ጻህያይ ንምልላይ ሓረስታይ ክትከዉን ኣሎካ።

ቅድሚ ናብ መዛረብየይ ኣርእስቲ ምእታወይ ነቶም ድምጽና ከነስምዕ ሓሳብና ከነካፍል ርኢቶና ናብ ኩሉ ከነሰጋግር ባይታ ዝከፈቱልና መርበባትን ማዕከናት ዜናን ከም ዘይሕለሉ በዓል ኣሰናን ቶጎርባ፤ ገረግር ፤ኣዝማሪኖ፤ ዓዋተ . . ብስም መላእ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ዕዙዝ ምስጋናይ የቅርብ ንመስተንክር ሞያኩም ድማ ቅልጡፍ ጻማ እምነ።


ናብ ኣርእስተይ ክምለስ ግዜ ርኢካ ሕለበኒ ትብል ጋል ላም ከምዝበሃል ጸባ ክትረክብ አብ ግዜ ሓጋይ ዘይኮነ ኣብቲ ለምለም ሳዕሪ ዘለዎ ወቅቲ ኢካ ክትሓልብ ዝግባእዩሞ እቲ ኩሉሰብ ከተኩረሉ ዘለዎ ሎሚ ካብትማሊ ነቶም ብግሁድን ስዉርን ሕብሮም እናቀያየሩ ንዓካ መሲሎም ዝጎዓዙ ብቁመናኦም ሰብመሰልቲ ብተግባሮም ነፋሒቶ ኣብ ሑጻሓመዳይኣብ ሳዕሪ ፍጹም ቀጠልያ ንምምሳል ጸገም ዘይነበሮምን ዘይብሎምን ምስሉያት’’ ደገፍቲ ‘’( ረቂቃን ተጻባእቲ ) ንምምካቶምን አብ ቃልዕ ንምዉጽኦምን እንጥቀመሉ ኣገባብ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሓሳብ ንሓሳብ እናተለዋወጥና ክንቅርሞም መዛግብትና ኣጻፊፍና ክንጸንሕን ብዓቅመይ ወስ ከብል እደሊ።

ኣገዳስነቱ ህያዉ ዝነበረን ዘሎንእካ እንተኮነ ሎሚ ዕዙዝ ዝገብሮ ግና ከምታ ግዜ ዋዕላ ተጸፍዮም ኣትዮም ንምዝራጉ ዝሃቀኑን መሕለፊ ሲኢኖም ባዶ ዝተረፉን ጥራሕ ዘይኮነስ ጉዳይና ንዛዝመሉ ወቅቲ ይቀራረብ ስለዘሎ ኣብ ፍርዲ ከነቅርቦም እዉን ግዴታ ስለዝኮነ ናይ ምጽፋፍ ስራሕና እዋናዊን ግድነታዉን ስለዝኮነ እዩ

እቶም ምስሉያት መንዮም ? መለለይኦም እንታይ እዩ ? ባህርያቶም ከመይ ይመስል? ታሪክ ሂወቶም ካበይ ናበይ ይበታተክዶ ወይስ ብሓደ መንገዲ ይጎዓዝ ? መዓስ እንታይ ይመስሉ መዓስከ ካልእ ሕብሪ ይለብሱ ? ርቀቶም ደርሆ ጻሕቲራ ትረክቦዶ ይመስል ወይስ ድሪል (Drill ) ዘድልዮ ይመስል—–? ወዘተ ብግዜ እናለካዕካ ጠምቶሞ እቲ መልስን ንዕኡ ዘድልዮ መሳርያን ብጋህዲ ክራኣየካ እዩ

ሓንቲ ኣብነት ሓቀና ታሪክ ሂወት ናይ ሓደ አብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ ዝነብር ወይጦ ንጠቀም ንግዚኡ ሓቀና ስሙ አብ መዝገብና ይጽናሕ :: ኣብታ ኣብ ቀረባ ትግበር ፍትሓዊት መጋባእያ ዓደቦ ክትንበብ ከላ ግና ኮድ ናቱ ‘’ ባኮ ‘’ እያ ኣብታ ቀያሕ መዝገብ ምስታ ሓቀና ስሙ ክትንበብ ስለዝኮነት ኣብ ማህደርኩም ሓዝዋ ክቡራት ደለይቲ ለዉጢ

በሉ ናብ ንሱ ዝጥቀመሉ ኣገባብ ክወስደኩም ባኮ መብዛሕቱኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ( ዕለታዊ ሂወቱ ) ንጡፍ እዩ።ናይ ዘረባ ክእለትካ እንተዘይብሉ ናይ ዘረባ ወልፊ ግን ኣለዎ ።ዛንታ ብሂል ወለዶ አስማት ቦታታት አስማት ሰብሞያ ፍጻሜታት ወዘተ እሩይን ዘይእሩይን ክደባልቅ ይስማዕ፡።ኣብ ኩሉ ጉዳያት ህዝቢ ይርኤ እዩ ይዕጠቅ ሕዉስ ኮይኑ ክቀርብ ይጽዕር ርዝነት ግን የብሉን።50% ተዓዛቢኡ ክብረት ኣይህቦን ብዙሓት ሳጋታት ኣለዉዎ ኩሎም ንፈኮስቲ ዝዕደሉ ብሂላት ሓንቲ ካብኤን ንዳድ ወረቀት ይብልዎ

ባኮ ፖለቲካዊ ብስለት ዘለዎ ክመስል ብጉዳይ ሃገር ብናይ ዓለም ስርዓታት ኤረ ብዓለም ለከ ሕግታት ክማጎትዉን ምንም ኣይሓፍርን ኣካዳምያዊ ዓቅሙ ናይ ቀደም 8 ክፍሊዩ ምስ ፕሮፈሶራት ክማጎት ግና ነተን ዘዋህለለን ዛንታታት ብሂላት ይጥቀም ከምዚሉ ኣብ ማእከል እኩብ ህዝቢ ይጽፈ። ባኮ መብዝሕቱኡ ግዜ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይዘዙ ንዕኤን ንምስሓቅ ወይ ሃተዉ ንምባል ‘’ ክእለት’’ አለዎ። አብ ጸረ ህዝቢ ከክትተንዉን አብ ናይ ... ዘይነዓቅ ተራ ይጻወት ቀዳመይቲ መሳርያኡ ወገን እያ ካልኣይቲ መልሓስ ምቅያር እያ። ንሰባት አብ ምእማን ዘይኮነስ ሓሶትያ፡፡ ነዊሕ ከተገልግሎ ኣይትርኤን። ግን ጣዕሳ የብሉን፡ ክደጋግማን ክጥቀመላን ይነብር ።ቅድሚ ነጻነት ዉሩይ ጸረ... እዩ ኔሩ ኣብ ግዜ ረፍረንደም ላንግላንጋ ኔሩ፡ ካብ 2001 ንደሓር ግና መዝሙር ኢሳያስ ከም መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ክግልገለሉ ይርኤ፡ ኣባል ...ፍን ዉፉይ ኣብ ምዉጻእ ገንዘብን እዩ። ኣብ ገለ እዋን እቲ ስርዓት አስመራ ክሰናበድ ከሎ ናብቶም ምዑታት ተቃወምቲ ይጎይሞ ሓቅኩም ኢኩም ክልክመናዩ እዚ መንግስቲ ኢሉ ይኣትዎም ገለ ሓበሬታ ሒዙ ድማ ናብቶም ከስንቆም ዘዋፈርዎ ይጎይ።

ኣስተዉዑሉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ክልተ ይጣላዕ ምህላዉን ዝጥቀመሎም ኣጋጣሚታትን ነቶም ተቃወምቲ ሚዛኑ ናብኦም ይዘዙ ከምዘሎ አምሲሉ ልቦም ክህብዎ( እንተሰለጦ) ነቶም ኣዋፈርቱ ድማ ሎሚ ንእጌለ ፊሒቆያን ዓሚቁ ሓበሬታ ረኪበላን እየ ኢሉ ከእምኖም ይጽዕር። ብከምዚ ነዊሕ እዩ ከይዱ። ገለ ግሩሃት ከም ወዲ ከባቢኦምን ተሓላቂ ናቶምን ዝመስሎም ዝነበረ ኣብ ጎኑ ክስለፉሉ ተራእዮምዮም ግና ምስ ግዜ ኣብ ዘልሓጥሓጥ ስለ ዝተበጽሐ ሎሚ ግዜ ኣይግድንያ ንባኮ። ባኮ ዘይንቡር ምንቅስቃስ ዘርእየሎም ግዚያት እዞም ዝሰእቡ እዮም

ቅድምን ድሕርን ኣኬባ ... ለካዕካዕ ክብል

ቅድምን ድሕርን ኣኬባ ተቃወምቲ ክሳብ ሱራ ዝረክባ ከዕለብጥ

ምንቅናቅ ወይ ስግኣት ስርዓት ኣስመራ ምስ ዝርኤ በረግ ረግ ክብል

ምሕያል ወይ ንጡፍ ፍጻሜታት ተቃወምቲ ምስዝዉረ መተዓልልቲ ከናዲ

ዓለማዊ ተነጽሎ ስርዓት ... ምስዝሕይል ረእሰተኣማንነቱ ከጥፍእ

ጥማዕ ለዉጢ ኣብ ፖሊሲ ( ምስሉይ ለዉጢ) ኣብ ኣስመራ ምስዝስማዕ ክዘልል

ባኮ ድቃስ ዘይብሉ ምንቅስቃስ የርኢሞ ተዓዘብቲ ሎሚ ገለ ሓዳስ ነገር ምህላዋ ይርዱኡን ናብ ኢንተርነት ወይ ናብ ዝቀርብዎም ምድዋልን ይጋየዩ እቲ ሓቂ ይረክብዎ ( እቲ ፍጻመ ) ለካ ምንቅስቃስ ባኮስ ቡሶላያ ኢሎም ድማ ይዛነዩ

ኣብ ባኮ ዘከተሎም ዕንወታት ክወስደኩም

ወገናዊ ምትእክካብ የዔዝዝ

G-15 ይኩንን

3 ንታሪክ ተቃወምቲ ይጥምዝዝን የጸልምን

4 ዘይተኣደነ ገንዘብ ... ይዉፊ ክዉፈ ይጉስጉን

ብሓሶት ህዝቢ ከምዝንብርከክ ይገብር ራዕዲ የኤቱ

ንምድካም ተቃዉሞ በርቲዑ ይሰርሕ

ንሃገር ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከምዘእተዉዋ ከኤምን ይፍትን

ንስድራቤታት ተቃወምቲ ኣይንተሓወሶም እናበለ መርዚ ይንስንስ።

ስለዚ ክቡራት ደለይቲ ለዉጢ ንጹሃት ሃገራዉያን ኩሉዚ ዝዘርዘርኩዎ ናይ ኩሎም ኮራኩር ... ናይ ሓባር ረቃሒን መለለይን እዩ ኢለ ይኣምንን፡ ከምዘይትስሕትዎዉን የረጋግጽን እየ፡ ግና ንምምዝጋቡ ነርክበሉ ከይትብሉ ከዘካክረኩምዩ ጻዕረይሞ ነቶም ቃርማታት ብዙሓት ባኮታት አብ ደገ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ሃገር ዝከይድን ዝመላለስን ዉን ዘሰንበርዎን ዘድመይዎን ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኮነ አብታ ፍትሓዊት መጋባእያ ጥራሕ ኢድና ከይንቀርብ ንዳሎን በብዘለናዮ ነጻፍፍን እናበልኩ ብተግባራት ባኮን ባኮታትን ንምጽብጻብ ሓባሪ መንገዲ ብዓቅመይ የወፊ

ናይ ካልኦት ኣብነታት ከም ኣብነት ናብ ኩሉ ተቃላሳይ ክሰጋገር ድማ የተባበዕ። ከምቲ ኣርእስቲ ጽሑፈይ ዝብሎ ድማ ጻህያይ ክትበቁል ከላ ልክዕ ቆጽሊ ናይታ ሓቀና ፍረ እያ መሲላ ትበቁል ንምልላያ ግና እቲ ምኩር ሓረስታይ ጥራሕዩ ፈልዩ ዝቡንቁራ ክሳብ ትፈርን ፈርያ ትባዛሕን ዕድል ኣይህባን እዩሞ ንባኮታት ንምምንቃስ ጽፉፍ መዛግብቲ ምድላዉ ነናይ ከባቢና ሓላፍነት ንሰከም ይብል

ጉባኤና ብትኩረት ንከታተል ዘራግያን ከይኣትዉዋ ንሓልዋ ፤ንባኮታት ወረ ኣይንሃቦም እታ ተባህርሮም ቃል ኣስመራ የራክበና ምባል እክልቲያ። ዓወትና ናይ ግድን ምካኑ ነበስሮም ።ባኮን ባኮታትን ካባ ሕፍረት ዝጉልበቡላ ደሪሳ እያ ።እቶም ንዘብጦም ባዕልና ንፈልጦም ኮይኑሎ እቲ ጉዳይ።

ዓወት ንጉባኤና ዉድቀት ንመላኪ ስርዓት ...

ካብ ሓለንጊ ኮሎምቦስ ኦሃዮ።


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *