Assenna Poll On Bologna Festival

Months after the tragic loss of the 357 Eritrean refugees off the coast of the Italian island, Lampedusa, the “Eritrean government” is preparing to celebrate the 40th anniversary of the liberation era ‘Bologna Festival’, early July, 2014. What is your stand on this?

ኣብ መደብ ጽምብል መበል 40 ዓመት ፈስቲቫል ቦለኛ ስርዓት ኢሳይያስ መርገጺኻ እንታይ እዩ?

View Results

Loading ... Loading ...

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.6/5 (379 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +104 (from 328 votes)

መርማሪ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምእንቲ ክዕወት ተሳታፍነትና ነዕዝዝ

UN_HumanRights

ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2014፣ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ተፈጺሞም ንዝብሃሉ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዘጽንዕ መርማሪ ኮምሽን ክቐውም ምውሳኑ ኣገዳሲ ፍጻሜ እዩ።

መሰል ሰብ ኣብ ዘኽብራ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም፣ ኣብ ልዕሊ ዜጋታተን ንዘጋጥሙ ጭውያን ምሕቃቕን፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ሞትን ዝኣመሰሉ በደላት ንምምርማር በብደረጃኡ ከምዚ ዝኣመሰለ መርመራታት የካይዳ እየን። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ግን፣ እቲ ገበነኛ ባዕሉ ስለዝኾነ መርመራ ዝብሃል ኣምር ኣብ መዝገበ ቃላቱ የለን። በዚ ምኽንያት ኣብዚ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ናጽነት፣ ኣብ ኤርትራ ተዋህሊሎም ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም።

እታ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበነኛ ስርዓት ተመቝሓ ዘላ ሃገርና ኤርትራ፣ ከም ኣባል ስድራቤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጠን፣ ተጠቃሚት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ክትከውን ግቡእ ኣለዋ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ዋላ ‘ኳ እንተደንጔየ ሓላፍነቱ ዘኪሩ ግቡኣ ብምሃቡ ክምስገን ዘለዎ ስራሕ እዩ።

እቲ ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብእትርከቦም ሰለስተ ኣባላት ዝቐውም መርማሪ ኮምሽን፣ ጸብጻብ ውጽኢት መጽናዕቱ ናብ ካልኦት ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ብምቕራብ ዕማሙ ኣብ ሓደ ዓመት ክዛዝም ምዃኑ እቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ መግለጺ የረድእ።

መርማሪ ኮምሽን ጽፉፍ መርመራ ብምክያድ ኣድማዒ ስራሕ እንተደኣ ኣሳሊጡ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገድታት ደገፍ ክኾኖ ይኽእል እዩ። ገለ ካብቶም ጠቕምታት እዞም ዝስዕቡ እዮም።

1ይ –  ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ሰነድ ተመርኵሱ ብመንገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስርዓት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ብኣህጉራዊ ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት ክቕየድን ዝሓየለ ጸቕጢ ክገበረሉ ወይ ስጉምቲ ክወስደሉ ይኽእል

2ይ – እቲ ሰነድ ተሰማዕነት ዘለዎ መወከሲ እንተደኣኮይኑ፣ ሃገራት ዓለም ብተናጸል ምስቲ ስርዓት ንዝገብራኦ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክሓስባሉ፣ ዕድመ ናይቲ ስርዓት ኣብ ምንዋሕ ተራ ዘለዎም ወፍርታት ንዘካይዳ ኩባንያታተን ከማኽራን ጸቕጢ ክገብራን ክቕሰባ ክድርኸን ይኽእል

3ይ – ነጻ ማዕከናት ዜና ኤርትራን ዓበይቲ መደበራት ዜና ዓለምን ኣብቲ ሓበሬታ ተመርኵሰን ንበደላት ናይቲ ስርዓትን መሳርሒኡን ብምውዕዋዕ ኣህጉራዊ መልክዕ ከምዝሕዝ (Internationalized) ከምዝኸውን ብምግባር፣ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝንጸል፣ ህዝቢ ዓለም ‘ውን መንግስታቱን ትካላቱን ከምዚ ንዝኣመሰለ ዓመጸኛ ስርዓት ካብ ምድጋፍ ክቝጠቡ ከተሓሳስቡ ክድርኻ ይኽእላ

4ይ – ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኣብ ዝረጋገጸሉ እዋን ኣብ ናይ ዕርቅን ስኒትን መስርሕ ንህዝቢ ኤርትራ መወከሲ ክኾኖ ይኽእል

እቲ ኤርትራውያን ከነስተብህለሉ ዘለና ኣገዳሲ ጉዳይ እምብኣር፣ ነዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመንገዲ ቤትምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣሕሊፉዎ ዘሎ ውሳኔ ኣብ ምዕዋት እጃምና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ምቛም መርማሪ ኮምሽን መጀመርታ ናይ ‘ቲ ዕማም እዩ። እቲ ኮምሽን ኣድማዒ ስራሕ ከሳልጥ እንተድኣ ኮይኑ፣ ብቐንዱ ሓበሬታ ዝህቡ ርጡባት መሰኻኽር ክርከቡ ኣለዎም። እቶም መሰኻኽር ተሳታፍነት ከርእዩ ቅሩባት ዝኾኑ ኸኣ፣ ኣብቲ ኮምሽንን ኣሰራርሓኡን ምትእምማን ምስ ዝህልዎም እዩ። እዚ ግን ብኸመይ እዩ ክረጋገጽ ዝኽእል?

ቅድሚ ኹሉ እዚ ጉዳይ’ዚ ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ፣ ጸገም ህዝቢ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ወጽዓ ግዳያቱ ንምምርማር ዝቖመ ኮምሽን ከምዝኾነ ክንፈልጥ ይግባእ። ‘ሳላይ እዩ ተፈጢሩ፣ ውላደይ እኮ እዩ፣ ርኣዩዎ ‘ሞ ክጽብቕ’ እናበልካ ምንያትን ጃህራን ክግበረሉ ዝግባእ ኣይኮነን። እዚ፣ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ቁሩብ እዋናት፣ ከማና ንዝተጸገማ ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ (Central African Republic) ከምኡ ‘ውን ንሶርያ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋህበ፣ ንኤርትራ ‘ውን ዝተወሰነላ፣ ድምር ወጽዓ ህዝቢ ኤርትራን፣ ድምር ጻዕሪ ኤርትራውያንን ኣህጉራውያን መሓዙት ህዝቢ ኤርትራን ዘፍረዩዎ እምበር፣ ብ ለበዋ ወይ ሎቢ ሓደ ውልቀሰብ ዝተረኽበ ውሳኔ ኣይኮነን። ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት፣ ብጽፍጻፍ መስዋእቲ ተረኺባ መቓልሕ ስዉኣት ዘይስምዓላ ሃገር፣ ናይ ታዕሪፋ ጌርካ ናይ ቕርሺ ዘረባ ቁሩብ ከሕንከና ይግባእ። ህዝቢ የዒንቲ ኣለዎ ክምስክር ‘ዩ፣ ተግባር ከኣ ኣፍ ኣለዎ ባዕሉ ክዛረብ እዩ። ልብን ቀልብን ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ከተኩሩ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን’ዚ ዝድለ ዘሎ፣ ነቲ ዝዓበየ ዕላማ ንምዕዋት አእጃምና ምብርካት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዝንባለ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክርአ ‘ኳ እንተጸንሐ፣ ብመንጽር ኣገዳስነት ናይ’ዚ ዕማም’ዚ፣ ነዚ ጉዳይ’ዚ ከምቶም ዝሓለፉ ሸለል ምባሉ ድኽመታት ከምጽእ ስለዝኽእል፣ ህዝቢ ክልብመሉ መታን ምጥቃሱ ኣገዳሲ ይኸውን።

ስለ’ዚ፣ ስርሓት ናይቲ ኮምሽን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ፋይዳ ዘይብሉ ውልቃዊ ህንጡይነታት ከይፈኵስ፣ ብዓቢኡ እቲ ውሳኔ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሚዛኑ ከይጎድል፣ መሰኻኽር ኮነ ኩሎም ኣብቲ ዕማም እጃሞም ከበርክቱ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ‘ውን ዝሕጥሕጥ ከይብሉ፣ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ኸኣ ካልእ ዕድል ከየምልጦ መታን ምስትብሃልን ምምኽኻርን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ።

እዚ ኩነታት’ዚ ተመቻቺኡ፣ መርማሪ ኮምሽን ስርሑ ብኣድማዕነት ከሳልጥ እምብኣር፣ ኣብ ወጻኢ ዘለው ብዙሓት ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት (ማሕበራትን ውልቀሰባትን) ናይ ሕጊ ክኢላታትን ጠበቓታትን፣ ዓበይቲ ዓድን ምሁራትን ተነጣጠፍትን ተራኺቦም፣ ብዛዕባ’ዚ ኣገዳሲ ጉዳይ’ዚ ዓሚቝ ምይይጥ ከካይዱ ይግባእ።

ገበናትን ገበነኛታት ናይ ምጽናዕን ምጽብጻብን ዕማም፣ ብዓቢኡ ሰባት ምፍራድ ዘጠቓልል  ጉዳይ ብምዃኑ ኣቕሊልካ ክርአ ዘለዎ መደብ ስራሕ ኣይኮነን። ኣፍልጦ ያታን ባህልን ሕብረተሰብ፣ ሕጋዊ ሞያን ክእለትን፣ ብስለት፣ ንጽህና፣ ካብ ቲፊዞን ሰበይሰብካን ነጻ ዝኾነ ውድዓውነትን ዘይሻራነትን፣ ዝተወሃሃደ ስራሕን ምምኽኻርን ዝሓትት፣ መሰኻኽር ልዑል ምስጢራውነት ዝጠልቡሉ፣ ህዝቢ ግልጽናን ተሓታትነትን ዝደልየሉ ርዝነት ዘለዎ ስራሕ እዩ። ንሞያውያን እምበር ንውልቀሰባት ዝግደፍ ተራ ዕዮ ኣይኮነን።

ኣብ ኤርትራ፣ ዋላ ብዋጋ ህይወትን ሕስረትን ህዝቢ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ምውጣሕ ጥራይ ዝዓጦ ሓላፍነት ኣልቦ ስርዓት ስለዘሎ፣ ብደረጃ ኣፍሪቃ ‘ኳ ክብረት ህዝቢ ኤርትራ ባይታ ዘቢጡ እዩ። እቶም ኣብ ወጻኢ እንርከብ ዜጋታት ‘ውን ስለዘይተጠርነፍናን ዘይተወሃሃድናን፣ ክብረትን ደረጃን ህዝቢ ኤርትራ ክንዕቅቦ ኣይከኣልናን። አእጃምና ከነበርክት ኒሕን ቅሩብነትን ስለዘየርኣና፣ ሞይኡን ዕምቆቱን ብዘየገድስ፣ ዘንቀደ 10 ሚእታዊት ገይሩ 90 ሚእታዊት ከበላሾ ከሎ ከይተረፈ፣ ሸለል ክንብሎ ንግደድ ኣለና። ብሰንኪ እዚ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ዝንባለን፣ ተጸባይነትን ድማ ብዙሕ ይበዅረና ኣሎ።

ስለዚ፣ እዚ ብመርማሪ ኮምሽን ክዕመም ተወጢኑ ዘሎ፣ ገበነኛታት ኣብ መዝገብ ንምስፋር ጥራይ ዘይኮነ፣ ዕርቅን ስኒትን ‘ውን ኣብ ምርግጋጽ እጃም ክህልዎ ዝኽእል ስራሕ፣ ደረጃን ምትእምማንን ብዘለዎ መንገዲ ብኣድማዕነት መታን ክሰላሰል፣ እቶም ክብ ክንብል ዝጠቐስናዮም ሰብ ሞያ ተራኺቦም፣ ነቲ ጉዳይ ብምድህሳስ ምስቲ ኮምሽን ክደጋገፍ ዝኽእል ሓደ ርጡብ ግዝያዊ ሽማግለ (Ad hoc Committee) ክመዙ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ እዋናዊ ዕማም እዩ።

ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ!

ኣሰና ፋውንዴሽን

28 ሓምለ 2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ መንእሰያት ደለይቲ ፍትሒ፣ ኣብ ቅንያት መመረቕታ መበል 27 ዙርያ “ ደቅኹም ኣበይ ኣለዉ” ዝብል ጽሑፍ ኣብ መዓስከር ሳዋ ዘርጊሖም።

ypfdj_sawa

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ መንእሰያት ደለይቲ ፍትሒ፣ ብ19 ሓምለ ኣብ መመረቕታ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ጳጳሳት ካቶልካዊት ቤተክርስትያን ዝዘርግሑዎ፣ “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?” ዝብል ሕልናዊ መልእኽቲ ብምምርኳስ “ ደቅኹም ኣበይ ኣለዉ” ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለዉዎ ጽሑፍ ኣብ መዓስከር ሳዋ ከምዝዘርግሑዎ፣ ነቲ ዕማም ዝፈጸሙ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

 

ብመሰረት ‘ቲ ሓበሬታ፣ እቲ “ደቅኹም ኣባላት መበል 26 ዙርያ ኣበይ ኣለዉ፣ ኣብ ከባቢ ኣፍዓበት ተደርብዮም፣ ኣብ ኣገልግሎት ኣሪጎም፣” ዝብል ናይ መነቓቕሒ ሰነድ ኣብቲ ብእንዳ 4ይ ክፍለሰራዊት ዝፍለጥ መቐበሊ ኣጋይሽን ካብ ዞባታት ዝመጹ ዕዱማትን ዘዕርፉሉ መደቀስን መዘናግዕን እዩ ተበቲኑ። እቲ ቦታ ኸኣ ንሓያለ ሰዓታት ብፖሊስ ተኸሊሉ ውዒሉ።

 

ብዘይካ ‘ዚ ኢሳይያስ ዘካየዶ ኣኼባ፣ “ ኣባላት መበል 26 ዙርያ መጻኢኦም እንታይ እዩ፣ ኣደዳ ጥምየትን ምጥፋእን ኮይኖም ተባሂሉ ንዝቐረበሉ ሕቶ ከይመለሶ ክሓልፍ ከሎ፣ ንቁጠባ ብዝምልከት ንዝወረደ ሕቶ ‘ውን በሽካዕላል ሸፈፍ ኢሉዎ ሓሊፉ።

 

ብኻልእ ወገን፣ እቶም ብኹርኩር ህግደፍ ወይ YPFDJ ዝፍለጡ ካብ ወጻኢ ናብ ሳዋ ዝመጹ መንእሰያት ብስኽራንን ስድነትን ኣብ ትዕዝብቲ ህዝቢ ወዲቖም ከምዝተኻዕቡ፣ ብሰንኪ ወጀያላይነቶም ኣደዳ ስርቂ ኣባላት 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምዝኾኑ ድማ እቲ ሓበሬታ የመልክት።

 

ህግደፍ 3500 ክርኩር ህግደፍ ካብ ወጻኢ ክመጹ እዮም ኢሉ ፕሮፖጋንዳ ክነፍሕ ኳ እንተቐነየ፣ ሒደት ኣማኢት ጥራይ እዮም ኣቡ ተረኺቦም።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 10 votes)

ቆንስል ኣመሪካ ኣብ ኣስመራ፣ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኣብቲ እንግዶት ንዝተዓደሙ ሚኒስተራት ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝርከቡዎም ኣጋይሽ ብዛዕባ ለውጢ ክሓስቡ ተዛዋዋሪ ማዕዳ ሂቡ።

Asmara-Panorama

ቆንስል ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ኣስመራ፣ ሚስተር ጆን ሁቨር ብምኽንያት መበል 238 ዓመታዊ ዝኽሪ ናጽነት ኣመሪካ ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኣመሪካ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘዋደዶ ዲፕሎመሰኛታትን ዳርጋ ኹሎም ሚኒስተራት ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስን ዝተረኽቡሉ እንትዶት ታሪኽን ተመክሮን ኣመሪካ ተወኪሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ እቶም መጋበርያ ምልኪ ኮይኖም ዘለዉ ሰበስልጣን ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ከም ዝበለጸ ፖለቲካዊ ስርዓት ተቐቢሎም ብዛዕባ ለውጢ ክሓስቡ ተዛዋዋሪ ማዕዳ ሂቡ።

 

ንሱ ኣብ መግለጺኡ፣ “እተን ንብሕታዊ ዜጋዊ መሰል ዜጋታተን ዝከላኸላሉ፣ ከምኡ ‘ውን ኣህዛበን ብሰላማውን ዲሞክራስያውን መንገዲ ስርዓታቶም ክቕይሩ ዕድል ዝፈጠራ ሃገራት፣ ንሕብረተሰበን ሰላምን ብልጽግናን ኣብ ምጕንጻፍ ኮነ ምስ ጎረባብተን ሃናጺ ዝምድና ኣብ ምምራት ዝበለጸ ውጽኢት ከምዘመዝገባ ዘበናዊ ታሪኽ ዓለም ብጭብጢ መስኪሩዎ እዩ።” ኢሉ።

 

ኣብቲ እንግዶት ዝተሳተፉ ገለ ዲፕሎማሰኛታት፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍረምን የማነ ገብረመስቀል (ቻርሊ) ዝርከቡዎም ገለ ሰበስልጣን ስርዓት ኢሳይያስ በቲ መልእኽቲ ሕጉሳት ከመይነበሩን፣ ኣቲ መግለጺ ቅድሚ ምፍጻሙ ሞሊቖም ከምዝኸዱን ምዝራቦም ከኣ ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

 

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ከም ወትሩ ተዓዲሙ ኳ እንተነበረ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣይተረኽበን።

 

ኣብ ዝሓለፈ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ፣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣመሪካ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኳ እንተሰደደ፣ እንተኾነ ከምቲ ብልሙድ ስለዝ ወግዒ ዝግበር ናብ’ቲ “ፕረዚደንት” ዘይኮነ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዘቋመተ እዩ ነይሩ።

ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ መግለጺ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቑ፣

Remarks by John Hoover, Chargé d’Affaires of the Embassy of the United States of America On the Occasion of the 238th Anniversary of the American Declaration of Independence Asmara, Eritrea, July 3, 2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.6/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)

ምልክታ

Boat_rescue

ኣብዚ ቕንያት’ዚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ብዙሓት ኤርትራውያን፣ ቅድሚ ወርሒ ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጥልያን ምስ ዝተበገሰት ጃልባ ናይ ዝነበሩ ስደተኛታት ቤተሰቦም ደሃይ ከምዘይረኸቡ ብምጥቃስ ሻቕሎቶም ክገልጹልና ቐንዮም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ሓበሬታ ዘለዎ፣ ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን እትርከቡ ግዱሳት ነቲ ጉዳይ ተኸታተሊኩም ጭቡጥ ሓበሬታ ከተመሓላልፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር።

ኣሰና

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.4/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….?

Mike_emba

 

ኤርትራ ንኤርትራውያን ! ንመን ድኣ….?

ሓቂ ኣብዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ወሲደ ንኽጽሕፍ ዘገደደኒ ነገር እንተሃልዩ ብዙሕ እዩ፡፡ ሎሚ ንኹሉ ሓደ ብሓደ ክዝርዝሮን ክኣትዎን ኣይደለኹን፡፡ እቲ ምንታይ ሓቂ ኣብ ዘይ ግዚኡ ሓሶት ኢዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሓምሳ ዓመታት ዝተመስረሐ ትያትሮታት ኢሳይያስን ደቂ ዕቁቡን ኣፍና መሊእና እዚዩ እቲ ሓቂ ክንብል፡ ዘመነ ምስማዕን ምጽሓፍን ምዝራብን ዘመነ ሓቂ ዝግለጸሉ ግዜ፡ ርሑቕ ኣይክኸውንን ኢዩ፡፡ ኢሳይያስን እቶም ፍረ ክርዳድ ኢሳያስን ዝኾኑ ሃሱሳቱን ግን ንህዝቢ ጥራይ ዘይኮኑ ዘጽንቱ ዘለዉ፡ ታሪኽና እውን ንሶም ብዝደልይዎ ሰናኒዖሞ ኢዮም፡፡ ነዊሕ ዓመታት ብዝተሰናነዐ ሓሶት ታሪኻት ኣእዛኑ ጸሚሙ የዒንቱ ንዝዓወረ ህዝቢ ሎሚ ኣብዘይ ግዚኡ እቲ ሓቂ እዚዩ እንተበልካዮ፡ ግር ክብሎን ኣይ ኣይፋልኩምን ክብልን ከም ዝኽእል ርግጸኛ እየ፡፡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩልና ንደልዮን ንብህጎን ዘመነ ሐቂ፡ ዘመነ ፍትሒ፡ ዘመነ ሓሳብካ ብዘይፍርሂ ትገልጸሉ ርሑቕ ዘይኮነ ግዜ ንሽዑ ክገድፎ፡፡ ዝተወሰነ ንእሽቶ ሓሳበይ ግን፡ ነቶም ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዝብል ብደምናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ፡ ጅሆ ተታሒዞም ኣብ ድንግርግር ኣትዮም ድንግርግር ዘብሉ ዘለዉ ገለ ክብሎም፡፡

ብሓቂ ዲና ነዛ ብኣእላፍ ኩቡር መስዋእቲ ብሉጻትን ብድምጺ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ናጽነታ ዘረጋገጸት ሉኡላዊት ሃገር፡  ገለ ኮትሮማንዲስታ ሰባት ከይሸጥዋን ንኢትዮጵያ ብፍላይ እውን፡ ነቲ ኣብ መልሓስ ብዙሓት ህግደፍ ዝወቀጦ ወያነ ኣሕሊፎም ከይህብዋን ንፈርሕን ንስከፍን ንጠራጠርን ዘለና…..? እዚ ኢሳይያስ ዝዘረኦ መርዚ ግን ከኣ ናይ ዓያሹ ትያትሮ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ክሳብ ክደይ ኣዓሺዉናን ኣገሪሁናን ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ በሪሁልና ክኸውን ተስፋ ይገብር፡፡ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ግዚኡ ዝሓለፎ መሪሕ ጭረሖ ተሓንጊጦም፡ ቋንቋ እቲ ንጥፍኣትና ዝሰርሕ ዘሎ ዝደግሙ ግሩሃት ተቓለስቲ፡ ወይ እውን ኮነ ኢሎም ኣብ ሓሸውየ ክንነብር ዝደልዩ መሳርሒ እቲ ስርዓት ዝኾኑ ሃሱሳት፡  ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ በቃ ከምታ ዘለዋ እናሰሓቐ ውሕጅ ጥፍኣት ህግደፍ ክወስዶ ይሰርሑን ይገብሩን ኣለዉ፡፡ ሎሚ ኣብቲ ዝኸፈአ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና፡፡ ስለ ዝኾነ እቲ ኢሳይያስን ሃሱሳቱን ዝደረስዎ ትያትሮ ክንመራመረሉ ይግባእ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኮይና ኢያ፡፡ ሕቶ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብመስዋእትናን ድምጽናን ኣብ ቅድሚ ተዓዛብነት ሕቡራት ሃገራት መኸተምታ ጌርናሉ ኢና፡፡ ኤርትራ ናይ ዋናታታ ኤርትራውያን ኮይና ኢያ፡፡ ኣርባዕተ ነጥቢ፡፡

ሃዋርያዊ መልእኽቲ ጳጳሳት ኮተሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ስለምንታይ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ሰይሞም ነቲ ኣዝዩ ረዚን ሓሳብ ናብ ህዝቢ ዘርጊሖሞ ደጋጊምና ንመርምሮ፡፡ እቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ክትከውን ግንባሩ ዝሃበ፡ ዝተሰወኣ፡ዝሰንከለ፡ ዝኸርተተ፡ ኣቡኡን ኣዲኡን ንስለ ኤርትራ ሞባእ ዝኸፈለ ወዲስዉእ፡ እቲ ወላድ መኻን ዝኾነ ስድራቤታት ኩሉ ኣበይ ኣሎ…..? እዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ ካብታ ዝፈትዋ ዓዱ መሪርዎ፡ ጨኒቕዎ ብጅምላ  ዝስደድ ዘሎ ህዝቢ ኢዮኮ ኤርትራ ንኤርትራውያን ክትከውን ኩሉ እንትንኡ ዝወፈየ፡፡ እዚ ኤርትራ ናይኤርትራውያን ክትከውን ዝተሰወአ ዝሰንከለ ዝተኻላበተ ህዝቢ ሎሚ ኤርትራ ናቱ ከይተኸውን ዝገበር ዘሎ ድኣ መንዩ..? እቲ ፍትሒ ተረጊጹ ሃገር ንወዲ ሃገር ብምባል ብትብዓት ዝቃለስ ዘሎʼዶ፡ ወይስ እቲ ንጥፍኣትና ድግድጊት ዝተዓጥቀ ህግደፍ….?

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ንወድያመን ድኣ…..? ንሶማልያውያን፡ ንሱዳናውያን፡ ንኣሜሪካውያን ወይስ ከምቲ ህግደፍን ሃሱሳት ህግደፍን ዝብልዎ ንኢትዮጵያን ንወያነ….? እዚ ናይ ዓያሹ ትያትሮ ሎሚ ክንቕሓሉን ክንልብመሉን ይግባኣና፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኮይና ኢያ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ክትከውን መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተቓሊሱ፡ ተሰዊኡ፡ ሰንኪሉን ንዓመታት ከርተት ኢሉን ኢዩ፡፡ ዓስቢ መስዋእቱን ምስንካሉን ከርተቱን ገድሉን ድማ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራያን ኮይና ኢያ፡፡ ሎሚ ነቲ ብደምናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ ደጊምና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ ኣምበይ ምተገበኣን፡፡ ግዳ ገሌና ብዘይፍላጥ ስሚዒትን ውሕጅ ሓሶት ህግደፍን ገፊዑና፡ ገለ ድማ ሕልፈትና ከምታ ኢሳይያስን ሃሱሳቱን ዝተለምዋ ክርዳድ ምእንቲ ክንፈሪ፡ ብቓልስናን መስዋእትናን ድምጽናን ዘረጋገጽናዮ ሓቂ ኮር ተገምጠል ኮይኑ ንርእዮ ኣለና፡፡ ብሓቂ እቲ ምዃን ተሳኢኑ ዘሎ ግን፡ ኤርትራውያን ናይታ ዝተሰዋእናላ፡ ዝሰንከልናላ፡ ዝተሞቓሕናላ፡ ዝተጋደልናላን ዝኸርተትናላን ኤርትራ ክንከውን ኣይከኣልናን፡፡ ሕልፈት መዋእልና ትማልን ሎምን ሓደʼዩ ዘሎ፡፡ ትማሊ ተጓኒና ሎሚ እውን ብዝገደደ ተጓኒና፡፡

ኤርትራ ንኤርትራውያን! ኣብቲ ርሱን ፖለቲካዊ መድረኽ መፋርቕ ኣርበዓታት ብሓርበኛታት ተቓለስቲ ኣቦታትናን ኣበሓጎታትናን ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ዝመጸን ዝተላዕለን ሕቶ መንነትናን ክብረትናን ኢዩ፡፡ ኣብቲ ተሃዋስን ተኣፋፍን ግዜ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ሓበጀረዋይ መልክዕ ሒዙ ስለ ዝነበረ፡፡ እዋን መርገጺኻን ኤርትራውነትካን ኣነጽር ዝበሃለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ፡፡ ኤርትራ ብሓደ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ትተሓወስ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ኤርትራ ከም ስጋ ጉዚ ትጎዛዘ፡፡ ኤርትራ ከም ቆልዓ ሕድሪ ብሞግዚትነት ትጽናሕ…..ካልእ ካልእ ዝበሃለሉ ግዜ ስለ ዝነበረ፡፡ እቶም ኣብ ታሪኽና እንሕበነሎም ሓርበኛታት ኣቦታትና ኤርትራ ኣይትቑርመም ኣይሽርመም፡ ኣይትጉዘ ኣይትቆራረስን፡ ናይ ኤርትራውያን ኢያ ብምባል ጸኒዖም ተቓሊሶም፡፡ ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ማሕበረሰብ ዓለም ድምጺ ህዝቢ ዓፊኑ ግጉይ ውሳነ ሂቡና፡፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ነቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ሓቀኛ ቃልስና ብሰለማውን ሕጋውን መገዲ ስለ ዝሰኣናዮ ጠበንጃ ኣልዒልና፡፡ ንሳላሳ ዓመታት ገድልን መስገደልን ሓሊፍና፡፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት መስዋእቲ ከፊልና፡፡ ሰንኪልና ከርቲትና ተዎቒሕና ተሰዲድና እውን፡፡ ብቓልስናን መስዋእትናን ድማ ነቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዝብል ሕቶና መሊስናዮ፡፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ሓንሳብን ንሓዋሩን ኮይና፡፡ ነዚ ከቢድ መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ ዝተመለሰ ሕቶና ሎሚ መንዩ ዝጠራጠረሉ….? ኣይንዓሹ ኣይንገራህ ኣሕዋት ኢሳይያስ ዝደረሶ ገና ውስጠዘ ሚስጢራቱ ዘይተቐልዐ ውሕጅ እናሰሓቕና ኣሰርና ከየጥፍኣና፡፡

እስከ ሓንቲ ሕቶ ኣልዒለ እዚ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፈይ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ከሰጋግሮ፡፡ እዛ ብቓልሲ ህዝብን ብመስዋእቲ ብሉጻትን ብድምጺ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ነጻን ሉኡላዊትን ዝኾነት ሃገር፡ ክሸጣን ብፍሉይ እውን ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ክህባን ከረክባን ዝቃለስ ተቓላሳይ ኣሎ ኢልና ንሓስብ ዶ….? ኣብ ደምበ ተቓውሞ ብጭቡጥ ከምዚኦም ዓይነት ተቓለስቲ ኣለዉ….? ሃገር ክበሃል ከሎ መሬት ባሕሪ ዘይኮነ ህዝቢ ኢዩ፡፡ ነዚ ገድልን መስገደልን ዝተሳገረ ንመሰልን ሪምን መስዋእቲ ዝኸፈለ፡ ህዝቢ ከምኣቕሓ መሸጣ ክትሸጦን ክትልውጦን ከ ይከኣልʼዶ ይኸውን…..?  መልሲ ንነበብቲ፡፡

ካልአይ ክፋል ይቕጽል

ሚካኤል እምባየ (ኣራንቺ)

Aranchi03@yahoo.com

Tele 251-921924501

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)

Progress or Regress: Eritrea’s Human Development Status An overview of the 2014 Human Development Report

Toronto_demo2013

On July 24th, the United Nations Development Programme (UNDP), 2014 Human Development Report (HDR) has been launched in Tokyo, Japan. The theme of the 2014 HDR is Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. This note on the composite indices of the HDR is based on the explanatory note on Eritrea. Globally the HDR by UNDP presents the Human Development Index (HDI) for 187 countries and UN-recognized territories.

Download (PDF, 804KB)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ናይ ሕልና ባርነት

Weldu

ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመታት ኣብ ጎድኒ ዝፈትዎም ደቁ ኮይኑ ብጉልበቱ ንብረቱን ገንዘቡን ደኺመ ከይበለ ተቓሊሱ ናጽነት ኣምጺኡ፡ ፤እንተኾነ ግን እንተ ብዕድሉ እንተ ብሕመቑ ሓደጋ ወዲቕዎ እቲ ዝበሃጎን ዝሓለሞን ሓርነትተመንጢሉ እንሆ ኣብ ባርነት ይነብር፡ ፤መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ናይ ሎሚ ህግደፍናይብሉጻትስዉኣት መብጽዓ ጠሊሙ እቲ ሓፋሽ ተጋዳላይን ህዝቢ ኤርትራን ከቢድ መስዋእቲ ከፊሉ ዘምጽኦ ናጽነትንብሕቱወኒኑብቀይዲበተኽኣካይዳክሃልልምርጫወሲዱ፡ ፤ንፋስሓርነትከየተንፈስናንህዝብንሃገርንኣብናይጎረባብቲኩናትከቲቱህዝቢኤርትራኣብኣደራዕወዲቑ፡

Download (PDF, 70KB)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

BRING THEM HOME! (ንገዛኦም ምለሱዎም!)

Coffins_Lampedusa_Eri
BRING THEM HOME! (ንገዛኦም ምለሱዎም!)
 
ዚብል ብዓቢ ሆሄያት (ፊደላት) ዚተጻሕፈ ጽሑፍ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳተይ ምስ ነበብኩን ምስ ሰማዕኩን’የ ነዛ እትስዕብ ጽሕፍቲ ንክውርቕ ተገዲደ።
 
ጉዳይ ናይዞም ኣብዚ ዝሓለፈ መበል 29 ሰሙን ናይ ዓመተ 2014 ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ብሮኬት ተወቒዖም ምስ ነፋሪቶም ናብ መሬት ወዲቖም ዝሃለቑ 298 ሰባት፡ ንዓለምና ኣናዊጹ ቀንዩ ኣሎ። ካብዚኣቶም 193 ግዳያት፡ ዜጋታት ኔዘርላድስ፣ 43 ግዳያት፡ ዜጋታት ማለዥያ፣ 27 ግዳያት፡ ዜጋታት ኣውስትራልያ፣ 10 ግዳያት፡ ዜጋታት ኢንዶኖዥያ፣ 10 ግዳያት፡ ዜጋታት ብሪጣንያ፣ 4 ግዳያት፡ ዜጋታት ጀርመን፣ 4 ግዳያት፡ ዜጋታት በልጅም፣ 3 ግዳያት፡ ዜጋታት ፍሊፒን፣ 1 ግዳይ፡ ዜጋ ካናዳ፣ 1 ግዳይ፡ ዜጋ ኒውዘይላንድ ሙዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። መንግስታት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ከኣ ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ምፍጻሙ ሬሳ ዜጋታቶም ካብ ብዙሓት ብመርመራ ኣለልዮም ንኽወስዱ ይጓየዩ ኣለዉ። ኣብ ሃሃገሮም ድማ ሃገራዊ ሓዘን ኣዊጆም ስድራ ግዳያት የጸናንዑ ኣለዉ።
 
ኣብ ቦታ ሓደጋ ኣቲኻ ግዳያት ንምልዓል ኣብ ዝተገብረ ፈተነ፡ በቲ ኣብ ዩክሬን ዚካየድ ዘሎ ኲናት መሰረት ዕንቅፋት ስለ ዝተፈጥረ ከኣ ነዚ ንምዝርራብን ግዳያት ብህጹጽ ናብ ዓዓዶም ንምምላስን መገዲ ክጣጣሕ ስለ ዘለዎ፡ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብዛዕባ’ዚ ንኽዛራረብ ብህጹጽ ተጸዊዑ። ጸዋዕቲ ከኣ መንግስታት ናይቶም ግዳያት’ዮም ኔሮም። ሚኒስተር ናይ ሓደ ካብቶም ጠለብ ዘቕረቡ መንግስታት ከኣ ሚንስተር ጉዳያት ወጻኢ ሆላንድ፡ ሚኒስተር ፍራንስ ቲመርማን፡ ልቢ ሰማዕቲ ዚትንክፍ መደረ ከም ዘስምዐ ተገሊጹ።
 
“ሬሳ ዜጋታትና ኣሪና ናብ ዓዶም ንምምላስ መዓልታት ዝወሰደሉ ምኽንያት፡ ክሳዕ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝፍለ ክርደኦ ኣይክእልን’የ! ኣነ ናብ ኒውዮርክ መምጽእየይ ዋና ምኽንያት ከኣ ንዓለም ሰብኣዊ ግብረ መልሲ ንኽትወስድ ንምሕታት’ዩ!” ብምባል ሕንቕንቕ እናበለ ብቑጥዐ ምስ ተዛረበ፡ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ተጋባኣይ ተንኪፉ’ዩ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ብህጹጽ ዝተኣከበ ባይቶ ጸጥታ፡ እቲ ሬሳ ግዳያት ብህጹጽ ተኣርዩ ነናብ ዓዱ ንኽውሰድ ዝምልከቶ ኣካል ዝከኣሎ ንኽገብር ውሳነ ኣሕሊፉ። ብድሕሪኡ ከይወዓለ ከይሓደረ ድማ ድሮ ሬሳታት ግዳያት ነናብ ዓዱ ክኣቱ ጀሚሩ ኣሎ። መንግስታት ኩለን ሃገራትውን ኣብ ሃሃገሮም ሃገራዊ ሓዘን ኣዊጆም፡ ንመቕርብ ግዳያት የጸናንዑ ኣለዉ። ዝግባእ ካሓሳውን ክኸፍሉዎም’ዮም።
 
ኣስታት 450 ሬሳታት ኤርትራውያን ናይ 2011፣ ልዕሊ 350 ሬሳታት ኤርትራውያን ናይ 2013 ከ ኣበይ ኣሎ? ዝሓተሉን ዝኸሰሉን መንግስቲ ስለ ዘይብሉ ክሳዕ ሕጂ ናብ ሃገሩ ኣይተመልሰን! ስድራቤታት ግዳያትውን ሬሳኦም ሓመድ ኣዳም ኣልቢሶም፡ ከይቀብጹ፣ ከይድበሱ፣ ከይጽናንዑን ሓዘኖም ከይዓጽውን፡ ብሰንፈላል ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ትጽቢትን ይርከቡ ኣለዉ። እዚ ኸኣ ኤርትራ ሃገርና፡ ሓደ ብዘይሕግን ፍርድን ድሌቱ እናገብረ ህዝቢ ዘሳቒ ጉጅለ ፋኖ’ምበር መንግስቲ ስለ ዘይብላ ጥራይ እዩ።
 
ዓዱ ከይተመልሰ ሬሳ ናይ ዝሞቱ
ኣብ ቦታ ሓደጋ ምጽንሑ ሳልስቱ
ዘይንቡር ኮይኑዎ ኪፈልጥ ብልሓቱ
ህዝባዊ መንግስቲ ጓሳ ዜጋታቱ
ዓለም ንክትእከብ ብቕጽበት ሓቲቱ!
 
ዓለም ኣብ ባይቶኣ ትማል ምስ ኣከባ
እቲ ወኪል ህዝቢ ጀሚሩ ዘረባ፡
ናብ ዓዱ ከይምለስ ሬሳ ዜጋታትና
ዕንቅፋት ዚኾነ ናብ ሕጊ ኣቕርቡልና!
 
ኢሉ ምስ ሓተተ ሚኒስተር ብነድሪ
ሽማግለ ቆይማ ጉዳዮም ከተጻሪ!
 
እቲ ትማሊ ግን ኣደታት ምስ ቆልዑ
ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዓሳ ክብልዑ
ትም ኢሎም ዘጽቀጡ ከምዛ ዘይሰምዑ
ከመይ ጌሮም ሎሚ ብኣውያት ይደጒዑ!?
 
ኢለ እንተ ሓተትኩ ነገሩ ኣርሚሙኒ
ምፍጣርካ ዘጽልእ መልሲ ሂቦሙኒ፡
‘ለይቲ ምስ መዓልቲ ዝንከባኸብዎም
እዚኣቶም እኮ መንግስታት ኣሎዉዎም!’
 
ብመሰልን ፍትሕን ዜጋታቱ ዘኽብር
ካብ ብርሃን ሃዲሙ ኣብ ጸላም ዘይነብር
ብፍቕርን ሰላምን ምስ ኩሉ ዝምክር
ኣብታ ኤርትራኹም መንግስቲ እንተ ዝነብር
እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ስደት ክሰፍር
መዓስ ምረኣና ከም ኣቕሓ ክሓስር!
 
‘ስለዚ ድማ’ዮም ዝጠፍኡ ዘለዉ
ኣብ በረኻን ባሕርን ዓዲ ከይኣተዉ!’
 
ኢሉ መሊሱለይ ቁስለይ ክጎድኣኒ
ሓቂ ብሙዃኑ ምላሽ ከቢዱኒ
ኣፈይ ከይኸፍት ፍጹም ኣሕፊሩኒ
ርእሰይ እየ ደፊአ ንብዓት ስዒሩኒ!
 
ሃገረይ ኤርትራ መንነተይ ክብረይ
ኣነስ ኣይሓፈርኩን ዜጋኺ ሙዃነይ
ብዙሕ ግን ይሓዝን መንግስቲ ብምስኣነይ
ኩሉ እናሰሕቐ ክነብዕ ንበይነይ
ድቃስ ከሊኡኒ መቕዘፍቲ ወገነይ!
 
ኣብ ዓዱ ከይነብር ከም ሰብ እናተኸብረ
ምልኪ ቀሲቡዎ ዶባት ዝሰገረ
ኣብ ሳንዱቕ እንከሎ *በድኑ ከይተቐብረ  *ሞይቱ ነዊሕ ዚገበረ ሬሳ
ብጉጅለ ምልኪ ጓይላ ምስ ተገብረ
ኣብ ክንዲ ሳዕሳዕቲ ደጊመ ሓፊረ!
 
ሃብቲሙ ደኽዩ ጸሊሙ ጻዕዲዩ
ንኡስ ይኹን ዓቢ ወዲ ሰብ ክቡር’ዩ!
ስለዚ፡ ብከንቱ ክጠፍእ ህይወቱ
ብዘይካ ድያብሎስ መን ኣሎ ዝፈቱ!?
 
እቶም ዕድለኛታት መንግስቲ ዘሎዎም
ሬሳኦም ኣርዮም ናብ ዓዶም መሊሶሞም፡
እቲ ኤርትራዊ ግን ወዲ ስውእ ጅግና
ቀባሪ ስኢኑ ኣብ ጋህሲ ኣሎ ገና!
 
ኣታ እዞም ናይ ሎሚስ ብሮኬት እተወቕዑ
ኣብ ጉዕዞ’ዮም ኔሮም ንክዛናግዑ
እቶም ኤርትራውያን ግን ብምልኪ እተገፍዑ
መሰል ሓርነቶም ኩሉ ተመንዚዑ
ካብ ቤቶም ዝወጹ ደም እናነብዑ
ካንድዩ ኣኪሉዎም ስሞም ተረሲዑ!?
 
መቕርብ’ዞም ግዳያት ከይተጸናንዑ
ኣብ ሬሳ ዜጋታት ህጻውንቲ ቈልዑ
ዓመጽቲ ኣብ ልዕሊኦም ጓይላ ክስዕስዑ
ህዝብና ኣብ ቦሎኛ ዳግም ተጸፊዑ!
 
ብሽንሆት ንኽንነብር፡ ዕምሪ ምልኪ ነሕጽር!          
 
ሓውኹም መሲናስ 25-07-2014
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)

Remarks by John Hoover, Chargé d’Affaires of the Embassy of the United States of America On the Occasion of the 238th Anniversary of the American Declaration of Independence Asmara, Eritrea, July 3, 2014

independence_day

Remarks by John Hoover, Chargé d’Affaires of the Embassy of the United States of America

On the Occasion of the 238th Anniversary of the American Declaration of Independence

Asmara, Eritrea, July 3, 2014

 • Ministers and officials of the Government of the State of Eritrea;
 • Members of the Diplomatic Corps;
 • Fellow Americans;
 • U.S. Embassy colleagues;
 • Ladies and gentlemen:

Good afternoon and welcome to the U.S. Embassy on the eve of the 238th anniversary of the American Declaration of Independence!

I want to thank all of you for coming to our national day event today.

But I need to first apologize.  As your invitations indicate, your principal host today was meant to be our incoming, permanent Chargé d’Affaires, Mr. Lou Mazel.

Unfortunately, because of a glitch we will conveniently blame on our travel agent in Washington, he was unable to arrive yesterday as planned.

He will be arriving next week, however.

I do hope you will give offer Lou Mazel the same warm welcome and friendship that so many of you here today gave me when I arrived as the temporary Chargé in mid-April.   I thank you all now, because I know you will.

I also want to thank those parts of the Eritrean Government, including especially the Police and the Foreign Ministry, for their invaluable support for the U.S. Embassy here, both on an ongoing basis and in helping to organize today’s event.

And as I get ready to depart Asmara, I want to thank the staff of our Embassy – both American and Eritrean colleagues, every one of you – for the very good and important work you do every day under difficult circumstances, and for the great job you have all done in organizing today’s big event.

Tomorrow is the 238th anniversary of the day in 1776 when a group of American colonists gathered in Philadelphia and declared the independence of the 13 colonies, and the formation of a new nation, the United States of America.

In the Preamble of that Declaration, they said “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable Rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.”

The Preamble goes on to say, in so many words, that the people have the right to change any government that becomes destructive of these rights in order to institute a new one that will foster and protect them.

That, in essence, is the meaning of our Declaration of Independence – it declares a new nation whose government should respect and protect the rights and freedoms of its citizens.  And it also calls for democratic governance — the right of the people to change their government in the pursuit of these rights and freedoms.

But on that hot day in July, 1776, the Declaration was just that, a declaration – words on a piece of paper, with little immediate, practical effect.

It would be another five years before the American colonists, rebels in the eyes of the world at the time, achieved the military victory that made independence a practical reality, at considerable cost in American blood, sweat and tears.

And it would another 13 years before the people of the United States adopted the U.S. Constitution as a means of organizing a government capable of supporting and safeguarding those “certain unalienable Rights.”

Our new Constitution, however, still did not enumerate the specific rights of the people.

So it was another two years, or 15 years after the Declaration, that the Bill of Rights was added to the Constitution.  Among others, the Bill of Rights proclaimed that the new U.S. Government must ensure its citizens:

 • Freedom of religion;
 • Freedom of speech;
 • Freedom of the press;
 • Freedom of assembly, and;
 • The freedom not to be deprived of life, liberty, or property without due process of law.

It would be 36 years after we fought and won our independence that we had to fight another war with our previous colonial master – a war in which Washington, DC was occupied and much of the city set on fire and burned by our foes.

And it would be another 89 years – more than three generations of Americans since the Declaration in 1776 – before the end of a horrifically bloody civil war, a struggle that nearly destroyed the United States, but which eliminated the evil of human slavery.

The point of this U.S. history lesson is that independence, and the building of a nation that lives up to its ideals, are not a one-time event.  They are an unending process, a never-ending struggle.

Building a nation that is true to its own principles and values is a process that at times requires vigilance; at times patience, tolerance, and compromise.  And at times, it requires immense struggle and sacrifice, as our own War for Independence and Civil War remind Americans.

And let’s not forget: sometimes nation-building also means, almost by necessity, making mistakes and having failures.  We in the U.S. have made mistakes, at home and abroad.  And we have failed at different times in our history, at times miserably, to uphold the very ideals and values that define us as a nation and a people.

But with each mistake, with each failure, and also with each sacrifice and success, we hope we get closer to fulfilling and making a practical reality those original rights and values found in our Declaration of Independence, our Constitution, and our Bill of Rights.

I would argue that it is precisely those political ideals first captured in our Declaration of Independence – the promotion and protection of individual rights and freedoms, and democratic governance – that have made American success possible.

Our experience is unique; it is not something that can or should be emulated or replicated by other countries.

But the underlying ideals articulated in our founding documents like the Declaration of Independence are not unique.

We believe they are universal, and much of the rest of the world agrees.

The vision and specific rights enshrined in the American Declaration of Independence and Bill of Rights are echoed in the Universal Declaration of Human Rights adopted by the member states of the United Nations in 1948, and in numerous other UN covenants since then.

And I believe the record around the world shows that those nations that strive to promote and protect individual rights, and the right of their people to peacefully and democratically change their governments, have done much better over the course of recent history in consistently generating peace and prosperity, within their own societies and in relations with their neighbors.

In short, they have been more successful in pursuing the happiness of their peoples.

With that, I want to thank all of you again for coming today.

And I would ask everyone to please raise your glasses in a toast, in both English and in very bad Tigrinya:

Wishing peace and prosperity to Eritrea:  Ni-Ertra Selamn Biltsignan Imne!

And wishing Eritrea a bountiful rainy season! Tilul Kiramat!

Cheers everyone!

Thank you all again and enjoy the rest of the afternoon.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 8 votes)

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንኣርባዕተ ኣቡናት (ጳጳስት?) ኤርትራ

Daniel_3

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንኣርባዕተ ኣቡናት (ጳጳስት?) ኤርትራ

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?

ዶስ እምነታዊ ቅልውላው ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን

ቃኤል ካብ ቅንኢ ተበጊሱ ንኣቤል ሓዉ ቀተሎ። እግዚኣቢሔር ከኣ፡ ኣቤል ሓውኻ፡ ኣበይ ኣሎ? በሎ። ንሱ ድማ፣ ኣይፈልጥን፡ ኣነ’ዶ ሓላው ሓወይ እየ? በለ። እንታይ ጌርካ ኢኻ?  ድምጺ ደም ሓውኻ ካብ ምድሪ ናባይ ይጠርዕ ኣሎ። ሕጂ ድማ ንስኻ ነዛ ንደም ሓውኻ ካብ ኢድካ ክትቅበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ። ንምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ፡ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቀባህብሓይን ኩን፡ በለ። ቃየል ከኣ ንእግዚኣቢሔር ፡ በደለይ ክጸሮ ዘይከኣለኒ ዓቢዪ እዩ። እንሆ ሎሚ ካብ ገጽ መሬ ት ትሰጎኒ ኣሎኻ። ኣነ ድማ ካብ ገጽካ ክሕባእ እየ። ኣብ ምድሪ ድማ ኰብላልን መቕባሕባሓይን ክኸውን እየ። ክኸውን ከኣ እዩ፡ ዝረኸበኒ ዘበአ ክቐትለኒ እዩ፡ በሎ’። እምበኣር ንቃየል ዝቐትለ ኵሉ ሸውዓተ ካዕበት ሕነ ኪፍደዮ እዩ፡ በሎ።  ዝረኸቦ ኵሉ ከይቀትሎ ከኣ ንቃየል ምልክት ገበረሉ። ቃየል ከኣ ካብ ገጽ እግዚኣቢሐር ወጸ።    

ዘፍጥረት 4፡ 9-16

ኣብ’ዛ ሓጻር ኦሪታዊት ዛንታ እዚኣ ገበንን መቕጻዕትን፣ ጣዕሳን ምሕረትን ብጽዑቕ ተጠቕሊሎም ይርከቡ። እቲ ገበነኛ ቃኤል እዩ ንሓዉ ቀቲሉ። እታ ፈለማዊት ቅትለት ‘ቅትለት ሓው’ እያ። ፈለማዊት ምኽንያተ ቅትለት ከኣ ቅንኢ። ቅንእን ቅትለትን ንእግዚኣቢሔር ጥራሕ ዝተዋህበ ስልጣን እዩ’ሞ ኣምላኽ ተቈጥዐ። ቃኤል፡ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ!? ከም ዝኾነ ቀታሊ፡ ቃኤል ንእኩይ ተግባሩ ከኽሕድ ፈተነ። እንተኾነ መሬት መስከረት። እግዚኣቢሔር ከኣ ፈረዶ (ረገሞ)። ቃየል ሽዓ ንሽዓ ተጣዕሰ። ካብ ገጽ ኣምላኽ ስለ’ዚ ከኣ ካብ ዑቕባኡ ስለዝረሓቐ ከኣ ዝረኸበኒ ኵሉ ክቐትለኒ እዩ ኢሉ ፈርሐ። እግዚኣቢሔር ከኣ ንቃኤል ዝቐተለ ኣኻዕቢቱ ሕነ ክፈዱ ምዃኑ ኣፍለጠ። ፍርዲ ካብ ኣምላኽን ናይ ኣምላኽን  ጥራሕ እዩ’ሞ።

እዚ ካብ’ቶም ቀዳሞት ምሳሌኣዊ ሞራላዊ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። እቲ ብኵሎም መራሕቲ ሃይማኖታት  ብዝለዓለ  ዝተጣሕሰን ክሳብ ሕጂ ከኣ ዝጠሓስ ዘሎን መርገጸ ኣምላኽ እዩ። ገለ ሰባት፡ ብገለ መለኮታዊ ስነሞገት፡ ወከልቲ ኣምላኽ ኣብ መሬት፡ መለኮታዊ ልኡኻት፡ ጠበቃታት ኣምላኽ፡ ተርጎምቲ ቃለ ኣምላኽ ምዃኖም ይኣምኑ’ሞ ኣብ መንበር ኣምላኽ ተቐሚቶም ይኸሱ ይፈርዱ። ይቐትሉ። ኣምላኽ’ስ ያኢ ንገበነኛታቱ ኣብ ምቕጻዕ ነሓፊ ኴይኑ’ስ ንሳቶም ስርሑ የሳልጥሉ። ኣምላኽ ግን በዛ ሓጻር ተፈጽሞ እዚ’ኣ እቲ ከሳስን ፈራድን ቀጻዕን ንሱ ጥራሕ ምዃኑ የርእየና። ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ‘ሓውኻ ኣበይ ኣሎ?’ ኢላ ንዅሉ ኤርትራዊ፡ ብፍላይ ከኣ ንኤርትራውያን ካቶሊካውያን  ሓቲታ።

ሓወይ ኣበይ ኣሎ? እዋናዊ ሕቶ። ናብ ርእስን ልብን መንፈስን ዝበስዕ ሕቶ። ከይትሰምዖ፡ ከይተኾምስዕ፡ ከይተስተማቕሮ ዘይከኣል ሕቶ። እወ፡ መሪር ሕቶ። ነፍሲ ወከፍና ንነፍሱ ሓቲቱ ክምልሶ ዝግባእ ተረጊጹ ዘይሓልፍ ሕቶ። ኣብ ውሽጡ ሓያሎ ሕቶታት ዝጠቕለለ ሕቶ። ሕቶ ጥራሕ’ውን ኣይኮነን ንርእሱ እቲ መልሲ ዝኾነ ሕቶ። እቲ ሕቶ እንተላይ ወቐሳ እዩ። ፍርዲ እዩ’ውን። ብሃንደበት ድማ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ዝውጥሩኒ በዚሖም። እሞ ኣነ እቲ ቃኤል ድዬ?

ሓወይ ኣበይ ኣሎ? ሓንቲ መዓልቲ፡ እንተስ መወዳእታ 1983 ይኹን መፈለምታ 1984፡ ከም ሳግም ንሜዳ ኣቲና ኣብ ዓልዬት ምስ ሃይለ ድሩዕ ብኣጋጣሚ ተራኺብና ብዛዕባ ቀደም ንፈልጦም ሰባት ተራ ፍኑው ዕላል ነዕልል ነቢርና። ኣነ፡ ተስፋልደት (ሓው ተዋዛዪ መምህር ሰሎሞን) ከመይ ኣሎ ኢሉ ሓቲተዮ። ክልቴና ጽቡቕ እንፈልጦ ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ’ዩ ነቢሩ። “ከይዳ’ንድያ!  መለሰ ሃይለ ብዘይካ ዝኾነ ስምዒት። ፈለማ ብዛዕባ ተራ መሬታዊ ምኻድ ዝተዛረበ መሲሉኒ ናበይ? በልኩ። ተስፋልደት ግን ናብ’ቲ ካብኡ ዘይንምለሱ ዓዲ ኵላትና’ዩ ከይዱ። ተስፋልደትን ሃይለን ጥብቂ  ኣዕሩዅትን ናይ ሓባር መማህርትን መጋድልንትን፡ ካብ ጀብሃ ናብ ኢትዮጵያ ብሓባር መሎቝትን እዮም። ኣነ ንሓጺር እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመልሱ’ዬ ዝፈልጦም። ነቲ መስዋእቱ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ቀሊልነት ስለዝገለጾ፡ እሞ ከኣ መሪሕነት ተባሂሉ፡ ኣስደሚሙኒ። ዘምህረት’ውን ብዛዕባ ሓደ ሓው ሃይለ ተወከሰ። ዓይነት ኣዝማድ እዮም። ድሩዕ፡ ንሳ’ውን ከይዳ! በለ ሕዚ ንእሽቶይ ምስርናቕ ዝኣመሰለት ሰሓቕ’ውን ስሒቑ። ለካ’ስ ድሩዕ! ቢለ ሓሰብኩ። እቲ ኣረዳድኣ መስዋእቲ ንፈልጦም ሰባት ብሓቂ ኣሰንቢዱናን ኣፍሪሑናን። ንምሸቱ ምስ ዘምህረት ከምዝተዘራረብናሉ እዝከረኒ። ምናልባት ሓደ መራሒ ንባዕሉ መስዋእቲ ዘይግድሶ መሲሉ ንካልኦት ኣርኣያ ቈራጽነት ኪኸውን ስምዒቱ ክሓብእ የድልዮ ይኸውን። እንተኾነ ናብ እምኒ ክቕይሮን፡ ከሽካዕልለሉን ኣይግባእን። እቲ ንምውታቱ ዘየኽብር ንህያዋቱ ከኣ ኣየኽብርን! ተበሃሂልና። እዚ ስምዒታዊ  ኣቛም’ዚ ቅዳሕ ምስሊ ስምዒታዊ ኣቋም ናይቲ ወዳብን ርእሰ ውድብን እዩ። ምስሊ ድንብርጽ ዘይብሎ  ንሞት’ውን ረጊጹ ዝሓልፍ ተባዕታይ ውድብ ተባዕትዮ! እዚ ሾቪኒስታዊ ስምዒታዊ ኣቋም’ዚ ናብ’ቲ ምሉእ መሰረት ኪዘቝቝ እንከሎ ከኣ ርኢናዮን ተሞኵርናዮን ኢና። ከም’ዚ ኢሉ ከኣ እቲ ውድብ ናብ ሓደ ስምዒተ ኣልቦ ስሉጥ ናይ ውግእ መኪና ተለወጠ። እቲ ሓወይ ተራ ተጋዳላይ ከኣ መቅባሕባሓይ ኮነ። ሓንሳብ … ሓንሳብ … ሕዚ በብቍሩብ እደናገር ኣሎኹ። እቲ ከቕባሕብሕ ዝነበሮ ቃዬል’ዶ ኣይነበረን … ? ንመጠረስትኡ ከኣ፡ እታ መኪና፡ ንዓመታት ተጻዒራ ዓጠቕጠቕ ኢላ ናብ ሸቶኣ በጽሐት። ታሪኻዊ ግቡኣ ፈጺማ’ያ’ሞ ተፈንጥሐት። እቲ ዘዝጠቅም ተወሲዱ ከኣ ተደርበየት። እቲ ንነጻነትን ፍትሕን ዝደመየን ብኣካልን መንፈስን ዝሰንከለን ሓወይ ድኣ ናበይ ኣበለ? እቲ ኣብ መገዲ ዝኸደ ቍጽሩ ኣዲኡ ትፍለጦ። እቲ በዝን በትን ኢሉ ዝበጽሐ ከኣ ተጓሒፉ እቲ ዝኸኣለ ከኣ ኮብለለ። ሰንፈለ። ኣብ ስደት በሽቀጠ። እንታይ  ግርንቢጥ’ዩ’ዚ? እዚ እቲ ዝዓበየ ኤርትራዊ ግርንቢጥ’ዩ።

እቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ንሃገራዊ ነጻነትን፡ ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሕን ዝተዳመየ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናይ ታሪኽ ግርንቢጥ ኴይኑ ሓደ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣረሜናዊ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተኺሉ። እዚ ኣረሜናዊ መንግስቲ’ዚ ከኣ ኣብ ውሽጢ ዕስራ ዓመታት ነቲ ኤርትራ ዝቈመትሉ ማሕበራዊ መሰረትን፡ ምጣኔ ሃብትን፡ ካብ ኵሉ ድማ ሞራላዊ-ኤቲካዊ መትከላትን ዘረጎ። ነቲ መስዋእትን መድመይትን ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ናብ ኢምንት ለወጦ። እዚ ኣይኣኸሎን ነቲ ታሪኽ ድሮ ‘ውግእ ክልተ መላጣት ንሓንቲ መዘርገፍ’ ኢሉ ዘላገጸሉ ጽሉል ዶባዊ ውግኣት ከቲቱ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ሓሊቖም። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ገባሮ ካብ ዓዳቶምን መሬቶምን ተመዛቢሎም። እቲ ሃገር ከኣ ብምልኡ ኣብ ዓሚቝ ዓዘቕቲ ዓጽበ ጥምዬት ወዲቑ። ዓይኒ ዘንቈሐን ዝመከተን ዘበለ ኵሉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጕኑ፡ ብጭካነ ተቐጥቂጡ፡ ተጸሊሉ፡ ተቐቲሉ። ኣብ ኤርትራ ክልተ ወለዶታት ብዘይካ ሓድጊ ሓሊቑ። ኣብ ኤርትራ፡ ህይወት፡ ካብ ዘመነ ኢሳያስ ንላዕሊ ሓሲራ ኣይትፈልጥን። እሞ’ቲ ሓወይ’ሲ ናበይ ኣበለ?

ሓወይ ገና ይኸይድ ኣሎ። ይሃድም ኣሎ። ኣብ’ቲ መገዲ ሰደት ይሕረድ ኣሎ። ይጉዘ ኣሎ። ኣብ ፈቐዶ ምድረበዳን ባሕርን ይቕበር ኣሎ። ሓወይ ይጸንት ኣሎ። እሞ’ስ ሓወይ ኣበይ ከምዘሎ’ስ እፈልጥ’ዬ። ኵሉ ኤርትራዊ ድማ ይውሓድ ይብዛሕ ይፈልጥ እዩ። እቲ ፈሊጡ ዝደቀሰ ሓርማዝ እውን ይፈልጥ እዩ። እቲ ገለ ማዓጹን መሳዅትን ንዓዲ ዝለኣኸ’ውን ሓዉ ኣበይ ከምዘሎ ይፈልጥ እዩ። እቲ ኣመል ዕዳ ኴይኑዎ ገና መቐመጫ’ቲ ዲክታቶር ዝልሕስ ዘሎ’ውን ሓዉ ኣበይ ከምዘሎ ይፈልጥ እዩ። እሞ ኣርባዕተ ኣቡናት ዝኣኽሉ ሊቃውንት’ስ ነዚ ኵሉ ዝፈልጦ ከፍልጡና ድዮም ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ዝተላዕሉ? ኣይፋልን። እቲ ንሳቶም ከይበሉ ዝበሉዎ’ስ “ሓውኻ ኣብ ትሕቲ እንታይ ዝኣመሰለ ዲያብሎሳዊ ኵነታት ይነብር ከምዘሎ’ስ ያኢ ትፈልጥ ኢኻ። እቲ ሓውኻ ክቕተል፡ ክእሰር፡ ክግረፍ፡ ክስደድ፣ ኮታ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክጸንት ስለምንታይ ኣኽኢልካ? ኣንጻሩ እንታይ ገቢርካ? እንታይ’ከ ክትገብር ኢኻ?” እዩ።

ሓወይ ኣበይ ኣሎ … ? ንምዃኑ’ኸ  ሓው ኣሎኒ ድዩ!?  እምበርዶ’ኸ እታ ሕውነት’ስ ካብ ሴፍ’ቲ መላኺ ድሒና እያ? ሓወይ ኣበይ ከምዘሎ እንተዘይፈሊጠ፡ እንተዘንጊዐ፡ እንተዘይኣቋጠጠን’ስ ሓው ኣሎኒ ድዩ? እዚ’ውን ኵላትና ኣብ መጥሓን ሕልናና ክንልንቅጦ ዘሎና ሕቶ’ዩ። ኣቐዲመ’ውን  እሞ ኣነ መዓስ ቃዬል ኮይነ ቤተ ክርስትያን እንታይ ግበር ትብለኒ ኢለ ተገሪመ ነቢረ’ዬ። ዶስ … !?

ግደ ሓቂ ንምዝራብ፡ እወ፡ ኣነ’ውን ቃኤል እዬ። ኵላትና ነቲ ቃኤል ‘ቃኤል’ ንኽኸውን ዘኽኣልናዮ ቃኤላት ኢና። እቶም ድያስፖራ ዝተባህለ ኣብ ደመና ዝተሃንጸ ናይ ሓሶት ሃገር ሰሪሕና ሓውና ኣብ ሽበራን ፍርሕን ተሸቝሪሩ ይነብርን፣ ማሕበራዊ ቀዋምነት ቀጻልነትን ስኢኑ ኣብ ዓሚቝ መንፈሳዊ ቅልውላው ኣትዩ  ይዝረግን ይብተንን ከምዘሎ ዝረሳዕና ማዕረ’ቲ ቃኤል ቃኤላት ኢና። እቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ንዘየሎ ስልጣን ነንሕድሕዶም ዝተሃናኾቱን ኣብ ልዕሊ ውጹጽ ህዝቢ ዘሽካዕለሉን ‘ተቓወምቲ’ በሃልቲ እውን ልክዕ ከም’ቲ ቃኤል ቃኤላት እዮም። ንመጠረስትኡ’ስ ዝኾነ መንግስቲ ማዕረ ብቕዓት ህዝቡ እዩ።

እቲ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንሊቃነ ጳጳሳት ፍራንጨስቖስ 16 ጠቒሱ፡  “ቤተ ክርስትያን፡ብምልእታኮነኵሎምጓሶትልክዕከምክርስቶስኮይኖምነቲሕዝቢካብምድረበዳመሪሖምከውጽእዎ፣ናብ’ቲሰፈርሕይወትኪመርሕዎ፣…ናብ’ቲምልኣትሕይወትዚህብ፡ናብኡከብጽሕዎኪብገሱኣለዎም” ኢሉ ይጠቅስ። ክርስቶስ መንፈሳዊ መራሒ ጥራሕ ዘይኮነስ ጅግና ሰውራዊ ጸጋንን ኣቦን መሓዛን ውጹዓትን እዩ ዝነበረ። ንሰብ ንኸድሕን ከኣ ክሳብ ‘ኣሎሄ፡ ኣሎሄ፡ ለማ ሰባቕታኒ!’ ኢሉ ዝግዕር ተሳቕዩ እዩ። እቲ ወካልን ሰዓብን ክርስቶስ እዬ በሃሊ ከኣ ምእንቲ ድሕነት ህዝቢ  ክሳብ ክንድ’ዚ ክውፈ ይግብኦ። እቲ ነዚ ዘይገብር ክርስቶሳዊ ትካል ከኣ ንሱ’ውን ቃዬል እዩ። ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንጨስቖስ፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም። ዕድመ ማቱሳላን ጥዕናን ይሃብኩም። ቤተ ክርስትያን ካብ’ቲ ወርቃዊ ግምቢ ቫቲካን ወጺኣ ምስ’ቲ ውጹዕ ሓፋሽ ኪትጨማለቕን፡ ምእንትኡ ኪትቃለስን  ወቕቱ ዝበጽሐ ይመስል።

እቲ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ነቲ ሕዚ ኤርትራን ህዝባን ዝነብርዎ ዘሎዉ ኵሉ ሸነኻዊ ኣስካሕካሒ  ኵነታት ድሕሪ ምትንታን ከም መዛዘሚ ፍታሕ ንትዕግስትን፡ ተስፋን ጸሎትን ይእምት።  “… ብስመይዝለመንክምዎ…ኽገብረልኩምእየ… ፣(ዮሓ.14፡13) ብዝበለናመሠረት፣ ጸሎትናንኸንቱከምዘይኮነንፈልጥ።ስለ’ዚሃገርናነቲካብኣምላኽዚመጽእሰላም ጸሚኣከምዘላርኡይእዩ።“ሰላመይእኃድገልኩምኣሎኹ፣ሰላመይእህበኩምኣሎኹ።እቲኣነዝህበኩምዘሎኹስከም’ቲዓለምዚህቦኣይኮነን፣ኣይትሸበሩ፣ኣይትፍርሑ” (ዮሓ.14፡27-28)። እሞ ህዝቢ ኤርትራ’ስ መዓስ እዩ ትዕግስቱን ተስፋኡን ዝወድአ!  መዓስ እዩ ጸሎቱ ዘቋረጸ! መን ከምዝበሎ ኣይፈልጥን እንተኾነ ኣምላኽ ነቶም ንነፍሶም ዝሕግዙ እዩ ዝሕግዝ።

 

እቲ ዋና ትሕዝቶ ናይ’ቲ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ፖለቲካውን ማሕበረ-ምጣኔሃብታውን ሽግራት ኤርትራ ንምትንታንን ፍታሕ ንምቕራብን ኣትኮነን። እዚ ምስ’ቲ ቀንዲ ቴማ መልእኽቲ ብውሓለ ጥበብ ዝተጣበቐ ትርፊ መዓንጣ እዩ። እቲ ቀንዲ ቴማ እምነታዊ ቅልውላው ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክራስትያን ኣብ ከቢድ ኣባልነታዊ ቅልውላው ትርከብ። ስለ’ዚ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዓመተ ዳግመ ትንሳኤ እምነት ተኣዊጁ  እምነት ንምጽናዕ ልዑል ምልዕዓልት ተኻይዱ እዩ። እቲ ጽሑፍ ድማ ገምጋም ናይ’ቲ ተልእኾ እዩ። እምነት ንምጽናዕ ከኣ እቲ ጽሑፍ ሓዲስ ሓሳባት ኣየቕረበን። ቤተ ክርስትያን ዝበለትካ፡ ዝኣዘዘትካ ምሉእ ብምሉእ ብዘይ ነግፈረግ ፈጽም! እዩ እቲ መልእኽቲ። ቤተ ክርስትያን ከኣ ነዚ ቅዋመ’ዚ ንዳርጋ 2000 ዓመታት ተመሪሓትሉ። ናበይ ኣብጺሑዋ? ናብ ምፍንጫላት። ሕዚ’ኸ?

 

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓያል ካቶሊካዊ መንነት ካብ ዝሓለፋ ኣርባዓ ዓመታት ኣብ ዝተሓተ ጽፍሒ በጹሑ። Pew Research Center ከም ዘረጋገጾ፡  ቁጽሪ’ቶም ጽኑዓት ካቶሊካውያን ኢና በሃልቲ ከም ኣብ 2012 ዓም ኣቢሉ ንታሕትቲ ወዲቑ ኣይፈልጥን። (The independent research organization NORC at the University of Chicago)ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ኣብ ቅዳሴ ዝሳተፉ ቍጽሪ ካቶሊካውያን  ካብ 47% ብ1974 ናብ 24% ብ2012 ወዲቑ። ኣብ’ቶም ጽኑዓት ካቶሊካውያን ከኣ ካብ 85% ብ1974 ናብ 53% ብ2012 – ማለት ብ30 ነጥብታት ወዲቑ። ጳጳስ በነዲክት ካብ መንበሮም ኣብ ዝወረዱሉ እዋን ሓደ ሲሶ ኣሜሪካውያን ካቶሊክ ንነፍሶም ከም ካቶሊክ ኣይቈጽርዋን። ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት 5% ካብ ኣመንቲ ኣባልነቶም ኣቋሪጾም። ንመዓልቲ ካብ ሽሕ ንላዕሊ መክሲካውያን ካቶሊካውያን ነቲ ቤተ ክርስትያን ከም ዝሓግዎ ይግምግሙ ፈላጣት። ብ1950፡ 98.21 % ካብ መክሲካውያን ካቶሊክ ነቢሮም። ብ1960 ናብ  96.47%፣  ብ1970 ናብ  96.17%፣ 1980 ናብ 92.62 % ፣  ብ1990 ናብ  89.69%፣ ብ2000 ድማ ናብ 88% ወዲቑ። ሕዚ ድማ ትሕቲ 83.9% እዩ። (Julian Rodriguez)

 

ካርዲናል ቪለም ኣይጅክ፡ ሊቀ መንበር ጉባኤ ኣቡናት ሆላንድ፡ ኣቡናት ሆላንድ ምስ ጳጳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ዝርርብ  ብዛዕባ ውድቀት ቤተ ክርስትያን ሆላንድን ሳዕቤናት ናይ’ቲ ብ2010 ዝተጋህደ ብልሽውና ቤተ ክርስትያንን ዘኸተሎ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን ከምዝተዘራረቡ ይገልጹ። ኣብ ነዊሕ እዋን ብዓሰርተታት ኣሽሓት  ዝቝጸሩ ቈልዑት ብካህናት ተዓሚጾም እዮም። ቤተ ክርስትያን ከኣ ንፈለማ ጊዜ ብወግዒ ኣሚናን ኪሒሳን። ብርእይቶይ እዚ’ቲ ቀዳማይ ስጕምቲ ናብ’ቲ ቅኑዕ መገዲ እዩ። ማለት፡ ብ2010 ልዕሊ 23,000 ካቶሊካውያን ሆላንድ ንቤተ ክርስትያን ጠንጢኖም። ካብ 2006 ከኣ ብገምጋም 18,000 ኣመንቲ ንዓመት ሓንጊዶም። እዚ ኣብ ዘመነ ጵጵስና ኣባ በነዲክቶስ እዩ ኴይኑ። ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ግን 7,500 ጥራሕ ንቤክርስትያን ራሕሪሖም። እቲ ምኽንያት  ብዘመን እኒ እኒ ዝቦዅበኹ ኣረገውቶትን (archaic) ዘይመስሉ ማሪታዊ እምነታትን ልምድታትን ተግባራትን ኪኽልሱን ከመሓይሹን ኣማኒ ኣብ ልዕሊ ኣባ  ፍራንጪስቖስ ዘንበሮ ተስፋ’ዶ ይኸውን?

 

እምነታዊ ቅልውላው ቤተ ክርስትያን ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ቤተ ክርስትያን ኣብ’ቲ ዝዓበየ ትካላዊ ቅልውላው ታሪኻ ትርከብ ኣላ ይብል the National Catholic Reporter። ሕዚ፡ እቲ ቤተ ክርስትያን  ብመንጽር  1.5 ሚልያርድ ኣስላምን  593 ሚልዮን ፕሮተስታንትን 1.1 ሚልያርድ ኣባላት ኣሎዉዎ።  ኣብ ሕ.መ.ኣ. ቁጽሪ ክርስትያን ብሓፈሽኡ  እንዳጎደለ ይኸይድ እኳ እንተሃልወ ኣይከም ኩትልኽናን። ካብ 1960 ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ራብዓይ ካቶሊካዊ  ጠፊኡ።  ብ2008 ጥራሕ ቁጽሪ ካቶሊካውያን ብ400,000 ጎዲሉ።  ካብ 1995 ክሳብ ሕዚ ሓደ ሽሕ ቤተ ክርስትያናት ተዓጽዮም። ቁጽሪ ካህናት ከኣ ካብ 49,000 ናብ 40,000 ወሪዱ። ገለ 3,400 ካቶሊካዊ ኮማት ነባሪ ካህን የብሎምን ይብል ናይ ማሕበራዊ ናብራ ሊቅ ዳዉት ካርሊን።
ኣብ ኣውሮጳ’ውን፡  ብፍላይ ኣብተን ታሪኻዊ እሙናት ኣባላት ቤተ ክርስትያን ዝኾና ሃገራት እቲ ቅልውላው እቲ ዝለዓለ እዩ። ብ1991፡ 84% ኢርላንዳውያን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጊዜ ቅዳሴ ይሳተፉ ኔሮም። ሎሚ ተሳታፍነት ናብ 50% ወሪዱ። ስፓኛውያን 81% ካቶሊካውያን እዮም። እንተኾነ ክልተ ሲሶ ናብ ቤተ ክርስትያን ኣይከዱን። ዕቱብ ዋሕዲ ካህናት ከኣ ኣሎ። ብ2009፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 16 ካህናት ጥራሕ ተመሪቖም። ኣብ መላእ ኣውሮጳ ሓያሎ ቤተ ክርስትያናት ተዓጽዮምን ተሸይጦምን ክሳብ ናብ መሳጊዳትን ዲስኮታትን ዝተለወጡ ኣሎዉ። ብዙሓት ንድኻታት ዝሕግዙ ዝነበሩ ሆስፒታላት እውን ተዓጽዮምን ተሸይጦምን እዮም።

ኣብ ኣፍሪቃ ግን እቲ ሃይማኖት ካብ 55 ሚልዮን ብ1978 ሕዚ ናብ 150 ሚልዮን ዓብዩ እዩ። ምኽንያቱ ይብሉ ኡጋንዳዊ ካህን ኣማኑኤል ካቶንጎለ፡ “ቤተ ክርስትያን ነቲ ድምጺ ዝሰኣነ ወኪሉ ከድምጽ ጀሚሩ”።

ካብ 1978 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ፡ ኣብ እስያ፡ ቁጽሪ ኣመንቲ ብ80%፣ ቁጽሪ ካህናት ከኣ ብ74% ወሲኹ።  ክሳብ’ውን፡ ሕዚ፡ ኣፍሪቓን እስያን ነቲ ዝተረፈ ዓለም ካህናተን የለቅሓ ኣሎዋ። ኣብ ሕ.መ.ኣ. ክሳብ 300 ዝኾኑ ኣፍሪቃውን እስያውን ካህናት ተመዲቦም ይሰርሑ ኣሎዉ። እንተኾነ ኣብ’ዚ’ውን እቲ ቤተ ክርስትያን ኣይቀሰነን ብፕሮተስታንትነት እንዳተወረ እዩ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ካህናት ከኣ ንትካል ግትኣተ ስጋ ብምቅዋም ብወግዒ ምስ ኣንስታቶምን ደቃቶምን ብምንባር ተቋዉሞኦም የርእዩ ኣሎዉ።
ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንእምነታዊ ውድቀት መእምናና ክትጎንዮን እምነታዊ ኣቕጣጫ ከተትሕዞን ትኽእል’ዶ? እወ፡ ነቶም ሓቀኛ ምኽንያታት ውድቀት እንተጠንቍራን ርትዓዊ ፍታሕ እንተገቢራን ነቲ ምንቁልቋል እምነት ኪቖጽዮ ትኽእል እያ። እቲ ኵሉ ነቲ ቤተ ክርስትያን ዝሓደገ ንክርስቶስ ኣይሓደገን። እንተኾነ ነዚ ስጕምቲ’ዚ ምውሳድ ነታ ቤተ ክርስትያን ቀሊል ኣይኮነን።

ሱር ናይ’ቲ ውድቀት ኣቦና ጳጳስ ዮሓንስ መበል 22 ኣብ 1960ታት ምስ ዘተኣታተዉዎ  እምነታውን ተግባራውን ጽገናታት ይጀምር።  ጳጳስ ዝያዳ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጸውዑ። በቲ ጻውዒት ጳጳስ ዝሓረቑ ባህላዊ ኣቡናትን ካርዲናላትን ንማእከልነት ቤተ ክርስትያን ተጣበቑ። ኣብቲ  ቫቲካን ክልተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉባኤ ዚተፈነዉ ማሕበራዊ ንጥፈታት ካህናት (ብፍላይ ናይ ላቲን ኣሜሪካ) ከኣ ኣይተፈተዎምን። ድሕሪ ሞት ጳጳስ ዮሓንስ ብ1963 ከኣ እቶም ኣጽናዕቲ ልምዲ  ሓየሉ። እዚ ከኣ ኣብ ምምራጽ ጳጳስ ዮሓንስ ፓውሎስ ኣኽተመ። እዞም ጳጳስ እዚኦም ከኣ ብ1978  ንመብዛሕትኦም ነቶም  ጳጳስ ዮሓንስ ዘተኣታተዉዎም ጽገናታት ንድሕሪት መለሱዎም።  እቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጡ ተመቕለ። ብምልዮናት ዝቑጸሩ ሊበራላዊ ካቶሊካውያን ከኣ ካብ’ቲ ቤተ ክርስትያን ተኣልዩ።

ጾታዊ ብልሽውና ካህናት ነቲ ምንቁልቋል ብርቱዕ ኣቀላጠፎ። ኣብ ፍርቂ 1990ታት፡ እቶም ናይ መጀመርያ ማዕበል ክስታት ብልሽውና ካህናት ምስተጻጥሑ፡ 35% ካብ ኣሜሪካውያን ካቶሊካውያን  ተሳታፍነቶም ሓደጉ። ነቲ ብልሽውና ግብረ ስጋዊ ዓመጻ ቈልዑት ንምሽፋን፡ ልዑላን ሰበስልጣናት ቤተ ክርስትያን፡ ጳጳስ በነዲክቱስ እውን ዝርከቡዎ፡ ኢዶም ስለዘእተዉ፣ ድሮ በዚ ገበን’ዚ ንዝተኸሱ ካህናት ከኣ ደጊሞም ምስ ቈልዑት ንኽሰርሑ ብምግባሮም እዚ ንመትኒ ሕልና ብዙሓት ኣመንቲ ተንከፈ። ኣብ  ኣውሮጳን መክሲኮን ላቲናዊ ኣሜሪካን  ቤተ ክርስትያን ብማዕበላት ክሲ ብልሽውናን ዓመጻን ተሃወጸት። ኣብ ጀርመን፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራሕ፡ ኣብ ሓንቲ ከተማ ጥራሕ (ቩርስቡርግ) 1,200 ካቶሊካውያን ግብረ ስጋዊ ዓመጻ ቈልዑትን  ጨካን መቕጻዕታት ተመሃሮን ኣስካሕኪሑዎም ነቲ ቤተ ክርስትያን ሓዲጎሞ።  ኣብ ኢርላንድ፡ ንሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት ብካህናት ኣብ ልዕሊ ህጻናት ዝተፈጸመ ግፍዕታት ብምቁዋም ንቤተ ክርስትያን ዝሓደጉ ብዙሓት እዮም። ይሓድጉ ነዚ ኵሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ካህናቱ  ኣብ ዘይቃወም ሃይማኖት ከመይ ይእመን?

ብዙሓት ዓይነታት ካቶሊካውያን ለውጢ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ጥራሕ’ዩ ኪመጽእ ዝኽእል ይብሉ። ሕዚ ኣብ ሕ.መ.ኣ. እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቓስ ካቶሊካዊ ህይወት ካብ ሮማ ዘይኮነስ ካብ ነፍሲ ወከፍ ቦታዊ  ሰበኻ ክምእከል ኣሎዎ ይብል። ኢየሱሳዊ ካህን ዮሓንስ ፒደረ፡ ግዙፍ ተሳትፎ ናይ’ተን ካብ መዓርገ ክህነት ዝተኣገዳ  ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዳስ ሰበኻዊ ባህሊ መፍትሓዊ ተራ ኪጻወት ከምዝኽእል ይእምቱ። ሊቅ ታሪኽን ጋዜጠኛን ዝኾነ ጋሪ ዊልስ፡ ድሕነተ እምነት ካብ ታሕቲ ካብ መንበረ ስብከት ቤተ ክርስትያናት እዩ ኪመጽእ ዝኽእል ኢሉ ይኣምን። “ቤተ ክርስትያን ህዝበ ኣምላኽ እያ። እቶም  መራሕቲ  ጥራሕ’ዮም  ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ርክቦም ኣቋሪጾም ዘሎዉ። ናብ’ቲ ህዝቢ ከኣ ክመለሱ ኣሎዎም” ቢሉ ከኣ ይልቅብ።

እቲ ምንቁልቋል ቁጽሪ ኣባልነት ዘሽቆርቁሮ ኵሉ ካቶሊካዊ ኣይኮነን። ዓቀብቲ ጸኒሕ ካህናትን ሓሰብትን ነቶም ሓደግቲ ቤተ ክርስትያን ‘ናይ ጽቡቕ ዘመን’ ኣመንቲ ኢሎም የስተናዕቑዎም። “ንክርስቶስ ሕራይ ንቤተ ክርስትያን ግን ኣይፋልን” ኣይከኣልን ይብሉ። እቲ ዚኸውን ዘሎ ግን ብልክዕ እዚ እዩ። ነገሩ ሰማይ ኣይሕረስን ቤተ ክርስትያን ከኣ ኣይክሰስን እዩ። ቤተ ክርስትያን ናብ ላቲናዊ ቅዳሴ ኪትምለስን ኵሉ ጸረ ቫቲካናዊ ብድሆታት ከኣ ደው ኪብልን ይጽዕሩ። “ናብ ጥንታዊ ባህልን ልምድን ምምላስ ከኣ ንኣመንቲ ከውሕዶም ግን ከኣ ከጠንክሮም እዩ”  ይብሉ ኣባ ዮሓንስ ማክክሎስኪ። “ዓቀብቲ ካቶሊካውያን ጥራሕ ምስ ተረፉ፡ ጸረ ቍጽጽር ቍጽሪ ስድራ ስለዝኾኑ ብቈልዑት ፈለቅለቕ ዝበሉ ዓበይቲ ስድራ ቤታት ኪቑሙ እዮም። ከምዚ ኢሉ ከኣ እቲ ቍጽሪ ኣባላት ኪኽዕብት እዩ” ኢሎም’ውን ይድምድሙ።  (The Weekly  Staff | April 30, 2010) እዚ እቲ ብምጉዳል ምውሳኽ ኢሎም ዝጽውዕዎ ኣምር እዩ። እዚ ግን ዘለቄታዊ ፍታሕ ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ርእይቶ ሓፋሽ ኣማኒ ትሰምዕ እንተኾነት ንነባሪ ፍታሕ ዝእምቱ እማሜታት እነሆዉ።

ቀዳማይ፣ ግብረስጋዊ ሕርመት ካህናት ካቶሊካዊ ምህዞ እዩ። ካህናትን ሊቀ ካህናትን ኣይሁድነት ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ይምርዓዉን ይዝምዱን እዮም። እቲ ኪምንን ዝበለ ከኣ ካብ ሰብ ርሒቑ ኣብ ምድረበዳ ንብሕቱ ይነብር። ጊዜኡ ከኣ ኣብ ጾምን ጸሎትን ሱባዔን የሕልፎ። ኣምላኽ ብኡኡ ኣቢሉ ናብ ሰባት ከመሓላልፎ ዝደለዮ መልእኽቲ እንተሃልዩ ከኣ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ናብ በረኽኡ ይምለስ።

ርግጽ፡ ቅዱስ ጳውሎስ፡ ሓዋርያ ክርስቶስ ካብ ስድራዊ ሓላፍነት ነጻ ኴይኑ ምሉእ ዓቕሙን ሓይሉን ኣብ ምስፍሕፋሕ ክርስትና እንተኣውዓሎ ብዝበለጸ ተልእኾኡ ኪፍጽም ይኽእል ኢሉ እዩ። እቲ ሓዋርያ ክርስቶስ ዝኸውን ግን ግድን ካብ ስጋዊ ዝምድና ነፍሱ ክገትእን ካብ ማሕበረሰብ  ተነጺሉ ኪነብርን ኣሎዎ ኣይበለን። ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ንካህናቱ ናብ ዚምርዓዉን ኣብ ውሽጢ ሕብረተ ሰብ ዝነብሩን፣ ናብ ኣብ ደብርታት ዝነብሩ ፈለስትን ፈላልዩ ካብ’ቲ ወጥሪ ግትኣተ ስጋ ብመጠኑ ወጺኡ እዩ።  እወ፡ ልክዕ፡ ግብረ ስጋ  ክትገትኦ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ባህርያዊ ባህረት እዩ። ኪትገትኦ ብርቱዕ ምኽንያቱ መሰረታዊ ባእታ ስረት ደቂ ሰባት ስለዝኾነ። እዚ ዘይባህርያዊ ሕርመት’ዚ ከኣ’ዩ ንምሸቱ ንካህናት ናብ ጾታዊ ብልሽውና ዝመርሕ። ካህናት እንተላይ ሰባት እዮም። ዝኾነ ሰብ ከኣ ኣንጻር ሰብኣዊ ባህርያዊ ፍጥረቱ ደው ኢሉ ክይሰሓተ ኪነብር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ስለ’ዚ፡ ቤተ ክርስትያን፡ ካህናቱ ኪምርዓዉን ኪዝምዱን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ከኣ ኪነብሩን ዘኽእሉ ስርዓተ ቅስና ከተተኣታቱ ይግብኦ እብል። ብከም’ዚ ድማ ነቲ ሽግር ዋሕዲ ካህናት ምፈትሐ። ካህናት ከኣ ካብ’ቲ  ስሉብነቶም ዘስዕቦ ብልሽውናታት ምደሓኑ። ማሕበራዊ ንቕሓቶም ማሕበራዊ ተሳታፍነቶም ከኣ ምኻዕበተ።

ካልኣይ፣ ኣርኣያነት ቤተ ክርስትያን። ክርስቶስ ድኻ ነበረ። ሃብታም ናብ ቤት ኣቦይ ካብ ዝኣቱስ ገመል … ። ልሳንን ጸግዕን ድኻታትን ጽጉማትን፡ ንጹላትን ሕሙማትን ከኣ ነበረ። እቲ ሓጢኣት ፈጺሙ ዘይፈልጥ ናይ መጀመርያ እምኒ ይደርቢ ዝበለ ርትዓዊ ነበረ። ክርስቶስ ደፋር ነበረ። ንጲላጦስ፡ ንስኻ’ኳ ንጉስ ኣይሁድ ምዃነይ ኢልካ ክብል መለሰ። ክርስቶስ ትሑት ነበረ። ኣብ ክንዲ ኣብ ፈረስ ድማ ኣብ ኣድጊ ክውጣሕ መረጸ።  እታ ንነፍሳ ከም “ሚስቲካዊ ሰውነት ክርስቶስ ንድሕነት ሰብ ብክርስቶስ ዝቈመት ስለዚ መለኮታዊት ቤተ ክርስትያን” ኢላ እትገልጽ ቤተ ክርስትያን ብኣርኣያ ክርስቶስ’ዶ ትነብር? ኣይፋልን። ካብ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ንላዕሊ ካብ ኣርኣያነት ክርስቶስ ዝረሓቐ ኣይነብርን። እኳ’ድኣ፡  መራሕቲ ቤተ ክርስትያን፣ ጳጳሳት፡ ካርዲናላት፡ ኣቡናት ብወግዒ ‘መሳፍንቲ  ቫቲካን’ ተሰምዮም ብወርቅን ሓርን ዝተሸለሙ እዮም። ነቲ ቤተ ክርስትያን ከኣ ካብ መንፈሳዊ ትካል ናብ ንግዳዊ ትካል ቀይሮሞ እንሆ። ኣብ ወርቃዊት ግምቢ ቫቲካን ተቐሚጦም ከኣ ቀሺ ዝበለካ ግበር፡ ቀሺ ዝገበሮ ኣይትግበር እንተበሉኒ ዝቕበል ኣይኮንኩን።

ሳልሳይ፣ ቤተ ክርስትያን ንምሉእ ሕጋውን ሞራላውን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክትቕበልን ከተተግብርን ይግብኣ። ኣብ ጥንታዊ ጽውጽዋያትን  ዚቈንቈኑ ማሕበራዊ ክብረታትን ተሞርኵስካ ንደቂ ኣንስትዮ-ፍርቂ ዓለማዊ ማሕበረሰብ እየን- ምንኣሰን ንዘመናዊ ንቕሓትና  ኣዝዩ ድሑር እዩ። ምሉእ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንፈሳዊ ዕዮ ቤተ ክርስትያን ነቲ ዋሕዲ ካህናት’ውን መቃለሎ።

ራብዓይ፣ ……….. ።

ሓሙሻይ፣ …………. ።

እቲ ቤተ ክርስትያን ንዝፈለሉ መእምናታ ንምላስ ኣብ ውሽጣ ክትፍጽሞ ዘሎዋ ለውጥታት ኣብ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ዘርዚርካ ኣይውዳእን። ኣብ’ቲ ቤተ ክርስትያን ን2000 ዓመታት ዝተከበ ዓርሞሸሻዊ ርስሓት ኣሎ። እምነት ክምለስ ፈለማ እዚ ክጻፈፍ ይግብኦ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ከየውጻእካ ኣብ ዓይኒ ኣመንቲ ዘሎ ቅርኒብ ከተውጽእ ኣይከኣልን።  እምነት ምስ ጊዜ ዝምዕብል ዲናሚካዊ ተርእዮ እዩ። ን2000 ዓመታት ኣብ ሓደ ዕጹው ዕትሮ ዝኣጎለ እምነት ኣይእምነትን። እምነት ዝእመን ኪኸውን ይግብኦ። እንተኾነ እታ ቤተ ክርስትያን ሓደ ዓንቀጻዊ ሽግር ንለውጥን ጽገናን ኣሎዋ። ጳጳሳት፡ ኣብ ጽንብል ምራቔኦም “ካብ’ቲ ዝወረስናዮ ባህሊ ዝኾነ ከይቅይር እምሕል። … ብመንጽሩ፡ ንቅዱሳት ሕግታትን ውሳኔታት ጳጳሳትን መለኮታዊ ውሳኔታት ሰማይ  ከምዝኾኑ  ገቢረ ክሕልዎምን ክዕቅቦምን እዬ” ኢሉ ይምሕል እዩ። እንተ’ዚ ሔዚ ግን ከም ድልዬት እቲ ጳጳስ እዩ። ሊቃነ ጳጳሳት ዮሓንስ መበል 22 ነዚ ማሕላ’ዚ ከይምሕሉ ወሲኖም ኣብ’ቲ ቤተ ክርስትያን ድማ ብዙሕ ለውጥታት ኣታኣታትዮም። ኣቦና ፍራንጨስቆስ ከኣ ነዚ ማሕላ’ዚ ዘይመሓሉ ኪኾኑ እምነ።

ብጹዓት ኣርባዕተ ኣቡናት (ጳጳሳት?) ኤርትራ፣ ሽሕ’ኳ እቲ ንሽግራት ሃገርናን ህዝብናን ዝምልከት ሕቶ  ምስት ካልእ ቴማ ኣማሓዚልኩም እንተኣቅረብኩሞን፣ ሽሕ’ኳ ነቲ ቃኤልና ብዝምልከት ኣቀራርባኹም ልቡጥ እንተኾነን፣ ሽሕ’ኳ መልእኽትኹም ኣዝዩ ዝደንጎየ እንተኾነን፣ ኣብ’ዚ  ሓንቲ ቃል ተቓውሞ’ኳ ቋቕ ንዘበለ ብዙሕ ዝጣቃዕሉ እዋን’ዚ ከም’ቲ ናታትኩም ዝኣመሰለ ሰፊሕን ዓሚቝን መልእኽቲ ዓቢዪ ናእዳን ምስጋናን ዝግብኦ  እዩ። ሓንቲ ፍልይቲ ቅሬታ ግን ኣላትኒ። ብዛዕባ ስጋውን መንፈሳውን ሓውኹም እሱር ብጹዕ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዓንቀርኩም ክሳብ ዝቕደድ ክትጭድሩ ተጸብየኩም ነቢረ። እንተኾነ ሓንቲ ቃል እኳ ኣየጥፋኩምን። ነጻነት እምነት ካብ’ትቶ ቅንዲ ኣገደስቲ ዲሞክራስያዊ መሰላት ኣህዛብ ክነሱ ብዛዕባ’ቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሓቐቑን ገና ዝሓቁ ዘሎዉን ንኣስሽቱ ክርስትያናዊ  ጉጅለታት እውን ሓንቲ ቃል እኳ ኣየጥፋእኩምን። እዚ ድማ ነቲ መልእኽትኹም ናብ ካቶሊካውያን ኤርትራውያን ጥራሕ ሓጺሩዎ። ዶስ እቲ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ተባሂሉ ዝተሓተ ብስሩ እቲ ካቶሊክ ኤርትራ ጥራሕ  እዩ?

ንመጠረስታ ከኣ ሓንቲ ንእሽቶይ ሕቶ ክሓተኩም ኣፍቅዱለይ። ኣብ’ቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ቫቲካን መርገጽኩም ምስ መን እዩ። ምስቲ ደላይ ለውጢ’ዶ’ስ ምስ’ቲ ተሓዝ ጸኒሕ?

የቐንየለይ።

ወድኹምን ሓውኹምን

ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ

24. 07.2014

ጀርመን

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 11 votes)

ህዝብና ከይንውጽዕ

Hilna_Albo

ህዝብና ከይንውጽዕ

ምስ ሓራዲና አይንሳዕስዕ

Tesfamariame W/giorgis

25/07/2014/Norway

ጓይላ ንጓይላ ኮይና ተሪፋ ህግደፍ

ዘይምሕር ሕማም ጸላኢና ይጎነፍ

ንኣዳም ገረሞ ስንፍና ናይ ህግደፍ

ሬሳ ረጊጾም ናብ ጓይላ ሃንደፍደፍ

 

ኣቲ ከውሒ ልባ ንጽጉም ዘይትሓሊ

ደቃ ዘጥፍአት ትነብዕ ንሰኺ ትኳሓሊ

ኣየሕፍረክን ምስ ደቂደቅኺ ክትዕውሊ

መሕፈረኪኳ ምስ ሕጻና ቆልዑ ክትዘሊ

 

ዕድሚኤን በሊዑ ህግደፍ ዘጎበጠን

ዕለተን ዝወደቐ ተጠቒሙ ዝደርበየን

ነብሰን ዘተዓሻሽዋ ቅብኣት ተለኽየን

ቆናጁ ክመስላ ውሽጠን ንዘይፈልጠን

 

ፈጣሪአን ረሲዔን ዘምልኻ ንወደፎርቂ

ዓለም ዝፈንፈኖ ሰይጣን ዝቐብኦ ጸይቂ

ብዘይካ ናዕቢ ሁውከትን ዘይፈቱ ዕርቂ

ሕማቕ ፍጥረት ንህዝቡ ኣግሂዱ ዝሳቒ

ሰይጣን ዝሰረረክን ብዓል ኣደይ ምንያ

ኣብ ዓዲ ዘለዋ ኣደታት ይነብዓ ይበኽያ

ኣባቕል ህግደፍ ግን ከይሓፈርክን ትለሃያ

ራህዋ ሰላም ምስ ኮነ ታይኽን ተመኽንያ

 

ከምኡውን ኣናብስ ጉብጥሽ ኣናብስ ክሽነ

ሕቡኣን ፈላስፋታት ብዓል ኣነ ፈልጥ ኣነ

ናይ ማዕዶ ወራዙት ተጠራጠርቲ ዕነምነ

ኔው በሎ ፍርሒ ይቀላቐልላሎ ሰናይ ቅነ

 

እርደኣና ኣሎ ከም ትሳቐዩ ብሀዝብኹም

ከምትሓስቡ ድቃስ ከምዘይ ወስደኩም

ከም ትጉህዩ ከም ትሓዝኑ ብውሽጥኹም

ዓው ከይትብሉ ግን ንህግደፍ ፈሪሕኩም

 

ግን ፈሪሕካ ተምጽኦ ምዕባለ ኣይተራን

መሰለይ ከይትብል ብሕቶን ብመልስን

ኣታሊሎሙኻ ብጓይላን ብሳዕሲዒትን

ህዝበይ ከይትብል ዘርሞ ከምትኸውን

ትሰምዑዎኹም ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት

ሃገር ተቐይራ ናብ ሓዘን ናብ ብኽያት

ጠቐር ተኸዲነን ኤሪትራውያን ኣደታት

ንኹሉ ንጹርዩ ኣየድልዮን እዩ ምሕታት

ኣስተውዕል ኣብ ሕቑፎ ህግደፍ ዘለኻ

ካብዚ ዝለዓለ ቅዝፈት ታይ ትጽበ ኣለኻ?

ትዕቢት ግደፎ ከይትስእና ተፍቅራ ዓድኻ

ሕጂ ሕሰብ ዘለኣለም ከይኸውን ጣዕሳኻ

 

ካብ ብማዕዶ ኮንኩም ትወራዘዩ ትራቐቑ

ውድባት ኣይሰርሓን ናልኩም ካብ ተዳምቑ

ተሰርዑ ምስ ህዝብኹም ካብ ህግደፍ ረሓቑ

ብቆራጽነት ስራኹም ሸጥ ኣቢልኩም ዕጠቑ

 

ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -3 (from 3 votes)

ናይ ህዝብና ድምጺ ንኹን

Tadesse

ናይ ህዝብና ድምጺ ንኹን

                  ታደሰ ኪዳነ          24/07/2014

 

ኣእዛንና፣ ክትሰምዖ’ውን ዘይእመን ታሪኽ ካብ ዝሰምዓ ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ኢዩ። “ኤርትራውያን ብራሻይዳ ከም ጠለ-በጊዕ ይሽየጡ ኣለዉ። ኣብ ሲናይ ኮላሊት ኤርትራውያን ይሽየጥ ኣሎ። ኣብ ሳሃራ ክንድዚኦም ዝኣኽሉ ሰባት ብጽምኢ ማይ ሓሪሮም። ካልኦት ድማ ብሸፋቱ ተጨውዮም ምስ ተወስዱ ደሃዮም የለን። ኣማኢት ጽዒና ዝነበረት መርከብ፣ ምስ ተጓዓዝታ ኣብ ባሕሪ ጥሒላ” ወዘተ ዝብል ወረ ሎሚ ኣእዛንና ተለማሚዱዎ ኢዩ። ከም በዓል እስራኤልን ግብጺን ዝኣመሰላ ሃገራት’ውን፣ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣያ ዝሰኣኑ፣ ኣብ ክንድኦም ዘእዊ ዘይሎም ኤርትራውያን ኣሕዋት ብዙሕ ግፍዕታት ክፍጽማ ርኢና ኢና።

በዚ ኩነታት’ዚ ዘይተተንከፈ ኤርትራዊ እንተልዩ ኣዝዩ ውሑድ ኢዩ። ‘ዘይሰምዐ ኤርትራዊ ኣሎ’ ንምባል ግን ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ግፍዕታት፣ ስቅያትን ሞትን ኤርትራውያን፣ ኣብ እዝኒ ነብሲ-ወከፍ ኤርትራዊ በጺሑ ኢዩ። ብዙሓት ካብዞም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዘለና ኤርትራውያን፣ ነቲ ስቓይ ብኣካል ዝረኣይዎ፣ ብውሑዱ ድማ በቲ ንስቓይ፣ ሞትን ጭውያን ዘቃልዕ ሓደገኛ ጉዕዞ ሰጊሮም ኢዮም፣ ናይተን ሃገራት ዜግነት ክረኽቡ ዝኸኣሉ። ብዙሓት ካብኣቶም ድማ፣ መኻይዶም ኣብ መንገዲ ዝገደፉ፣ ኣሕዋቶም ክዕመጻ ብዓይኖም ዝረኣዩ፣ ወይ ንነብሶም ንስክላ ዘምለጡ ኢዮም።

እቲ ሓቂ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ፣ ግብረ-መልሲ ናይቶም እንተስ በቲ ሓደገኛ ጉዕዞ፣ ወይ ብኻልእ መንገዲ፣ ኣብዘን ናይ ምዕራብ ሃገራት እንርከብ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል? ብልክዕ ንምዝራብ፣ ኣብቲ ጉዳይ ዘለና ግብረ-መልሲ ‘ኣብ ሰለስተ ዝተመቕለ ኢዩ’ ንምባል ዝከኣል ይመስለኒ። ንሱ ድማ

 1. ሕማቕ እናተሰምዖ፣ ተበግሶ ከይወሰደ ወይ እንታይ ከም ዝግበር ስለ ዘይፈልጥ፣ ኣብ ገገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ፣ ወይ ፍታሕ ካብ ኣምላኽ/ ረቢ ክመጽእ ዝጽበ ወይ ዝጽልይ፣ እቲ ዝበዝሐ ክፋል
 2. ነቲ ሽግር እናፈለጦን እናሰምዖን፣ ኣእዛኑ ዓጽዩ፣ ሕልንኡ ሸይጡ፣ ጸግዒ ናይቲ ፈጣሪ ሽግር ዝኾነ ስርዓት ዝሓዘ፣ ኣብ ሬሳ ኣሕዋቱ ዝስዕስዕ፣ ኣብ ኣውያቶም ዝጭፍር ጉጅለ
 3. ቁጽሩ ውሕድ ዝበለ፣ ዝተፈላለየ ውዳቤታት ብምፍጣር  ወይ ብውልቂ፣ ድምጹ ዘስምዕ ክፋል

 

ብወገነይ፣ ከምቲ “እናሰምዐ ዘጽቀጠ፣ እናሰምዐ ቅበሮ” ዝብል ምስላ ኣቦዋት፣ ነቶም እናፈለጡ ኣብ ሬሳታት ኣሕዋቶም ዝጨፍሩ ዝብሎም የብለይን። ዝተፈላለየ ምስምሳት እናፈጠሩ ከዕግብዎ ዝፍትኑ’ኳ እንተኾኑ፣ ምስ ሕልንኦም ክበኣሱ ክነብሩ ኢዮም። እቶም በብመንገዶም፣ ብዘይተወደበ መንገዲ ድምጾም ዘስምዑ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ተቓወምቲ ውድባት ዘለዉ ኤርትራውያን ግን፣ ምስ ግዜ ዝኸይድ ኣወዳድባ ከማዕብሉ ግቡእ ኢዩ። እዞም ኣብ ስደት እንርከብ ኤርትራውያን ድማ ክልተ ነገር ኢና ክንገብር እንኽእል። ንሱ ድማ

 1. ነቲ ኣብ ከባቢና ዝርከብ መሓውራት ህግደፍ ምድቓቕ፣ ኣብ ከከባቢና ንዝርከቡ ኣባላት ባይቶ፣ ጉዳይ ሃገርናን ስቓይ ህዝብናን ኣብ ነናይ ሃገሮም ፓርላማ ከቕርብዎን ክዘራረብሉን ምሕጽንታ ምቕራብ። ንኤምባሲታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት፣ መዘክራት እናቅረብካ፣ ስቓይ ኣሕዋትና ኣብ ምቅላል ክተሓጋገዙ ምሕታት፣ ኣብ ዘድሊ’ውን ብሰላማዊ ሰልፊ ተቓውሞኻ ምግላጽ ኢዩ።
 2. ‘ንህግደፍ ክምክት ይኽእል’ዩ’ ኢልና ንእንኣምነሉ፣ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ንዝረአ ውዳቤታት፣ ብገንዘብን መኽርን ምሕጋዝ ኢዩ። ብሓጺሩ ነዘን ሕጂ ዘለዋ ወይ ብሕጂ ንዝፍጠራ ውድባት ምሕጋዝ ማለት ኢዩ።

ንኽልቲኡ ኣማሊእካ ምኻድ እቲ ዝበለጸ ኢዩ። ኣብ ውድባት ዝሰርሑ ኣሕዋት፣ ጸግዒ ነናይ ውድቦም ክወስዱን ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ክህልዎምን ቅቡል ኢዩ። እቲ ክብ ኢሉ፣ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ሰፊሩ ዘሎ ሓሳባት ግን፣ ንነብሲ ወከፍ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ደላይ ለውጢ ዝምልከትን፣ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ክሰርሓሉን ዘለዎ ኢዩ። ስርዓት ህግደፍ ዓንዲ ማእከል ናይ ጸገምና ስለዝኾነ።

ክልቲኡ ግን ሓደ ምስቲ ሓደ ተደጋጊፉን ተወሃሂዱን ዝኸይድ እምበር፣ ሓደ ናይቲ ካልእ መተካእታ ክኸውን ፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብ ውድባት ምጥርናፍ ንበይኑ፣ ናብቲ ዕላማ ዘብጽሕ መስርሕ እምበር፣ ንባዕሉ ዕላማ ኣይኮነን። እቲ ዕላማ፣ ዝኾነ ‘ይሰርሕ’ዩ’ ዝበልካዮ ውዳቤ ፈጢርካ፣ ንህግደፍ ብፖለቲካ ስዒርካ ምእላይ ኢዩ። ስለዚ እቶም ኣብ ውድባት ተጠርኒፎም ዘለዉ ኣሕዋት፣ ዘለዎም ፍልልያት ዓቂቦም፣ ፍርሕን ምጥርጣርን ኣወጊዶም፣ ነንውድቦም ብገንዘብ ይኹን ብኻልእ ኣብ ምሕጋዝ ከይተሓጽሩ፣ ነቲ ብዓንዳርእሱ’ውን ተዓጢቖሙሉ ዘለዉ ዕላማ ንምዕዋት፣ ምስ ኣባላት ናይ ካልኦት ውድባት፣ ኣብ ውድባት ዘይተሓቑፉ ውልቀ-ሰባት፣ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን፣ ኣብ ከከባቢኦም ሓያል ውዳቤ ክፈጥሩ ምርኣይ ድሮ ተጀሚሩን ይስርሓሉን ዘሎ ኢዩ።

እዚ ሕጂ ዘሎ ኣወዳድባ፣ ነቶም ኣብ ውዳቤ ክቑረኑ ዘይደልዩ፣ ነቲ ምፍንጫላት ጸሊኦም፣ ወይ ዕድል ስኢንና ብምባል ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ኣሕዋት ዝጥርንፍ ኣይኮነን። ብዙሓት’ውን ‘ክላ ዘይ ፋሕ ዝበሉ ኢዮም’ እናበሉ ከም መህደሚ ክጥቀሙሉ ይረኣዩ ኣለዉ። ካልኦት ድማ “ተጠርኒፍና’ዶ የለናን፣ ንምንታይ ካልእ ጉጅለ ወይ ጥርናፈ የድሊ” ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ኣሰራርሓ’ዚ ግን፣ ንጥርናፈ ዝያዳ ዘሐይል፣ ነቲ ዘሎ ፍርሕን ምጥርጣርን ንምእላይ ባይታን ምትእምማንን ዝፈጥር፣ ብዓቢኡ ድማ ነቲ ኣንጻር ህግደፍ እነካይዶ ቃልሲ ዘሐይል እምበር፣ ከምቲ ገለ ሰባት ከጸልምዎ ዝፍትኑ ንዘሎ ጥርናፈ ዝብትን ኣይኮነን።

ኣብዚ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ንኣብነት፣ ኣብቲ ዶክቶር ተወልደ ተስፋማርያም (ወዲ ቫካሮ) መጺኡሉ ዝነበረሉ እዋን፣ ኣብ ሎንደን፣ ካብ ኩሉ ዝተዋጽአት ሓንቲ ሽማግለ ቆይማ ምንባራ እዝክር። ብዛዕባ ዝሰርሓቶን ዝፈጸመቶን ዕማማት፣ ንዓኣን ንመረጽታን ይምልከት። እቲ ኣገባብ ግን፣ ኣብ ኩለን ከተማታት ዓዲ-እንግሊዝ ክተኣታቶን ክስርሓሉን ዘለዎ ኢዩ።

ነዚ ክብል ዘበገሰኒ ቀንዲ ምኽንያት፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኣሕዋት ኣውያቶም እናሰማዕና፣ ኣብቲ ኣብ ሎንደን ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤል ድምጽና ከነስምዕ ዘይምኽኣልና ብሓደ ወገን፣ ናብቲ ኣብ ቦሎኛ ዝነበረ ናይ ህግደፍ ፈንጠዝያ ተቃውሞና ንምግላጽ፣ ብዝተወደበ መንገዲ ወከልትና ክንሰድድ ዘይምኽኣልና ድማ በቲ ካልእ ኢዩ። (ብፍላይ ካብ ሎንደን ወጻኢ ዘለና ደለይቲ ለውጢ) ምስዚ ኣተሓሒዘ ክገልጾ ዝደሊ’ውን ኣሎ። ንሱ ድማ ካብ መራሕቲ ናይቶም ንነብሶም ከም መተካእታ ወሲዶም፣ ብስም መንእሰያት ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ክልተ ማሕበራት ዝወጸ (leak ዝገበረ) ሓበሬታ ኢዩ። እዚ ተንጀባሪሩ ኣብ ኣእዛንና ዝበጽሐ፣ ግን ከኣ ሓቅነት ዘለዎ ዝመስል “ንኣባላትና ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ክኸዱ ኣይነተባብዖምን ኢና። እቲ ናብኡ ንምኻድ ዘውጽእዎ ገንዘብ፣ ናዓና ክህቡና’ሞ ንሕና ድማ ኣብ ግብራዊ መዓላ ከነውዕሎ ኢና ንሓቶም” ዝብል ኢዩ።

ነዚ ክልተ ኣንፈት ዘለዎ ቃራና ዘረባ’ዚ፣ ነቲ ኣዎንታዊ መዳዩ ጥራይ መልሲ ክንህበሉ ግቡእ እመስለኒ። ንዓኣቶም “እንተድኣ ህዝቢ ዝዓግበሉ ጭቡጥ ስራሕ ሰሪሕኩም፣ ህዝቢ ባዕሉ ክሕግዘኩም ኢዩ። ንቤተ-ሰብ ወዲ ዓሊ ይኹን ንተጋዳላይ ደጀን ዓንደሕሸል ብህዝቢ ዝተወፈየ ገንዘብ ድማ ጭቡጥ ኣብነት ይኹንኩም። ኣባላትኩም፣ ኣብቲ ዝግበር ተቓውሞታትን ሰላማዊ ሰልፍታትን፣ ምስ ኩሉ ካልእ ደላይ ለውጢ ሓቢሮም፣ መሪሕ ኮይኖም እንተ-ተንቀሳቒሶም፣ ሰብ ክዓስሎምን ዝበዝሐ ሰዓቢ ክህልዎምን ኢዩ” እብሎም። ማዕረ-ማዕሪኡ ድማ እቲ ሓድሕድ እንሰምዖ ዘይውርዙይ፣ ኣእዛን ዝሕርሕር ናይ ቃላት ዳርባ ደው ክብል ይግባእ።

ቀጺለ፣ ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት፣ ንኹሎም ደለይቲ ለውጢ ዝጥርንፋ ኮሚቴታት  ቆይመን ክበሃል ብመራኸቢ ብዙሃን ዝሰማዕናዮ፣ ኣብዘን ካብ ሎንደን ወጻኢ ዘለዋ ዓበይቲ ከተማታት ዓዲ-እንግሊዝ’ውን፣ ብከተማ ደረጃ ዘወሃህዳና ጥርናፈ ክህልዋና ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ተበግሶ’ዚ ሓድሽን ቅድሚ ሕጂ ዘይተላዕለን ኣይኮነን። ዝተፈላለየ ዕንቅፋት ክጋጥሞ ጸኒሑ ኢዩ። ምስ ኩሉ ጎድናዊ ሳዕቤናቱ ድማ ደምበ ተቓውሞ ኣብ ምድኻም ተራ ነይሩዎ ኢዩ። ስለዚ ውዳቤናን ጥርናፈናን ኣሐዲስና ሓቢርና ብምስራሕ ንህዝብና ድምጺ ንኹኖ።

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፣ እዘን ብኸተማ ደረጃ ዝቖማ ሽማግለታት፣ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ዝጥርንፋ፣ ኩሉ ደላይ ለውጢ ብዝሰማማዓሉ ናይ ሓባር ሕጊ ዝምርሓ፣ (እቲ ዝቐውም ናይ ሓባር ሕጊ፣ ንውሽጣዊ ኣሰራርሓ ናይ ነብሲ-ነከፍ ውድብ፣ ማሕበር ወይ ምንቅስቓስ ዘይጻረር ኮይኑ)፣ ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ኣንጻር ህግደፍ ንዝካየድ ተቓውሞታት ዘወሃህዳ ክኾና ይግባእ። ምሁራትን ክኢላታትን እናመረጻ ምስ ፖሊስን ምምሕዳር ከተማን ይራኸባ። ምስ ኣብ ከባቢአን ዘለዉ ኣባላት ፓርላማ (MP) ፍሉይን ዝተወሃሃደን ጽሑፋት ብምድላው፣ ጉዳይ ሃገርናን ስቓይ ህዝብናን ኣብ ፓርላማ ንኽዝረበሉ ምሕጽንታታት የቕርባ። ዓቕምን ጽልዋን ዘለዎም ኤርትራውያን ሃሰስ ብምባል፣ ናብ ኤምባሲታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት መዘክራት ብምቕራብ፣ ሽግር ኤርትራውያን ኣብ ምቅላል ክተሓባበሩ ይጽውዓ። ብፍላይ ድማ ኣብተን ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝርከቡወን ሃገራት፣ ሽግር ምስ ተፈጥረ ዘይኮነስ፣ ኣቐዲምካ ምግባሩ ዝሓሸ ኢዩ።

ቅድሚ ሕጂ ዝተራእየ ጸገም’ውን ኣሎ። እቶም ናብ ሽማግለ ወይ ኮሚተታት ዝምረጹ ሰባት፣ ንሕጋውን ሓባራውን ኣሰራርሓ ዘኽብሩ፣ ኣብቲ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍታትን ካልእን ድማ፣ መሪሕ ተራ ዝጻወቱን ክጻወቱ ዝረኣናዮምን እምበር፣ ኣብቲ ዝግበር ተቓውሞታት ወሰን ተጸጊዖም ኮፍ ዝብሉ፣ ወይ ፈጾሞም ዘይርከቡ፣ ኣብ ኣኬባታት ግን ልዕሊ ሰብ መደረታት ዘስምዑ ከይኮኑ ክንጥንቀቕ ይግባእ። ከምኡ ምግባር ነቲ ስራሕ ሃሳዪ ጥራይ ዘይኮነ፣ ነቶም ብተወፋይነት ዝንቀሳቐሱ’ውን ዘጉድም ኢዩ።

ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ፣ እቶም ኣብ ገገዛና ንህግደፍ ክንራገም እንውዕል፣ ወጺእና ድምጽና ነስምዕ። እቶም ኣብ ናይ ተቓውሞ ጉጅለታት ኮንኩም በብወገንኩም ተቓውሞኹም ተስምዑ ዘለኹም፣ ዓቅምኹም ጠርንፉዎን ኣወሃህድዎን። ነንበይንኻ ምስራሕ ካብ ኣዎንታኡ፣ ዘምጽኦ ኣሉታዊ ሳዕቤን ይዓቢ። እቶም ኣብ ሒመታን ቤላ-ቤሎውን ተጸሚድኩም ዘለኹም ድማ፣ ናብ ጭብጥን ርትዕን ቅረቡ። ሕጋውን ሓባራውን ስራሕ፣ ዓንዲ ማእከል ናይ ኩሉ ኣሰራርሓና ይኹን። ኣብ ጉዳይ ገዛእ ሃገርና ጓናን መቕርብን ኣይንኹን።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)

ሕልፎት ቦሎኛ ባዕለይ ክሓፍረልኩም

Hilna_Albo

ሕልፎት ቦሎኛ ባዕለይ ክሓፍረልኩም

              ብ መስፍን ባህልቢ 

ተራእይኩምድዩዝላወይዕንደራ

ሬሳኣሕዋትኩምዶኣይኮነንእዚኩምራ

እንታይመምጽኢኹምንቦሎኛ

ክትሕተቱይግባእብሕጊብዳኛ

ሕልፎትዶተላኢኽኩምወራድመርዓ

ዶስቅዱስዮሃንስጥምቀትቆልዓ

ብትእዛዝእዩኰይኑእንዳህግደፍጓይላ

ይዋእክን እባ ብኣዋጅ ትዕልላ

ሕሊናኹም ዝሸጥኩም ብዓል መስከብ

ቦሎኛ እንተበሎም ኵድም ኣብዛ መርከብ

ግዳያት ላምፓዱዛ ከይለበሱ ሓመድ ኣዳም

ሬሳ ተጐዝጕዝኩም ትስዕስዑ ጭፍራ ነውራም

እዚ ፈርዖን ሓለቓተዃሉ

ኣዚዝኩም ቦሎኛክትድብሉ

ሬሳ ኣሕዋትኩም ሓሪምዎ ሓመድ ዓደቦ

ብዓል ሰንፈላል ተራእይኩም ሎጋው ስቦ

ዘይሓተትኩምግን “ስለምንታይ “

ኢሳያስዝበላስኵላእሺጐይታይ

ልሳንህዝቢዶ ኣይነበርኩምንኣብሳሕል

ከም ምእዙዝ ከልቢ ኣብ ዘእተወኩም ምጥሓል

እንታይደለሕፍረትእንታይደለጋዶ

ጀጋኑዶኣይነበርኩምንኣብማዓሚዶ

ስለ ኣያኹም ትብሉ ኣበስቀደስ

እንዳመንድዩእተተኽለእቲዳስ

ከመይ ኢሉ ክበርቀልኩም ናይ በይንኹም ጽሓይ

ኣብ ገዛ ኵልና እያ ዘላ እታ ዋይ ዋይ

ጠላሕ እንተዝብለኩም ናይ ወዲሰብ ክብሪ

ካብ ጓይላስ ምውዓልኩም ድኣ ቀብሪ

ዓዲ ክሓድጉልኩም ውሒጥዎም ቀላይ

ድቃስ ከሊእኩሞም ባዓል ሃላይ መላይ

ዕርፍቲ ሃብዎም ዕርፍቲ ዘልኣለም

ደድሕሪኦም ስዒብኩም  ኣይትንፈግዎም ሰላም

እዚ ኩሉ ፈኸራ ኣብ ትርኣሶም

ከለዉ ድዮም ምስሞቱ ኣቢሶም

ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ደስቑ ኰበሮ

ክሳብ ትመጸኩም ቲከት ዒራዒሮ

ቆልዑ ደለኹም ድዩ ድመስለኩም

ምጕናእኩም ኣኺሉ ክልተ ጨጕሪ ኣብቍልኩም

ንዉር ተግባራትኩም ካብ ዘይተሰቈረኩም

ቶባ ድሕሪ ደጊም ባዕለይ ክሓፍረልኩም

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

ተሳትፎ ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ ኣብ ቦሎኛ

Norway_Congress1

ተሳትፎ ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ ኣብ ቦሎኛ

ህግደፍ፡ ኣዝዩ ግፍዐኛ ጕጅለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ቀንዲ ጸገሙ ብዘይካይ ብዛዕባ ጕዳይ ሃገር ዝምልከቶ ሰብ የሎን ብምባል፡ ምሕደራ ሃገር ንበይኑ ክብሕት ምድላዩ እዩ። ንሱ ከይኣኽሎ፡ ነዚ ነገር’ዚ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይኮነ ብደረጃ ውልቀምልኪ የካይዶ። ስለዚ፡ ደለይቲ ለውጢ ነዚ ጋሕማጥ ጕጅለ’ዚ ካብ ገጽ ምድሪ ሓግሒግና ክንኣልዮ እንተዄንና ብቅኑዕ መትከል ክንምራሕን እዚ ዓመጸኛ ጕጅለ’ዚ ዝገብሮ ጌጋታት ክንደግምን የብልናን። ፍትሒ ክነምጽእ ንቃለስ ስለ ዘለና፡ ኩላትናተቓለስቲፍልልያትናሃብትናምዃኑኣሚንናብሓባርኣንጻርጭፍራ ህግደፍክንምክትይግብኣና።ፍልልያትናብምንጻርንብምክብባርንንናይጽባሕዲሞክራሲያዊትኤርትራውሕስነት’ዩ ካብዝብልመሰረታዊእምነትተበጊስናድማኣብሞንጎናፍቕርንሰላምንምትሕብባርንከነስፍንክንክእል ግድነት ይኸውን።ልዕሊ ዅሉ ድማ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ፡ ፍልልያቱ ዝበየገድስ በብዝጥዕሞ ኣገባብ  ክውደብን ኣንጻር ውልቀምልኪ ክቃለስን መሰል ከም ዘለዎ ክንፈልጥ የድሊ። ካብዚ መትከላት’ዚ ብምብጋስ’ዩ ድማ ምምስራት ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ ኣድላዪ ኮይኑ ዝተረኽበ።

ቅድሚ ሕጂ ኣብ መራኸቡ ብዙሓን ከም ዝተገልጸ፡ ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ ካብ ዝምስረት ድሮ ክልተ ዓመት ቀሪቡዎ ኣሎ። ርግጽ’ዩ ብመጠን’ቲ ንምነዮን ንብህጎን ኣድሚዑ ክንብል’ኳ እንተ ዘይደፈርና፡ ብዓቕሙ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጐናጸፈ ይትረፍ ንሕና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና፡ ህግደፍ ይኹን ደገፍቱ ዝምስክሩዎ ሓቂ ኮይኑ’ሎ። ናይ ዝኾነ ቃልሲ ሓይሊ ካብ ውሽጣዊ ኵነታት ስለ ዝብገስ ድማ እቲ ዝዓበየ ዓወት ጽላል፡ ሓድነት ኣባላቱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ኣቢሉን ተወሃሂዱን ክሰርሕ ምኽኣሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ባይታ’ውን ኣደልዲሉ ክረግጽ ምኽኣሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ናብራኻ ኣጣጢሕካ፡ ጥዑም እናበላዕካን ጥዑም እናሰተኻን፡ ቀዳምነት ንውልቃዊ ህይወትካ እናሃብካን ዝቕይደካ ድሲፕሊን ኣብ ዘይብሉን ክተካይዶ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ፡ እቲ ዘጋጥም ጸገማት ዝተዓጻጸፈ ይኸውን። ነዚ ካብ ውሽጣዊ ኵነታት ሃገር ርሒቕካ ኣብ ስደት ምህላው ክውሰኾ ከሎ ድማ እቲ ጕዳይ ዝያዳ ይተሓላለኽ። ስለዚ፡ ነዚ ዅሉ ኣወሃሂድካ ነቲ ቃልሲ ክትኣልን ክትመርሕን ምፍታን ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮነ ርዱእ ይመስል።

ጽላል ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ ድማ ካብ ህሉው ኵነታት ቃልሲ ተወሊዱ። ካብ ጌጋታቱ እናተማህረ ክምዕብልን፡ በብቝሩብ ክድልድልን ክትርንዕን ብምጅማር፡ ኣብዚ እዋን እዚ ድሮ ዓዅኹስ ኣንጻር ህግደፍ ኣድማዒ ዝኾነ ዕማማት ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ። እቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ፡ ኣብ ኵሉ ማሕበራዊ ህይወት ንዝርከቡ፡ ጸረ ህግደፍ ዝኾኑ ማሕበራት፡ ውድባትን ውልቀሰባትን ዝጥርንፍን ዘወሃህድን እዩ። ህግደፍ፡ ኣጻፍሩ ኣብ መላእ ዓለም ብምዝርጋሕ ህይወት ክዘርእ ትልኽ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ድማ እቲ ቃልሲ ብደረጃ ዓለም ክወሃሃድ ግድነት እዩ። እዚ ዕማም’ዚ ወላ’ኳ ኣብ ዕሸልነት እንተ’ሎ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ከም መርኣያ ናይዚ፡ ኣብ መወዳእታ 2012 ኣብ ጀነቫ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝተኻየደ ደርማስ ሰላማዊ ሰልፊን፡ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ቦሎኛ ዝተኻየደ ተቓውሞ ንናይ ህግደፍ ፌስቲቫል ቦሎኛን ክጥቀስ ይከኣል።

ካብዚ ነጥብ’ዚ ብምብጋስ፡ ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ፡ ኣብ ስታቫንገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ፡ ህግደፍ ደም ግዳያት ላምፔዱሳ ከይነቐጸ ኣብ ቦሎኛ ከካይዶ ንዝሓሰበ ፌስቲቫል ንምቅዋም ዝብገሱ ኣባላት ተዳሉ ኮሚቴ መዚዙ። ወላ’ኳ እቲ ግዜ ሓጺር እንተነበረ፡ ልዑል ድሌት ደለይቲ ለውጢ ስለ ዝነበረ፡ ንመግዝኢ ቲኬት 70 ሽሕ ክሮነር ክዋጻእ ከሎ፡ ኣብ ቦሎኛ ንኣባላት ዝኸውን መንቀሳቐሲ ድማ 13,000 ሽሕ ክሮነር (1460 ኤውሮ) ተዋጺኡ። እዚ ገንዘብ’ዚ ዝበዝሕ ካብኡ ብደረጃ ማሕበራት፡ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣስማቶም ብዝገለጹን ዘይገለጹን ኣባላት ዝተዋጽአ እዩ። ኣብ ቦሎኛ ካብ ኖርወይ ዝተሳተፉ ኣባላት ጽላል ብቝጽሮም ኣስታት 40 ምዃኖም ይፍለጥ። ብወገንና፡ እቲ ኣብ ቦሎኛ ኣንጻር ፌስቲቫል ህግደፍ ዝተኻየደ ተቓውሞ ሸቶኡ ከም ዝወቕዐን፡ ምንቅስቓስ ደለይቲ ፍትሒ ሓደ መድረኽ ብምስጋር ንህግደፍ ኣብ ናይ ምክልኻል መድረኽ ከም ዘእተዉዎን ተገንዚብና ኣለና። መርኣያ ናይዚ ድማ እቶም ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ዝተኸፍሎም፡ ምሉእ ዕጥቂ ናይ መበተኒ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሮም ፖሊስ ኢጣልያ ምእካል ስኢኖሞ፡ “ጠፋእኩየ! ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ስደዱየ!” ክሳብ ዝብል ከም ዝገበሩዎ ኣብቲ ውዕሎ ዝተሳተፉ ደለይቲ ለውጢ ዝምስክሩዎ ሓቂ እዩ። እዚ ጽፉፍ ውዳቤ ዝነበሮ ኣብነታዊ ስርሒት’ዚ፡ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክድገም ናይ ወትሩ ትጽቢትና እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ፡ ነቶም ነዚ ስርሒት’ዚ ዕዉት ኣብ ንክኸውን ብደረጃ ዝነብሩሉ ሃገር ይኹን ብደረጃ ኤውሮጳ ዝወደቡን ዝጸዓሩን ደለይቲ ለውጢ፡ ምስጋናና ወሰን ከም ዘይብሉ ክንሕብር ንፈቱ።

ቃልስና ክዕወት እዩ!

ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 13 votes)

Notice to all Eritreans living in Egypt

Egypt_Israel

We have received a report in recent days that eight Eritreans have escaped from the hands of traffickers in Cairo. These Eritrean men were approached in the city by Egyptian and Sudanese traffickers who disguised themselves as employers, promising to give them jobs in the outskirts of Cairo. However, their intention was to kidnap and ransom the men.

We strongly advise all Eritreans in Egypt to take extra care whilst going about their daily activities, and to be aware of this potential threat. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +12 (from 14 votes)

The regime of shame and degradation!!!

Isaias_ostrich

In our country we are forced to see the media of the regime and dance by the rhythm of the regime and clap for whatever our insane president uttered shamelessly for the shameful sentences.

Leadership of any country is measured not only by the people who vote by their legs as we clearly see the exodus in Eritrea but by the way its citizens are treated outside their territory and how their passport is perceived.

Please find hereunder some of main parameters that show how the international public tells how healthy a country are:

1-      The number of investors

2-      Number of banks

3-      Number of newspapers

4-      Number of TV channels

5-      Flights and flight connections

6-      Number of Hotels

7-      GDP

8-      Governance

9-      Power of currency

10-  The power of national passport

Etc. Etc.

 

There is no need to explain each of them as it is clear where and how we are.

I am glad Mr. Biniam has not mentioned anything about America and Weyane as culprits for the failed state of Eritrea.

Let me share with you an article from Dehai which is the mouse piece of HIDEF which is self explanatory:

Quote:

No visa required!! Africa’s most powerful passports

From: Biniam Tekle <biniamt_at_dehai.org_at_dehai.org>
Date: Sun, 6 Jul 2014 22:45:46 -0400

http://www.howwemadeitinafrica.com/no-visa-required-africas-most-powerful-passports/41186/
No visa required: Africa’s most powerful passports
BY JACO MARITZ <http://www.howwemadeitinafrica.com/author/jaco-maritz/> | 6
JULY 2014 AT 20:02

Seychelles is the African country whose citizens have the most freedom to
visit other countries around the globe, while Eritrean passport holders
have the hardest time travelling.

A new infographic, designed by Rosie Spinks for GOOD magazine, ranks
countries according to the number of places their passports can enter
either without a visa, or with a visa on arrival.

The research shows that passport holders from Seychelles can visit 126
countries without having to apply for a visa. Mauritius, South Africa and
Botswana are the African countries ranked in second, third and fourth
places respectively. Nigeria, Africa’s largest economy, features in joint
33rd position.

Globally, passports from Finland, Sweden and the United Kingdom are the
most powerful, allowing citizens easy access to 173 countries. Afghanistan
is the lowest ranked country.

Strict visa requirements between African countries have been blamed for
holding back economic growth. “Africa is one of the regions in the world
with the highest visa requirements. Visa restrictions imply missed economic
opportunities for intra-regional trade and for the local service economy
such as tourism, cross-country medical services or education”, said Mthuli
Ncube, chief economist and vice-president of the African Development Bank,
during a conference last year.

Note: The original infographic doesn’t include Liberia or Somalia, and both
the Democratic Republic of Congo and the Republic of the Congo are referred
to as “Congo”.

Africa’s most powerful passports

Rank Country Number of countries passport holders can access without a visa
or by receiving one upon arrival
1- Seychelles 126
2-  Mauritius 123
3 – South Africa 94
4-  Botswana 70
5 – Gambia 68
5 – Kenya 68
5 – Lesotho 68
5 – Namibia 68
9 – Malawi 67
10 – Swaziland 66
10 – Zambia 66
12-  Tanzania 65
13 – Sierra Leone 63
13 – Tunisia 63
13 – Uganda 63
16 – Ghana 61
17 – Zimbabwe 60
18 – Cape Verde 57
19 – Benin 55
19 – C�te d’ Ivoire 55
19 – Mauritania 55
19 – Senegal 55
23 – Burkina Faso 53
23 – Guinea 53
23 – Mali 53
23 – Niger 53
23 – Togo 53
28 -Morocco 51
29- S�o Tom� e Pr�ncipe 50
30 – Central African Republic 48
30 – Madagascar 48
30 – Mozambique 48
33 – Guinea-Bissau 47
33 – Nigeria 47
35 – Algeria 46
35 – Egypt 46
35 – Gabon 46
38 – Chad 45
39 – Cameroon 43
39 – Congo 43
39 – Rwanda 43
42 – Comoros 42
43 – Equatorial Guinea 41
43 – Burundi 41
43 – Ethiopia 41
46 – Angola 40
46 – Djibouti 40
48 – Congo 39
48 – Libya 39
48 – South Sudan 39
51 – Sudan 38
52 – Eritrea 36

 

Unquote:

If you google and see other sources you see the following facts that make the picture even grimmer.

 

Kenya has revoked the agreement with Eritrea because our regime was issuing our passport to Somalis, Oromo’s and many members of the Ethiopian opposition.

In addition to Kenya from the “No Visa Required 36 countries” Djibouti, Egypt, Iraq and Jordan require a visa at the moment.

This brings the “No Visa Required 36 countries” into 31.

Unfortunately, I expect the number will keep on shrinking as long as “The regime of shame and degradation” is in control of Eritrea!!!

By :  Habte K.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)

Italy: Human Traffickers ‘Stabbed 60 Migrants to Death’ in Latest Boat Tragedy

Boats_Immigrants
Italy: Human Traffickers ‘Stabbed 60 Migrants to Death’ in Latest Boat Tragedy
Italian police have arrested five human traffickers under allegations of stabbing 60 migrants to death and throwing their bodies into the sea off the coast of Lampedusa.
Gianluca Mezzofiore | ibtimes.co.uk | July 22, 2014
Asylum-seekers rescued by the Danish petrol tanker Torm Lotte between Libya and Malta and taken to Messina told investigators that the sinking fishing boat was carrying between 700 and 750 people, according to Italian media.
Only 569 people were rescued by the Danish freighter, while the others died drowning or were allegedly stabbed or beaten to death by the traffickers in the fishing boat’s hold and then hurled into the sea.
Due to its southern location, Lampedusa is a favourite target of migrant smugglers who usually set sail from Libya’s loosely patrolled coast.
To avoid coastguard patrols, human traffickers often allow overcrowded, rundown boats to run adrift miles from Lampedusa’s shores.The practice has caused many vessels, usually loaded with migrants fleeing wars or hardship in Syria, Eritrea and elsewhere, to flounder.
Earlier this month, dozens of would-be migrants died in the refrigerated hold of a fishing boat in an episode so horrific that Italian authorities compared it to a Nazi mass graveThe African migrants, who were stowed in the hold by human smugglers, are believed to have suffocated to death, crammed on top of each other.
The men were packed in so tightly that rescuers initially counted 30 victims but had to revise the death toll up to 45, after the vessel was towed to a Sicilian port for a closer inspection.
“They were stacked up, one on the other, like in an Auschwitz mass grave,” said Antonino Ciavola, the chief of the police rapid response team in Ragusa, Sicily. More than 600 migrants were on board the 20m long vessel that police said should have carried half that number.
Authorities said that more than 60,000 migrants have reached Italy since the beginning of the year and the number of arrivals is expected to exceed the yearly record of 62,000, set in 2011 during the Arab Spring uprisings, over the next few days.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

ISAIAS AFEWERKI: THE FOUNDING FATHER OF MODERN SLAVE ERITREA

isayas1_slave

ISAIAS AFEWERKI: THE FOUNDING FATHER OF MODERN SLAVE ERITREA

It is common knowledge that Dictator Isaias Afewerki Abraha is the founding father of the modern slave Eritrea state. The objective evidence for that assertion is overwhelming. He was the designer of the disastrous Ethio-Eritrea war which was cost thousands of young people lives, The main engineer of the slavery camp of SAWA, the CEO of the Eritrean youth exodus, the investor of Eritrean youngsters’ kidney trade in the world market, the leader of Human trafficking in the Horn of Africa, the commander in chief of the death of all the victims in the Mediterranean Sea, and above all he is the founder of all kind of human disaster and misery in Eritrea. His record of accomplishments as a dictator of the modern slave Eritrea is beyond belief.  He and his few comrades founded the most notorious communist party (PFDJ) and created a paralyzed society in the post-independence 23 years period.

PIA truly has been and still is modern slave Eritrea’s “indispensable dictator.” The essential man not only betraying our dreams but also in successfully destroying our unity and identity for the last 23 years.

The Eritrean people today are aware of how close the Eritrean identity  came to being put at  great risk as a result of the extraordinary betrayals witnessed during the 23 year brutal rule of Isaias Afewerki.The youth exodus is leading this poor country to hell and it is the real test for its existence.

PIA is critical in designing the collapse of the Eritrean state. With his great skills as a divider and with his extraordinary tactics of misleading, Eritrea today is on its way to a 21st century failed state. It is a record of failed leadership he will always be remembered as the worst dictator the world will ever witness. He is a disgrace to our society and to the country as a whole.

He is also the the essential man in leading the country at this juncture of its shameful history. He has proven to be corruptible. He is clearly the greatest failed leader and has been a secular figure before and after the liberation of this poor country.

Distrustful, and determined to hunt his fellow fighters by false accusations and lies, PIA is the rarest of men in disappearing and killing innocent people without mercy. His evil behavior combines self-obsession and disillusionment. His arrogance and ego-centric behavior leads him to become a 21st century monster. He has dedicated his entire life to fulfill his dream of power by building a strong, criminal communist party in the name of liberation.

He has been against the west democracy in order to undermine human liberty by burying all the legal system in the entire country. In the name of sovereignty, he has committed unimaginable crimes including the creation of the most notorious ERA’ERO PRISON. PIA and his PFDJ Party are known for their nasty crimes including torture, and killings by disappearing innocent Eritreans without due process.

In conclusion, PIA and his party (PFDJ) are responsible for all the crimes committed and man-made disasters during their entire rule. They bear responsibility for the Ethio-Eritrea war and the lives lost in the name of national security, the creation of the slavery camp of SAWA, the ERA’ERO prison, the Eritrean youth exodus, the modern human trafficking, all the deaths in the Sahara desert and the Mediterranean Sea, the recent Lampadusa tragedy, the sale of Eritreans to the Bedouins in the Sinai desert and the inhuman kidney trade, the mass  torture and and killings during the last 23 years, the political, social, and economic injustices in the entire society. PIA and his Party will be brought to face all the charges mentioned and unmentioned above and justice will prevail soon. We the people are determined to bring all the criminals and give them a chance a day in court. Justice will not remain silent forever.

NOTE: This is a response to the author of “ISAIAS AFEWERKI: The founding father of modern Eritrea,” in Tesfa News which is one of the mouthpiece of PFDJ media outlet. The author is out of touch of the Eritrean political situation. He chose to be the servant of PIA by trying to make an unfounded theatre in order to buy supporters to the dictator at the time Isaias is on his way to his grave. The author is ill-conceived to decorate PIA as visionary and inspirational leader despite all the crimes committed by him and his notorious communist party. The author is purposely trying to convince the silent majority of the Eritrean society by making an argument that PIA was a revolutionary hero and the guard of the new created Eritrean state. He is aware that PIA is losing support even among his die-hard supporters in the diaspora and he is clearly worried by the turn out of the 40th Bologna festival of PFDJ which was ended with shame and disgrace. The reality is the author still cannot read the Eritrean people mind. He is denying accepting that the Eritrean people are already divorced from PIA and his man-made popularity. He is still leaving in the era of “WEDI AFOM BRI NSU ANBESA ASHAKRU NEBRI…..OR  ISAIAS NEBIY syndrome.”

JUSTICE WILL PREVAIL!!

WOLDU TEKLE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 16 votes)

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳዋ ናይ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምረቓ ድሕሪ ምግባሩ፣ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ካብ ኣዘዝቲ በራጊድ ንላዕሊ ዝተሳተፉዎ ዕጹው ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ሳዋ ከምዘካየደ ምንጭታት ሓቢሮም።

Isaias_Af10

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳዋ ናይ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምረቓ ድሕሪ ምግባሩ፣ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ካብ ኣዘዝቲ በራጊድ ንላዕሊ ዝተሳተፉዎ ዕጹው ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ሳዋ ከምዘካየደ ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣብቲ ኣኼባ ኢሳይያስ ዘተኮረሎም ጉዳያት፣ ኩነታት ሰራዊትን ህሉው ኩነታትን ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ሓይልታት ምልክኻል ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ብዝሒ ምዅብላልን ብፍላይ ብወገን መንእሰያት ዘጋጥም ዘሎ ዕጥቅኻ ገዲፍካ ህድማን ሞራል ሰራዊት ካብ ምስባር ሓሊፉ፣ ተኽእሎ ምክልኻል ሃገር ኣብ ሓደጋ የእትዩ ከምዘሎ ብጋህዲ ተዛሪቡ።

ንሱ ኣብ መግለጺኡ፣ ቅድሚ ሕጂ ካብ 250- 360 ዓቕሚ ሰብ ዝነበራ ቦጦሎኒ ሓይሊ ሰባ ናብ 30-50 ወሪዱ ከምዘሎ ብኣብነት ብምጥቃስ፣ እዚ ኩነታት ‘ዚ ብሰንኪ ጉድለት ቁጽጽርን ሸለልትነትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምዝሰዓበ ኣገንዚቡ። “ካብ ሕጂ ንደሓር መንግስቲ፣ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ትመጣጣኒ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኣዛዚ ክፈልጥ ይግባእ” ክብል ‘ውን ኣጠንቂቑ።

“በዚ ዘሎ ኣካይዳ ንቕጽል እንተደኣ ኴንና፣ እዞም ሎሚ ዝመረቕናዮም ‘ውን ከምቶም ቅድሚኦም ዝመረቕናዮም፣ ሰራዊት ራሕሪሖም ናብ ጸላኢ ብምስላም ብረትና ከረክቡዎም እዮም።” ድሕሪ ምባል ከኣ፣ ካብ ሰራዊት ዘምለጡ ኣባላት ናብ ጸላኢ ናይ ዘስተለሙዎ ብረት ይኹን ኣብ ኣሃዱታቶም ዘሎ ዕጥቂ ጸብጻብ ብዝርዝር ከቕርቡ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ሓቢሮም።

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መደርኡ፣ እዚ ኣብ ሰራዊት ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብሓደ ለይት ዝተፈጥረ ኣይኮነን፣ ብዙሓት ካባኻትኩም ኣብ ውልቃዊ ናብራኹም ትግደሱ ስለዘለኹም ዝማዕበለ እዩ፣ ኢሉ ብምፍርራሕ ከኣ፣ ስግር ዶብ ብረት ዝሸጡ ኣዘዝቲ ከምዘለዉን ገለ ድሮ ኣብ ቀይዲ ከምዝርከቡን ኣተንቢሁ።

ኣብቲ ናይ ሕቶን ርእይቶን ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ካብ ሰራዊት ዝኾብለሉ ኣባላት ሰራዊት ነበር ካብ ኣገር ምስ ወጹ ካብተን ዝተሰደዱለን ሃገራት ናይ ጣዕሳ ፎርም ብምምላእ ናብ ሃገር ከም በጻሕቲ ይምለሱ ምህላዎም ኣብ ሞራል ሰራዊት ጉድኣት ካብ ምብጻሕ ሓሊፉ ኣተሓሳስባ ናይቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ መሊሱ ናብ ስደት ከቕንዕ ምኽንያት ይኸውን ምህላዉ እዩ ከኸውን ከሎ፣ ኢሳይያስ እዚኦም ሃገርን ሰራዊትን ርሕሪሖም ዝኸዱን እቲ ዘዕጠቕናዮም ብረት ድማ ንጸላኢ ዝረከቡ እዮም፣ ናብ ሃገር ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ በቲ ፈጸሙዎ ዓቢ ገበን ተሓተቲ እዮም። ስለዚ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰደሎም ይግባእ ኢሉ። ከምዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣ ቀይዲ ኣውዕሉዎም ብምባል ኣብ ርእሲ ‘ዚ መንግስቲ ነቶም ካብ ሰራዊት ሃዲሞም ዝኸዱ ኩሎም ዋጋ ብረት ምኽፋል ክጅምር ምዃኑ ‘ውን ኣፍሊጡ።

እቲ ንብዝሒ ስደት መንእሰያት ኤርትራ ኣሉታ ክህበሉ ዝጸንሐ ከሓዲ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ብኸምዚ ዝኣመሰለ እንጽርጽሮት ዝተሓወሶ ቃና ከማርርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክኸስስን ምጅማሩ፣ ተስፋ ቆሪጹ፣ ተጨኒቑ ምህላዉ ዘንጸባርቕ እዩ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +12 (from 22 votes)

Call for protest: Operation Occupy ”HGDFS Festival In Stockholm”

Seweden_opp

Svensk-eritreansk samarbetsorganisation                            

För demokratiutveckling

 

Call for protest

Operation Occupy ”HGDFS Festival In Stockholm”

 

The Swedish- Eritrean partnership for Democracy/ SESADU calls all concerned Eritreans to a huge rally protesting the” Festival” that elongates the Eritrean people’s suffering under the brtual regime. The PFDJs Festival that will be held from July 31st to 3rd August 2014 in the suburbs of Stockholm should be banned by all means.

 

Operation Occupy, HGDFs Festival aims to stop such festivals serving the dictatorship that oppresses our people at home and kill our young generation.

 

Come and join the protest on Saturday, 2rd August 2014.

 

Schedule & program of the Rally:

 

Date: Saturday, 2nd August 2014

Time: 11.00-20.00 Local time

Place: Eggebygård- Folkets Park – Järva fältet

Mellan Tensta och Akalla E18 turn left from Shell station.

Programmes

 1. Speeches
 2. Slogans
 3. Petitions

 

 

Welcome All,

 

SESADU 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 15 votes)

ስርዓት ህግደፍ ጳጳስት ኦርቶዶክስ ኣንጻር እቲ “ሓውካ ኣበይ ኣሎ” ዝብል ብጳጳስት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝወጸ ጽሑፍ፥ መግለጺ ከውጽኡ ጸቕጢ ይገብረሎም ኣሎ።

Asmera_Churches

ካብ ምንጪ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝለሓዀ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ፥ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ንዮፍታሄን፥ ጳጳሳትን ጸዊዖም፥ ኣንጻር እቲ ናይ ካቶሊኽ ጳጳሳት ዘውጽእዎ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ፥ ንኸውጽኡ  ጥብቕ ዝበለ መምርሒ ሂቦምዎም ኣለዉ።

ነዚ ንምትግባሩ ዝጓየዩ ድማ፥ ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን ቀሺ ሳሙኤል ጸጋይን እተባህሉ መጋበርያ ናይቲ ሃገርን ህዝብን ዘጽንት ዘሎ ስርዓት ከምኡ ድማ ብዘይምስትውዓል ነቲ ምስ ካቶሊክ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ከም መጋበርያ ዝጥቀሙሉ ሒደት ስምዒታውያን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት በሃልቲ፥ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ይገልጽ።

ጳጳስት ኦርቶዶክስ ቅድሚ ሕጂ በዚ ሃገርን ህዝብን ዘጽንት ዘሎ ሓደገኛ ስርዓት ተዓሻሽዮም፥ ንቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ፥  ንማእሰርቲ ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። እቲ ናይ ቀደም ቁስሊ ከይሓወየ፥ ሕጂ ድማ ደግሲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር እዚ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ፥ ምስ ዘውጽኡ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ብንጹር ምዕጣቖም እዩ ዘነጽር፣

ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ምስቲ ዘለዎም ኩሉ ጸገማት ኣገናዚብካ፥ ከምቲ ጳጳሳት ካቶሊክ ዝወሰድዎ መርገጽን ስጉምትን ክወስዱ ከም ዘይክእሉ ንኹሉ ርዱእ እዩ። ስቕታ ምምራጾም’ውን ከም ቅቡል ክውሰድ ዝከኣል እዩ። ካብኡ ሓሊፎም ግን፥ በዞም ሒደት ተበለጽቲ ብደም መንእሰያት ኤርትራ ዝሕተቱ ተደፋፊኦም፥ ኣንጻር ህዝቢ ንዘውጽእዎ ጽሑፍ ማዕረ እቶም ገበነኛታት ዘሕትቶም ምዃኑ ክርድእዎ ይግባእ።

ጸሓይ ንህግደፋውያንን ኮራኹሮምን ኣጋግዘ ትዓርቦም ምህላዋን፥ ንደለይቲ ፍትሒ ግን ኣጋ ወጋሕታ ብምዃኑ፥ ኩሉ እቶም ሎሚ ዘይወግሕ ዝመስሎም ተበለጽትን ዓመጽትን፥ ርእሶም ዝደፋኡሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ፥ ተስፋ ኤርትራውያን ርሑቕ ኣይኮነን።

ግዱሳት ኦርቶዶክሳውያን ካብ ኤርትራ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (14 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 21 votes)

ኣብ ጓይላ ዝተጸምደ ስርዓት

Adhanomf1

ኣብ ጓይላ ዝተጸምደ ስርዓት

 

ጓይይላ፤ሳዕሳዒት፡ ኣውሎ፤ዎየ ወዘተ ካብቲ ባህልታት ናይ ሓደ ሕበርተ-ሰብ ኢዩ። ከተዘውትሮን ክትዕቅቦን ግቡእ ኢዩ። ጓይላ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከም ኣብ ኣወደ-ኣመት፤ መርዓ ወዘተ ክትጥቀመሉ’ውን ባህርያዊ ኢዩ። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝረአ’ውን ኢዩ። እንተ ኮነ ግን ሓደ ስርዓት(መንግስቲ) ኰነ ኢሉ ከም ሓደ መመዝመዝን መደንቆርን ህዝቢ ክውሰድ ግን ኣብ ዓለም ልሙድ ኣይኮነን።

 

ቻይና ብግዜ ኣቦ መምበር ማኦ ሴቱ፡ ባህላዊ ሰውራ ተኻይዱ ይበሃል። እዚ ማለት ግን ብኹሉ ሸነኻቱ፡ ናይ ወጻኢ ባህሊ ኣወጊድካ፡ ናይ ቻይና ባህሊ ጥራይ ምምዕባል ኢዩ ነይሩ ይመስለኒ። ናይ ስርዓት ህግደፍ ጓይላ ግን እንታይ ንበሎ? ኤርትራዊ ባህሊ ንምዕቃብ ወይስ መሳርሒ? ኣነኳ ምስ’ዛ ዳሕረወይቲ ኢየ ዝሳማማዕ።

 

ኣቱም ሰባት፡ ሓቂ ክንዛረብ እንተ ኾይኑ፡ እዚ ስርዓት ነዛ ጓይላ  ስረሐ ኢሉ ካብ ሳሕል ኢዩ ጀሚሩዋ። ረይሳ ቀቢርካ ጓይላ ክትጻወት ኣብ ሙሉእ ሕብረተ-ሰብና ልሙድ ኣይኮነን። ነውሪ ኢዩ ድማ። ይዝከረኒ ኣብ ሳሕል፡ ኣብ ኵናት ዝተሰውኡ እንፈትዎም ብጾትና ቀቢርና፡ እቶም መራሕቲ ኣሃዱታት ነቲ ጓይላ ባዕሎም ይጅምርዎ’ሞ፡ ንሕና ድማ ፈቲና ከይፈተና፡ እታ ንእሽቶ ነጸላ(ክሹክ) ፈውሲ ቁርን መግነዚትናን እንጥቀመላ ተዓጢቕና፡ እሽም ንብል። እቲ ዝበሃል “ሰውራ ስለ ዝኾነ ሓዘን ኣየድልን” ኢዩ። ረይሳ ቀቢርካ ጓይላ ክትጻወት ግን ኣብ ዝኾነ ሕበረተ-ሰብ ቅቡል ኣይኮነን።

 

ሕጂ’ኸ? ናይ ሕጂ ገደደ። ስርዓት ህግደፍ ብመንግሰቲ ደረጃ፡ ወግሐ-ጸብሐ ጓይላ ስረሐይ ኢሉ ኢዩ ተታሒዝዎ። ኣብ ወጻኢ ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ጓይላ።እሞ ዓላማ ናይ’ዚ ሰፊሕ ዘመተ ጓይላ፡ ባህሊ ንምዕቃብ ድዩ ውስ ካሊእ? እታ እንሪኣ ጓይላ’ኳ ባህሊ ኤርትራ እተንጸባርቕ ኣይትመስልን። እመኑኒ፡ ይብለኩም ኣለኹ፡እቲ ዓላማ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ለውጢ(ፖለቲካ) ከየድህብ ተባሂሉ ዝተገብረ ቀንዲ መሳርሒ ኢዩ።

 

እቲ ዘገርም፡ መንእሰይ ደሓን ይሳዕስዕ። እቶም ክልተ ጸጉሪ ዘብቆሉ፡ ኣእጋሮም ኣብ ጉድጓድ ዝኣተወ ኣሮግቶት ሰብኡትን ኣንሽትን ወግሐ-ጸብሐ ጓይላ እንታይ ኣድለየ? ኣብ ሕብርተ-ሰብና፡ ሽማገለ ዝተባኣሰ ክዓርቕ፤ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ዘጋጥም ጸገማት ክዝቲ፤ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክርስቲያን ናብ ቤተ-ክርስቲያኑ፡ ኣስላማይ ናብ መስጊዱ ከይዱ ጸሎት ክገብር ኢዩ  እቲ ልምድና። ዘገርም ኢዩ፡ ኣቶ ኢሳያስ እውን ዓሊባቦ ተቐምቂሙ ምስቲ ሓፋሽ እናተዳፍአ፡ ክስዕስዕ ይሪኦ ኢየ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዘ፡ ፕሮፈሰር ተስፋጽዮን ዝነገረኒ ሓንቲ ዛንታ ክነግረኩም። ፕሮፈሰር ተስፋጽዮን ከም እትፈልጥዎ ናይ ሕግን ፖለቲካል ሳይንስን ምሁር ኢዩ። ይኹን’ምበር ዛንታ ክነግረካ ከሎ’ውን ግርም ኢዩ ። ስለዚ ሓደ ግዜ ከምዚ በለኒ። “ ኣብ 17 ክፈለ ዘመን ኣቢሉ፡ ራእሲ ዓንደ-ሃይማኖት ዝበሃሉ ካብ ሓማሰን ጀሚሩ ስጋብ ዓድዋ ይገዝኡ ነበሩ። ብትሕቲኦም ድማ ብላታ ሚኪኤል ዝበሃሉ (ትግረዋይ) ሓጋዚኦም ኮይኖም የገልግሉ ነበሩ። ሓደ ግዜ ራእሲ ዓንደ-ሃይማኖት ካበቲ ዝገዝእሉ ዝነበሩ ቦታ ከባቢ ናይ ሕጂ ዓድዋ ማለት’ዩ ንሓማሰን ከዱ። ኣብኡ ስለ ዝደንጐዩ ብላታ ሚኪኤል ንሓማሴን ድሃዮም ክፈልጡ መጹ’ሞ፡ ራእሲ ድማ ኣብ ሓደ ጓይላ ምስ ጐራዙት ኣገልድም ተዓጢቖም ይስዕስዑ ጸንሕዎም። ብላታ ሚኪኤል ከኣ ኣዝዮም ንዓቕዎም። ‘ራእሲ ድኣ እታ ስልጣኖም ዝቕበሎም ሲኢኖም’ምበር ዓቢዶም ኢዮም’ በልዎም።  ራእሲ ዓንደ ሃይማኖት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ከለው ብላታ ሚኪኤል ኣድቢዮም ጸኒሖም ተዋጊኦም ሰዓርዎም። እታ ራእስነት ድማ ወሰድዋ።” ምዃን እቲ ዓላማ ዝተፈላለየ ኢዩ። ራእሲ ዓንደ ሃይማኖት ናይ ጓላ ወልፊ ሒዝዎም ኢዩ። ኣቶ ኢሳያስ ግን ንፖለቲካዊ ዓላማ ኢዩ ዝጥቀመሉ። ሕጂ ድማ ንሕና ወይ ብድብያ ወይ ብዕልዋ ኣውሪድና ስልጣን ንህዝቢ ከነረክቦ ኣለና። እምበር ኣብ ጓይላን ዲስኮን ዝሓድር መራሒ ሪኢና ኣይንፈልጥን። ሚኒሰተራት ተባሂሎም ኣብ ፎቖዶ ጓይላ ክዋፈሩ፡ ካሊእ ስራሕዶ የብሎምን’ዮም?

 

ናይ ለብዘበን ንግደት ቦሎኛ፡ ሚኒሰተራትን ዓበይቲ ሰበስልጣንን ኢዮም ተኻፊሎምዎ። ስለምንታይ ንሕና ንቃወሞ? ስለምንታይ’ከ ንሳቶም ዝኽሪ ቦሎኛ ደልዮምዎ? ዝብሉ ሕቶታት ኣገደስቲ ይመስለኒ። ንሕና እንቃወሞ፡ ትማሊ ብሰንኪ እቲ ስርዓት 360 ዝኾኑ ዕሸል መንእሰያትና ዝተቐዘፍሉ ግዜን ቦታን ብምዃኑ። እቲ ስርዓት ግን ሞት ናይ ዞም ኣማኢት ከይገደሶ፡ ነቶም ካብ ሞት ምድረ-በዳን ባሕርን ዝተረፉ እናሰዓብካ ንምምዝማዝ ኢዩ። እቲ ንዓለም ዘሰምበደ ቅዝፈት ናይዞም ዕሸላት ምስ ተሰምዐ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢየ ነይረ። እቲ ሓዘን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኢዩ ተጀሚሩ። ናይ ኩለን  ሃገራት ኣፍሪቃ ባንደራታት ኣብ ፍርቂ ክስቀል ተገይሩ። ኢትዮጵያ ን24 ሰዓት ናይ ሓዘን ኣዋጅ ኣዊጃ። ኣብ መሬታ ጥራይ ዘይኮነስ እንታላይ ኣብ ኩለን ኢምባሲታታ ባንደራ ኣብ ፍርቂ ከም ዝስቀል ወሲና። ስርዓት ኣስመራ ግን ኣብ ክንዲ ሓዘን፡ ዳነከራን ጓይላን የካይድ ነይሩ።

ንግደት ቦሎኛ ሳላ ጀጋኑ ደለይቲ ፍትሒ ተቓወምትና ፈሺሉ ኢዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝተታለሉ ክረክብ ዝሓሰቦ፡ ካብ 2000 ዘይበዝሕ ዝተታለለ ሰብ ኢዩ ነይሩ። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብትኽክል ክንመዝኖ እንደሕር ኮና፡ ማለት ነቲ ድኽመት ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ገዲፈና፡ ከም ፖለቲካ መሳርያኡ ነቲ ናይ ተቓወምቲ ወብሳይታት(ኢነተርነት መርበባት) ተዓጢቑ፡  ነቲ ስርዓት ኣዳኺምዎ ኢዩ ክበሃል ይከኣል። ምስጋና ይብጻሓዮም ንኹሎም ናይ ተቓወምቲ ወብሳይታትና፡ ኣሰና፤ ዓወተ፤ ኣስማሪኖ፤ ቶጎሩባ  ወዘተ ኩሉኹም ብኣኻትኩም ኩሩዓት ኢና። እተበርክትዎ ዘለኹም ቃልሲ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብወርቂ ተጻሒፉ ክነብር ኢዩ። እወ፡ ከም በዓል መስከረም ተቓወምቲ መሰል፡ ብተግባር ግን መሳርሒ ስርዓት ህግደፍ ዝገበርዎ ዘለው ኣንጻር ጀጋኑ ተቓለስትና ነንብቦ ኣለና። ብጻይ ኣማኑኤል ኢያሱ  ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኩላትና ፍርቂ ናቱ እን ነበርክት፡ ስርዓት ህግደፍ ስጋብ ሎሚ ኣይምሃለወን። ኣማኑኤል ኣጆኻ ኣብ ጐድንኻ ኣሎና። ቅድሚ ሕጂ’ውን ደጋጊመ ከም ዝገለጽኩዎ፡ መስከረም ነት ካልኣይ ገጽ ሸዓብያይትን አለናልክን ምዃና ኩሉ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ።

ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ፡ ስርዓት ህግደፍ ውዒሉ-ሓዲሩ ምውዳቑ ኣይተርፎን። መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ እንተኮይኑ ድማ በቲ መንእሰይ ወለዶ ኢዩ። መንእሰያትና ኣብ ዘለው-ሊዮም ክወደቡን ክጥርነፉን ኣለዎም።

 

ኣድሓኖም ፍትዊ

18-07-2014

 

 

Comment: a.fitiwi1993@kpnmail.nl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 7 votes)

Eritrean diaspora to be forced to pay their 2% duties online

Isaias_money_1

According to our knowledgeable sources from inside and out-side Eritrea, the regime has set new plan to put all its embassies throughout the world in one integrated system so that all embassies can have secure, real-time and direct online connection with the central office of the Ministry of Foreign Affairs and with each other, and all the Eritrean diaspora will be ordered soon to pay their 2% duties online. Although, the regime is in hurry to implement his plan, personnel related set-backs have been delaying the process.

Since the process has taken more time than scheduled, recently issued an order to Eritrean embassies in western countries, and in countries who have already risen their concerns over collection of  “diaspora tax”, to inform those tax payers to pay in Asmara, whenever they go back to Eritrea or pay through their relatives in Eritrea. Strict orders has been passed not to attract any unnecessary attention on 2% taxation as the issue has become talking point among diplomats and financial security authorities in different countries.

The dictator is introducing this plan as a last resort to guarantee the sustainability of its extraction of money from Eritrean diaspora in the light of the increasing pressure over its legitimacy from western countries and their allies in the middle East, like Kwait and Dubai, who are convinced by the latest effective campaign of Eritrean justice seekers throughout the world. The regime has earmarked about $1 million budget to implement this program. One Eritrean American IT expert from the United States has been periodically visiting Asmara to train the required personnel and set the necessary facilities for this integrated system.

According to our sources, already some computers and other equipment have been bought abroad and sent to Eritrea. Moreover, our multiple sources have confirmed that the plan is directly handled by the Office of the President.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 15 votes)

‘ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧’ – ብዶ/ር ምስግና ገ/መድህን

Dr_Misgina

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧ ክበሃል ከሎ መልኽዕ ናይ ሃይማኖትናን ባህልናን እምነትናን እዩ። ሓደ እዋን ሓሙሽተ ኣጸቢቆም ዝፋተዉ መንእሰያት ከም ኣጋጣሚ እቶም ሰለስተ ተዋህዶ ክኾኑ እንከለዉ፣ እቶም ክልተ ከኣ ካቶሊክ ኮይኖም ሳላ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ናይ ሻዕብያ ኣብቲ ሃይማኖት ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብሎም ዕርክነቶም ግን ካብ ንእስነቶም ዚጀመርዎ ስለ ዝኾነ ካብ ልቢ ዚፋተዉ ኣዕሩኽ እዮም ኔሮም። ሓደ ምሸት ግና እቶም ክልተ ኣዕሩኽ ተባኢሶም ክተሃራረሙ ምስ ጀመሩ እቲ ሳልሳዮም ከም ኣጋጣሚ ካቶሊክ ስለ ዝነበረ እቶም ክልተ ዚተባእሱ ኣዕሩኽ ከኣ ካቶሊክን ተዋህዶን ስለ ዚነበሩ እቲ ዓራቓይ ንኽልቲኦም ግኑጽ ስለ ዘበሎም ሰለስቲኦም ተታሓሒዞም ስለ ዝወደቁ፣ እቲ ዚወደቀ ተዋህዶ ኣቱም ህዝቢ ካቶሊክ ተዛርዮም እናቀጥቐጡኒ መጺኡኩም ኣዛርዩኒ እናበለ ኣእወየ።

ኣብዚ ቀራባ ኩቡራት መራሕቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ጥራይ ተገዲሶም ኣይኮነን። ወይ ከኣ ቫቲካን ቤተ-ክርስትያን ከመስግኑ ኢሎም ጥራይ ኣይኮኑን። ህዝቢ ኤርትራ ውን ክሕጎሶሎም ኢሎም ኣይኮኑን ከምኡ ከግብሮም ዚኸኣሉ። ንድኻታት ስደተኛታት ዘኽታማትን ብጠቅላላ ነቲ ከፊእዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጸገሙ ከገላግልዎ መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ስለ ዚኾነ ጥራይ እዩ። እዞም ኩቡራት መራሕቲ ሃይማኖት ሻዕብያ ዓቕሎም ምስ ጸበቦም ተዋህዶ ዙረይልና፣ ኣባላትና ርድኡና ክጭድሩ እንከለዉ ሎሚ እቲ ቀደም ዚዘርየሎም ዚነበረ ህዝቢ ከሲሩ ሚዛኑ ጎዲሉ መርከቦም ዚጠሓሉ  ስለ ዚኾኑ ሎሚ ምስቶም ባህልናን ቋንቋናን ዘይፈልጥኦ በዓል ሶፍያ ተስፋማርያም ተሪፎም ኣብ ኣሜርካን ኤውሮጳን ኣውስትራልያን እናዞራ ነቶም ውድባት ህግደፍ ኣብ ስደት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ተቐሚጦም ገለ ፍልጠት ናይ ምዕቡላት ሃገራት ዘይቀሰሙ ምሉእ ህይወቶም ምስ ጸለምቲ ኣሜርካውያን ተሰሪዖም ብሓገዝ መንግስቲ ዚነብሩ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ ወርሒ ክስዕስዑን ከሪሞም፣ ንኣሜሪካ ተመሊሶም ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ን3 ወርሒ ኣብ ኤርትራ እንታይ ትገብሩ ኔርኩም ምስ ተባህሉ ዘተርጉም ሰብ ጸውዑለይ ዚብሉ ካብ ባህልን ልምድን ዘየለዉ ሎሚ ብድፍረት ንበዓል ዶ/ር በረኸትን ሃይለ መንቆሬስዮን ንበዓል ኤልሳ ጩሩም ከናሽውዎም እንከለዉ ሕጂ ከኣ ብድፍረት ነዞም ቁዱሳን መራሕቲ ሃይማኖት ከናሽውዎም ንሰምዕ ኢና።

እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ነዚ ርጉም መንግስትን ንህዝቢ ኤርትራን መንፈሳዊ ምኽርን ክህቡና እንከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዚኣስሮምን ከም ዚርሽኖምን ይፈልጡ እንተኾኑ እዞም ኩቡራት ኣቡናት ግን ብዘይካ ሓንቲ ጀለብያ ክዳንን፣ ሳንደል ሳእኒን ዚነብሩላ ሓንቲ ክፍልን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዚምክሑሉ ሃብትን ንብረትን የብሎምን። ነታ ናይ ሞት ጽዋእ ከኣ ካብ በዓል ጳውሎስን ጴጥሮስን እስጢፋኖስን ስለ ዘይበልጹ ንሞት ኣይፈርሁዋን እዮም። እቲ ዝዓበየ ተስፋ ዘለዎም ከኣ ራእይ12 ንብዓቶም ብኣምላኾም ኪድረዝ ስለ ዝኣምኑ ጥራይ ኢዩ።

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዚብል መልእኽቲ ብቀዳምነት ዚትንክፈና ነቶም ናይ ተዋህዶን ካቶሊክን ኣስላምን ከንሻን ካልኦት ወንጌላውያን ኣብያተ ቤተ-ክርስትያን ብፔንተኮስታል ምንቅስቃስ ዚተዓብለላ ብፍላይ ከኣ ኣብ ስደት ብብዝሒ ዚንቀሳቀሱ ካብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ወጺኦም ኣብ ጎደናታትን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንን ኣፍሪቃ ዩንዮንን ስቅያት ህዝበን ክነግራ እንተዚኽእላ ኣብ ኤርትራ ዓቢ ለውጢ ምረኣና ኔርና። ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይንና ግና ኣብ ስደት ዘለዋ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ኣብ ባህሊ ኤውሮጳውያንን ባህሊ ኣዕራብን ኣትየን ኣብ መንጎኦን ዘሎ ፍልልይን ባእስን ንክትዛረቦ ዜሕፍር ንርእሰይ ይጥዓመን እምበር ንስደተኛታትን እሱራትን ዘኽታማትን ዚዝክራ ኣዝየን ውሕዳት እየን።

 1. ናይ ኤርትራውያን ናይ ጴንተኮስታል ምንቅስቃስ ኣብ ስደት

ፔንተኮስታል ዚጀመረ ቅድሚ 100 ዓመት ብውሑዳት ጸለምቲ ኣሜርካውያን ኣብ “Asuza Street” ኣብ ካሊፎርንያ ክኸውን እንከሎ ጸለምቲ ኣሜርካውያን ን400 ዓመት እቲ ናይ ኣፍሪቃ ጽቡቅን ሕማቕን ባህሊ ረሲዖም ኣብ ባርነት ዘመን ስለ ዚነበሩ እቲ ዚፈልጥዎ መዝሙርን ሳዕሲዕትን ብቋንቋ ምዝራብን ንሕሙማት ምጽላይን እዮም ዘተኩሩ። ብድሕሪኦም ዚመጹ ጸዓዱ “Assembly of God of Canada / U.S” ግና ወላ’ውን እቶም ፔንተኮስታል ዘይኮኑ ንዓና ዚመሃሩና ናይ “Baptist presbyterian, Lutheran” ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ኩሎም ንካህናቶም ኣብ “Theology college” ክምህርዎም ከለዉ ነቲ ዚኾነ ባህሊ ኤርትራ ግና ከም ሓጢኣት ስለ ዚወሰድዎ ብምልኦም ንባህልና ብምድኻም ዓቢ ተራ ዚተጻወቱ ደሓር ግና ጌግኦም ኣሚኖም ብዛዕባ ባህልናን ሃይማኖትን ብዙሕ መጽሓፍቲ ዚጸሓፉ ክኸኑ እንከለዉ  እቶም ናይ ወንጌላውያን ብፍላይ ግና እቶም ብሬማ ዚብል ስም ሒዞም ኣብ ኤርትራ ዚበቆሉ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣትዮም ክመሃሩ ዘይደለዩ ካብቲ ምሉእ ወንጌል ዚበሃል ናይ ፔንተኮስታል ተፈልዮም ንሻዕብያ ዓቅሎም ክሳብ ዚጸቦም ዚገበሩ፣ ሻዕብያ ከኣ እቲ ናይ ሃይማኖት ስለ ዘይፈልጥ ነቶም ጥዑያትን ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ኣሰረ እዞም መንእሰያት ግና ደቂ ዕስራ ዓመት ዘይኮኑ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ሎሚ ኣብ ምሉእ ኣሜርካን ኤውሮጳን ኣፍሪቃን እናተዘዋወሩ እቲ ካብ TV Evangelist ካብ በዓል በንሂን ናይጀራዊ ጀሽዋ ዝተማህርዎ ንሕና ኤች ኣይቪ ኮነ ካልእ ሕማም ዚሓዞ ንፍውስ ኢና እናበሉ ነቶም እተጸለየሎም ተፈዊስኩም ኢኹም ፈውሲ ኣይትውስዱ ዚበልዎም ኤርትራውያን ብፈውሲ ንብዙሓት ንነዊሕ ዓመታት ክነብሩ ዚግብኦም ኣብ ቀረባ እካ ሓንቲ ቤተ ሰብ አይድስ ሒዝዋ ሓዊኺ ስለ ዚበልዋ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ህይወታ ሓሊፋ። ኣብ ሃገርና እንተዝኸውን ምኸሰስናዮም ኔርና።

እቲ ካልእ ዘሕዝን ከም ምብዝሖም እቶም ብሰንኮም ዚተኣስረ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣብ ስደት ክጣበቀሎም ይግብኦም ኔሩ። እቲ ጸገም ግን ነቲ ህዝቢ መንፈሳውያን ኣብ ፖለቲካ  ክኣትዉ የብሎምን ስለ ዚበልዎም፣ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ኤርትራ ኣይከታተሉን እዮም። እቲ ካልእ መንእሰያትና ባህሎም ፈጺሞም ረሲዖም መንፈሳውያን ጥራይ ኢኹም ስለ ዚብልዎም ካብ ህዝቦም ነጺሎሞም እዮም።

ኣብ ኤርትራ ኣብ ንምሉእ ዓለም ዘደነቀ እቲ ኣገባብ መርዓናን ሓዘናን እዩ። ኤርትራውያን ወለድና ንኣማኢት ዓመታት፣ ነቲ መርዓናን ሓዘናን ዘጸበቅዎ እቶም ማሰኛታት ብመልቀስ ክእለቶም ዝተደነቁን ነቲ ወለድን ኣዝማድን ኣኮታትን ሓወቦታትን ኣሞታትን ጐሬቤትን ናይ ዓዲ ሽማግሌታትን ኮይኖም ነቲ ውራይ ምስ ኣዳለዉ ነቲ ብኽእለቶም ተወዳዳሪ ዘይብሎም ብንኣብነትና ዘረከብናዮም በዓል ኣቦና ተመለስ ቀለተ ካብ መንበሮም ተንሲኦም ክብሪ ኤርትራ ሃገርናን ጽባቀ ዓድናን መንፍዓት ወለድናን ስጋብ 20 ወለዶ ክነግሩና እንከለዉ ንኣና ክብረትና ዚነበሩ ማሰኛታት እዮም። ንዝተባእሱ ደቂ ዓድና በቲ ደወል ዝጥምዕ ድምጾም ክዓርቅዎም እንከለዉ ንዝሓዘኑ ውን ንሳቶም እዮም ዘጸናንዑ። ነቲ ውራይን ነቲ ደስታን ዘጸብቃ ከኣ እተን ወሓለታት ኣዴታትና እንጀርኤን ሰንኪተን ዝግኒ ጸብሔን ኣዳልየን ንእኡ መሰነይታ ስውአን ኣዳልየን ኣጋይሸን ይቅበላ። ኣብ ስደት ዘለዉ መንእሰያት ሰበኽቲ ግና ማሰን መልቀስን ሓጢኣት እዩ። ብፍላይ ጓይልኦምን ሳዕስዒቶምን ሓጢኣት ስለ ዚኾነ። ኣብቲ መርዓን ሳዕስዒትን ናይ ኤርትራውያን ከይትሕወሱ እንተድኣ ተሓዊስኩም ከብ ማሕበርና ክትስጎጉ ኢኹም ይብልዎም። ኣብ ክንዲ ናይ ኤርትራውያን ጓይላ ንሕና ካብኡ ዚበለጸ ጓይላን ሳዕሲዕትን ከነርእየኩም ኢና፣ ብማለት ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ታሪኽ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ መርዕኦም ዚግበር ጓይላን ሳዕሲዕትን ኣብ ታሪኽና ኣዝዩ ዘሕዝን ሕማቅ ባህሊ ብዘይ መጽናዕቲ ዚተገበረ ብኹሉ ክኹነን ዚግበኦ እዩ።እቲ ብዓለማውያን ዝግበር ውራይ ውን ቤተ ሰብን ወለድን ዘይሕወስዎ ጠገለ ዘይብሉ ጓይላን ሳዕሲዕትን ብዝሒ መስተን ዝዝውተር ናይ ወለድና ሃብታም ባህሊ ዘየንጸባርቕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ባህልና ይቅህም ኣሎ።

በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ዚተማህሩ ኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዚርከቡ ኣመንቲ ፔንተኮስታል ቤተሰብኩም በዚ ንዓለም ዚቐዝፍ ዘሎ ሕማም ኤይድስን ካንሰርን መራሕትኹም ተፈዊሶም ኢዮም ፈውሲ ኣየድልዮምን  ክብልዎም እንከለዉ ካብቶም ሓሰውቲ መምሃራን ፈሊኹም ዚግባእ ምኽርን ሕክምናን ግበርሎም። ኣብ ዓለምና በዚ ሕማም እዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ዚፍወሱ ክህልዉ ግድነት እዩ። እቲ ኣገባብ ግና ከምዚ ኣብ ከባቢና እንርእዮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንሓደ ሰዓት ከም ሕማም ባርያ ከም ዚወደቁ ጌርካ ሓዊኻ ገዛኻ ኪድ ክትብል እንከሎኻ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ክትበሃል ኢኻ።

ኣብ ሱዳን ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ሓደ ኤርትራዊ ነብይ ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣብ 2010 ካብ ዝፋኑ ኪወርድ እዩ ኢሉ ምስ ኣወጀ፣ ኢሰያስ ኣይወረደን እቲ ነብይ ግና ካብ ስልጣኑ ከይወረደ ገና ኣብቲ ማሕበሩ ይሰብኽ ኣሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ግና ሓሳዊ ነብይ ተባሂሉ፣ ብዳርባ እምኒ ምተቀትለ ኔሩ። ህዝብና ግና ሳላ ሻዕብያ ሞራሉ ስለ ዝተናወጸ ኣብቲ ማሕበሩ ጌጋ ትምህርቲ ክስበኽ እንከሎ ክእርም ዓቅሚ ይውሕዶ። ኩነታት ኤርትራ ክልወጥ እዩ ኩላትና ከኣ ንሃገርና ክንምለስ ንኸውን፣ ቅድሚ ምምላስና ግና ታሪኽና ቀይርና ናይ ምምላስ መደባት ክንሕንጽጽ ይግብኣና።ኣብ ክርስትና እምነት ሓቂ ኩሉ እተጠቅለለ ኣብዘን ክልተ ሓሳባት ኢዩ፤

1. ንእግዚኣብሄር ኣምላኽኻ ብምሉእ ልብካ ኣፍቅር

2. ንጐረቤትካ ከኣ ከም ብጻይካ ኣፍቕር። እዚ እንተድኣ ምሂርና ነቲ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዚብል መንፈሳዊ ትምህርቲ ከነተግብሮ ኢና።

ኣብ ስደት ዚነብሩ ኣስላምን ክርስትያንን ህዝብና ከም ቀደሙ የለን።

ኣብ ኣፍሪቃ እታ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ዘይብላ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ከም ሓደ ስድራቤት ተኸባቢሮም ዚነብሩላ ሃገር ኤርትራ እያ ተበልና ምግናን ኣይኮነን። ኣነ ዚዓበኹሉ ኣከባቢ ብብዝሒ ኣስላም ዚበዝሑሉ ካብ ዓዲ ቀይሕ ውጽእ ኢልካ ሕጽይቶ “ዛላ” ዚተባህለ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዚነበረና እቶም ኣብኡ ዚነበሩ ሓወቦይ – ዓርከቦይ ዓሊ ኢብራሂም ኢልና ኢና እንጽውዖም። ብርግጽ ከም ስድራቤት ጌርና ስለ እንርእዮም እቲ ሽዑ ዚነበረ ሕውነትን ፍቕርን ስጋብ ሕጂ ይቅጽል ኣሎ። መንግስቲ ሃይለስላሴ ነቶም ኣስላም ኣሕዋትና ገዛውቶም ኣቃጺሉ፣ ኣንስቶም ደፊሩ ካብ ሃገረ-ሰብ ሃዲሞም ከተማ ምስ ኣተዉ፣ እተን ጐረባብትና ክርስትያናት ኣዴታት ነተን ካብ ዓሌት ሰለሙንታ ዝመጻ ኣስላም ኣሕዋትና ካብ ዘይብለን ጀለብያ ክዳን ኣስፍየን ማዕተብ ክርስትያን ሂበን ብከረን ጌረን ንሱዳን ከም ዚኣተዋ ንዝክሮ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ንዓዲ ዓረብ ሰጊረን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ተቀሚጠን፣ ገጸን ተሸፊነን እታ ናይ እግዚኣብሄር ሰላምታ ክኸልኣና እንከለዋ እዚ ናይ ኣዕራብ ባህሊ እዩ። ከምኡ እንተዝኸውን ኔሩ እቲ ንሓደ ሽሕ ዓመት ኣብ ሃገርና ዚነበረ ናይ ኣሕዋትና ኣለባብሳ ጌጋ ከም ዝኾነ፣ እቲ ቁኑዕ ከኣ ናይ ኣዕራብ ኣለባብሳ ጥራይ ክንብል ኢና። እዚ ናይ ኣዕራብ ሓድሽ ባህሊ፣ ነቲ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስኒትን ሕብረትን ክፈርስ ይኽእል እዩ። ሰላም ንመተዓብይትኻ ምኽልካል ባህልና ኣይኾነን ዓቢ ሓውና ኣሕመድ ናስር ንመጀመርያ ዚረኸብኵዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኣብዚ ንሕናን African Union ናይ Reconaliation ሰሚናራት ከዳሉ ስለ ዝረኣየኒ፣ ሓደ እዋን ኣብቲ መዕጸዊ ዓመታዊ ኣኼባኦም ክዛረብ ዓዲሙኒ። እቲ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ናይ ህዝብና ሃብታም ባህሊ ብፍላይ ከኣ ናይ መበቆልና ዓዲ ምስ ተዛረብኩ ንበይንና ኮፍ ኢልና ሻሂ ክንሰቲ ከሎና፣ ካብ ኣዒንቲ ኣሕምድ ናስር ንብዓት ዘረር ክብል ምስ ረኣኹ እንታይ ኮይንካ ኣሕመድ፧ በልኩዎ። ናይ ቀደም ኣዕሩኽተይን ማይ ዑናቡርን ናፊቀ፣ ኣብዛ ዕድመይ ንዓደይ ዝርእያ ኮይኑ ስለ ዘይስመዓኒ ተደፋኒቀ እየ በለኒ። ናይ ኣሕመድ ሞት ዚሰማዕክሉ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝነበርኩ፣ እቲ ዘረብኡን ንዓይ ዝነበሮ ናፍቆት ከይወድኤ ኣብ ስደት ምማቱ ኣብክዩኒ። ምስ ኣሕመድ ኣብ ዚተራኸብናሉ ግዜያት ኣብቲ ውዱቡ ክኣቱ ሓንቲ ደቂቅ’ኳ ሓቲቱኒ ኣይፈልጥን እዩ። ንዓይን ንኣሕመድን ሓደ ዚገብረና እቲ ኣተዓባብያና እዩ።

ገለ ውሑዳት ናይ ሃገራት ኣዕራብ ጽልዋ ዘለዎም ኣብ ቀረባ ደቂ መታሕት ተኣኪቦም ዓረብ ቋንቋናን መፍለጢናን ክብሉ እንከለዉ፣ እቶም ደቂ ከብሳውን ካብ ዓረበኛ ምስ ቋንቋናን ሃይማኖትና ዚኸይድ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ኣምሓርኛ ክብሉ መሰል ኣለዎም። ክልቲኡ ይፈላልየና ደኣ እምበር ሓደ ህዝቢ ኣይገብረናን እዩ። ቋንቋ ዓረብ ይኹን ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝ፣ ትግረ ሻዉ ትግርኛ ወዘተ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ምስ ረኸበ እዩ ዚውሰን። እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ግና ንሃገሩ ዚምለስ 3% ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ብዛዕባ ፍቕርን ሓድነትን እንተተዛረበ እዩ ዝሓይሽ። ኣብ ከባቢና ዘለዉ በዓል ሶማል እኳ 95% ኣስላም እዮም። ዓረብ ኢና ኢሎም ግን ኣይፈልጡን። ካልኦት ሃገራት ውን በዓል እንዶነዝያ፣ ፓኪስታን ውን ምስቲ ኩሉ ብዝሖም ኣዕራብ ኢና ኢሎም ኣይፈልጡን።

3. ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳ እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ተዋህዶ ክኸውን እንከሎ፣ ብዘይ ምግናን እተን ካልኦት ሃይማኖታት ኤርትራ ካብዚ ካብ 2000 ዓመት ዘለዋ ቤተክርስትያን ነቲ ጽቡቅ ባህልናን ክብሪ ህዝብናን ኣብ ዓለም ክፍለጥ ዝገበረ እዩ። ብሰንኪ እዚ ሃይማኖት እዚ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ Africa dark continent ተባሂላ እትጽውዓሉ ዚነበረ ዘመን ሃይማኖትና ግና ካብ ጣኦታት ጥንቆላን ኣውጺኡ ኣብ እግዚኣብሄር ክንኣምን ዝገበረ ኣዚና እንሕበነሉ ሃይማኖት እዩ።

ሃይማኖት ተዋህዶ ኣብዚ እዋን’ዚ ግና እቶም ቀንዲ ለባማትን መስራትን መራሕቲ ተዋህዶ ቤተክርስትያን፣ ኢሰያስ ካብ ጌጋ ተመለስ ምስ ኣምላኽኻ ተዓረቕ ስለ ዚበልዎ ጥራይ ንዕኡም ኣሲሩ ንሓያሎ ከኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብጥሜትን ብኸቢድ ሕማምን ተሳቕዮም ክሞቱ እንከለዉ፣ ምስቶም ስሱዓትን ተበለጽትን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከም ካድረታት ኣሰልጢኑ፣ እታ ጽቡቅ ሽም ዚነበራ ቤትክርስትያን ካብ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ማሕበር ተወጊዳ ኣላ።

ኢሰያስ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ቤተክርስትያኑ ነቂዑን ፈሪሱ መሳጊዱ ተቃጺሉሉ ኣብ ዚነበረሉ እዋን ነቲ ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ንምዕሻው፣ ብገንዘብ ህዝቢ ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ብሚልዮናት ዚወድአ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጌርጊስ  መሪቁ ባዕሉ ኪኸፍቶ እንከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ውን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ቀረባ ብመንግስቲ ቀጠር ብሚልዮናት ዶላር ዚወደአ መስጊድ ጀሚዐ ተባሂሉ ዚጽዋዕ ብማርብል ዝተሰርሔ ኣብቲ ምርቃ ተሳቲፈ ስለ ዚነበርኩ እቶም ዝመረቍኦ ካብ ቀጠር ዚመጹ ምኒስትሪ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ቀጠርን እዮም መሪቆሞ። እቲ ህንጻ ዚሃነጽዎ ናይ ህንጻ ሰገን ክኾኑ እንከለዉ፣ እቶም ነደቅትን ሚነዋለን ከኣ ብዘይ ደሞዝ ብጥሙይ ከብዶም ዚሰርሕዎ መንእሰያት ኤርትራውያን እዮም። እቲ ሚልዮናት ዶላር ከኣ ንመንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡ። እዚ ዚገበረ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ህዝብና ክብሪ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ። ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣዳኺሙ ኣብ መንጐ እቶም ክልተ ኣሕዋት ኣስላምን ክርስትያንን ካብ ዚመሃዞ ክልተ ነገራት እቲ ሓደ ኮማንድስ ኤርትራ፣ ነቶም ውጽዓት ኣስላም ኣሕዋት ምስ ደቆምን ንብረቶምን ኣብ ሓደ ኣጉዶ ከቃጽሎም እንከሎ፣ ካልኣይ ከኣ ነቶም መንእሰያት ድያቆናትን ሃለቃታትን ብኣሽሓት ዚቑጸሩ ንጎንደር ጎጃምን ትግራይን ንንዊሕ ዓመታት ትምህርቲ ኪቅስሙን ምስ ባህሊ ኢትዮጵያ ኪወሃሃዱ ተጌሩ ኢዩ። እቲ ዚነበሮም ትምህርትን ወረጃ ባህልን ቋንቋን ረሲዖም ንኤርትራ ምስ ተመልሱ፣ ባህሎምን ቋንቋኦም ረሲዖም ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዚብሉ፣ ነቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ቋንቋኦም መሊኾም ንዝተወሰነ እዋናት ከም ደብተራን ባሕታውያን ካህናት ከገልግሉ ሚስ ጀመሩ፣ እቲ ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዚነጸጎም እቲ ጃንሆይ ዚሓሰብዎ ኣይሰለጠን። ከምቲ ሃይለስላሴ ንኣሕዋት ኣስላም ዘሳቀዮም፣ መንግስቲ ኢሰያስ ውን ነቲ ህዝቢ ክርስትያን ብዚበለጸ ኣሳቅይዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን።

4. ንኤርትራ ሃይማኖትናን ባህልናን እምነትናን ካብ ዘድከምዎ ካልኦት ጉጅለ ከኣ ኣብ 60ታት ዝተፈጥሩ ምሁራት ኤርትራውያን እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲ ሰይጣናዊ ናይ ኮምኒስት ፍልስፍና ዝጀመርዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ተመሃሮ ዚነበሩ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ምፍልላይ ብፍላይ ከኣ መኳንንትን ራእስታትን ነቲ መሬት ኢትዮጵያ ወኒኖም ስለ ዚነበሩ፣ ሸቃላይ ሓረስታይ ከኣ ከም ባርያ ኮይኑ የገልግሎም ስለ ዚነበረ ነቲ ሕማቅ ምሕደራ ንምዕራይ ተበጊሶም ኣብ መወዳእታ ከኣ ዕላምኦም ብደርጊ ስለ ዚተዓፈነ መብዛሕትኦም ተመሃሮ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ተረሺኖም እዮም። እቶም ኤርትራውያን መንእሰያት ከኣ ከም በዓል ኢሰያስ ንሜዳ ክኸዱ እንከለዉ ቁጽሮም ብርክት ዚበለ ከኣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ንሩስያን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምኻድ ነቲ ኢሰያስ ዚጀመሮ ውድብ እግሪ ተኺሎም እዮም። ኢትዮጵያውያን መሬት ንሓረስታይ ሓብቲ ንሓፋሽ ክብል እንከሎ፣ መብዛሕትና ተቀቢልናዮ ኢና። ኣብ ኤርትራ ግና ሳላ እቶም ወረጃታት ወለድና ኣብ ኤርትራ ጸገም ኣይነበረናን። ካብ ኢትዮጵያ ነጻ ክንወጽእ እንተደለና ውን ከምዚ ዚኣመሰለ ናይ ሓሶት ናጽነት ኣይተጸበናን።

መሬት ኤርትራ ኣሽንኳይዶ ንዓና በዓል ኣባሓበሽን ካልኦት የመናውያን ብባዶ እዮም ወጺኦም። ኤርትራውያን ተመርዕዮም ካባና ንላዕሊ ሃብቲሞም ከቢሮም ከም ዜጋታት እዮም ዚነብሩ። ሃብታማት ጣላይን ከም በዓል ደናዳይን ሜሎትን ንባዕሎም ሃብቲሞም ንዓና ውን ረቢሖምና እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣዕራብን ጣልያንን ምስ ሰጐጐም ነቶም ንፉዓት ኤርትራውያን ወለድና ከም በዓል ኣቦይ ኣለም መሓረና፣ ብድሕሪኦም ፋብሪካ ካራሜላ፣ ቢስኩትን ፋብሪካ ዘይትን ገዚኦም ክሳብ ወጻኢ ሃገር ነቲ ፍረ ጻዕሮም ይልእኵኦ ኔሮም እዮም።

እቶም 60ታትን 70ታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዚነበሩ ተመሃሮ መብዛሕትኦም ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ነቲ ናይ ሻዕብያ ውድብ ብውሽጢ መንፈሶም ኣይድግፍዎን እዮም። ብ1991 ናይ መጀመርታ ነፋሪት ካብ ፊላደልፍያ ናብ ኣስመራ ዝተበገሰት ሙሁራት ኤርትራውያን ሒዛ ኣብ ኣስመራ ምስ ዓረፈት፣ ኣብ ሰሙኑ ብድሩዕ ኣቢሎም ንኢሰያስ ክራኸብዎ ምስ ሓተቱ ብዝመጻእኩሞ ተመለሱ እዩ ኢልዎም። ወያነ ከኣ ሚልዮናት ገንዘብ ከፊሎም ካብ ምሉእ ዓለም ንምሁራቶም ንሃገሮም ዝመልስሉ ዚነበሩ እዋናት እዩ።

እንተዘይተጋግየ ብ1994 ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ብኤምባሲ ኤርትራ ዚተዓለሙ 2 ዓበይቲ ኮንፈረንስ ብሓንቲ መዓልቲ ምስ ተጋብኤ፣ ንግሆ ናይ ምሁራት ካብ ኣሜርካን ካናዳን ዚመጹ፣ ብድሕሪኡ ከኣ ናይቲ ኣብ ኣሜርካ ዝኸፍሎ ህዝብና ዚምልከት ሰሚናር ምስ ተጋብኤ ካብቶም 400 ዚኾኑ ኤርትራውያን ምሁራት ሓደ ሰብ ናብቲ ደቁ ዚተኣሰርዎ ጭንቀት ህዝቢ ዚኸፈለ ሰብ ኣይነበረን። ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሰሚናር ተዛራባይ ስለ ዚነበርኩ ንነዊሕ እዋናት ምሁራት ስለምንታይ ኣብቲ ጸገም ህዝቦም ዘይተኻፈሉ ኣብቲ ናይ ሻዕብያ ምሕደራ ግና ኣብቲ ዘይፈልጥዎ ከም ፈላጣትን ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ክቀርቡ እንከለዉ ኣብዚ እዋን ግና ካብቶም ሽዑ ዚነበሩ ምሁራት፣ ብዘይካ ሓደ ኣብ ቦስተን ብዘይ ስራሕ ደው ዚበለ ዶ/ር ካልኦት በቲ ምሕደራ ሓዚኖም ንሃገሮም ተመሊሶም እዮም።

እዞም ምሁራት ኤርትራውያን ኣብዛ እዋን እዚኣ ምስዞም እሙናት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ” ብዚብል መንፈስ ተላዒሎም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ጸገሙ ደው ክብሉ ይግባእ።

እቲ ህዝቢ ከኣ እዚኦም ሻዕብያ ዚነበሩ እዮም፣ ሕጂ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ስልጣን ስለ ዚደለዩ እዩ እናበለ ነዞም ዩኒቨርስትን ካምፓኒታትን ዚመርሑ ሓንጎፋይ ኢሉ ክቕበሎም ይግባእ።

ኣብ መወዳእታ ነዞም ኣርባዕተ ኣቡናት መንፈስ ህዝብና ዚፈወሱ፣ ተስፋ ኣብ ዝቐበጽናሉ እዋናት ተስፋ ዚሃብና ከመስግኖም ይደሊ። እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ከምቲ ኣልኣዛር ዚተባህለ ሰብ ኣብ VOA ንምንያ ክምልሰላ እንከሎ “እዚኣ’ኳ ከይተመራመርና ብእምነት ክንቅበሎ ኣይኮናን ክብል እንከሎ፣ እቲ ንሱ ዘይተረድኦ ኣልኣዛር ንኣርብዓ ዓመት ኣብ ኣሜርካ ክነብር እንከሎ ከም ናይ ሻዕብያ ካድረ ኮይኑ ዝተመልመለ ክኸውን እንከሎ እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ግና ብካምቦኒ ብሳንታፋምልያ ዝሓለፈ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮይኖም ንነዊሕ ዓመት ናይ ፍልስፍናን ትዮሎጂን ዝተማሃሩ ኣብቲ ኣልኣዛር ዚነብረሉ ከተማ ኮይኖም ውን ማስተርስ ብ Sociology ዝተመረቁ ሊቃውንቲ ምኻኖም ዚረስዐ ይመስል።

ኣብ ኤርትራ ተማሂርካ ናይ ሃይማኖት ሰብ እንተድኣ ኮይንካ፣ ሳላ ትምህርቲ ሻዕብያ ስጋብ ሕጂ ከም ዓያሹን ድኹማትን ናይ ፖለቲካ እንዶ ዘይብሎም ህዝቢ ኢና ንብል ዚነበርና፣ ሕጂ ግና ኣብ ኤርትራ ከም በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ጂንየርን ከም በዓል ቢሾፕቱቱትን ኣብ ሃገርና ስለ ዚተፈጥሩ ካብ ሕጂ ኣቅኒዕና ንህግደፍ ከነበርኽኾ ኢና።

ኣብ ስደት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ህዝብና ዚተፈጥረ በብዓይነቱ ፍልልያት ብቀሊል መንገዲ ክፍታሕ ዚከኣል፣ ዓበይቲ ዓድን ናይ ሃይማኖት መራሕን ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዚነበረ እንተኣለዉ ውን፣ በቲ ሻዕብያ ዚዘርኦ ንዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ስደት ፈጺሙ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዞም ሻዕብያ ምስ ከዱ ኣብ ሃገርና ከመይ ጌርና ኢና ፍልልይና እንኣልዮ ንዚብል መልሲ፣ ሕጂ ኣማን ብኣማን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ከምዞም ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ኤርትራ ካልኦት ውን ብሽግር፣ ማእሰርትን ከም በዓል ማንዴላ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብጅግንነቱ ብልሓቱን መወዳድርቲ ዘይብሉ ፓይሎት ደጀን ዓንደሓሽን ህዝብና ኣብዚ ክራማት ዝጀመረሉ ንመጀመርታ እዋን ህዝብና ተስፋ ጮራ ናጽነት ስለ ዚረኸብና ንእግዚኣብሄር ነመስግን። ሓውና ኣማኑኤልን መታዕይትኻን ከኣ ስለቲ ንህዝብኻ እትገብሮ ዘሎኻ ጻዕሪ እግዚኣብሄር ጻማኻ ይሃብካ።

Download (PDF, 121KB)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.2/5 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 15 votes)

Eritrea consulate receives ‘final straw’ warning to stop extorting expatriates in Canada

eritrea-consulate-2

TORONTO — The federal government has warned Eritrea that its only diplomatic outpost in Canada will be shut unless it ceases all involvement in a discredited taxation scheme that has been linked to threats, intimidation and harassment.

In a diplomatic note obtained by the National Post, Canadian foreign affairs officials put the Eritrean regime on notice that its Toronto consulate must stop soliciting and collecting a “diaspora tax” for the tiny African dictatorship.

Should consulate staff do anything more than refer callers to an Eritrean government website, Ottawa will close the diplomatic post, said the diplomatic note delivered Thursday in a significant blow to Eritrea and its supporters.

“If the department continues to receive allegations that the consulate continues to solicit the tax, including through provision of amounts owing, requesting notices of assessment, and/or using agents or any similar activities, Canada will withdraw its recognition of the Eritrean consular post in Toronto,” the note said.

Described by a Canadian official as a “final straw,” the warning came after the National Post reported that, a year after Foreign Minister John Baird expelled the Eritrean consul-general over the issue, consulate staff continued to play a key role in collecting the 2% income tax from Eritrean expatriates.

Under the scheme, even Eritreans who had fled the repressive dictatorship were told to send their CANADA REVENUE AGENCY assessment notices to the consulate, which then calculated how much they owed. Those who decline to pay are denied basic services and face possible arrest should they return to Eritrea, while their friends and families in Eritrea are threatened and harassed, according to the RCMP.

The “diaspora tax” system has been condemned by the United Nations, which has asked member countries to end the practice. The UN has imposed strict sanctions on Eritrea over its clandestine backing of armed groups in the Horn of Africa, notably Al-Shabab, which killed two Canadians in Nairobi last year.

The consulate denies soliciting the tax, claiming it only provides “information” and that those complaining want to “destroy the Eritrean community.” But in phone calls secretly recorded by Eritrean-Canadians, consulate staff admitted they were still actively involved in the taxation program.

An affidavit signed by Wegahta Berhane Tesfamariam, a landed immigrant living in Edmonton, described how the consulate informed her she owed $1,200 in back taxes and that unless she paid her passport would not be renewed, meaning she would be unable to visit her husband in the United States.

The consulate instructed her to contact an agent in Edmonton named “Domenico,” who would arrange for her to ship the money to Eritrea. “He can connect you with other people who can take the money for you,” a consulate employee named Ketem said, according to the affidavit, which was sent to foreign affairs officials.

A Canadian living in Alberta who also recorded his calls said the consulate told him his wife and child would not be allowed to leave Eritrea until he paid up. A former political prisoner who fled the regime and now lives in Vancouver was told he could not have his university transcript unless he paid $6,000 in taxes.

The diplomatic note said the department “continues to receive serious allegations that the consulate of Eritrea in Toronto is violating its commitment to respect Canada’s conditions regarding the solicitation and collection of tax.

“Canada expects that the only action on the part of the consulate related to the 2% reconstruction and rehabilitation tax is to refer any inquiries about the tax to the government of Eritrea directly or to a government of Eritrea website.”

The senior consulate officer could not be reached for comment on Monday. The consulate has been without an accredited diplomat since the former consul-general’s expulsion last May. The consulate is currently staffed by locally engaged employees.

Every month, some 3,000 Eritreans flee the repressive  country, which HUMAN RIGHTS groups have called a “giant prison.”

National Post: Eritrea consulate receives ‘final straw’ warning to stop extorting expatriates in Canada

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)