ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ ዕዉት ክኸዉን። – እነሆ ሓበሬታ መገዲ።

እቶም ብማኪና እትመጹ፣

Genevaሀ፡ ካብ  መጨረሻ  ኣውቶባን  “autoban”  ኣብ ክንዲ ናብ ኤርፖርት  ዘዎጽእ  ትወስዱ: ንጀነቭ ላክ “Genève Lac” ዝብል ተከቲልኩም: ኣብ ካልኤይቲ ሴማ-ፎሮ (ናት ትራፊክ መብራህቲ) ን የማን ወጺእኩም  ፓርኪን  “Parking “ ኣብ  ምርካባ ጀምሩ።

እቶም ብባቡር እትመጹ፣

ለ፡ ካብ ባንሆፍ ትራም ቑጽሪ 13 ወይ 15 ንናስዮን “Nations” ወሲድኩም መጨረሻ ፈርማታ ውረዱ።  ዋጋ ቲከት 3 ቅ እዩ። እቶም ናይ ኮሙን “Commune” ትኬት ናይ ባቡር ዘሎኩም: ናይ ኣውቶቡስ ትኬት ምኽፋል ኣየድልየኩምን እዩ።

እቶም ብአየር ትመጹ፣

ሐ፡ ካብ ኤርፖርት ኣውቶቡስ “Bus” ቑ. 5 ወሲድኩም ኣብ ሻበዓይቲ “7” ፈርማታ ናስዮን “Nations” ውረዱ።

ምሕጽንታ፣

ኩሉ ተሳታፋይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሰዓቱ ክርከብ ነተሓሳስብ።

ብፍላይ እቶም ኣቐዲምኩም ቦታ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይትፈልጡ ብእዋኑ ማለት ብዉሕዱ ቅድሚ ክልተ ሰዓት “2 ሰዓት” እንተመጻእኩም፡  ኣጋይሽ ክቅበሉ ዝተመዙ ስለዘለዉ ብዘይ ሽግር ክንቅበለኩም ይከኣል::

ድሕሪ ሰዓት ሓደን ፈረቃን “ 13:30” ምቅባል ኣጋይሽ ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ሰላማዊ ሰልፊ ገዲፍካ ሰብ ክትቅበል ምኻድ : ካብ መክሰቡ ከሳርኡ ስለ ዝበዝሕ። ስለዚ ኣብ ሰዓትኩም ከተርክቡ ዘይከኣልኩም: ዝገበርኩም ጌርኩም በዚ ተዋሂቡ ዘሎ ኣገባብ ሓቤረታ ተጠቒምኩም ኣርክቡ::

  • ኩሉ ተካፋላይ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ ካብቲ ብሕጊ ዝተዋህበና ቦታ ወጻኢ ዝኮነ ዓይነት: ተቃውሞ ይኹን ምትእክካብ ክግበር ኣይፍቐድን እዩ።
  • በቶም ሃለፍቲ  ጸጥታ  ዝወሃበና  መምሪሂታት   ተገዚእና: ካብ ሕጋዊ ቦታና ከይወጻእናን: ዘይተደልዬ ናይ ትራፊክ: ብፍላይ ከኣ:  ናይ አውተቡሳት ሰዓታት ምዝንባል ምስ ዝፍጠር ስለዝተሞኮርናሉ: ሓላፍነቱ ከቢድ ምዃኑ ኩሉ ንኽፈልጦን ንከኽብሮን ብትሕትና ንሕብር::
  • ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ ንኩሉ ደላይ ሰላም ዝዕድም ምኻኑ ከይዘነጋዕና፣ ንመሳርሕትና ጎረባብትናን ፈተውትናን ክንሕብርን ክነፍልጥን ሓደራ።
  • ኩለን ኣብ ጀነቭ ዝርከባ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ፈሊጠን ኣለዋ፣ ብተወሳኺ ግን ነፍሲ ወከፍና በብከባቢና ናይ ምሕባር ግደ ክንጻወት ሓደራ::

ደምዳሚ አኬባ ወከልቲ ብፓልቶክ ን ዕለት 22 ሰዓት 21:30 “ሰዓት 9:30 PM” ተወሲኑ አሎ። እዚ አኬባ ንስርሓትና ምስራዕ ጥራሕ ዝአመተ ኮይኑ እቲ ገዛ “Room” ድማ ውሱን ቁጽሪ ጥራሕ ስለዝሕዝ: እቶም ንክሰምዑ ዝደልዩ ብድርብ አብ ዕጡቅ መንእሰይ ክመሓላለፍዩ።

እዚ አከባ ፓል መጨረሻ አከባና ቅድሚ ሰላማዊ ሰልፊ ኮይኑ: እቶም አዋሃሃቲ ሽማግለታት ንስርሓታቶም ንምድቃቅ እንበር ናይ ክትዕ ግዜ ስለዘይኮነ: ንዓታቶም ጥራሕ ዕድል ክወሃብ ሃደራ።

ብዝተረፈ ዕለት 25 .03.2011 ሰዓት 2 “14:00” የራክበና። ብዝያዳ ናይ ግዜ ኩነታት አብ ፓል ሓሙስ ክሕበር እዩ።

ጭርሖና።

ህግደፍ ዓድና ግደፍ

ካብ ግዱስ ንሰላማዊ ሰለፊ

ጀነቫ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *