪኻዊ ዝኾነ፡ ”ብማኒፈስቶ ካስል” ዝፍለጥ ሰነድ ዝፈረመት ማሕበር`ያ፡፡ እቶም ኣስማቶም ኣብ ጽሑፍኩም ኣስፊርኩም ዘጸለምኩሞም ኣባላታ ድማ፡ ከም`ቲ ናታትኩም ንምዕንቃፍ ዋዕላ ተዋፊሮም ዝጸንሑ ዘይኮኑስ፡ ካብ`ቲ ግዜ`ቲ ጀሚሮም ንሃገራዊ ዋዕላ ንምዕዋት ደኺምና ከይበሉ፡ ለይትን መዓልትን ዝጸዓሩ ”ካድራት” ናይ ሃገራዊ ዋዕላ`ዮም፡፡ እንተ ናይ ኣወኻኽልኦም ጉዳይ ግን፡ ከም ኣካል ናይቶም ብስም ሙሉእ መርበብ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ኣውሮጳ ብደረጃ መርበብ እዮም ተወኪሎም፡፡

ብዛዕባ`ቲ ንዓይ ንምጽላም ኢልኩም ዝጸሓፍኩሞ ኩሉ፡ ብኡኡ ብዙሕ ግዜ ከጥፍእ ስለ ዘይደሊ፡ ”ክቡር የኽብረካ ዓቕሚ ነብሱ!! ሕሱር ድማ የሕስረካ ዓቕሚ ነብሱ” ኢለ ክሓልፎ መሪጸ ኣለኹ፡፡ እንተ ብዛዕባ`ቲ ንተቓላሳይ ብጻየይ ተስፋኣለም ግርማይ፡ ከም ሓደ ሰላዪ ናይ ህ.ግ.ዲ.ፍ ጌርኩም ብምቕራብኩም ግን፡ እንታይ`ሞ ክንብል፡ መሳኪን ተሕዝኑ፡፡ ንኣፍልጦኹም ግን ተስፋኣለም ሓደ ካብቶም መስረትትን፡ ዓንዲ ሕቖን ናይ`ቲ ኣብ ኖርወይ ዝርከብ ሲቪካዊ ማሕበር ኮይኑ፡ ን.ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝረግጽዎ ክሳብ ዝጠፍኦም ዝገብር ጅግና ተቓላሳይ`ዩ፡፡

እዚ ኹሉ ንስኻትኩም ቁምነገር ኢልኩም ሓንጢጥኩሞ ዘለኹም ጽሑፍ`ኳ፡ ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን፥ በዓል እገለ ከም`ዚ እንዳበሉ ይሓምዩ ኣለዉ ተባሂሉ ቀደም ዝተነግረናን፡ ሰሚዕናዮ ዝጸናሕናን ጉዳይ`ዩ፡፡ መበገሲኡ`ውን ምስ ቃልሲ ዘተኣሳስር ዘይብሉ ጉዳይ`ዩ፡፡ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ንዓኹም እዚ ጉጉይ ሓበሬታ`ዚ ዝሃቡኹም ሰባት፡ ብምጽያቕ እምበር ብምዕራይ ዘይፍለጡ!! ካብ ጉብጥሽ ኣውጺእና ተቓለስቲ ክንገብሮም ዝፈተንና!! እሞ፡ ኣብ ሞንጎና ኣትዮም ክፈላልዩና ዝፈተኑ ፍሹላት ሰባት`ዩ፡፡ ብዝኾነ ግን፡ ”ካብ ሌባስ ተቐባል ሌባ” ከም ዝበሃል፡ ካብ`ቲ ናይቶም ነዚ ሓበሬታ`ዚ ዘስነቑኹም ድኹማት፡ ናትኩም ናይ`ቶም ንነብስኹም ውድብ`ባ ሰልፊ ኢልኩም ትጽውዑ ገደደ፡፡

ነዚ ኩሉ ክጽሕፍ ከለኹ ግን ነቶም ክሳብ ሕጂ እንታይነትኩም ከለልዩ ብዘይምኽኣሎም፡ ወይ መሲሉዎም፡ ገና ምሳኹም ዝጓዓዙ ዘለዉ ሓደ-ክልተ ቅኑዓት መቓልስተይን ብጾተይን እንዳዘከርኩ፡ ሕማቕ ከም ዝስማዓኒ ክሓብኣልኩም ኣይደልን፡፡ እንታይነትኩም ኣለልዮም ካባኹም ክርሕቁን፡ ንዓኣቶም ዝበቅዕ መቃለሲ ባይታ ክረኽቡን፡ በዚ ኣጋጣሚ`ዚ እላበዎምን ብሃንቀውታ እጽበዮምን ኣለኹ፡፡

ንሓርነት ኦርግ በብእዋኑ፡ ጸረ ዋዕላን ኣብ ዋዕላ ዝተሳተፉ ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን፡ ንዋዕላ ዝድግፉን ኣብ ዋዕላ ንዝተሳተፉ ውልቀሰባትን፡ ኣነዋሪ ዝኾነ ሓሶትን ጸለመን ክትፍኑ ከም ዝጸንሐት ንኹሉ ሓበሬታ ዝከታተል ኤርትራዊ ብርህ`ዩ፡፡  እንተኾነ ግን ሰብ ምኒን ክብሉን ጓል ነገር ጥራይ ክዛረቡን መስረኣየ፡ ብጀካ ገለ ዉሑድ እንተትኣረሙ ካብ ዝብል ሓሳብ መልሲ ዝጸሓፈ እንተዘይኮይኑ፡ መብዛሕትኡ እዞም መባኾርቲ ሕጂ`ውን ከም ኣመሎም ካብ ቃልሲ ከባዅሩና`ዮም ኢሉ ዝነዓቖምን ሸለል ዝበሎምን እንበር፡ ምስኣቶም ክመላለስ ዝመረጸ ብዙሕ የለን እንተበልኩ፡ ዘጋነንኩ ኣይመስለንን፡፡

እወ! እዞም ቀደም ሓዲኦም ብስም ሰውራዊ ባይቶ፡ ሓዲኦም ከኣ ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ እንዳተጸውዑ ከዕለብጡን፡ ቃልሲ ክዕንቅፉን ዝጸንሑ ውድባት`ዚኣቶም፡ ዋላ እታ ሓዳር ከም እትብተን እንዳፈለጡ፡ ነቲ ብኣድሓኖም ገብረማርያም ዝምራሕ ውድብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝሓወሰ ልፍንቲ ወይ መርዓ ጸንቢሎም፡ ንነብሶም ሰልፊ ”ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ” ብዝብል ስም ዘጠመቑ ””ዘርኢ ክርዳድ””፡ ጸረ ዋዕላ ክንቀሳቐሱን ክዋፈሩን ናይ መጀመርታ ግዜኦም ኣይኮነን፡፡ የግዳስ ንሓያሎይ ዓመታት ውራይና ኢሎም ተታሓሒዞሞ ዝጸንሑ መደብ`ዩ፡፡

በሉስከ እዚኣቶምሲ ካብ ብጊሓቱ ኣትሒዞም ጸረ ዋዕላን ጸረ ኩሉ ተቓላሳይን ተዋፊሮም ከምዘይነበሩ፡ ሕጂ ደኣ እንታይ ስለ ዝሓበጦም`ዮም፡ እዚ ኩሉ ሃተፍተፍ ዝብሉ ዘለዉ፡፡ እቲ ዋዕላ እንተ ሓሚቑ እንተ ጸቢቑ ንዋናታቱ`ዩ ዝምልከት እመስለኒ፡፡ ዋናታቱ ድማ እቶም ብእኦም እንዳትዓንቀፉ፡ ደኺምና ከይበሉ ንዓመታት ለይትን መዓልትን ዝጸዓሩ ሓርበኛታት እምበር፡ ሰልፊ ህዝብን መሰልቶምን ኣይኮኑን፡፡ ምኽንያቱ ንሓደ ዝተቓለስካሉን ዝደኸምካሉን መደብ ኢኻ ሓሚቑ-ጸቢቑ ኢልካ ትዛረበሉ`ምበር፡ ንኸተፍሽሎ መዋእልካ ዝተቓለስካሉ ጉዳይ ኣይትዛረበሉን ኢኻ፡፡ ብኣንጻሩ እንተድኣ ፈሺሉ`ዩ ኢልካ ኣሚንካ ትሕጎስ!! ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘዕለብጦም ዘሎ ግን እቲ ንነዊሕ ዓመታት ንኽዕንቅፍዎ ዝተቓለሱ ዋዕላ እንተውሓደ መገዲ ሒዙ ከም ዘሎ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ`ዩ፡፡

እወ! ኣይኮነንዶ ኣብ ከም ናይ ኤርትራውያን ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ክውንነትሲ፡ ኣብተን ካብ ናትና ዝሓሸ ኵነታት ዘለወን ሃገራት እንተኾነ`ውን፡ ድኽመት ዘይርከቦ ዋዕላ ወይ ጉባኤ የለን፡፡ ኣብ ናትና ዋዕላ ግዳ ነቲ መስርሕ ንምፍሻል ኢሎም ዝተሳተፉ`ውን ኣይሰኣኑን እኾኑ!! ከምኡ እንተዘይከውን ሙሉእ ሓበሬታ ናይ ውልቀሰባት ንስኻትኩም ኮነ፡ እታ ናብ ህ.ግ.ዲ.ፍ ብሕሱር ዋጋ ዝተሸጠት መስከረም ኔት ካበይ ምረኸብኩሞ!! ከም`ዚ ዝኣመሰለ ዋዕላ ብዙሕ ብድሆታት ከጋጥሞ ናይ ግድን`ዩ፡፡ ክስሊ ኢሉ ዝመጽእ ኣሎ፡፡ ኣብ`ዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዛዕባ ቃልሲ ግዲ ዘይነበሮ፡ ዓወት ቀሪባ ኢሉ ዝመጽእ ተበላጺ ኣሎ፥ ዋዕላ ብትብል ቃል ሕጂ ኣፉ ዘጽረየ ኣሎ፡፡ ምናልባት ንዋዕላ ከም ናብ ስልጣን መደያይቦ ጌሩ ዝርድኦ ድኹም`ውን ኣሎ፡፡ ኣብ ቃልሲ፡ ብፍላይ እኳ ኣብ ከም ዋዕላ ዝኣመሰለ ሓድሽ ተሞኵሮ፡ ከምዚታት ዝኣመሰለ ጸገማትን ብድሆታትን ክህሉ ናይ ግድን`ዩ፡፡ ኩሉ እዚ ግን ኣብቲ ሓቀኛ ቃልሲ ክሓቅቕ እንተዘይኮይኑ፡ ንሓቀኛ ቃልሲ ክዓግት ማለት ዘበት`ዩ፡፡

ዋዕላና ብምክያዱ፡ ካልእስ ይትረፍ እቲ መስርሕ ተጀሚሩን መንገዲ ሒዙን ኣሎ፡፡ ጌጋታት`ውን ነይሩዎ ክኸውን ይኽእል፡፡ ጌጋታት ኣይነበሮን ዝበለ ሰብ`ውን የለን፡፡ ኣብኡ ክሳተፉ ዝግብኦም ክንሶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተሳተፉ ኣለዉ፡፡ ንዝተራእየ ጉድለታት ወይ ጌጋታት ኣሪምካ፡ ካብ ዋዕላ ናብ ዝለዓለ ጉባኤ ምስግጋር ነቶም ንጉዳይ ኤርትራ ሓቀኛ ፍታሕ ንኸምጽኡ ዝቃለሱ`ምበር፡ ንኸማኻትኩም ዝኣመሰሉ፡ ካብታ ጥርሓ ዝተረፈት ሻሓኒ ናይ ኢሳያስ ከልምጹ ናብ ህግደፍ ገጾም ዘንፋሑኹን፡ ከይሰርሑን ከይርሃጹን ስልጣን ዝጽበዩን ሕሱራት፡ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ ንስኻትኩም ንኽትዕንቅፉ ዝከኣለኩም ግበሩ፡ ንድሌት ህዝቢ ክትዓግቱ ትፍትኑ እንተሊኹም ግን፡ ትጋገዩ ከም ዘለኹም ክሕብረኩም እፈቱ፡፡

ስራሕኩም ዘበለ ኩሉ ”ደው በለለይ ክብለጸልካ`ዩ” ንስኻትኩም ብኾፍኩም ብዋጋ ደምን ርሃጽን ካልኦት ራህዋ ትጽበዩ፡ ድዉያት ምዃንኩም ሎሚ ካብ ማንም ኤርትራዊ ዝተኸወለ ኣይኮነን፡፡ እስከ ገለ ዓመታት ንድሕሪት ምልስ ኢልና፡ ኩሉ ኤርትራዊ ውድባት፡ ሲቪካዊ ማሕበራት፡ ተቓለስቲ ውልቀ ሰባት፡ ሃገራዊ ዋዕላ ንምዕዋት ክጽዕርን ክቃለስን ከሎ፡ ሰላማዊ ሰልፍታት እንዳወደበ፡ ንመሰል ኤርትራውያን ስደተኛታትን እሱራትን ክጣበቕ ከሎ፡ ኣብ ቃልሲ ምስ ህ.ግ.ዲ.ፍ ክረባረብ ከሎ፡ ን.ህ.ግ.ዲ.ፍ ጥራሕ ነብሱ ኣውጺኡ እንዳቃልዐ ብዓለም ከም ዝኹነን ክገብሮ ከሎ፡ ንስኻትኩም ኣበይ ከም ዝነበርኩም ንርአ፡፡

”ጋሃጽ ዓጽምስ ዝግህጾ`ምበር ዝግየጾ ኣይርእንዩ” ከም ዝበሃል!! ንስኻትኩም ዝጸየቕኩም ጸይቕኩም ልብኹምን ቀልብኹምን፡ ኣብታ ከይተቓለስኩም ክትረኽቡዋ እትደልዩ ስልጣን ጥራሕ`ዩ ዘማዕዱ፡፡ ብዋዕላን ብሓቀኛ ቃልስን ኣቢልኩም ኣይኮነን`ዶ ኣብ ስልጣን ኣብ ጥቓ ስልጣን`ውን ክትቀርቡ ከምዘይትኽእሉ ኣጸቢቕኩም ስለ እትፈልጡ ድማ፡ ንሓቀኛ ቃልሲ ኣዳኺምኩም፡ ምስ ህ.ግ.ዲፍ ”ኮሸምሸም” ምባልን ማዓልቲ ሕጸ ምጽባይን መሪጽኩም ምህላውኩም ንህዝቢ ዝጠፍኦ ኣይኮነን፡፡ ህዝቢ`ኮ ክዕዘበኩምን ክከታተለኩምን ጸኒሑ`ዩ፡፡ ደቂሱ ዘሎ ከይመስለኩም፡፡ ነካይዳኹም ክዕዘቦ ዝጀመረ ገና ቃል ኪዳን ከይኣሰርኩም ከለኹም እዩ፡፡ ንስኻትኩም ግን ነታ ዘይትረኽብዋ ስልጣን ጥራሕ ስለ ተቛምቱ፡ ህዝቢ ይርእየኩምን ይዕዘበኩምን ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ክንደይ ከይርድኣኩም!! ስለ`ዚ ሓዙ እምበኣር፡ ትዕዝብትታት ናይ ህዝቢ እንታይ ምዃኑ ባዕለይ ክሕብረኩም፡፡

ሰውራዊ ባይቶ፡

ቅድሚ ምስ ሰልፊ ዲሞክራሲ ቃል-ኪዳን ምእሳርኩም፡ ሰውራዊ-ባይቶ ተባሂልኩም ክትጽውዑ ከለኹም፡ ሃገር ደም እንዳነብዐት፡ ሰብ ይቃለስ ንስኻትኩም ከኣ ስልጣን ተራእዩኩም፡ ንጻዕርታት ሃገራዊ ዋዕላ ክትዕንቅፉ ተጓዪኹም፡፡ ጉዳይ ሃገራዊ ዋዕላ ንምትግባር ብመሰረት ”ማኒፈስቶ ካስል” ምስ ተጀመረ፡ ዕጭ ሓንፈፍና!! ክብገስ ከሎ ንሕና ዘይነበርናሉ መስርሕ ክዕወት የብሉን!! እንዳበልኩም ሕኑን ተጻብኦኹም ንምትግባር፡ እዚ ዘይበሃል ዕንቅፋታት ኣብ ምውዳድ ተዋፈርኩም፡፡ ስለምንታይ? ብሃገራዊ ዋዕላ ኣቢሉ ክመጸኩም ዝኽእል ስልጣን ከም ዘይህሉ ስለ ዝፈለጥኩም፡፡

ሲቪካውያን ማሕበራት ክዕንብባሉ ኣብ ዝጀመራ ሰዓት፡ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን፡ ብመሪሕነት ደረጃ ኣኼባ ጌርኩም፡ ነዘን ሲቪካውያን ማሕበራት`ዚኣተን ወይ ኣብ ጥቕምና ከነውዕለን ኣለና፡ ወይ ከኣ ፋሕ ከምዝብላን ከምዝሓቃን ክንገብር ኣለና ኢልኩም ውሳኔ ኣሕሊፍኩም፡፡ ስለምንታይ? ኣብ ትሕቲ ህላዌ ሲቪካውያን ማሕበራት፡ ከም ድላይኩም ትዕንድሩሉን ከይተቓለስኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ስልጣን ክህሉ ከምዘይክእል ስለ ዝበርሃልኩም፡፡

ሰብ ምስ ህ.ግ.ዲ.ፍ ትራባረብ፡ ንስኻትኩም ድማ ተቓሊስኩም ዘጠጣሕኩሞ ባይታ ዘለኩም ትመስሉ፡ ዋኒን ስልጣን ጥራይ ዓጂቡኩም!! ህዝቢ ትቃለስ ንስኻትኩም ድማ፡ ሰልፊ መስሪትና`ባ ኣኼባ ኣካየድና`ባ እንዳበልኩም ሃጠው-ቀጠው ትብሉ፡፡ ስለምንታይ? ሰብ ብዝደኸመልኩም ስልጣን ያኣይ ክትጭብጡ!! ጸኒሕና እንታይ ጉድ ከም እንርኢ፡ እንታይ ጉድ ከም እንሰምዕ እንድዒ!! ስልጣን ድኣ`ሞ፡ ብቕዓት ሃልዩካን ሰሪሕካን ተወፊኻን`ዩ ዝርከብ እምበር፡ ከምኡ ጌርካ ማዓስ ኮይኑ፡፡

ሕጂ ግን ኣኽፊኡልኩም!! ጉድኩም ኩሉ ፈሊጡዎ!! ተቐሊዕኩም!! ቅድሚ ሕጂ`ውን እንተኾነ ካብ ምሕዝነት ዝፈለየኩም ስልጣን፥ ካብ ኪዳን ዝፈለየኩም ስልጣን፥ ሕጂ`ውን ምስ ዋዕላ ኮነ ምስ ”ኮሚሽን” ከምኡ`ውን ምስ ኩሎም ኣብ ዋዕላ ዝተሳተፉን፡ ምእንቲ ዋዕላ ዝሰርሑን፡  ዘባእሰኩም ዘሎ ስልጣን!! ንኹሎም ከተኽፍእዎምን ጸለሎ ክትቀብኡዎምን ከም እትውዕሉ ዝገብረኩም ዘሎ`ውን ጉዳይ ስልጣን`ዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን፡፡

ነዚ ኩሉ እከይ ስራሕ እንዳገበርኩም ግን፡ እዚ ኩሉ ተቓላሳይ ምእንቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኢሉ`ዩ ክጽመመኩምን፡ ትም ኢሉ ክርእየኩምን ዝጸንሐ፡፡ ንስኻትኩም ግን ነቲ ምጽማምን  ትም ምባልን ከም ሕመቕ ስለ ዝቖጸርኩሞ፡ ነቲ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ዝኾነ ተግባራኩም ገና ትቕጽልዎ ኣለኹም፡፡

ሰልፊ ዲሞክራሲ፡

ሰልፊ ዲሞክራሲ እንተኾነ`ውን ካብ ትምስረት ኣትሒዛ ዕድመ ኢሳያስ ንምንዋሕን ኣብ ሞንጎ ተቓወምቲ ኣቲኻ ከምዝበታተኑ ንምግባርን ዘይፍሓረቶ ጉድጓድን ዘይኣለመቶ ተንኮልን የለን፡፡ ቀደሙ እንተኾነ`ውን ኮነ ኢላ ንዕኡ ከተተግብር ዝተመስረተት ውድብ ምዃና ታሪኻ ዝምስክረላ ውድብ እያ፡፡

እዛ ውድብ`ዚኣ`ውን እንተኾነ፡ ”ዝብኢስ ክሳብ ዝደሉ ይሕንክስ” ከም ዝበሃል፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ተቐባልነት ረኺባ ናይ ምዝራግ ስርሓ ክሳብ ትጅምር፡ ብዙሕ ምኽንያታት እንዳፈጠረት`ያ ዝመጸት፡፡ ካብኡ ድማ ውድብና ገና ጉባኤ ኣይገበረትን ተጸበዩና፡ ተፈናጪልና ኣለና`ሞ ከምብሓድሽ ውድብ ክሳብ ንፈጥር ተጸመሙና፡ እንዳበለት ንቓልሲ ክትጐትት ድሕሪ ምጽንሓ፡ ሃገራዊ ዋዕላ ኣይንኣምነሉን ኢና፡ ሃገራዊ ዕርቂዶ ሃገራዊ ስኒት ይሕሸና፡ ኣብ ከቢብ ጣውላ ኢና ንዛተ፡ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ ዋዕላ ክሳተፋ የብለንን እንዳበለት፡ ንደንበ ተቓውሞ ኩዳ ዘሳዕስዐትን፡ ርኡይ ዝኾነ ኣሉታዊ ተራ ዝተጻውተትን ውድብ`ያ፡፡

ኣባላታ እንተኾኑ`ውን ኣብ ኣኼባታት ኮነ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ክሳተፉ ዘይደልዩ፡ ኣብ ስእሊ ክወጹ ዘይደልዩ፡ ገሊኦም`ውን ብቐትሪ ምስ ተቓወምቲ ብለይቲ ድማ ምስ ህ.ግ.ዲ.ፍ ሕሹኽ ዝብሉን ድርብ ሂወት ክነብሩ ዝደልዩን እዮም፡፡

እነሆ እንበኣር፡ ናይ ሎሚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ሰልፊ፡ በዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ውድባት ዝቖመ ውድብ`ዩ፡፡ ”ዓርኪ ሰባር`ሲ ነቓዕ” ከም ዝበሃል ድማ፡ እዚ ውድብ`ዚ ሎሚ ምስ`ታ ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ቀደም ናብ ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝተሸጠት ”መስከረም ኔትን”፡ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኣሉታዊ ተራ ክጻወቱ ድሕሪ ምጽናሕ ዝተቓልዑ፡ ከም በዓል ኣቶ ”ቀለታ ኪዳነን” ተላፊኑ እነሆ፡፡ እዚ ዘይቅዱስ ልፍንቲ`ዚ ቃልሲ ንምዝራግ ኣንጻር ዋዕላን፡ ኣንጻር ኩሉ ውድባትን፡ ሲቪካዊ ማሕበራትን፡ ከም`ኡውን ኣንጻር ”ኣሰናን-ቶጎሩባን” ካልኦት ኣብ ቃልስና ዓብን ወሳንን ተራ ዝጻወታ ዘለዋ መርበብ ሓበሬታታትን፡ ውግእ ብምእዋጅ፡ ናይ ጸለመን ናይ ቃልሲ ምትዕንቓፍን መደብ ተታሓሒዙዎ ኣሎ፡፡

ስለ`ዚ እንበኣር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኤርትራውያን ተቓለስቲ ኩልኹም፡ ሎሚ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ብንቕሓት ፈተውትናን ጸላእትናን ኣለሊና ካብ ምቅላስ ሓሊፍና ካልእ ምርጫ የብልናን`ሞ፡ ኣስተውዒልና ንቃለስ እንዳበልኩ፡ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ኣብ`ዚ እዛዝም፡፡

መስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት

ሓቢርና ብቕንዕናን ብንቕሓትን ንቃለስ፡፡

ክብርን ዝኽርን ንሰዉኣትና

ዓወት ንህዝብና

ዕለት፡ 18.01.2011

ወልድኣብ ፍስሓጽየን

ኦስሎ ኖርወይ

 


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *