ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓርበኛ ቢትወደድ ኣብርሃ

ንቢትወደድ ኣብርሃ ኣብ መንደፈራ እናተመሃርኩ ከለኹ ብማዕዶ እርእዮ ነይረ። ከም ዕድመ ብዓመት ስለ ዝንእሰኒ ኣብ ክፍሊ’ውን ንራኸብ ስለ ዘይነበርና ብዘይካ ብማዕዶ ብውልቂ እፈልጦ ኣይነበርኩን።


ኣብ
1977 እግሩ ስሕብ እናበላ ከም ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ተመዲቡ ኣብ ማህሚመት ምስ መጻና ከለልዮ ክኢለ። ግንከ፡ እቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ህግሓኤ ኵነታት ትፈልጠኒዶ? ንዝብል ዘረባ ዘተባብዕ ስለ ዘይነበረ ከም ሓላፊየይ ጥራይ ፈሊጠዮ ክጐዓዝ መሪጸ። ቢትወደድ ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ናይ ኣወዳድባ ለውጢ ኣምጺኡ። ከም ሰብ፡ ንፉዕ መዳሪ፡ ልዑል ናይ ምውዳብ ክእለት ዝነበሮ፡ ኣዝዩ ተባዕ ከም ዝነበረ ነፍስወከፍ ኣባል ዝምስክሮ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሓተታ ዘድልዮ ኣይኮነን። ሕጂ ግን ናብቲ ክምልኦ ዝድለኹ ነገራት ጥራይ ከድህብ።

ቢትወደድ ኣብ ዓሰብ ተመዲቡ እናሰርሐ ኸሎ፡ ንቲ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ኣብ ኮንተይነራት ዝመልአ ዊስኪ ውጩ ወተሃደራቱ ሒዙ ናብ ወደብ ብምእታው መፍትሕ ኮንተይነር እናሰበረ ከም ድላዩ ይጻወተሉ ስለ ዝነበረ፡ ኢሳያስ፡ ንኢትዮጵያውያን ንብረቶም ሃቡዎም” ከይበለ ኸሎ፡ ተሸይጡ መኽፈሊ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ክኸውን ብምሕሳብ ንሓለፍቲ ፋይናስ ንኽሸጡዎ መምርሒ ሂቡዎም። ንሳቶም ድማ ንዅሉ’ቲ ዊሲኪ ናብ ኣዲስኣበባ ክወስዱዎ ናብ ዝኽእሉ ነጋዶ ብምሻጥ ክብ ዝበለ ኣታዊ ኣረኪቦም። እቲ ኣታዊ ብጥረ ገንዘብ ዘይኮነ ብቸካት’ዩ ኣብ ባንክ ዝኣቱ ነይሩ። ስለዚ፡ ንምድንጋር ወይ ምጥፍፋእ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን። ከምቲ ኤልሳ ጭሩም ዝበለቶ ግን ቢትወደድ ኢሳያስ ይህቦ ንዝነበረ ግጉይ መምርሒታት ይቃወም ስለ ዝነበረ፡ ነስመራ ተጸዊዑ መጸ። ኣስመራ ምስ መጸ መጀመርያ፡ ካብ ረድዮ ማሪና ከይትወጽእ፡ዝብል መምርሒ ተዋሂቡዎ። ኣብ ሬድዮ ማሪና ንውሱን ሰሙናት ድሕሪ ምጽናሕ ግን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተሸርበ። ሽዑ ኣስመራ፡ቢትወደድ ሳማሶናይት ዝመልአ ገንዘብ ሒዙ ተረኺቡ፡ ክኣስሩዎ ምስ ሓሰቡ ናብ ሓሙሻይ መስርዕ ሰሊሙ፡ብዝብል ተባራሪ ወረ ተሓሚሳ ከም ዝነበረት እዝክር። ብዝኾነ ድሕሪ ገለ ቅንያት ንሓደ ጽቡቕ ዝፈልጦ ተጋዳላይ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ጸውዖ። እቲ ቦታ ኣብ ሓደ እንዳ ዘመድ ኣብ ፓራዲዞ ከም ዝነበረ እቲ ዝተላእከ ሰብ ባዕሉ ሓቢሩኒ። ንድሕነቱ ግን ስሙ ክዕቅቦየ።

እቲ ተጋዳላይ ንቢትወደድ ምስ ረኸቦ፡በል ሕጂ ንወዲኤፍረምን ንዑቕበ ኣብርሃን ከዘራርቦም ስለ ዝደለኹ ሒዝካዮም ምጻእ፡በሎ። ወዲ ድማ ከም ዝተባህሎ ገበረ። ክልቲኦም ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ምስ ቢትወደድ ነዊሕ ተዘራሪቦም። ኣብ መጨረሽታ ድማ፡ ኣብዚ ተዓጺኻ ፍታሕ ኣይኮነን። ከም ሕሱም ትድለ ስለ ዘለኻ እንተ ወጻኻ ይሓይሽ። ኢሳያስ ድማ ሓንቲ ኣይብለካንዩ፡ብምባል ክወጽእ ኣእመኑዎ። መቸም ብዙሕ ካልእ ነገራትውን ተዛሪቦምዮም፡ እቲ ብጻይ ግን ነዚ ጥራይ ሰሚዑ። ብኸምዚ ድማ ቢትወደድ ካብቲ ገዛ ወጺኡ ምስኣቶም ከደ። ከም ዝበሉዎ ዘይኮነ ግን ናብ ዳስሓውያ ወይ እንዳ ወንጀል ኣምሪሑ። ኢሳያስ ዘይምሕር ኣዝዩ ጨካን ውልቀመላኺ ስለ ዝኾነ፡ ንልዕሊ ሽዱሽተ ዓመታት ኣብ እንዳ ወንጀል ከም ዝምርት ገይሩዎ። ኣብታ ፈላሚት ናይ ማእሰርቱ ዓመት ንሓደ ካብቶም ዊስኪ ክሸጡ ዝተመዘዙ ሰባት ኣሲሮሞ ስለ ዝነበሩ፡ ዓመት ምሉእ ሓንቲ ከይሓተቱዎ ጸኒሖም ኣብ መጨረሽታ፡ “ንመሸጣ ዊስኪ ብዝምልከት ጕዳይ ምስ ቢትወደድ እንታይ ርክብ ነይሩካ?” ክብሉ ሓቲቶሞ። ካብ ዊስኪ ዝተረኽበ ኣታዊ ብቼክ ስለ ዝነበረ ቢወደድ ዘይኮነ ባንክዩ ዝርከቦ ነይሩ። ስለዚ፡ ዝኾነ ርክብ ኣይነበረንን፡ክብል ምስ መለሰሎም ሓላፊኡ ተዋሒሱዎ ከም ዝወጽእ ገይሮም። እቲ ዘገርም እቲ ዝተዋሓሶ ሓላፊ ስራሕ ሕጂ ብይወት የሎን፡እቲ ውሕስነት ግን ኣይወረደን።

ናብ ጕዳየና ምስ እንምለስ፡ በጋጣሚ ኣብ 1996-1998 ቢትወደድ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ተኣሲረ ስለ ዝነበርኩ ጸሓይ ክንጽሎ ክንወጽእ ከለና ኣብታ ሓደ እዋን ተኣሲሩላ ዝነበረ ጥራያ ዝነበረት ሸላ ዝጸሓፎ ንደንሞክራስን ቃልሲ ሓፋሽን ዝምልከት ጽሑፍ ክነንብቦ ዕድል ረኺብና ኔርና። ቢትወደድ ከም በዓል በሪራይ ምስ ሰብ ዘይኮነ ንበይኑ ነይሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ናይቶም ንሓለዋ ተዋፊሮም ዝነበሩ ድጓና፡ ካብ ሽያጥ ተረፍ ባኒ ናይ እሱራት ብዝተረኽበ ገንዘብ፡ ሓደ ሓደ ንሕና ዘይንረኽቦ ነገራት ማለት ዝያዳ ሻሂ፡ ሕይሽ ዝበለ ምግቢ ይወሃቦ ነይሩ። እዚ ግን ክሳብ ካብ እንዳ ወንጀል ዝወጻሉ ግዜዩ። ምኽንያቱ ካልኣይ ግዜ ምስ ተኣስረ ዘለዎ ቦታ ኣመና ጽኑዕ፡ መፈጠርካ ዘጽልእንዩ። ኢሳያስ ይኹን ኣቻፈርቱ ህግደፋውያን ንቢትወደድ ክሲ እንተ ዝረኽቡሉ ኣይምመሓሩዎን። ከም ባህጎም ክርሽኑዎ ምመረጹ። ግንከ፡ እንተ ረሺሞሞ ስዉእ ክኸውንን ሰዓብቱ ክበዝሑንዮም። ከም ሳዕቤን ድማ ኣብ ጸገም ክንኣቱ ኢና ስለ ዝበሉ ግን ከም ኣመሎም ኣብ ቤትማእሰርቲ ክዳጕንዎ መሪጾም። ቢትወደድ ዕደ ተረስዐ ክንብሎም ስማ ንደሊ። ንሓደ ውጹእ ጅግናኸ ከመይ ኢልና ኢና ክንርስዖ!! ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን።

ድሕሪኡ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ መውጻእ ናይ ጀነራል መዓርግን ላንድክሩዘርን ተዋሂቡ። ኢሳያስ ግን በዚ ክጥብሮ ኣይከኣለን። ከምቶም ንሃገር ዝጠለሙ ሓለፍቲ ዘይኮነ ክቃወም መሪጹ። ክኸፍሎ ዝክእል ከቢድ ዋጋውን ዘይፈልጦ ኮይኑ ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ሕድሪ ስዉኣት ጠሊምካ ኣብ ቪላ ምስፋር ግን ጸባብ ሰላ መሪጹ። ካብ ተጋደልቲ ሕልናኻ ምሻጥ ዘይተቐበለ ሰብ እንተ ነይሩ ቢትወደድ ኣብ ቀዳማይ መስርዕ ይርከብ። ድሕሪ ኢብራሂም ዓፋ ንኢሳያስ ዓው ኢሉ ተቓውሞ ዘስምዕ ዝነበረ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ድማ ብዙሓት ይምስክሩ። ብዘይካቶም ኣብ ተቓውሞ ከለዉ ዝተቐንጸሉ፡ ኤርትራ ከም ቢትወደድን ኢብራሂም ዓፋን ዝኣመሰሉ ተባዓትን በላሕትን ሓለፍቲ፡ ፍርቂ ደርዘን እንተ ትረክብ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ሕጂ ወዲቑዎ ዓዘቕቲ ኣይምተሸመመን ነይሩ። ኣፍልቡ ነፊሑ፡ ማዕረ ካልኦት ህዝቢ ኮሪዑ ምተዛረበን ንመሰሉ እምቢ መበለን ነይሩ። ምስኪናይ ህዝቢ፡ ብሰንኪ ብዘይካ ስልጣኖም ካልእ ሕማም ዘይብሎም ጐሓላሉ መራሕቲ፡ እናረኣየ ዕዉር፡ እናስምዐ ጸማም፡ ከለዎ ድኻ፡ ምስ ሕሞቱ ከሎ ቦጅባጅ ኮይኑ ተሪፉ። ቢትወደድ፡ ኵሉ ክጠልም ከሎ ዘይጠለመ፡ ብቪላ ገዛ ይኹን ብላንድክሩዘር ወይ ውላድ ዘይሰድዐ እንኮ ሰውራዊ ሓርበኛ’ዩ!! ኣብዚ ኣጋጣሚ ንቢትወደድ፡ ብፍላይ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ናብራ ቤትማእሰርቲ ክሳብ ክንደይ ጽንኵር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣምላኽ ጽንዓት መንፈስ ክህበካ እምነ። በቲ ልሙድ ትብዓትካ ንዅሉ ከም ትምክቶ ድማ በዓል ሙእ ተስፋ!!

ውድቀት ንውልቀመላኺ ኢሳያስን ጭፍራኡን

ዘመን ካብ ኖርወይ


Comments

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓርበኛ ቢትወደድ ኣብርሃ — 1 Comment

  1. ይገርም እኮ እዩ ታሪኽ እቶም ቦጃቡጅ ብህይወት ዝውለዉን ዝሞቱን ሓለፍቲ ኮነ ተራታት ወግሐ ጸብሐ እዝንና ክሳብ ዝምነዎ ኣብ Eri-tv ክመጽእ ናይቶም ጀጋኑን ምእንቲ እታ ዝተጋደሉላን ሓንትን ዘይትቅየርን ዕላማ ክሳብ መስዋእትን ኣካሎምን ዝወፈዩ ካኣ ክቅበር ኣቱም ሰባት ትፈልጥዎ ዘበለ ካብ post ምግባር ኣይትሕመቁ እታ ሓንቲ ብውሕዱ ክትገብርዋ እትኽእሉ ቅያ ንሳ እያ ወላ እኳ ከም ናይ ቶም ሞሻሙሽ ኣብ eri tv እንተ ዘይመጸ ብ ኣኹም ግን ልሳን ክረኽቡ እቶም ጀጋኑ ሓደራኹም ሓደራኹም

What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *