እቲ ንኽነቅፍ መሰል ዘለዎ። ንኽሕግዝ ከኣ ልቢ ኣለዎ፣ ስለ ዝኾነ ከይወዓሉ ይወዓዓሉ። ከይተኣማመኑ ኸኣ ይመሓሓሉ – 3ይ ክፋል

ምዕራፍ ኣርባዕተ

 ከም’ቲ ኣብ 2ይ ክፋል ዝገለጽክዎ ናብ’ቲ ስኑድ መዛግብቲ ባዕሉ ንኽዛረብ ኣቐዲመ ገለ ክብል ምኽንያቱ ኢትዮጵያ ነዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንኽካየድ ዘአንገደቶ ዋዕላ ቅድሚ ምወላ ምክያዳ ካብ 1991 ዝሓለፈቶ ናይ በይና ናይ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ምቁጽጻር ሹኩ-ሹኳ መድርኽ ነይሩ ኢዩ

ድሕሪ’ቲ ሰዓርን ተሳዓርን ዘይተረኽቦ ኣብ ታሪኽና ጸሊም ስምብራት ዝገደፈ ኩናት ሓድ-ሕድ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ኤርትራ ወጺኣ ናብ ምብትታን ምስ ኣምረሐት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ማለሊት) ንነዊሕ ዝኸይድ ናይ ውሽጡ ሕሳባት ዘማላኣሉ ሕንጻይ ይደሊ ስለ ዝነበረ ነዚ ኸኣ ከም ቅሙጥ ኣብ ውሻጠኡ ከዕብዮን ክከናኸኖን ስለ ዝነበሮ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ማለሊት) ኣቐዲሙ ነቲ ዓቢ ሓይሊ ኤርትራ ዝኾነ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምድምሳስ ኣብ ዝተኻየደ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸመ ዳግማይ ሓላዩ ንኽመስል ኣብ’ቲ ንሱ ዝቆጻጸሮ ዝነበረ መሬት ትግራይ ንኤርትራዊ ፖለቲካዊ ውድብ ሳግም ነቲ ባዕሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ማለሊት) ዝኽተሎ ብሄር ክሳብ ምንጻል ዝብል ስነ ሓሳብ ብኣድራጋ ሓይኹ ከም ዝውሕጦ እናገበረ ከሳልዮ ጸኒሑ ኢዩ፣

 

እዚ ርክብ ሳግም ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝያዳ ካብ’ቲ ዝምድና ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝሓርፈፈሉ እዋን 1984 ኳ እናደልደለ ዝመጸ እንተኾነ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግን ነጻነት ሃገረ ኤርትራን እቲ ብመንገዲ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ምሕብሓብ ንሳግም ኣየቋረጸን ጥራይ ዘይኮነ ሳግም ኣብ ኢትዮጵያ ኢደን ካብ ዘንበራ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ምስ ናይ ኣተሓሕዛ ሓለፋኡ ኣብ ክልል ትግራይ ኤርትራዊ ውድብ ሳግም ወናኒ ዓበይቲ ጋራጃትን ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይንን ሚኒባሳትን ሆቴላትን ዝካረ መንበሪ ኣባይትን ተወሳኺ ናይ ንግዲ ትካላትን ቢሒቱ ንኽንቀሳቐስ ኪኢሉ ኢዩ፣

 

ብሸነኽ እቲ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ዝሓዘ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ግን ክሳብ ምጅማር ኩናት 1998 ጸኒሑ ውን ዓመተ 2000 ዝኾነ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዘቐንዐ ቅሙጥ ተጻይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ኤርትራ ተሓንጊሩ ዝጸንሐ ኣይነበረን፣

 

መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ ውሽጣዊ ጥሙሓቱ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ስለ ዝኽተል ዋላ ነተን ድሕሪ መንግስቲ ካርቱም ኣብ ሃገሩ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነን ናብ ኢትዮጵያ ገጸን ዘምርሓ ውድባት ‘ውን ከይተረፈ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ 1994-1996-ደጊሙ ኣብ ድሮ ምብራዕ ኩናት 1997 ዓበይቲ ካድረታት ናይ ተቛወምቲ ውድባት ኤርትራ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣሕሊፉ ብምሃብ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስርዓት ኣስመራ ከም ዝማስኑን ከም ዝሓቁን ገይሩ ኢዩ፣ ኣብ’ቲ እዋን እቲ ግን ነተን ካድረታተን ዝተጠቕዓ ፖለቲካውያን ውድባት ኤርትራ ኣቤት ዘባህለን ሓይሊ ኣይነበረን፣

 

መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኢህወደግ ነቲ ከም ለይትን ቀትርን ዝቀያየር መደባቱ ሒዙ ኢዩ ምስ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ውድባት ዝመሓዞ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ናይ’ዚ መርኣያ ኸኣ ድሕሪ ምብራዕ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 1998 ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ማእከላይ ወትሃደራዊ እዚ ኢትዮጵያ ብኽልተ ክንፊ ርእሲ ኩናት ገይሩ ብእንትልፋፍ ብሸነኽ ምዕራብ ኤርትራን ደቡብ ኤርትራን ዘካየዶ ወትሃደራዊ መጥቃዕቲ ዓመተ 2000 ካብ’ተን ኣብ 1999 ብስም ምሕዝነት ኤርትራ ዝተጠርነፋ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት ብሸነኽ ደቡብ ኤርትራ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሓብሓበቶ ብኣቶ ተወልደ ገብረስላሴ ዝምራሕ ውድብ ሳግም እግሪ እግሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ እናሰዓበ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕንዐ ጎስጓስ ከካይድን ኩሉ ወትሃደራውን ጸጥታውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ምዕባለታት ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኤርትራን ውሽጣዊ ኩነታቱን ኣኪቡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጽጹይ ሓበሬታ ከቕርብ ብሸነኽ ምዕራብ ኤርትራ ኸኣ እቲ ካብ ዕሸሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ቆላሕታ ዝተገብረሉ ብኣባል ኢሰፓን ናይ ኣውራጃ ኣከለ ጉዛይ ናይ ቀይሕ ራዕዲ ሓላፊ ዝነበረን ናይ ውድብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ መራሒ ኣቶ ቀርኔሎስ ዖስማን ኣጋር ብተመሳሳሊ መንገዲ ጽጹይ ሓበሬታኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከረክብ ኢዩ ተሓቢሩዎም እዞም ክልተ ኤርትራውያን ውድባት፣

 

ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዕቃበታት ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህቦ ናይ ስራሕ እጃም ከም ዘለዎ ከተግብር እንከሎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ውድብ ሳግም ካብ ተራ ኣባላቱ ነጺልካ ምስ እትርኢ ግን ታሕተዎት ኣባላት ውድብ ሳግም ካብ ውሽጦምን ብገለ ውፉያት ደቂ ሃገር ብዝተኻየደሎም ምኽሪ እቲ ዝሕተትዎ ዘለዉ ናይ ጸጥታ ስራሕ ነታ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ ዓመታት ዝወሰደ መሪር ኩናት ነጻነታ ዝተጓናጸፈት ኤርትራ ደጊምካ ናብ ናይ ግዳም ሓይሊ የሕሊፍካ ምሃብ ንሉኡላውነት ሃገር ዝጻባእ ተግባር ኣብ ርእሲ ምኳኑ ብናይ ሃገር ክድዓት ውን ኣብ ታሪኽ ዘተሓታት ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ኣሳጢሑ ዝጎድእ ሓበሬታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እንተዘይተዋህበ ይሓይሽ ንዝብል ምኽሪ ተቐቢሎም ኣብ እዋኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሉኡላውነት ሃገረ ኤርትራ ተንከፍ ሓበሬታ ብዘይምሃቦም ክምስገኑ ይግበኦም ኢዩ፣

 

ከም ሳዕቤኑ ኸኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብተራ ኣባላትን ታሕተዎት ሓለፍትን ዝተዋህባ ሓበሬታ ምስ’ቲ ብመንገዳ ትረኽቦ ዝነበረት ሓበሬታ ብምንጽጻር ምሉእ ኮይኑ ስለ ዘይረኸበቶ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሳግም ከቢድ ጠርጠራ ብምሕዳር ንውድብ ሳግም ከም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሰላዩ ብምቕጻር ኣብ ልዕሊ’ቲ ውድብ ክትወስዶ ዝመደበት መቕጻዕቲ እንተነይሩ ንውድብ ሳግም ካብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ንኽወጽእ ናብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ትእዛዝ ምምሕልላፍ ኢዩ ነይሩ፣

 

እቲ ምኽንያት ከኣ ውድብ ሳግም ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህቦ ስራሕ ብግቡእን ብጹፉፍን ስለ ዘየማልአ ካብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ክስጎግ ኣለዎ ዝብል ኢዩ ነይሩ፣ ነዚ ቀጢን ትእዛዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ ቀጥታዊ ኢድ ምታትታው ዘኸተል ብፍላይ ከኣ ኣብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ እከለ ዝተባህለ ውድብ ይውጻእ እከለ ዝተባህለ ውድብ ከኣ ይእቶ ዝብል ሓርናጽ ትእዛዝ ንስኹም ከተመሓላሉፉልና ሓላፍነትኩም ኣይኮነን፣

 

ከም መንግስትን ጎሬበት ሃገርን መጠን ኣብ ሃገርኩም ንኽብሪ ሃገርኩም ብዘይትንክፍ መንገዲ ንኽንንቀሳቐስ ክትፈቕዱ መሰልኩም ኢዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ክሊ ኣቲኹም ግን ከም’ዚ ግበሩ ከም’ዚ ኣይትግበሩ ክትብሉና ግን መሰልኩም ኣይኮነን እቲ ምስ ውድብ ሳግም ዝነበረኩም ናይ ስራሕ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ እንታይ ምዃኑ ክልቴኹም ወገናት ኢኹም እትፈልጥዎ ነቲ ውድብን መሪሕነቱን ብመሰረት ስምምዕኩም ኣብ ናትኩም መንገዲ ናትኩም ውሳኔ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኣባልነት ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ኣውጽእዎም ኢልኩም ክትእዙዙና ግን ንሕና ኣይንፈቕደልኩምን ኢና ዝብል ካብ ገለ መሪሕነት ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ተሪር ናይ ተቛውሞ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸቡ ንውድብ ሳግም ካብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ከውጽእዎ ወይ ክሰጉዎ ኣይከኣሉን፣

 

ይኹን ድኣ ‘ምበር ኢትዮጵያ ንውድብ ሳግም ካብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ናይ ምብራር ሸውሃታ ኳ እንተተዓጸወ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ሓይሊ ፖለቲካዊ ውድብ ሳግም ንምሉእ ኣባላቱ ኣብ ሓደ ከም ዝጥርነፍን ከም ዝእከብን ብምግባር ኢትዮጵያ ድልየታታ ከተማልእ ንስለ ዘይከኣለት ንኤርትራዊ ውድብ ሳግም ብምሉኡ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መሳርሒ ኢዩ ብምባል ኣብ ሽረ እንዳ ኣባጉና ንነዊሕ ዓመታት ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ከም ዝሕየር ገይራቶ ኢያ፣ እዚ ኸኣ ሕእደ መርኣያ ናይ’ቲ ኢትዮጵያ ብመንገዳ ዝዝወርሓይሊ ንኽትረክብ ዘለዋ ህርፋን ዘነጽር ከም ጸሓይ ቀትሪ ዝተኾልዐ ሓቂ ኢዩ፣

 

ድሕሪ እዚ ነዊሕ ዝወሰደ ከልበትበት ካብ ኣቦ ወንበር ውድብ ሳግም ኣቶ ተወልደ ገብረስላሴ እዚ ስጉምቲ እዚ ክውሰድ እንከሎ ኣብ ሱዳን ስለ ዝነበረ ናይ ሱዳን ዝነበሮ መገሻ ኣቛሪጹ ናብ ኢትዮጵያ ብምምላስ ንውድቡ ውድብ ሳግም ንኽመርሕን እቲ ውድብ ንጥፈታቱ ከሰላስልን ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ኸኣ ብምልኣት ኣባላቱ ግቡእ ስራሓቱ ንኸካይድ ክኽእል መታን እቲ ኣብ ሽረ እንዳ ኣባጉና ተሓይሩ ዝነበረ ምሉእ ውድብ ካብ ዝተሓየሮ ማሕዩር ክልቀቕ ዝጠልብ መዘክር ናብ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብምቕራብ ብመንገዲ ዝነበሮ ናይ ላዕለዎት ኣካልት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ማለሊት) ዓበይቲ ተሰማዕነት ዘለዎም ካድረታትን ሓለፍትን ናይ ሎቢ ስርሓት ብምክያድ ኢዩ ደጊሙ ዝዓበየ ሕንጻይ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ንምርግጋጽ ካብ’ቲ ተሓይርሉ ዝነበረ ሽረ እንዳ ኣባጉና ብውሽታዊ ስምምዕ ክልቀቕ ዝተኻእለ፣

 

ድሕሪ’ዚ ኢዩ ድማ ብጠለብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ሕሩይ ተድላ ባይሩ ናብ ምሕዝነት ሓይልታት ኤርትራ ከም ሓላፊ ዝመጸ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ምሕዝነት ኣብ ክልተ ዝተገምዐን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ ኣብ ክልተ ዝተኸፋፈለን፣ ደጊሙ ከም ሓድሽ ውዳበ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ብዝብል ስም ምስ ቆመ ድሕሪ ነዊሕ ገልታዕታዕ ኸኣ ኣቶ ተወልደ ገብረስላሴ ናይ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ኣቦ ወንበር ኮይኑ ድሕሪ ምምጽኡ ኢዩ ኢትዮጵያ ብናታ መንገዲ ዋዕላ ንምክያድ ዝመረጸት እዚ ምስ’ቲ ኣብ 1ይን 2ይን ክፋል ዝገለጽክዎ ክውንነት ምስ ዝተሓሓዝ ከኣ ኢትዮጵያ ንመሰረታዊ ሕዱር ድልየታት ንምትግባር ካብ ነዊሕ ኣትሒዛ ትሰርሓሉ ንነዊሕ ዘካይዳ ስትራተጂ ከም ዝነበራ ኢዩ ዘነጽር፣

 

ነዚ ኣምር ኣካይዳ’ዚ ሒዛ ኢያ ኢትዮጵያ ዋዕላ ንምትግባር ሃንደበታዊ ሓንቲ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ብመንገዲ ኪዳን ከም እትምዘዝን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እትምረቕን ብምግባር ናብ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዋዕላ ሱናሚ ዝፈነወት፣

 

ኣሰናዳእቲ ዋዕላ ኸኣ ብመሰረት ዝተዋህቦም መምርሒ ኢትዮጵያ ናብ ህዝቢ ሰሚናር ከካይዱ ዝመጹ በዚ መሰረት ኢዩ ኸኣ ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ ከተማ ሮተርዳም ሰሚናር ንኩነታት ዋዕላ ዝምልከት ተጸዊዑ ብኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዋዕላ ኣቶ ኣምሃ ዶሞኒካን ኣቶ ተኽለሰንበት ተኽላይን ዝተመርሐ ኣኼባ ናብ ዝስዕብ ክዝርዝር፣

 

ምዕራፍ ሓሙሽተ

ብመሰረት ዝተገብረ ጻዊዒት ሰሚናር ብወገነይ ኣብ ነዘርላንድ ካብ ዝመጽእ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ዝተኻየደ ናይ ደምበ ተቛውሞ ክፉት ሰሚናራትን ኣኼባታትን ካብ ምስታፍ ኣቛሪጸ ኣይፈልጥን ኢየ ንነባባይ መልእኽተይ ክገርሞ ግን ኣብዚ ዝተኻየደ ሰሚናር ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ሪኢናዮም ዘይንፈልጥ ገጻት ኢና ሪኢና ከም ጽቡቕ ጠመተ ብምርኣይ ከኣ ብድሕሪ እቲ ኣኼባ ዋዕላ ዝተጸምበለ በዓል ነጻነት 50 ሰብ ክንረክብ ኳ ንጽበ እንተነበርና ካብቶም ሓደስቲ ዝረኣናዮም ገጻትሲ ይትረፈና ካብቶም ዋዕላ መሰረት ሓድነትና ኢዩ ዝብሉ ዝነበሩ ኣካላት ውን ዝረኸብናዮ ብዝሒ ሰብ እንተነይሩ ኩሉኹልና 17 ሰባት ኢና በዓል ነጻነት ኣሕሊፍና፣ ናብ ዋዕላይ ክምለስ።-

 

ከም ዝገለጽክዎ ኣብዚ ዋዕላ ብዝሒ ተሳተፍቲ ክሳብ 70 ዝኾኑ ነይሮም ድሕሪ’ቲ ባሰናዳእቲ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝተዋህበ መግለጺ መድርኽ ናብ ሕቶን መልስን  ኢዩ ተሰጋጊሩ፣

 

ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት ዝተዋህቦም ምላሽ ከኣ እዚ ዝስዕብ ኢዩ ነይሩ፣

 

1’ይቲ ሕቶ

  • ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዋዕላ ክካየድ ምሕሳብኩም ኣዝዩ ጽቡቕ ኢዩ ክሳብ ሕጂ ኳ ደንጉዩ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ኸኣ ንዋዕላ ዝቋወም ዘሎ ኣይመስለንን ይኹን ድኣ ‘ምበር ኣብ’ዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ጉዳይ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንኹሉ ሰብ ከተሳትፉ መደብ ገይርኩም ኣብ እትንቀሳቐስሉ ዘለኹም እዋን ጌና ካብ’ቲ ምስ ኪዳን ኮይንኩም ክትሰርሕሉ ዝፈተንኩም ዝዓበየ ጽላል ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝኾነ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ኣባል ዝኾነ ንኣርባዕተ ውድባት ጠርኒፉ ሕጂ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ’ዚ ዝሕሰብ ዘሎ ዋዕላ ከም ዝሰሓበ ወግዓዊ መግለጺ ኣውጺኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ነዚ ሓይሊ’ዚ ናብ ንቡር መሊስኩም ናብ ዋዕላ ዝሳተፈሉ ኣገባብ ንምፍጣርን ርጉእ ባይታ ንምምችቻእን እንታይ ዝሓዝኩሞ ትሕጃ ወይ መካኒዝም ኣሎ፣ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ግርጭት ንምፍታሕ ከም ኣካየድቲ ዋዕላ ገለ ኣካላት ክቦኽሩ ንስለ ዘይብሎም ነዚ ንምፍታሕ ዝሓዝኩሞ መደብ ኣሎ ዶ ወይ ‘ውን ከምዚ ኦኣይነት ከጋጥም ይኽእል ኢልኩም ንነገራት ክትፈትሕሉ ኢልኩም ዘዳለኹሞ ናይ መስርሒ መካኒዝም ኣለኩም ዶ ዝብል ኢዩ ነይሩ፣

 

እቲ ብኣካየድቲ ዝተዋህበ መልሲ ን1’ይቲ ሕቶ

 

# # እቲ ኣብ ውሽጢ ኪዳን ዘጋጠመ ግርጭት ወይ ከኣ እዞም ሕጂ ካብ’ዚ ዝሕሰብ ዘሎ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣይክንሳተፍን ኢና ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት ኣብ’ቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኣኼባ ብወከልቶም ተሳቲፎም ነይሮም ኢዮም እዚ ሕጂ ኣውጺኦሞ ዝበሃል ዘሎ መግለጺ ‘ውን ብወገንና ናባና ዝለኣኽዎ የለን ዝፈለጥናዮ ጉዳይ ውን ኣይኮነን ይኹን ድኣ ‘ምበር ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ዘጋጥሙ ሽግራትን ግርጭታትን ነዞም ነዚ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምስልሳልን ንምክያድን ጉባኤ ዋዕላ ንምስንዳእን እንነጥፍ ዘለና ኣካላት ኣይምልከተናን ኢዩ ንኸምዚ ዓይነት ሽግራት ክንፈትሕ ኢልና ዘቐመጥናዮ ናይ ስራሕ መካኒዝም ከኣ የብልናን ንሕና እታ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ዘሰከመና ሓላፍነት ጥራይ ኢና ከነተግብር ንሰርሕ ዘለና እዚ ማለት ግን ንሕና ብኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ግበሩ ኣይትግበሩ ኢልና እንምእዘዝ ኣይኮናን ዝብል መልሲ ተዋሂቡ፣

 

2’ይቲ ሕቶ

  • ንምንታይ ኢኹም ነዚ ዝሕሰብ ዘሎ ዋዕላ ብሃታ ሃታ ከተካይድዎ ትምድቡ ዘለኹም ዝያዳ ኣድማዕን ኣሳታፍን ልዕሊ ኹሉ ኸኣ ኣብ ምልኣት ርጉእ ናይ ሓሳብ ነጥብታት ንምዕዃኽን ርጢብ ሓባራዊ ስምምዕ ንምብጻሕን ምእንቲ ክከኣል ስለምንታይ ኢኹም ዕለተ ዋዕላ ኣብ ሓጺር ግዜ ንኽትግበር ትጓየዩሉ ዘለኹም እንታይ ዘህጽጽ ጉዳይ ስለ ዘለኩም ኢዩ? እቲ መደብ ከ ንስኹም ባዕልኹም ሓሲብኩምሉ ዲዩ ዝትግበር ዘሎ ወይስ ብ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ወይ ከኣ ብኢትዮጵያ ድፊኢት ስለ ዘለኩም ኢዩ ኣብርህ እንተተብርሁልና ጽብቕቲ ነይራ ትብል ሕቶ ኢያ ነይራ፣

 

እቲ ብኣካየድቲ ዝተዋህበ መልሲ ን2’ይቲ ሕቶ

 

 

# # ከም መደብ ብደራጃ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ዝኣመሞ ድሕሪ ሓደ ዓመት ክትግበር ኢዩ መደብ ወጺኡ ነይሩ ድሕሪ ንሕና ኣሰናዳእቲ ንምዃን ኣኼባ ዝተጋባኣሉ ወቕቲ ‘ውን ሰለስተ ምርጫታት ተወሲኑ ነይሩ ኢዩ፣ ሓደ ካብ’ዚ ነጥቢ’ዚ ኸኣ ኣብ ለካቲት 2011 ክካየድ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ፣ ይኹን ድኣ ‘ምበር ካብ ሰንዓ ፎርም ብፍላይ ከኣ ካብ ጎረቤት ሃገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርጫ ይካየድ ስለ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘይክንመጽእ ንኽእል ክትሕገዙ መታን ንሕና ኣብ ስልጣን ከለና እንተተግበርኩሞ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ ምስ ቀረበ ዳግማይ ኣኼባ ተኻይዱ ንታሕሳስ 2010 ከነተግብሮ ምስ መደብና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልጺ ካብ ናትኩም ኩነታት ጥራይ ትሓስቡ ንኹሉ ዓለማዊ ጉዳያት ኣብ ግምት እንተተእትዉ ምሓሸ እዚ ማለት ጉዳይ እገዳ ኣሎ ውሽጣዊ ምዕባሌታት ኤርትራ ኣብ ግምት ከተእትዉ ኣለኩም ዓለም ናታ ኣካይዳ ስለ ዘለዋ ነዚ ከተስተብህሉሉ ኣለኩም ኢሎም ብዝሃቡና ምኽሪ ኣብ ሓምለ ክካየድ ሓባራዊ ውሳኔ ወሲንና ስለ’ዚ እንተላይ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምኽርን ሓሳብን ዝያዳና ከም መንግስቲ ንኹነታትና ዝፈልጡ ንሳቶም ብምዃኖም ኢዩ እቲ ምርጫ ተወሲዱ እንተዘይኮይኑ ኪዳን ንዓና ነዞም ስቪክ ማሕበራት ናይ ምቁጽጻር ስልጣን የብሎምን፣

 

3’ይቲ ሕቶ

  • ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ዘይቆጻጸረኩም እንተኾይኑ ተሓታትነትኩም ንመን ኢዩ በዚ እትህብዎ ዘለኹም መግለጺ ዝያዳ ተሓታትነትኩም ንመግስቲ ኢትዮጵያ ዶ ኣይመስልን?

 

እቲ ብኣካየድቲ ዝተዋህበ መልሲ ን3’ይቲ ሕቶ

 

# # ኣይፋል እዚ ዋዕላ እዚ እኮ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ኢዩ ዘካይዶ ዘሎ ንሕና እቲ ኪዳን ዝሃበና ናይ ስራሕ ሓላፍነት ኢና ነተግብር ዘለና ስለ’ዚ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ ኣሳለጥቲ ድኣ ‘ምበር ኣዘዝቲ ኣይኮኑን እቲ ዝለዓለ ኢድ ናይ’ዚ ዋዕላ ብኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ኪዳን ኢዩ ዝምእከል ንሕና ኸኣ ነታ ኪዳን ዘሰከመና ሓላፍነት ኢና ነተግብር ዘለና፣

 

4’ይቲ ሕቶ

 

  • ብመጀመርያ እዚ ሕጂ ንስኻትኩም ከተካይድዎ ዝሕሰብ ዘሎ ዋዕላ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓሊኹ ሒዝዎ ዘሎ ካብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ጀሚርካ ክሳብ ለይተ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ተጋደልትን ዝተፈጸሙ ገበናት ብተጋድሎ ሓርነት ይኹን ብህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ ኣብነታት ፋሉል መንካዕ እናተባህሉ ዝተቐንጸሉን ትማሊ ትማሊ ናይ ስንኩላን ምርሻንን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ዝሃልቁ ዘለዉ ዜጋታትን ኣብ ህዝቢ መጺኡ ዘሎ ዘይምትእምማንን ቅርሕንትን ኣብ ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን ዘሎ ዘይምትእምማንን ዘይምቅዳውን ንምቅርራብን ኣብ ህዝብን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዕርቅን ስኒትን ከተውርድ እንተኾይኑ መደባ መጀመርያ ናታ ውሕስነት ከተረጋግጽ ኣለዋ፣

 

ምኽንያቱ ቀዳማይ ናይ ውሕስነታ መንገዲ ኸኣ ኣብ’ቲ ናይ ዋዕላ ኩነተ ኩነት ነብሶም ነጻ ዝኾኑ ሰባት ዘይምቕማጣ ‘ውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጸገም ኣለዎ ሓደ ካብ’ዚ ጉዳይ ኸኣ ኣቦ ወንበር ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ቀርኔሎስ ዖስማን ኣጋር ኣብ ውሽጢ ጽላል ኤርትራዊ ደሞክራስዊ ኪዳን ኮይኑ ብዘይ ፍርድን ፍትሕን ዝቐንጸሎምን ዝረሸኖምን ዜጋታት ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኮይኖም ተገፍዑልና ኣብ ዝብሉሉ ዘለዉ ህሞት እሞ ኸኣ ቀርኔሎስ ዖስማን ኣጋር ካብቶም ቀዳሞት ኣሰናዳእቲ ዋዕላ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኮይኑ ተመዚዝሉ ኣብ ዘሎ ወቕቲ ንስኻትኩም ኣሰናዳእቲ ዋዕላ ብኸመይ ኣቢልኩም ኢኹም ነዚ ዋዕላ ንትርግታ ህዝቢ ብዝምልሽ መንገዲ ንምትግባሩ ክትነጥፉ እትኽእሉ ጥራይ ዘይኮነ ውሕስነትኩምን ውሕስነት ህዝብኹምን ከተረጋግጹ እትኽእሉ? ምኽንያቱ ቀታሊ ባዕሉ ነቲ ዝቐተሎ ከሲሱ ደጊሙ ንኽፈርዶ ንስለ ዘይክእል፣

 

ብተወሳኺ ናይ ተሳተፍቲ ውሕስነት ውን ብምሉኡነት ከተረጋግጽ ኣለዋ ናይቶም ተበዲልና ተወጺዕና ሰብና ተቐቲሉ ተዘሚትና ዝብሉ ወገናት ሓሳባቶም ብዘይ ስክፍታ ንኸፍስሱ ኪኽእሉ መታን ውሕስነት ከተረጋግጽ ዘለዋ ይመስለኒ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን ብኸም’ዚ ትገልጽዎ ዘለኹም መንገዲ ግን ንስኹም ናብ ዋዕላ ዕርቅን ስኒትን ከተብጹሑና ዘይኮነስ ከም ዝተረዳእክዎ ንስኻትኩም ስርዓት ኣስመራ ድሕሪ ምውዳቑ ሃጓፍ ክፍጠር ንስለ ዝኽእል ነቲ ቦታ ናይ ስልጣን ብኸመይ ይትካእ ዝብል ኢዩ ዝመስል ስለ’ዚ ንስኻትኩም መደብ ዕዮኹም ነቲ ብዋዕላ ክረጋገጽ ዝድለ ዘሎ ዕርቅን ስኒትን ዘይኮነ ስልጣን ናብ ኪዳን ንምርካብ ወይ ከኣ ናይ ግዳም መንግስቲ ንምቛም ዝዓለመ ዕዮ ዝሓዝኩም ይመስለኒ ኣሎ እሞ ብሪዲኢተይ ፊተውራሪ ናይ ስልጣን ምትካእ ወይ ፊተውራሪ ናይ ምቛም ናይ ግዳም መንግስቲ ዶ ኣይመሰልኩምን፣

 

እቲ መዲብኩሞ ዘለኹም ገደብ ግዜ ውን ንዋዕላ ምክያድሲ ይትረፍ ንፍትሕ ሰብ ኪዳን ዝኾኑ ሰብኣይን ሰበይትን ‘ውን ዘባጽሕ ኣይኮነን እሞ እዚ ጉያ ጉያስ የሳራሓናዶ ትብልዎ ብዘይብኡ ኸኣ ደሞክራሲ ብዋዕላ ዘይኮነ ብመስርሕ ኢዩ ዝረጋገጽ እሞ ኣብሪህ ኣቢልኩም እንተትምሉሱለይ ሰናይ ነይሩ፣

 

እቲ ብኣካየድቲ ዝተዋህበ መልሲ ን4’ይቲ ሕቶ

 

# #.ንሕና ነቲ ዕርቅን ስኒትን ንቅበሎ ኢና ሓድነት ንምምጻእ ከኣ እንሰርሓሉ ዕማም ኢዩ እቲ መሰረታዊ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ክግበር እንሰርሓሉ ጉዳይ ግን ካብ’ዚ ገዛ ኸኣ ክትግበር እንጠልቦ ጉዳይ ግን ከም’ቲ ኣበየ ቦትኡ ዝተዓወትናሉ ምሳና ኮይኖም ዝሰርሑ 7 ዝኣባላታ ተሓጋጋዚት ጉጅለ ካብ’ዚ ተጋባኢ ምውጻእ ኢዩ፣

 

ኣብ’ዚ መዳይ ተሳትፎኹም ክብርኽ ከኣ ሰብ ምሉእ ተስፋ ኢና፣ ኣብ’ቲ ናይ ስልጣን ባዶነት ከየጋጥም ንዝበልካዮ ግን ልክዕ ኢዩ በዚ ዋዕላ ደሞክራስያዊ ለውጢ ነቲ ብድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኣስመራ ከጋጥም ዝኽእል ናይ ስልጣን ባዶነት ንኽምላእ ኢና ናይ ህዝቢ ሱታፌ ዘለዎ ዋዕላ ከነካይድ መዲብና ዘለና ስለ’ዚ እዚ ብሓደ ዋዕላ ዝረጋገጽ ዋላ ኣይኹን ካብ ምክያዱ ድሕር ንብለሉ ጉዳይ የለን፣

እቲ ናይ ግዜ ጉዳይ ነዊሕ ተዘሪቡሉ ኢዩ ኣብ መጀመርያ ኣብ ለካቲት 2011 ኢዩ ተሓሲቡ ነይሩ ድሕሪ ክትዓት ከኣ ናብ ታሕሳስ 2010 ተሳሒቡ ጸኒሑ ብጎረባብቲ ሃገራት ማለት ኣባላት ሰንዓ ፎርም ኣብ ክንዲ ነቲ ኩነታት ብጉዳይኩም ጥራይ መዚንኩም እትርእይዊ ብዓለማውን ከባብያውን መዳይ ጠሚትኩም እንተትርእይዎ ምሓሸ ምኽንያቱ ኣብ ከባቢኹም ዘለና መንግስታት ምስ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫታት ዘይክንህሉ እውን ስለ ንኽእል ኣብ ህላዌና ከተተግብርዎ እንተመርጽኩም ይሓይሽ ስለ ዝበሉ ንምኽሮም ምርኩስ ብምግባር ድሕሪ ዘካየድናዮ ርሱን ክትዕ ናብ’ዚ ሕጂ ዝብሃል ዘሎ ግዜ ክንወርድ ተገዲድና ምኽንያቱ ሓቆም ኢዮም ጉዳይ እገዳ ዘስዕቦ መዘዝ ኣሎ ናይ ጎረባብትና ኩነታት ኣሎ በዚ ኢዩ እቲ ግዜ ተመሪጹ ግን እዚ መጀመሪ እምበር መዛዘሚ ኣይኮነን እቲ ደሞክራሲ መስርሕ ኢዩ ዝበልካዮ ግን እወ መስርሕ ኢዩ ስለ’ዚ ምስ ግዜ ሕጽረት ብቐጥታ ናብ’ታ ተሓጋግዚት ዝበልናያ 7ተ ዝኣባላታ ኮሚቴ ምትሕብባር ኣሰናዳኢት ዋዕላ ብድልየት ክዋሱ ዝደልዩ ሰባት እንተልዮም ጽቡቕ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ባዕልና ሰብ ክንረቁሕ ድሕሪ ምባሎም 7ተ ሰባት ካብቲ ገዛ ተረቒሖም፣

 

እዞም ዝተረቕሑ 7ተ ሰባት ከኣ ዕማሞም ኣብ ሃገረ ነዘርላንድ ንጉዳይ ዋዕላን ኩነታት ኣካይዳኡን ካብ ህዝቢ ዝህሉ ለበዋታትን ሕቶታትን ኣኪቦም ንነባሪ ሃገረ ነዘርላንድ ዝኾነ ኤርትራዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃቦም ኣብ መደምደምታ ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዋዕላ ዝሳተፊ ናይ ነበርቲ ሃገረ ነዘርላንድ ወከልቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ንኽምረጹ ባይታ ከተጣጥሕን ኢዩ ነይሩ እቲ ውዕል፣

 

እታ 7ተ ዝኣባላታ ንኡስ ኮሚቴ ዋዕላ ናብ ነባሪ ሃገረ ነዘርላንድ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ በጺሓ ኣኼባታት ብምክያድ ብነባሪ ሃገረ አንዘርላንድ ዝኾነ ኤርትራዊ ተወኪሎም ዝተመርጹ ኣብላት ምርጫ ብምክያድ ከኣ ናብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከተሳትፍ ኪኢላ ዶ ንዝብል ኣብ ዝቕጽል 4ይ ክፋል

 

4ይ ክፋል ይቕጽል

 

ነጋሲ ጸጋይ ተኽለ

ኣልፈን ኣን ደን ራይን

ነዘርላንድ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *