ዘገርምዩ ድምጺ ሓፋሽ እቲ ስምኪ ዘይቃዶ ምስ ግብርኺ – ብ: ሓኪር ባራ

ድምጺ ሓፋሽ ነይሩ ስማ

ሓፋሽ ከተገልግል ከም ቀደማ

ብዓጽመ ደም ሓፋሽ እያ ቆይማ

እንታይሞ ተዓሚጽና እወ ተዓሚጽና

ድምጺ ሓፋሽ ምኻና ተሪፉ ድምጺ ናትና

ድምጺ ዓሊ ኮይና ድምጺ ሓሶት

ድምጺ ኢሰያስ ኮይና ድምጺ ጥልመት

ድምጺ ዓመጽቲ ኮይና ድምጺ ቀተልቲ

ድምጺ ምሽክዕላል ኮይና ድምጺ መላገጽቲ

ዋናታትኪ ሓሊፎም ንዕላማ

ድምጺ ዉጽዓት ክትኮኒ ድምጺ ህዝቢ ብፈላማ

መዓስ መሲልዎም ዝካሓዱ እወ ዝጥለሙ

ብብጾቶም ዳግማይ ዝቅተሉ እወ ዝህረሙ

እወ ዳግማይ ዝቅተሉ ብታንክታት ብጾቶም ዝሕምተሉ

ኣይመሰሎምን ዕላማኦም ተረጊጹ ሸለል ዝባሃሉ

እምንቶ ነይርዎም ድምጺ ሓፋሽ ኣባኺ

ክትብልዮም ኣጆኻ ኣጆኺ

ድምጽኹምየ ድምጺ ሓፋሽ ከምትማሊ

ዕላማኹም ከቃልሕየ ከይረግፍ ከም ናይ ንግሆ ኣውሊ።

መዓስ ፈሊጦም ድምጺ ሓፍሽ ከምዘይኮነት ከም ቀደማ

ዕላማ ሰብ ኪዳና ጠሊማ ተሸሚማ

እወ ድምጺ ሓፋሽ ምኻና ረሲዓ ድምጺ ናትና ናይ ፈለማ

ድምጺ ኢሰያስ ኮይና ድምጺ ምልኪ ተሰሪዓ

ቃል ከይትዉስኽ ቃል ከይተጉድል ትቀጺዓ

ድምጺ ሓሶት ድምጺ ብደዓ ኮይና ተወሊዓ

ሓሶት ለዊሳ ሓሶት ቆምጢዓ

ሓሶት ትደጋግም ከይሓፈረት ተጠሊዓ

መለኸት ሓሶት እወ ነጋሪት ሓሶት ተሰሪዓ

ሓቂ ክትዛረብ ከመይ ገይራ

ሓሶት ክትዛረብ እንድያ ተነጊራ።

ንሓሶት ትዉዕል ትሓድር

ሓሶት ኣጻዕድያ ትምድር

ሓቂ እወ ናታ ሓቂ ምዝራብ እዩ ዘሕፍራ

እሞ እንታይ ትግበር ሓቂ ክትዛረብ መዓስ ተነጊራ

ዋናታታ ኮይኖም ሰብ ገበታ ሓሶት

ባዓል ዓሊ ዓብዱ መዓስ ጠፊእዎም እዚ ኩነት

እንታይሞ ክገብር ዓሊ ዓብዱ

ንሓቂ ረጊጹ ዝግዛእ ብከብዱ

መዓስ ትወልድ ኮይና በቕሊ

መዓስ ጠፊኡካ ሓቂ ከተለሊ

መሪጽካዮ ምግልጋል ንበዳሊ

መዓስ ጠፊኡካ ሰረት ናይ ቃልስና

ባህሪኻ ኮይኑ ክትቅንጽል የሕዋትካ ናዓና።

ክትሕርሞም ክትሕርመና ካብ ቅኑዕ ሓበሬታ

ክትሰርዐና ናብ ናይ ጎይታኻ ባይታ።

ማዓስ ጠፊኡካ ዘሎናዮ ዘመን

ሓበሬታ መዓስ ኮይኑ ካብ መንግስታት ዝልመን።

ድምጺ ሓፋሽ ሕሰብሉ እወ ሕሰብሉ

ብዙሓትዮም ንግሉጽነት ዝሓለፉ ዝሰንከሉ

ብዙሓትዮም ሓሊፎም ምእንታኺ ምእንታና

ክትኮኑሎም ድምጺ ናቶም ደምጺ ናትና።

ኣብ ቱኒዝያ ግብጺ ሓቂ ተወሊዑ

ሕቶ ንመሰልካ ኣጉላዕሊዑ እወ ኣጉላዕሊዑ

ኣብ ጎደናታት ወጺኡ ጸቢቁ መልኪዑ

ባዓል ሓቂ ባዓል መሰል ኣብ ጎደና ረቲዑ።

ህዝቢ ግብጺ እወ እቲ ጅግና ህዝቢ

መንእሰያት ምሁራት ሓረስቶት ኮታ ሓፋሽ ህዝቢ

ህዝቢ ግብጺ ንመሰሉ ተቀልቂሉ

ክቡር ንጹህ ደም ደቁ ከፊሉ

ኣብ ታሕሪ ስኬር ውዒሉ ሓዲሩ

መሰሉ ከረጋግጽ ካብ ምልኪ ክገለገል መኺሩ

ንኹሉ መርበብ ስለያ መለኽቲ ሰጊሩ

መሰሉ ከምልስ ወፊሩ

ዓለም ብዓለሙ ነጊሩሉ

ሓንቲ ቃል ጠፊኣ ደምጺ ሓፋሽ ካባኺ

ቲቪ ኤረ ሰሚራቶ ንጉዕዘኺ

እንታይ ወሪድኩን እዚኩሉ ስቅታ

ቃል ስኢንክናሉ ነዚ ህዝባዊ ሕቶ መመላእታ።

ህዝቢ ግብጺ ቱኒስ ምልኪ ይብቅዕ ኢሉ

ብሓደ ቃና ብሓደ ድምጺ ተላዒሉ

ዋናታት ድምጺ ሓፋሽ ስለሓቂ ገለበሉ

ነቲ ዉጽዕ ህዝቢ ነቲ ወጽዕኡ ንገርሉ።

ግብጺ ቱኒስ ርሒቀን ኣፍጋኒስታን ቀሪባ

ብዛዕባ ኣሜሪካ ኦባማ ብዙሕ ተዛሪባ

ብዛዕባ መለኽትን ተመለኽትን ከይትዛረብ እንታይ ሓዛ

ዋናታታ ድዮም ፈሪሖም ከይትመጾም ከም ዋዛዋዛ

ድምጺ ውጽዓት መዓስ ይረአ ከም ቓሬዛ።

ሓፋሽ ኤርትራዊ ማዓስሞ ይታላል ይሕለል

መዓስሞ ይተርፍ ቃልሲንመሰል

ሓድ መዓልቲ ክብልእዩ ደበኽ

ኣይዳሃልንዩ ብምጉብዕባዕ ብምውድኽዳኽ

ድምጺ ሓፋሽ ተዓሺኺ ዓሺኺ

ዘሎናዮ መዋእል ጠፊኡኪ

ዘመነ ኢንተርነት ምኻኑ ዘመነ ፈይስ ቡክ

ዘይትሓልፎ ዝብለካ ሕርኽርኽ

ዘመን ቀደም መዓስ ኮይኑ ይሎን ወረ

ሓበሬታ ንጡፍ እዩ ንኩሉ ብማዕረ

ሽዑ ብሽዑ እዩ ዝፍለጥ ዝተገብረ ኣብ ዓለምና

ሓብሬታ ምሉእ እዩ ቅሱናት ኢና ቅሰንልና

ንስኺ ጥራሕ ኮይንኺ ሕሉብና ንጹፍና

ዕድመ ንኣልጀዚራ ንሲአንአን ንኣሰና

ንኣስማሪኖ ንዓዋተ ንሩባዓንሰባ ጥሪት ናትና

ድምጺ ሓፋሽ ቲቪ ኤረ ሕፈራ ብተግባርክን

ዘክራኦ ንእዋን ቃልሲ ተመሊስክን

ኣብ ሃገር ክሎኺ ኣብቲ ክውል ቦታ

ሓፋሽ ህዝብና ክትምግብዮ ብዛዕባ ቃልሱ ሓበሬታ

ኩሉ ክከታተለኪ ገሊኡ ተሓቢኡ ብጽምውታ

ገለ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ከይሰምበደ

ገለ ኣብ ወጻኢ ዝተሰደ

ገለ እውን ኣብ ሓራ መሬት ዝሰወደ።

ንኩሉ ዕንቅፋታት ጸላኢ ጃም ናይ ማዕበል

ቦታ እንዳቀያየረ ክከታተለኪ ዘሕለል።

ዋናታትኪ ሓሊፎምዮም ምእንታኺ

ክትኮንሎም ድምጺ ናቶም ብዓውታኺ

ሓበሬታ ክትኮንሎም ከም መገዲ

ሓበን ኩኒ ከም ትማሊ ነቲ ዘሎ ዝሓለፈ ወዲ ዕዲ

ክትነግርና ክትነግርዮም ዝኣምኑ ዝኻሓዱ

ክትከስልና ክትከስዮም ዝበደሉዝጠለሙ ዝዓበዱ

ክትምጉሲ ሞስ ክትቢ ንዝዓየዩ ንውፍያትዝሰወዱ

ንሱ ነይሩ እቲ ሕልሚ ናይ ብጾትና ናይ ቀዳሞት

ዝወደቁ ንነጻነት ንሓድነት ንማዕርነት

ዝሓለፉ ንስለኺ ንስለና ኣብድፋዓት

ዘዕቆብኺ ካብ ጸልእቲ እቶም ስብ ስረ እቶም ሓዮታት

መዓስ ነይሩ እዚ ፡እቲ ትጽቢት ናይ ኩላትና

እካ ድኣ ናይቶም ብጾት ዝወደቁ ንስለኺ ንስለና

ድምጺ ሓፋሽ ቲቪ ኤረ ለግሳልና ቅኑዕ ወረ

ኣይትድገማ ዝበሉኹን እቶም ዓመጽቲ ዘይተገብረ።

መዓስ ኮይኑ ኣግልግሎትክን ነቲ ሓቂ

እንዳለኸኽን ነቲ ናሓስ ጥማዕ ወርቂ

መልሳሉ እቲ ጌጋ ኣገልግላና ብኣግኡ

ድልየት ህዝቢ ንሱ እዩ ኣቲ ስቅትኡ

ድምጺ ሓፋሽ ተማዕዲ

እሱ ኣይኮነን እቲ መገዲ

ድምጺ ሓፋሽ ንክትኮኒ

ምስቲ ውጽዕ መስቲ ሓፋሽ እሞ ኩኒ

ነቲ ሓፋሽ እቲ ጸገሙ ግለጽሉ

እቲ ኣደራዕ መከርኡ ንገርሉ

ሽዕኡ ኢኺ ወገን ሓፋሽ ትባሃሊ

ናይ ሓፋሽ ስም ትለብስዮ ትትኽለሊ

ሕተትያ ንኣሰና ንዓንሰባ ተወከሲ ንደሊና

ሕተትያ ንዓዋተ ንተጎርባ ኤርትራና

ሕተትየን ንኩላተን ምዕከናተና

ዝወገና መስቲ ሓፋሽ ዝህባኦ ሓበሬታ

ክይጸልመተ ኣቲ መሬት ከይኮን ከውታ

ወገን ሓፋሽ ከመይ በሊ

ካብ ንጥፈተን ተማቐሊ

ኩሉ ሓቒ መግብና ተመለሲ ከምቀደምኪ

ዘክርዮ አምባ ሃገር ኣብቲ ደጀን እንኮሎኺ

እቲ ዕዙዝ ሃረርታና ኣቲ ልዑል እምንቶና

ኣብ ርእሴኺ ዝነበረ ናይዝሞቱ ናይ ዘሎና

20 ዓመት ዘቑጸርክዮ ምዕራፍ ጥልመት ዕጸውዮ

ነቲ ሓፋሽ ብዲልክዮ ይቕረ ክብለልኪ ሕተትዮ

ሽዑ ኩኒ ድምጺ ሓፋሽ ወገን ሓፋሽ እየ በሊ

ልባስ ሓፋሽ ልበስዮ ተኽሊል ሓፋሽ ተተኽለሊ።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *