Assenna Poll On Bologna Festival

Months after the tragic loss of the 357 Eritrean refugees off the coast of the Italian island, Lampedusa, the “Eritrean government” is preparing to celebrate the 40th anniversary of the liberation era ‘Bologna Festival’, early July, 2014. What is your stand on this?

ኣብ መደብ ጽምብል መበል 40 ዓመት ፈስቲቫል ቦለኛ ስርዓት ኢሳይያስ መርገጺኻ እንታይ እዩ?

View Results

Loading ... Loading ...

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (349 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +106 (from 308 votes)

ሕልፎት ቦሎኛ ባዕለይ ክሓፍረልኩም

Hilna_Albo

ሕልፎት ቦሎኛ ባዕለይ ክሓፍረልኩም

              ብ መስፍን ባህልቢ 

ተራእይኩምድዩዝላወይዕንደራ

ሬሳኣሕዋትኩምዶኣይኮነንእዚኩምራ

እንታይመምጽኢኹምንቦሎኛ

ክትሕተቱይግባእብሕጊብዳኛ

ሕልፎትዶተላኢኽኩምወራድመርዓ

ዶስቅዱስዮሃንስጥምቀትቆልዓ

ብትእዛዝእዩኰይኑእንዳህግደፍጓይላ

ይዋእክን እባ ብኣዋጅ ትዕልላ

ሕሊናኹም ዝሸጥኩም ብዓል መስከብ

ቦሎኛ እንተበሎም ኵድም ኣብዛ መርከብ

ግዳያት ላምፓዱዛ ከይለበሱ ሓመድ ኣዳም

ሬሳ ተጐዝጕዝኩም ትስዕስዑ ጭፍራ ነውራም

እዚ ፈርዖን ሓለቓተዃሉ

ኣዚዝኩም ቦሎኛክትድብሉ

ሬሳ ኣሕዋትኩም ሓሪምዎ ሓመድ ዓደቦ

ብዓል ሰንፈላል ተራእይኩም ሎጋው ስቦ

ዘይሓተትኩምግን “ስለምንታይ “

ኢሳያስዝበላስኵላእሺጐይታይ

ልሳንህዝቢዶ ኣይነበርኩምንኣብሳሕል

ከም ምእዙዝ ከልቢ ኣብ ዘእተወኩም ምጥሓል

እንታይደለሕፍረትእንታይደለጋዶ

ጀጋኑዶኣይነበርኩምንኣብማዓሚዶ

ስለ ኣያኹም ትብሉ ኣበስቀደስ

እንዳመንድዩእተተኽለእቲዳስ

ከመይ ኢሉ ክበርቀልኩም ናይ በይንኹም ጽሓይ

ኣብ ገዛ ኵልና እያ ዘላ እታ ዋይ ዋይ

ጠላሕ እንተዝብለኩም ናይ ወዲሰብ ክብሪ

ካብ ጓይላስ ምውዓልኩም ድኣ ቀብሪ

ዓዲ ክሓድጉልኩም ውሒጥዎም ቀላይ

ድቃስ ከሊእኩሞም ባዓል ሃላይ መላይ

ዕርፍቲ ሃብዎም ዕርፍቲ ዘልኣለም

ደድሕሪኦም ስዒብኩም  ኣይትንፈግዎም ሰላም

እዚ ኩሉ ፈኸራ ኣብ ትርኣሶም

ከለዉ ድዮም ምስሞቱ ኣቢሶም

ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ደስቑ ኰበሮ

ክሳብ ትመጸኩም ቲከት ዒራዒሮ

ቆልዑ ደለኹም ድዩ ድመስለኩም

ምጕናእኩም ኣኺሉ ክልተ ጨጕሪ ኣብቍልኩም

ንዉር ተግባራትኩም ካብ ዘይተሰቈረኩም

ቶባ ድሕሪ ደጊም ባዕለይ ክሓፍረልኩም

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)

ተሳትፎ ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ ኣብ ቦሎኛ

Norway_Congress1

ተሳትፎ ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ ኣብ ቦሎኛ

ህግደፍ፡ ኣዝዩ ግፍዐኛ ጕጅለ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ቀንዲ ጸገሙ ብዘይካይ ብዛዕባ ጕዳይ ሃገር ዝምልከቶ ሰብ የሎን ብምባል፡ ምሕደራ ሃገር ንበይኑ ክብሕት ምድላዩ እዩ። ንሱ ከይኣኽሎ፡ ነዚ ነገር’ዚ ብሕጋዊ ኣገባብ ዘይኮነ ብደረጃ ውልቀምልኪ የካይዶ። ስለዚ፡ ደለይቲ ለውጢ ነዚ ጋሕማጥ ጕጅለ’ዚ ካብ ገጽ ምድሪ ሓግሒግና ክንኣልዮ እንተዄንና ብቅኑዕ መትከል ክንምራሕን እዚ ዓመጸኛ ጕጅለ’ዚ ዝገብሮ ጌጋታት ክንደግምን የብልናን። ፍትሒ ክነምጽእ ንቃለስ ስለ ዘለና፡ ኩላትናተቓለስቲፍልልያትናሃብትናምዃኑኣሚንናብሓባርኣንጻርጭፍራ ህግደፍክንምክትይግብኣና።ፍልልያትናብምንጻርንብምክብባርንንናይጽባሕዲሞክራሲያዊትኤርትራውሕስነት’ዩ ካብዝብልመሰረታዊእምነትተበጊስናድማኣብሞንጎናፍቕርንሰላምንምትሕብባርንከነስፍንክንክእል ግድነት ይኸውን።ልዕሊ ዅሉ ድማ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ፡ ፍልልያቱ ዝበየገድስ በብዝጥዕሞ ኣገባብ  ክውደብን ኣንጻር ውልቀምልኪ ክቃለስን መሰል ከም ዘለዎ ክንፈልጥ የድሊ። ካብዚ መትከላት’ዚ ብምብጋስ’ዩ ድማ ምምስራት ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ ኣድላዪ ኮይኑ ዝተረኽበ።

ቅድሚ ሕጂ ኣብ መራኸቡ ብዙሓን ከም ዝተገልጸ፡ ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ ካብ ዝምስረት ድሮ ክልተ ዓመት ቀሪቡዎ ኣሎ። ርግጽ’ዩ ብመጠን’ቲ ንምነዮን ንብህጎን ኣድሚዑ ክንብል’ኳ እንተ ዘይደፈርና፡ ብዓቕሙ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝተጐናጸፈ ይትረፍ ንሕና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና፡ ህግደፍ ይኹን ደገፍቱ ዝምስክሩዎ ሓቂ ኮይኑ’ሎ። ናይ ዝኾነ ቃልሲ ሓይሊ ካብ ውሽጣዊ ኵነታት ስለ ዝብገስ ድማ እቲ ዝዓበየ ዓወት ጽላል፡ ሓድነት ኣባላቱ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ኣቢሉን ተወሃሂዱን ክሰርሕ ምኽኣሉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ባይታ’ውን ኣደልዲሉ ክረግጽ ምኽኣሉ እዩ። ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ናብራኻ ኣጣጢሕካ፡ ጥዑም እናበላዕካን ጥዑም እናሰተኻን፡ ቀዳምነት ንውልቃዊ ህይወትካ እናሃብካን ዝቕይደካ ድሲፕሊን ኣብ ዘይብሉን ክተካይዶ ኣብ ትፍትነሉ ግዜ፡ እቲ ዘጋጥም ጸገማት ዝተዓጻጸፈ ይኸውን። ነዚ ካብ ውሽጣዊ ኵነታት ሃገር ርሒቕካ ኣብ ስደት ምህላው ክውሰኾ ከሎ ድማ እቲ ጕዳይ ዝያዳ ይተሓላለኽ። ስለዚ፡ ነዚ ዅሉ ኣወሃሂድካ ነቲ ቃልሲ ክትኣልን ክትመርሕን ምፍታን ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮነ ርዱእ ይመስል።

ጽላል ደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ኣብ ኖርወይ ድማ ካብ ህሉው ኵነታት ቃልሲ ተወሊዱ። ካብ ጌጋታቱ እናተማህረ ክምዕብልን፡ በብቝሩብ ክድልድልን ክትርንዕን ብምጅማር፡ ኣብዚ እዋን እዚ ድሮ ዓዅኹስ ኣንጻር ህግደፍ ኣድማዒ ዝኾነ ዕማማት ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ። እቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ፡ ኣብ ኵሉ ማሕበራዊ ህይወት ንዝርከቡ፡ ጸረ ህግደፍ ዝኾኑ ማሕበራት፡ ውድባትን ውልቀሰባትን ዝጥርንፍን ዘወሃህድን እዩ። ህግደፍ፡ ኣጻፍሩ ኣብ መላእ ዓለም ብምዝርጋሕ ህይወት ክዘርእ ትልኽ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ ድማ እቲ ቃልሲ ብደረጃ ዓለም ክወሃሃድ ግድነት እዩ። እዚ ዕማም’ዚ ወላ’ኳ ኣብ ዕሸልነት እንተ’ሎ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ከም መርኣያ ናይዚ፡ ኣብ መወዳእታ 2012 ኣብ ጀነቫ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝተኻየደ ደርማስ ሰላማዊ ሰልፊን፡ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ቦሎኛ ዝተኻየደ ተቓውሞ ንናይ ህግደፍ ፌስቲቫል ቦሎኛን ክጥቀስ ይከኣል።

ካብዚ ነጥብ’ዚ ብምብጋስ፡ ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ ኖርወይ፡ ኣብ ስታቫንገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባኡ፡ ህግደፍ ደም ግዳያት ላምፔዱሳ ከይነቐጸ ኣብ ቦሎኛ ከካይዶ ንዝሓሰበ ፌስቲቫል ንምቅዋም ዝብገሱ ኣባላት ተዳሉ ኮሚቴ መዚዙ። ወላ’ኳ እቲ ግዜ ሓጺር እንተነበረ፡ ልዑል ድሌት ደለይቲ ለውጢ ስለ ዝነበረ፡ ንመግዝኢ ቲኬት 70 ሽሕ ክሮነር ክዋጻእ ከሎ፡ ኣብ ቦሎኛ ንኣባላት ዝኸውን መንቀሳቐሲ ድማ 13,000 ሽሕ ክሮነር (1460 ኤውሮ) ተዋጺኡ። እዚ ገንዘብ’ዚ ዝበዝሕ ካብኡ ብደረጃ ማሕበራት፡ እቲ ዝተረፈ ድማ ኣስማቶም ብዝገለጹን ዘይገለጹን ኣባላት ዝተዋጽአ እዩ። ኣብ ቦሎኛ ካብ ኖርወይ ዝተሳተፉ ኣባላት ጽላል ብቝጽሮም ኣስታት 40 ምዃኖም ይፍለጥ። ብወገንና፡ እቲ ኣብ ቦሎኛ ኣንጻር ፌስቲቫል ህግደፍ ዝተኻየደ ተቓውሞ ሸቶኡ ከም ዝወቕዐን፡ ምንቅስቓስ ደለይቲ ፍትሒ ሓደ መድረኽ ብምስጋር ንህግደፍ ኣብ ናይ ምክልኻል መድረኽ ከም ዘእተዉዎን ተገንዚብና ኣለና። መርኣያ ናይዚ ድማ እቶም ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ዝተኸፍሎም፡ ምሉእ ዕጥቂ ናይ መበተኒ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሮም ፖሊስ ኢጣልያ ምእካል ስኢኖሞ፡ “ጠፋእኩየ! ተወሳኺ ሓይሊ ፖሊስ ስደዱየ!” ክሳብ ዝብል ከም ዝገበሩዎ ኣብቲ ውዕሎ ዝተሳተፉ ደለይቲ ለውጢ ዝምስክሩዎ ሓቂ እዩ። እዚ ጽፉፍ ውዳቤ ዝነበሮ ኣብነታዊ ስርሒት’ዚ፡ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ክድገም ናይ ወትሩ ትጽቢትና እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ፡ ነቶም ነዚ ስርሒት’ዚ ዕዉት ኣብ ንክኸውን ብደረጃ ዝነብሩሉ ሃገር ይኹን ብደረጃ ኤውሮጳ ዝወደቡን ዝጸዓሩን ደለይቲ ለውጢ፡ ምስጋናና ወሰን ከም ዘይብሉ ክንሕብር ንፈቱ።

ቃልስና ክዕወት እዩ!

ጽላል ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኖርወይ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 12 votes)

Notice to all Eritreans living in Egypt

Egypt_Israel

We have received a report in recent days that eight Eritreans have escaped from the hands of traffickers in Cairo. These Eritrean men were approached in the city by Egyptian and Sudanese traffickers who disguised themselves as employers, promising to give them jobs in the outskirts of Cairo. However, their intention was to kidnap and ransom the men.

We strongly advise all Eritreans in Egypt to take extra care whilst going about their daily activities, and to be aware of this potential threat. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 13 votes)

The regime of shame and degradation!!!

Isaias_ostrich

In our country we are forced to see the media of the regime and dance by the rhythm of the regime and clap for whatever our insane president uttered shamelessly for the shameful sentences.

Leadership of any country is measured not only by the people who vote by their legs as we clearly see the exodus in Eritrea but by the way its citizens are treated outside their territory and how their passport is perceived.

Please find hereunder some of main parameters that show how the international public tells how healthy a country are:

1-      The number of investors

2-      Number of banks

3-      Number of newspapers

4-      Number of TV channels

5-      Flights and flight connections

6-      Number of Hotels

7-      GDP

8-      Governance

9-      Power of currency

10-  The power of national passport

Etc. Etc.

 

There is no need to explain each of them as it is clear where and how we are.

I am glad Mr. Biniam has not mentioned anything about America and Weyane as culprits for the failed state of Eritrea.

Let me share with you an article from Dehai which is the mouse piece of HIDEF which is self explanatory:

Quote:

No visa required!! Africa’s most powerful passports

From: Biniam Tekle <biniamt_at_dehai.org_at_dehai.org>
Date: Sun, 6 Jul 2014 22:45:46 -0400

http://www.howwemadeitinafrica.com/no-visa-required-africas-most-powerful-passports/41186/
No visa required: Africa’s most powerful passports
BY JACO MARITZ <http://www.howwemadeitinafrica.com/author/jaco-maritz/> | 6
JULY 2014 AT 20:02

Seychelles is the African country whose citizens have the most freedom to
visit other countries around the globe, while Eritrean passport holders
have the hardest time travelling.

A new infographic, designed by Rosie Spinks for GOOD magazine, ranks
countries according to the number of places their passports can enter
either without a visa, or with a visa on arrival.

The research shows that passport holders from Seychelles can visit 126
countries without having to apply for a visa. Mauritius, South Africa and
Botswana are the African countries ranked in second, third and fourth
places respectively. Nigeria, Africa’s largest economy, features in joint
33rd position.

Globally, passports from Finland, Sweden and the United Kingdom are the
most powerful, allowing citizens easy access to 173 countries. Afghanistan
is the lowest ranked country.

Strict visa requirements between African countries have been blamed for
holding back economic growth. “Africa is one of the regions in the world
with the highest visa requirements. Visa restrictions imply missed economic
opportunities for intra-regional trade and for the local service economy
such as tourism, cross-country medical services or education”, said Mthuli
Ncube, chief economist and vice-president of the African Development Bank,
during a conference last year.

Note: The original infographic doesn’t include Liberia or Somalia, and both
the Democratic Republic of Congo and the Republic of the Congo are referred
to as “Congo”.

Africa’s most powerful passports

Rank Country Number of countries passport holders can access without a visa
or by receiving one upon arrival
1- Seychelles 126
2-  Mauritius 123
3 – South Africa 94
4-  Botswana 70
5 – Gambia 68
5 – Kenya 68
5 – Lesotho 68
5 – Namibia 68
9 – Malawi 67
10 – Swaziland 66
10 – Zambia 66
12-  Tanzania 65
13 – Sierra Leone 63
13 – Tunisia 63
13 – Uganda 63
16 – Ghana 61
17 – Zimbabwe 60
18 – Cape Verde 57
19 – Benin 55
19 – C�te d’ Ivoire 55
19 – Mauritania 55
19 – Senegal 55
23 – Burkina Faso 53
23 – Guinea 53
23 – Mali 53
23 – Niger 53
23 – Togo 53
28 -Morocco 51
29- S�o Tom� e Pr�ncipe 50
30 – Central African Republic 48
30 – Madagascar 48
30 – Mozambique 48
33 – Guinea-Bissau 47
33 – Nigeria 47
35 – Algeria 46
35 – Egypt 46
35 – Gabon 46
38 – Chad 45
39 – Cameroon 43
39 – Congo 43
39 – Rwanda 43
42 – Comoros 42
43 – Equatorial Guinea 41
43 – Burundi 41
43 – Ethiopia 41
46 – Angola 40
46 – Djibouti 40
48 – Congo 39
48 – Libya 39
48 – South Sudan 39
51 – Sudan 38
52 – Eritrea 36

 

Unquote:

If you google and see other sources you see the following facts that make the picture even grimmer.

 

Kenya has revoked the agreement with Eritrea because our regime was issuing our passport to Somalis, Oromo’s and many members of the Ethiopian opposition.

In addition to Kenya from the “No Visa Required 36 countries” Djibouti, Egypt, Iraq and Jordan require a visa at the moment.

This brings the “No Visa Required 36 countries” into 31.

Unfortunately, I expect the number will keep on shrinking as long as “The regime of shame and degradation” is in control of Eritrea!!!

By :  Habte K.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 9 votes)

Italy: Human Traffickers ‘Stabbed 60 Migrants to Death’ in Latest Boat Tragedy

Boats_Immigrants
Italy: Human Traffickers ‘Stabbed 60 Migrants to Death’ in Latest Boat Tragedy
Italian police have arrested five human traffickers under allegations of stabbing 60 migrants to death and throwing their bodies into the sea off the coast of Lampedusa.
Gianluca Mezzofiore | ibtimes.co.uk | July 22, 2014
Asylum-seekers rescued by the Danish petrol tanker Torm Lotte between Libya and Malta and taken to Messina told investigators that the sinking fishing boat was carrying between 700 and 750 people, according to Italian media.
Only 569 people were rescued by the Danish freighter, while the others died drowning or were allegedly stabbed or beaten to death by the traffickers in the fishing boat’s hold and then hurled into the sea.
Due to its southern location, Lampedusa is a favourite target of migrant smugglers who usually set sail from Libya’s loosely patrolled coast.
To avoid coastguard patrols, human traffickers often allow overcrowded, rundown boats to run adrift miles from Lampedusa’s shores.The practice has caused many vessels, usually loaded with migrants fleeing wars or hardship in Syria, Eritrea and elsewhere, to flounder.
Earlier this month, dozens of would-be migrants died in the refrigerated hold of a fishing boat in an episode so horrific that Italian authorities compared it to a Nazi mass graveThe African migrants, who were stowed in the hold by human smugglers, are believed to have suffocated to death, crammed on top of each other.
The men were packed in so tightly that rescuers initially counted 30 victims but had to revise the death toll up to 45, after the vessel was towed to a Sicilian port for a closer inspection.
“They were stacked up, one on the other, like in an Auschwitz mass grave,” said Antonino Ciavola, the chief of the police rapid response team in Ragusa, Sicily. More than 600 migrants were on board the 20m long vessel that police said should have carried half that number.
Authorities said that more than 60,000 migrants have reached Italy since the beginning of the year and the number of arrivals is expected to exceed the yearly record of 62,000, set in 2011 during the Arab Spring uprisings, over the next few days.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

ISAIAS AFEWERKI: THE FOUNDING FATHER OF MODERN SLAVE ERITREA

isayas1_slave

ISAIAS AFEWERKI: THE FOUNDING FATHER OF MODERN SLAVE ERITREA

It is common knowledge that Dictator Isaias Afewerki Abraha is the founding father of the modern slave Eritrea state. The objective evidence for that assertion is overwhelming. He was the designer of the disastrous Ethio-Eritrea war which was cost thousands of young people lives, The main engineer of the slavery camp of SAWA, the CEO of the Eritrean youth exodus, the investor of Eritrean youngsters’ kidney trade in the world market, the leader of Human trafficking in the Horn of Africa, the commander in chief of the death of all the victims in the Mediterranean Sea, and above all he is the founder of all kind of human disaster and misery in Eritrea. His record of accomplishments as a dictator of the modern slave Eritrea is beyond belief.  He and his few comrades founded the most notorious communist party (PFDJ) and created a paralyzed society in the post-independence 23 years period.

PIA truly has been and still is modern slave Eritrea’s “indispensable dictator.” The essential man not only betraying our dreams but also in successfully destroying our unity and identity for the last 23 years.

The Eritrean people today are aware of how close the Eritrean identity  came to being put at  great risk as a result of the extraordinary betrayals witnessed during the 23 year brutal rule of Isaias Afewerki.The youth exodus is leading this poor country to hell and it is the real test for its existence.

PIA is critical in designing the collapse of the Eritrean state. With his great skills as a divider and with his extraordinary tactics of misleading, Eritrea today is on its way to a 21st century failed state. It is a record of failed leadership he will always be remembered as the worst dictator the world will ever witness. He is a disgrace to our society and to the country as a whole.

He is also the the essential man in leading the country at this juncture of its shameful history. He has proven to be corruptible. He is clearly the greatest failed leader and has been a secular figure before and after the liberation of this poor country.

Distrustful, and determined to hunt his fellow fighters by false accusations and lies, PIA is the rarest of men in disappearing and killing innocent people without mercy. His evil behavior combines self-obsession and disillusionment. His arrogance and ego-centric behavior leads him to become a 21st century monster. He has dedicated his entire life to fulfill his dream of power by building a strong, criminal communist party in the name of liberation.

He has been against the west democracy in order to undermine human liberty by burying all the legal system in the entire country. In the name of sovereignty, he has committed unimaginable crimes including the creation of the most notorious ERA’ERO PRISON. PIA and his PFDJ Party are known for their nasty crimes including torture, and killings by disappearing innocent Eritreans without due process.

In conclusion, PIA and his party (PFDJ) are responsible for all the crimes committed and man-made disasters during their entire rule. They bear responsibility for the Ethio-Eritrea war and the lives lost in the name of national security, the creation of the slavery camp of SAWA, the ERA’ERO prison, the Eritrean youth exodus, the modern human trafficking, all the deaths in the Sahara desert and the Mediterranean Sea, the recent Lampadusa tragedy, the sale of Eritreans to the Bedouins in the Sinai desert and the inhuman kidney trade, the mass  torture and and killings during the last 23 years, the political, social, and economic injustices in the entire society. PIA and his Party will be brought to face all the charges mentioned and unmentioned above and justice will prevail soon. We the people are determined to bring all the criminals and give them a chance a day in court. Justice will not remain silent forever.

NOTE: This is a response to the author of “ISAIAS AFEWERKI: The founding father of modern Eritrea,” in Tesfa News which is one of the mouthpiece of PFDJ media outlet. The author is out of touch of the Eritrean political situation. He chose to be the servant of PIA by trying to make an unfounded theatre in order to buy supporters to the dictator at the time Isaias is on his way to his grave. The author is ill-conceived to decorate PIA as visionary and inspirational leader despite all the crimes committed by him and his notorious communist party. The author is purposely trying to convince the silent majority of the Eritrean society by making an argument that PIA was a revolutionary hero and the guard of the new created Eritrean state. He is aware that PIA is losing support even among his die-hard supporters in the diaspora and he is clearly worried by the turn out of the 40th Bologna festival of PFDJ which was ended with shame and disgrace. The reality is the author still cannot read the Eritrean people mind. He is denying accepting that the Eritrean people are already divorced from PIA and his man-made popularity. He is still leaving in the era of “WEDI AFOM BRI NSU ANBESA ASHAKRU NEBRI…..OR  ISAIAS NEBIY syndrome.”

JUSTICE WILL PREVAIL!!

WOLDU TEKLE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 16 votes)

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳዋ ናይ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምረቓ ድሕሪ ምግባሩ፣ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ካብ ኣዘዝቲ በራጊድ ንላዕሊ ዝተሳተፉዎ ዕጹው ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ሳዋ ከምዘካየደ ምንጭታት ሓቢሮም።

Isaias_Af10

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሳዋ ናይ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምረቓ ድሕሪ ምግባሩ፣ ኣርባዕተ ሰዓታት ዝወሰደ ካብ ኣዘዝቲ በራጊድ ንላዕሊ ዝተሳተፉዎ ዕጹው ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣብ ሳዋ ከምዘካየደ ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣብቲ ኣኼባ ኢሳይያስ ዘተኮረሎም ጉዳያት፣ ኩነታት ሰራዊትን ህሉው ኩነታትን ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ሓይልታት ምልክኻል ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ብዝሒ ምዅብላልን ብፍላይ ብወገን መንእሰያት ዘጋጥም ዘሎ ዕጥቅኻ ገዲፍካ ህድማን ሞራል ሰራዊት ካብ ምስባር ሓሊፉ፣ ተኽእሎ ምክልኻል ሃገር ኣብ ሓደጋ የእትዩ ከምዘሎ ብጋህዲ ተዛሪቡ።

ንሱ ኣብ መግለጺኡ፣ ቅድሚ ሕጂ ካብ 250- 360 ዓቕሚ ሰብ ዝነበራ ቦጦሎኒ ሓይሊ ሰባ ናብ 30-50 ወሪዱ ከምዘሎ ብኣብነት ብምጥቃስ፣ እዚ ኩነታት ‘ዚ ብሰንኪ ጉድለት ቁጽጽርን ሸለልትነትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምዝሰዓበ ኣገንዚቡ። “ካብ ሕጂ ንደሓር መንግስቲ፣ ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ትመጣጣኒ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኣዛዚ ክፈልጥ ይግባእ” ክብል ‘ውን ኣጠንቂቑ።

“በዚ ዘሎ ኣካይዳ ንቕጽል እንተደኣ ኴንና፣ እዞም ሎሚ ዝመረቕናዮም ‘ውን ከምቶም ቅድሚኦም ዝመረቕናዮም፣ ሰራዊት ራሕሪሖም ናብ ጸላኢ ብምስላም ብረትና ከረክቡዎም እዮም።” ድሕሪ ምባል ከኣ፣ ካብ ሰራዊት ዘምለጡ ኣባላት ናብ ጸላኢ ናይ ዘስተለሙዎ ብረት ይኹን ኣብ ኣሃዱታቶም ዘሎ ዕጥቂ ጸብጻብ ብዝርዝር ከቕርቡ ንኣዘዝቲ ሰራዊት ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ሓቢሮም።

ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መደርኡ፣ እዚ ኣብ ሰራዊት ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብሓደ ለይት ዝተፈጥረ ኣይኮነን፣ ብዙሓት ካባኻትኩም ኣብ ውልቃዊ ናብራኹም ትግደሱ ስለዘለኹም ዝማዕበለ እዩ፣ ኢሉ ብምፍርራሕ ከኣ፣ ስግር ዶብ ብረት ዝሸጡ ኣዘዝቲ ከምዘለዉን ገለ ድሮ ኣብ ቀይዲ ከምዝርከቡን ኣተንቢሁ።

ኣብቲ ናይ ሕቶን ርእይቶን ካብ ዝተላዕሉ ጉዳያት ሓደ ካብ ሰራዊት ዝኾብለሉ ኣባላት ሰራዊት ነበር ካብ ኣገር ምስ ወጹ ካብተን ዝተሰደዱለን ሃገራት ናይ ጣዕሳ ፎርም ብምምላእ ናብ ሃገር ከም በጻሕቲ ይምለሱ ምህላዎም ኣብ ሞራል ሰራዊት ጉድኣት ካብ ምብጻሕ ሓሊፉ ኣተሓሳስባ ናይቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ መሊሱ ናብ ስደት ከቕንዕ ምኽንያት ይኸውን ምህላዉ እዩ ከኸውን ከሎ፣ ኢሳይያስ እዚኦም ሃገርን ሰራዊትን ርሕሪሖም ዝኸዱን እቲ ዘዕጠቕናዮም ብረት ድማ ንጸላኢ ዝረከቡ እዮም፣ ናብ ሃገር ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ በቲ ፈጸሙዎ ዓቢ ገበን ተሓተቲ እዮም። ስለዚ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰደሎም ይግባእ ኢሉ። ከምዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ኣ ቀይዲ ኣውዕሉዎም ብምባል ኣብ ርእሲ ‘ዚ መንግስቲ ነቶም ካብ ሰራዊት ሃዲሞም ዝኸዱ ኩሎም ዋጋ ብረት ምኽፋል ክጅምር ምዃኑ ‘ውን ኣፍሊጡ።

እቲ ንብዝሒ ስደት መንእሰያት ኤርትራ ኣሉታ ክህበሉ ዝጸንሐ ከሓዲ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ብኸምዚ ዝኣመሰለ እንጽርጽሮት ዝተሓወሶ ቃና ከማርርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክኸስስን ምጅማሩ፣ ተስፋ ቆሪጹ፣ ተጨኒቑ ምህላዉ ዘንጸባርቕ እዩ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 19 votes)

Call for protest: Operation Occupy ”HGDFS Festival In Stockholm”

Seweden_opp

Svensk-eritreansk samarbetsorganisation                            

För demokratiutveckling

 

Call for protest

Operation Occupy ”HGDFS Festival In Stockholm”

 

The Swedish- Eritrean partnership for Democracy/ SESADU calls all concerned Eritreans to a huge rally protesting the” Festival” that elongates the Eritrean people’s suffering under the brtual regime. The PFDJs Festival that will be held from July 31st to 3rd August 2014 in the suburbs of Stockholm should be banned by all means.

 

Operation Occupy, HGDFs Festival aims to stop such festivals serving the dictatorship that oppresses our people at home and kill our young generation.

 

Come and join the protest on Saturday, 2rd August 2014.

 

Schedule & program of the Rally:

 

Date: Saturday, 2nd August 2014

Time: 11.00-20.00 Local time

Place: Eggebygård- Folkets Park – Järva fältet

Mellan Tensta och Akalla E18 turn left from Shell station.

Programmes

  1. Speeches
  2. Slogans
  3. Petitions

 

 

Welcome All,

 

SESADU 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 14 votes)

ስርዓት ህግደፍ ጳጳስት ኦርቶዶክስ ኣንጻር እቲ “ሓውካ ኣበይ ኣሎ” ዝብል ብጳጳስት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝወጸ ጽሑፍ፥ መግለጺ ከውጽኡ ጸቕጢ ይገብረሎም ኣሎ።

Asmera_Churches

ካብ ምንጪ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝለሓዀ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ፥ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ንዮፍታሄን፥ ጳጳሳትን ጸዊዖም፥ ኣንጻር እቲ ናይ ካቶሊኽ ጳጳሳት ዘውጽእዎ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ፥ ንኸውጽኡ  ጥብቕ ዝበለ መምርሒ ሂቦምዎም ኣለዉ።

ነዚ ንምትግባሩ ዝጓየዩ ድማ፥ ቀሺ ሃብቶም ርእሶምን ቀሺ ሳሙኤል ጸጋይን እተባህሉ መጋበርያ ናይቲ ሃገርን ህዝብን ዘጽንት ዘሎ ስርዓት ከምኡ ድማ ብዘይምስትውዓል ነቲ ምስ ካቶሊክ ዘሎ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ከም መጋበርያ ዝጥቀሙሉ ሒደት ስምዒታውያን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት በሃልቲ፥ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ይገልጽ።

ጳጳስት ኦርቶዶክስ ቅድሚ ሕጂ በዚ ሃገርን ህዝብን ዘጽንት ዘሎ ሓደገኛ ስርዓት ተዓሻሽዮም፥ ንቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ፥  ንማእሰርቲ ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። እቲ ናይ ቀደም ቁስሊ ከይሓወየ፥ ሕጂ ድማ ደግሲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር እዚ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጽሑፍ፥ ምስ ዘውጽኡ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ብንጹር ምዕጣቖም እዩ ዘነጽር፣

ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ምስቲ ዘለዎም ኩሉ ጸገማት ኣገናዚብካ፥ ከምቲ ጳጳሳት ካቶሊክ ዝወሰድዎ መርገጽን ስጉምትን ክወስዱ ከም ዘይክእሉ ንኹሉ ርዱእ እዩ። ስቕታ ምምራጾም’ውን ከም ቅቡል ክውሰድ ዝከኣል እዩ። ካብኡ ሓሊፎም ግን፥ በዞም ሒደት ተበለጽቲ ብደም መንእሰያት ኤርትራ ዝሕተቱ ተደፋፊኦም፥ ኣንጻር ህዝቢ ንዘውጽእዎ ጽሑፍ ማዕረ እቶም ገበነኛታት ዘሕትቶም ምዃኑ ክርድእዎ ይግባእ።

ጸሓይ ንህግደፋውያንን ኮራኹሮምን ኣጋግዘ ትዓርቦም ምህላዋን፥ ንደለይቲ ፍትሒ ግን ኣጋ ወጋሕታ ብምዃኑ፥ ኩሉ እቶም ሎሚ ዘይወግሕ ዝመስሎም ተበለጽትን ዓመጽትን፥ ርእሶም ዝደፋኡሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ፥ ተስፋ ኤርትራውያን ርሑቕ ኣይኮነን።

ግዱሳት ኦርቶዶክሳውያን ካብ ኤርትራ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (14 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 21 votes)

ኣብ ጓይላ ዝተጸምደ ስርዓት

Adhanomf1

ኣብ ጓይላ ዝተጸምደ ስርዓት

 

ጓይይላ፤ሳዕሳዒት፡ ኣውሎ፤ዎየ ወዘተ ካብቲ ባህልታት ናይ ሓደ ሕበርተ-ሰብ ኢዩ። ከተዘውትሮን ክትዕቅቦን ግቡእ ኢዩ። ጓይላ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ከም ኣብ ኣወደ-ኣመት፤ መርዓ ወዘተ ክትጥቀመሉ’ውን ባህርያዊ ኢዩ። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝረአ’ውን ኢዩ። እንተ ኮነ ግን ሓደ ስርዓት(መንግስቲ) ኰነ ኢሉ ከም ሓደ መመዝመዝን መደንቆርን ህዝቢ ክውሰድ ግን ኣብ ዓለም ልሙድ ኣይኮነን።

 

ቻይና ብግዜ ኣቦ መምበር ማኦ ሴቱ፡ ባህላዊ ሰውራ ተኻይዱ ይበሃል። እዚ ማለት ግን ብኹሉ ሸነኻቱ፡ ናይ ወጻኢ ባህሊ ኣወጊድካ፡ ናይ ቻይና ባህሊ ጥራይ ምምዕባል ኢዩ ነይሩ ይመስለኒ። ናይ ስርዓት ህግደፍ ጓይላ ግን እንታይ ንበሎ? ኤርትራዊ ባህሊ ንምዕቃብ ወይስ መሳርሒ? ኣነኳ ምስ’ዛ ዳሕረወይቲ ኢየ ዝሳማማዕ።

 

ኣቱም ሰባት፡ ሓቂ ክንዛረብ እንተ ኾይኑ፡ እዚ ስርዓት ነዛ ጓይላ  ስረሐ ኢሉ ካብ ሳሕል ኢዩ ጀሚሩዋ። ረይሳ ቀቢርካ ጓይላ ክትጻወት ኣብ ሙሉእ ሕብረተ-ሰብና ልሙድ ኣይኮነን። ነውሪ ኢዩ ድማ። ይዝከረኒ ኣብ ሳሕል፡ ኣብ ኵናት ዝተሰውኡ እንፈትዎም ብጾትና ቀቢርና፡ እቶም መራሕቲ ኣሃዱታት ነቲ ጓይላ ባዕሎም ይጅምርዎ’ሞ፡ ንሕና ድማ ፈቲና ከይፈተና፡ እታ ንእሽቶ ነጸላ(ክሹክ) ፈውሲ ቁርን መግነዚትናን እንጥቀመላ ተዓጢቕና፡ እሽም ንብል። እቲ ዝበሃል “ሰውራ ስለ ዝኾነ ሓዘን ኣየድልን” ኢዩ። ረይሳ ቀቢርካ ጓይላ ክትጻወት ግን ኣብ ዝኾነ ሕበረተ-ሰብ ቅቡል ኣይኮነን።

 

ሕጂ’ኸ? ናይ ሕጂ ገደደ። ስርዓት ህግደፍ ብመንግሰቲ ደረጃ፡ ወግሐ-ጸብሐ ጓይላ ስረሐይ ኢሉ ኢዩ ተታሒዝዎ። ኣብ ወጻኢ ይኹን፡ ኣብ ውሽጢ ጓይላ።እሞ ዓላማ ናይ’ዚ ሰፊሕ ዘመተ ጓይላ፡ ባህሊ ንምዕቃብ ድዩ ውስ ካሊእ? እታ እንሪኣ ጓይላ’ኳ ባህሊ ኤርትራ እተንጸባርቕ ኣይትመስልን። እመኑኒ፡ ይብለኩም ኣለኹ፡እቲ ዓላማ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ለውጢ(ፖለቲካ) ከየድህብ ተባሂሉ ዝተገብረ ቀንዲ መሳርሒ ኢዩ።

 

እቲ ዘገርም፡ መንእሰይ ደሓን ይሳዕስዕ። እቶም ክልተ ጸጉሪ ዘብቆሉ፡ ኣእጋሮም ኣብ ጉድጓድ ዝኣተወ ኣሮግቶት ሰብኡትን ኣንሽትን ወግሐ-ጸብሐ ጓይላ እንታይ ኣድለየ? ኣብ ሕብርተ-ሰብና፡ ሽማገለ ዝተባኣሰ ክዓርቕ፤ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ዘጋጥም ጸገማት ክዝቲ፤ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክርስቲያን ናብ ቤተ-ክርስቲያኑ፡ ኣስላማይ ናብ መስጊዱ ከይዱ ጸሎት ክገብር ኢዩ  እቲ ልምድና። ዘገርም ኢዩ፡ ኣቶ ኢሳያስ እውን ዓሊባቦ ተቐምቂሙ ምስቲ ሓፋሽ እናተዳፍአ፡ ክስዕስዕ ይሪኦ ኢየ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዘ፡ ፕሮፈሰር ተስፋጽዮን ዝነገረኒ ሓንቲ ዛንታ ክነግረኩም። ፕሮፈሰር ተስፋጽዮን ከም እትፈልጥዎ ናይ ሕግን ፖለቲካል ሳይንስን ምሁር ኢዩ። ይኹን’ምበር ዛንታ ክነግረካ ከሎ’ውን ግርም ኢዩ ። ስለዚ ሓደ ግዜ ከምዚ በለኒ። “ ኣብ 17 ክፈለ ዘመን ኣቢሉ፡ ራእሲ ዓንደ-ሃይማኖት ዝበሃሉ ካብ ሓማሰን ጀሚሩ ስጋብ ዓድዋ ይገዝኡ ነበሩ። ብትሕቲኦም ድማ ብላታ ሚኪኤል ዝበሃሉ (ትግረዋይ) ሓጋዚኦም ኮይኖም የገልግሉ ነበሩ። ሓደ ግዜ ራእሲ ዓንደ-ሃይማኖት ካበቲ ዝገዝእሉ ዝነበሩ ቦታ ከባቢ ናይ ሕጂ ዓድዋ ማለት’ዩ ንሓማሰን ከዱ። ኣብኡ ስለ ዝደንጐዩ ብላታ ሚኪኤል ንሓማሴን ድሃዮም ክፈልጡ መጹ’ሞ፡ ራእሲ ድማ ኣብ ሓደ ጓይላ ምስ ጐራዙት ኣገልድም ተዓጢቖም ይስዕስዑ ጸንሕዎም። ብላታ ሚኪኤል ከኣ ኣዝዮም ንዓቕዎም። ‘ራእሲ ድኣ እታ ስልጣኖም ዝቕበሎም ሲኢኖም’ምበር ዓቢዶም ኢዮም’ በልዎም።  ራእሲ ዓንደ ሃይማኖት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ከለው ብላታ ሚኪኤል ኣድቢዮም ጸኒሖም ተዋጊኦም ሰዓርዎም። እታ ራእስነት ድማ ወሰድዋ።” ምዃን እቲ ዓላማ ዝተፈላለየ ኢዩ። ራእሲ ዓንደ ሃይማኖት ናይ ጓላ ወልፊ ሒዝዎም ኢዩ። ኣቶ ኢሳያስ ግን ንፖለቲካዊ ዓላማ ኢዩ ዝጥቀመሉ። ሕጂ ድማ ንሕና ወይ ብድብያ ወይ ብዕልዋ ኣውሪድና ስልጣን ንህዝቢ ከነረክቦ ኣለና። እምበር ኣብ ጓይላን ዲስኮን ዝሓድር መራሒ ሪኢና ኣይንፈልጥን። ሚኒሰተራት ተባሂሎም ኣብ ፎቖዶ ጓይላ ክዋፈሩ፡ ካሊእ ስራሕዶ የብሎምን’ዮም?

 

ናይ ለብዘበን ንግደት ቦሎኛ፡ ሚኒሰተራትን ዓበይቲ ሰበስልጣንን ኢዮም ተኻፊሎምዎ። ስለምንታይ ንሕና ንቃወሞ? ስለምንታይ’ከ ንሳቶም ዝኽሪ ቦሎኛ ደልዮምዎ? ዝብሉ ሕቶታት ኣገደስቲ ይመስለኒ። ንሕና እንቃወሞ፡ ትማሊ ብሰንኪ እቲ ስርዓት 360 ዝኾኑ ዕሸል መንእሰያትና ዝተቐዘፍሉ ግዜን ቦታን ብምዃኑ። እቲ ስርዓት ግን ሞት ናይ ዞም ኣማኢት ከይገደሶ፡ ነቶም ካብ ሞት ምድረ-በዳን ባሕርን ዝተረፉ እናሰዓብካ ንምምዝማዝ ኢዩ። እቲ ንዓለም ዘሰምበደ ቅዝፈት ናይዞም ዕሸላት ምስ ተሰምዐ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢየ ነይረ። እቲ ሓዘን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኢዩ ተጀሚሩ። ናይ ኩለን  ሃገራት ኣፍሪቃ ባንደራታት ኣብ ፍርቂ ክስቀል ተገይሩ። ኢትዮጵያ ን24 ሰዓት ናይ ሓዘን ኣዋጅ ኣዊጃ። ኣብ መሬታ ጥራይ ዘይኮነስ እንታላይ ኣብ ኩለን ኢምባሲታታ ባንደራ ኣብ ፍርቂ ከም ዝስቀል ወሲና። ስርዓት ኣስመራ ግን ኣብ ክንዲ ሓዘን፡ ዳነከራን ጓይላን የካይድ ነይሩ።

ንግደት ቦሎኛ ሳላ ጀጋኑ ደለይቲ ፍትሒ ተቓወምትና ፈሺሉ ኢዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝተታለሉ ክረክብ ዝሓሰቦ፡ ካብ 2000 ዘይበዝሕ ዝተታለለ ሰብ ኢዩ ነይሩ። ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ብትኽክል ክንመዝኖ እንደሕር ኮና፡ ማለት ነቲ ድኽመት ናይ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ገዲፈና፡ ከም ፖለቲካ መሳርያኡ ነቲ ናይ ተቓወምቲ ወብሳይታት(ኢነተርነት መርበባት) ተዓጢቑ፡  ነቲ ስርዓት ኣዳኺምዎ ኢዩ ክበሃል ይከኣል። ምስጋና ይብጻሓዮም ንኹሎም ናይ ተቓወምቲ ወብሳይታትና፡ ኣሰና፤ ዓወተ፤ ኣስማሪኖ፤ ቶጎሩባ  ወዘተ ኩሉኹም ብኣኻትኩም ኩሩዓት ኢና። እተበርክትዎ ዘለኹም ቃልሲ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብወርቂ ተጻሒፉ ክነብር ኢዩ። እወ፡ ከም በዓል መስከረም ተቓወምቲ መሰል፡ ብተግባር ግን መሳርሒ ስርዓት ህግደፍ ዝገበርዎ ዘለው ኣንጻር ጀጋኑ ተቓለስትና ነንብቦ ኣለና። ብጻይ ኣማኑኤል ኢያሱ  ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኩላትና ፍርቂ ናቱ እን ነበርክት፡ ስርዓት ህግደፍ ስጋብ ሎሚ ኣይምሃለወን። ኣማኑኤል ኣጆኻ ኣብ ጐድንኻ ኣሎና። ቅድሚ ሕጂ’ውን ደጋጊመ ከም ዝገለጽኩዎ፡ መስከረም ነት ካልኣይ ገጽ ሸዓብያይትን አለናልክን ምዃና ኩሉ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ።

ኣብ መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ፡ ስርዓት ህግደፍ ውዒሉ-ሓዲሩ ምውዳቑ ኣይተርፎን። መሰረታዊ ለውጢ ክመጽእ እንተኮይኑ ድማ በቲ መንእሰይ ወለዶ ኢዩ። መንእሰያትና ኣብ ዘለው-ሊዮም ክወደቡን ክጥርነፉን ኣለዎም።

 

ኣድሓኖም ፍትዊ

18-07-2014

 

 

Comment: a.fitiwi1993@kpnmail.nl

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 6 votes)

Eritrean diaspora to be forced to pay their 2% duties online

Isaias_money_1

According to our knowledgeable sources from inside and out-side Eritrea, the regime has set new plan to put all its embassies throughout the world in one integrated system so that all embassies can have secure, real-time and direct online connection with the central office of the Ministry of Foreign Affairs and with each other, and all the Eritrean diaspora will be ordered soon to pay their 2% duties online. Although, the regime is in hurry to implement his plan, personnel related set-backs have been delaying the process.

Since the process has taken more time than scheduled, recently issued an order to Eritrean embassies in western countries, and in countries who have already risen their concerns over collection of  “diaspora tax”, to inform those tax payers to pay in Asmara, whenever they go back to Eritrea or pay through their relatives in Eritrea. Strict orders has been passed not to attract any unnecessary attention on 2% taxation as the issue has become talking point among diplomats and financial security authorities in different countries.

The dictator is introducing this plan as a last resort to guarantee the sustainability of its extraction of money from Eritrean diaspora in the light of the increasing pressure over its legitimacy from western countries and their allies in the middle East, like Kwait and Dubai, who are convinced by the latest effective campaign of Eritrean justice seekers throughout the world. The regime has earmarked about $1 million budget to implement this program. One Eritrean American IT expert from the United States has been periodically visiting Asmara to train the required personnel and set the necessary facilities for this integrated system.

According to our sources, already some computers and other equipment have been bought abroad and sent to Eritrea. Moreover, our multiple sources have confirmed that the plan is directly handled by the Office of the President.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 15 votes)

‘ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧’ – ብዶ/ር ምስግና ገ/መድህን

Dr_Misgina

 

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ፧ ክበሃል ከሎ መልኽዕ ናይ ሃይማኖትናን ባህልናን እምነትናን እዩ። ሓደ እዋን ሓሙሽተ ኣጸቢቆም ዝፋተዉ መንእሰያት ከም ኣጋጣሚ እቶም ሰለስተ ተዋህዶ ክኾኑ እንከለዉ፣ እቶም ክልተ ከኣ ካቶሊክ ኮይኖም ሳላ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ናይ ሻዕብያ ኣብቲ ሃይማኖት ብዙሕ ተገዳስነት ዘይብሎም ዕርክነቶም ግን ካብ ንእስነቶም ዚጀመርዎ ስለ ዝኾነ ካብ ልቢ ዚፋተዉ ኣዕሩኽ እዮም ኔሮም። ሓደ ምሸት ግና እቶም ክልተ ኣዕሩኽ ተባኢሶም ክተሃራረሙ ምስ ጀመሩ እቲ ሳልሳዮም ከም ኣጋጣሚ ካቶሊክ ስለ ዝነበረ እቶም ክልተ ዚተባእሱ ኣዕሩኽ ከኣ ካቶሊክን ተዋህዶን ስለ ዚነበሩ እቲ ዓራቓይ ንኽልቲኦም ግኑጽ ስለ ዘበሎም ሰለስቲኦም ተታሓሒዞም ስለ ዝወደቁ፣ እቲ ዚወደቀ ተዋህዶ ኣቱም ህዝቢ ካቶሊክ ተዛርዮም እናቀጥቐጡኒ መጺኡኩም ኣዛርዩኒ እናበለ ኣእወየ።

ኣብዚ ቀራባ ኩቡራት መራሕቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ጥራይ ተገዲሶም ኣይኮነን። ወይ ከኣ ቫቲካን ቤተ-ክርስትያን ከመስግኑ ኢሎም ጥራይ ኣይኮኑን። ህዝቢ ኤርትራ ውን ክሕጎሶሎም ኢሎም ኣይኮኑን ከምኡ ከግብሮም ዚኸኣሉ። ንድኻታት ስደተኛታት ዘኽታማትን ብጠቅላላ ነቲ ከፊእዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጸገሙ ከገላግልዎ መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ስለ ዚኾነ ጥራይ እዩ። እዞም ኩቡራት መራሕቲ ሃይማኖት ሻዕብያ ዓቕሎም ምስ ጸበቦም ተዋህዶ ዙረይልና፣ ኣባላትና ርድኡና ክጭድሩ እንከለዉ ሎሚ እቲ ቀደም ዚዘርየሎም ዚነበረ ህዝቢ ከሲሩ ሚዛኑ ጎዲሉ መርከቦም ዚጠሓሉ  ስለ ዚኾኑ ሎሚ ምስቶም ባህልናን ቋንቋናን ዘይፈልጥኦ በዓል ሶፍያ ተስፋማርያም ተሪፎም ኣብ ኣሜርካን ኤውሮጳን ኣውስትራልያን እናዞራ ነቶም ውድባት ህግደፍ ኣብ ስደት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ተቐሚጦም ገለ ፍልጠት ናይ ምዕቡላት ሃገራት ዘይቀሰሙ ምሉእ ህይወቶም ምስ ጸለምቲ ኣሜርካውያን ተሰሪዖም ብሓገዝ መንግስቲ ዚነብሩ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ ወርሒ ክስዕስዑን ከሪሞም፣ ንኣሜሪካ ተመሊሶም ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ን3 ወርሒ ኣብ ኤርትራ እንታይ ትገብሩ ኔርኩም ምስ ተባህሉ ዘተርጉም ሰብ ጸውዑለይ ዚብሉ ካብ ባህልን ልምድን ዘየለዉ ሎሚ ብድፍረት ንበዓል ዶ/ር በረኸትን ሃይለ መንቆሬስዮን ንበዓል ኤልሳ ጩሩም ከናሽውዎም እንከለዉ ሕጂ ከኣ ብድፍረት ነዞም ቁዱሳን መራሕቲ ሃይማኖት ከናሽውዎም ንሰምዕ ኢና።

እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ነዚ ርጉም መንግስትን ንህዝቢ ኤርትራን መንፈሳዊ ምኽርን ክህቡና እንከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዚኣስሮምን ከም ዚርሽኖምን ይፈልጡ እንተኾኑ እዞም ኩቡራት ኣቡናት ግን ብዘይካ ሓንቲ ጀለብያ ክዳንን፣ ሳንደል ሳእኒን ዚነብሩላ ሓንቲ ክፍልን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዚምክሑሉ ሃብትን ንብረትን የብሎምን። ነታ ናይ ሞት ጽዋእ ከኣ ካብ በዓል ጳውሎስን ጴጥሮስን እስጢፋኖስን ስለ ዘይበልጹ ንሞት ኣይፈርሁዋን እዮም። እቲ ዝዓበየ ተስፋ ዘለዎም ከኣ ራእይ12 ንብዓቶም ብኣምላኾም ኪድረዝ ስለ ዝኣምኑ ጥራይ ኢዩ።

ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዚብል መልእኽቲ ብቀዳምነት ዚትንክፈና ነቶም ናይ ተዋህዶን ካቶሊክን ኣስላምን ከንሻን ካልኦት ወንጌላውያን ኣብያተ ቤተ-ክርስትያን ብፔንተኮስታል ምንቅስቃስ ዚተዓብለላ ብፍላይ ከኣ ኣብ ስደት ብብዝሒ ዚንቀሳቀሱ ካብ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ወጺኦም ኣብ ጎደናታትን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንን ኣፍሪቃ ዩንዮንን ስቅያት ህዝበን ክነግራ እንተዚኽእላ ኣብ ኤርትራ ዓቢ ለውጢ ምረኣና ኔርና። ሓቂ ክንዛረብ እንተኾይንና ግና ኣብ ስደት ዘለዋ ናይ ሃይማኖት ማሕበራት ኣብ ባህሊ ኤውሮጳውያንን ባህሊ ኣዕራብን ኣትየን ኣብ መንጎኦን ዘሎ ፍልልይን ባእስን ንክትዛረቦ ዜሕፍር ንርእሰይ ይጥዓመን እምበር ንስደተኛታትን እሱራትን ዘኽታማትን ዚዝክራ ኣዝየን ውሕዳት እየን።

  1. ናይ ኤርትራውያን ናይ ጴንተኮስታል ምንቅስቃስ ኣብ ስደት

ፔንተኮስታል ዚጀመረ ቅድሚ 100 ዓመት ብውሑዳት ጸለምቲ ኣሜርካውያን ኣብ “Asuza Street” ኣብ ካሊፎርንያ ክኸውን እንከሎ ጸለምቲ ኣሜርካውያን ን400 ዓመት እቲ ናይ ኣፍሪቃ ጽቡቅን ሕማቕን ባህሊ ረሲዖም ኣብ ባርነት ዘመን ስለ ዚነበሩ እቲ ዚፈልጥዎ መዝሙርን ሳዕሲዕትን ብቋንቋ ምዝራብን ንሕሙማት ምጽላይን እዮም ዘተኩሩ። ብድሕሪኦም ዚመጹ ጸዓዱ “Assembly of God of Canada / U.S” ግና ወላ’ውን እቶም ፔንተኮስታል ዘይኮኑ ንዓና ዚመሃሩና ናይ “Baptist presbyterian, Lutheran” ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ኩሎም ንካህናቶም ኣብ “Theology college” ክምህርዎም ከለዉ ነቲ ዚኾነ ባህሊ ኤርትራ ግና ከም ሓጢኣት ስለ ዚወሰድዎ ብምልኦም ንባህልና ብምድኻም ዓቢ ተራ ዚተጻወቱ ደሓር ግና ጌግኦም ኣሚኖም ብዛዕባ ባህልናን ሃይማኖትን ብዙሕ መጽሓፍቲ ዚጸሓፉ ክኸኑ እንከለዉ  እቶም ናይ ወንጌላውያን ብፍላይ ግና እቶም ብሬማ ዚብል ስም ሒዞም ኣብ ኤርትራ ዚበቆሉ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣትዮም ክመሃሩ ዘይደለዩ ካብቲ ምሉእ ወንጌል ዚበሃል ናይ ፔንተኮስታል ተፈልዮም ንሻዕብያ ዓቅሎም ክሳብ ዚጸቦም ዚገበሩ፣ ሻዕብያ ከኣ እቲ ናይ ሃይማኖት ስለ ዘይፈልጥ ነቶም ጥዑያትን ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ኣሰረ እዞም መንእሰያት ግና ደቂ ዕስራ ዓመት ዘይኮኑ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ሎሚ ኣብ ምሉእ ኣሜርካን ኤውሮጳን ኣፍሪቃን እናተዘዋወሩ እቲ ካብ TV Evangelist ካብ በዓል በንሂን ናይጀራዊ ጀሽዋ ዝተማህርዎ ንሕና ኤች ኣይቪ ኮነ ካልእ ሕማም ዚሓዞ ንፍውስ ኢና እናበሉ ነቶም እተጸለየሎም ተፈዊስኩም ኢኹም ፈውሲ ኣይትውስዱ ዚበልዎም ኤርትራውያን ብፈውሲ ንብዙሓት ንነዊሕ ዓመታት ክነብሩ ዚግብኦም ኣብ ቀረባ እካ ሓንቲ ቤተ ሰብ አይድስ ሒዝዋ ሓዊኺ ስለ ዚበልዋ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ህይወታ ሓሊፋ። ኣብ ሃገርና እንተዝኸውን ምኸሰስናዮም ኔርና።

እቲ ካልእ ዘሕዝን ከም ምብዝሖም እቶም ብሰንኮም ዚተኣስረ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣብ ስደት ክጣበቀሎም ይግብኦም ኔሩ። እቲ ጸገም ግን ነቲ ህዝቢ መንፈሳውያን ኣብ ፖለቲካ  ክኣትዉ የብሎምን ስለ ዚበልዎም፣ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ኤርትራ ኣይከታተሉን እዮም። እቲ ካልእ መንእሰያትና ባህሎም ፈጺሞም ረሲዖም መንፈሳውያን ጥራይ ኢኹም ስለ ዚብልዎም ካብ ህዝቦም ነጺሎሞም እዮም።

ኣብ ኤርትራ ኣብ ንምሉእ ዓለም ዘደነቀ እቲ ኣገባብ መርዓናን ሓዘናን እዩ። ኤርትራውያን ወለድና ንኣማኢት ዓመታት፣ ነቲ መርዓናን ሓዘናን ዘጸበቅዎ እቶም ማሰኛታት ብመልቀስ ክእለቶም ዝተደነቁን ነቲ ወለድን ኣዝማድን ኣኮታትን ሓወቦታትን ኣሞታትን ጐሬቤትን ናይ ዓዲ ሽማግሌታትን ኮይኖም ነቲ ውራይ ምስ ኣዳለዉ ነቲ ብኽእለቶም ተወዳዳሪ ዘይብሎም ብንኣብነትና ዘረከብናዮም በዓል ኣቦና ተመለስ ቀለተ ካብ መንበሮም ተንሲኦም ክብሪ ኤርትራ ሃገርናን ጽባቀ ዓድናን መንፍዓት ወለድናን ስጋብ 20 ወለዶ ክነግሩና እንከለዉ ንኣና ክብረትና ዚነበሩ ማሰኛታት እዮም። ንዝተባእሱ ደቂ ዓድና በቲ ደወል ዝጥምዕ ድምጾም ክዓርቅዎም እንከለዉ ንዝሓዘኑ ውን ንሳቶም እዮም ዘጸናንዑ። ነቲ ውራይን ነቲ ደስታን ዘጸብቃ ከኣ እተን ወሓለታት ኣዴታትና እንጀርኤን ሰንኪተን ዝግኒ ጸብሔን ኣዳልየን ንእኡ መሰነይታ ስውአን ኣዳልየን ኣጋይሸን ይቅበላ። ኣብ ስደት ዘለዉ መንእሰያት ሰበኽቲ ግና ማሰን መልቀስን ሓጢኣት እዩ። ብፍላይ ጓይልኦምን ሳዕስዒቶምን ሓጢኣት ስለ ዚኾነ። ኣብቲ መርዓን ሳዕስዒትን ናይ ኤርትራውያን ከይትሕወሱ እንተድኣ ተሓዊስኩም ከብ ማሕበርና ክትስጎጉ ኢኹም ይብልዎም። ኣብ ክንዲ ናይ ኤርትራውያን ጓይላ ንሕና ካብኡ ዚበለጸ ጓይላን ሳዕሲዕትን ከነርእየኩም ኢና፣ ብማለት ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ታሪኽ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ መርዕኦም ዚግበር ጓይላን ሳዕሲዕትን ኣብ ታሪኽና ኣዝዩ ዘሕዝን ሕማቅ ባህሊ ብዘይ መጽናዕቲ ዚተገበረ ብኹሉ ክኹነን ዚግበኦ እዩ።እቲ ብዓለማውያን ዝግበር ውራይ ውን ቤተ ሰብን ወለድን ዘይሕወስዎ ጠገለ ዘይብሉ ጓይላን ሳዕሲዕትን ብዝሒ መስተን ዝዝውተር ናይ ወለድና ሃብታም ባህሊ ዘየንጸባርቕ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ባህልና ይቅህም ኣሎ።

በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ዚተማህሩ ኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዚርከቡ ኣመንቲ ፔንተኮስታል ቤተሰብኩም በዚ ንዓለም ዚቐዝፍ ዘሎ ሕማም ኤይድስን ካንሰርን መራሕትኹም ተፈዊሶም ኢዮም ፈውሲ ኣየድልዮምን  ክብልዎም እንከለዉ ካብቶም ሓሰውቲ መምሃራን ፈሊኹም ዚግባእ ምኽርን ሕክምናን ግበርሎም። ኣብ ዓለምና በዚ ሕማም እዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ዚፍወሱ ክህልዉ ግድነት እዩ። እቲ ኣገባብ ግና ከምዚ ኣብ ከባቢና እንርእዮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንሓደ ሰዓት ከም ሕማም ባርያ ከም ዚወደቁ ጌርካ ሓዊኻ ገዛኻ ኪድ ክትብል እንከሎኻ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ክትበሃል ኢኻ።

ኣብ ሱዳን ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ሓደ ኤርትራዊ ነብይ ፕረሲደንት ኢሰያስ ኣብ 2010 ካብ ዝፋኑ ኪወርድ እዩ ኢሉ ምስ ኣወጀ፣ ኢሰያስ ኣይወረደን እቲ ነብይ ግና ካብ ስልጣኑ ከይወረደ ገና ኣብቲ ማሕበሩ ይሰብኽ ኣሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ግና ሓሳዊ ነብይ ተባሂሉ፣ ብዳርባ እምኒ ምተቀትለ ኔሩ። ህዝብና ግና ሳላ ሻዕብያ ሞራሉ ስለ ዝተናወጸ ኣብቲ ማሕበሩ ጌጋ ትምህርቲ ክስበኽ እንከሎ ክእርም ዓቅሚ ይውሕዶ። ኩነታት ኤርትራ ክልወጥ እዩ ኩላትና ከኣ ንሃገርና ክንምለስ ንኸውን፣ ቅድሚ ምምላስና ግና ታሪኽና ቀይርና ናይ ምምላስ መደባት ክንሕንጽጽ ይግብኣና።ኣብ ክርስትና እምነት ሓቂ ኩሉ እተጠቅለለ ኣብዘን ክልተ ሓሳባት ኢዩ፤

1. ንእግዚኣብሄር ኣምላኽኻ ብምሉእ ልብካ ኣፍቅር

2. ንጐረቤትካ ከኣ ከም ብጻይካ ኣፍቕር። እዚ እንተድኣ ምሂርና ነቲ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ዚብል መንፈሳዊ ትምህርቲ ከነተግብሮ ኢና።

ኣብ ስደት ዚነብሩ ኣስላምን ክርስትያንን ህዝብና ከም ቀደሙ የለን።

ኣብ ኣፍሪቃ እታ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ዘይብላ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ከም ሓደ ስድራቤት ተኸባቢሮም ዚነብሩላ ሃገር ኤርትራ እያ ተበልና ምግናን ኣይኮነን። ኣነ ዚዓበኹሉ ኣከባቢ ብብዝሒ ኣስላም ዚበዝሑሉ ካብ ዓዲ ቀይሕ ውጽእ ኢልካ ሕጽይቶ “ዛላ” ዚተባህለ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዚነበረና እቶም ኣብኡ ዚነበሩ ሓወቦይ – ዓርከቦይ ዓሊ ኢብራሂም ኢልና ኢና እንጽውዖም። ብርግጽ ከም ስድራቤት ጌርና ስለ እንርእዮም እቲ ሽዑ ዚነበረ ሕውነትን ፍቕርን ስጋብ ሕጂ ይቅጽል ኣሎ። መንግስቲ ሃይለስላሴ ነቶም ኣስላም ኣሕዋትና ገዛውቶም ኣቃጺሉ፣ ኣንስቶም ደፊሩ ካብ ሃገረ-ሰብ ሃዲሞም ከተማ ምስ ኣተዉ፣ እተን ጐረባብትና ክርስትያናት ኣዴታት ነተን ካብ ዓሌት ሰለሙንታ ዝመጻ ኣስላም ኣሕዋትና ካብ ዘይብለን ጀለብያ ክዳን ኣስፍየን ማዕተብ ክርስትያን ሂበን ብከረን ጌረን ንሱዳን ከም ዚኣተዋ ንዝክሮ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ንዓዲ ዓረብ ሰጊረን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ተቀሚጠን፣ ገጸን ተሸፊነን እታ ናይ እግዚኣብሄር ሰላምታ ክኸልኣና እንከለዋ እዚ ናይ ኣዕራብ ባህሊ እዩ። ከምኡ እንተዝኸውን ኔሩ እቲ ንሓደ ሽሕ ዓመት ኣብ ሃገርና ዚነበረ ናይ ኣሕዋትና ኣለባብሳ ጌጋ ከም ዝኾነ፣ እቲ ቁኑዕ ከኣ ናይ ኣዕራብ ኣለባብሳ ጥራይ ክንብል ኢና። እዚ ናይ ኣዕራብ ሓድሽ ባህሊ፣ ነቲ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ዝነበረ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስኒትን ሕብረትን ክፈርስ ይኽእል እዩ። ሰላም ንመተዓብይትኻ ምኽልካል ባህልና ኣይኾነን ዓቢ ሓውና ኣሕመድ ናስር ንመጀመርያ ዚረኸብኵዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ኣብዚ ንሕናን African Union ናይ Reconaliation ሰሚናራት ከዳሉ ስለ ዝረኣየኒ፣ ሓደ እዋን ኣብቲ መዕጸዊ ዓመታዊ ኣኼባኦም ክዛረብ ዓዲሙኒ። እቲ ኣብ መንጐ ኣስላምን ክርስትያንን ናይ ህዝብና ሃብታም ባህሊ ብፍላይ ከኣ ናይ መበቆልና ዓዲ ምስ ተዛረብኩ ንበይንና ኮፍ ኢልና ሻሂ ክንሰቲ ከሎና፣ ካብ ኣዒንቲ ኣሕምድ ናስር ንብዓት ዘረር ክብል ምስ ረኣኹ እንታይ ኮይንካ ኣሕመድ፧ በልኩዎ። ናይ ቀደም ኣዕሩኽተይን ማይ ዑናቡርን ናፊቀ፣ ኣብዛ ዕድመይ ንዓደይ ዝርእያ ኮይኑ ስለ ዘይስመዓኒ ተደፋኒቀ እየ በለኒ። ናይ ኣሕመድ ሞት ዚሰማዕክሉ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝነበርኩ፣ እቲ ዘረብኡን ንዓይ ዝነበሮ ናፍቆት ከይወድኤ ኣብ ስደት ምማቱ ኣብክዩኒ። ምስ ኣሕመድ ኣብ ዚተራኸብናሉ ግዜያት ኣብቲ ውዱቡ ክኣቱ ሓንቲ ደቂቅ’ኳ ሓቲቱኒ ኣይፈልጥን እዩ። ንዓይን ንኣሕመድን ሓደ ዚገብረና እቲ ኣተዓባብያና እዩ።

ገለ ውሑዳት ናይ ሃገራት ኣዕራብ ጽልዋ ዘለዎም ኣብ ቀረባ ደቂ መታሕት ተኣኪቦም ዓረብ ቋንቋናን መፍለጢናን ክብሉ እንከለዉ፣ እቶም ደቂ ከብሳውን ካብ ዓረበኛ ምስ ቋንቋናን ሃይማኖትና ዚኸይድ ኣምሓርኛ ስለ ዝኾነ ኣምሓርኛ ክብሉ መሰል ኣለዎም። ክልቲኡ ይፈላልየና ደኣ እምበር ሓደ ህዝቢ ኣይገብረናን እዩ። ቋንቋ ዓረብ ይኹን ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝ፣ ትግረ ሻዉ ትግርኛ ወዘተ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ምስ ረኸበ እዩ ዚውሰን። እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ግና ንሃገሩ ዚምለስ 3% ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ብዛዕባ ፍቕርን ሓድነትን እንተተዛረበ እዩ ዝሓይሽ። ኣብ ከባቢና ዘለዉ በዓል ሶማል እኳ 95% ኣስላም እዮም። ዓረብ ኢና ኢሎም ግን ኣይፈልጡን። ካልኦት ሃገራት ውን በዓል እንዶነዝያ፣ ፓኪስታን ውን ምስቲ ኩሉ ብዝሖም ኣዕራብ ኢና ኢሎም ኣይፈልጡን።

3. ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳ እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ካብ ተዋህዶ ክኸውን እንከሎ፣ ብዘይ ምግናን እተን ካልኦት ሃይማኖታት ኤርትራ ካብዚ ካብ 2000 ዓመት ዘለዋ ቤተክርስትያን ነቲ ጽቡቅ ባህልናን ክብሪ ህዝብናን ኣብ ዓለም ክፍለጥ ዝገበረ እዩ። ብሰንኪ እዚ ሃይማኖት እዚ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ኣብ Africa dark continent ተባሂላ እትጽውዓሉ ዚነበረ ዘመን ሃይማኖትና ግና ካብ ጣኦታት ጥንቆላን ኣውጺኡ ኣብ እግዚኣብሄር ክንኣምን ዝገበረ ኣዚና እንሕበነሉ ሃይማኖት እዩ።

ሃይማኖት ተዋህዶ ኣብዚ እዋን’ዚ ግና እቶም ቀንዲ ለባማትን መስራትን መራሕቲ ተዋህዶ ቤተክርስትያን፣ ኢሰያስ ካብ ጌጋ ተመለስ ምስ ኣምላኽኻ ተዓረቕ ስለ ዚበልዎ ጥራይ ንዕኡም ኣሲሩ ንሓያሎ ከኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብጥሜትን ብኸቢድ ሕማምን ተሳቕዮም ክሞቱ እንከለዉ፣ ምስቶም ስሱዓትን ተበለጽትን ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከም ካድረታት ኣሰልጢኑ፣ እታ ጽቡቅ ሽም ዚነበራ ቤትክርስትያን ካብ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ማሕበር ተወጊዳ ኣላ።

ኢሰያስ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ቤተክርስትያኑ ነቂዑን ፈሪሱ መሳጊዱ ተቃጺሉሉ ኣብ ዚነበረሉ እዋን ነቲ ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ንምዕሻው፣ ብገንዘብ ህዝቢ ኣብ ዓዲ-ቀይሕ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ብሚልዮናት ዚወድአ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጌርጊስ  መሪቁ ባዕሉ ኪኸፍቶ እንከሎ፣ በቲ ሓደ ወገን ውን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ቀረባ ብመንግስቲ ቀጠር ብሚልዮናት ዶላር ዚወደአ መስጊድ ጀሚዐ ተባሂሉ ዚጽዋዕ ብማርብል ዝተሰርሔ ኣብቲ ምርቃ ተሳቲፈ ስለ ዚነበርኩ እቶም ዝመረቍኦ ካብ ቀጠር ዚመጹ ምኒስትሪ ባህሊ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ቀጠርን እዮም መሪቆሞ። እቲ ህንጻ ዚሃነጽዎ ናይ ህንጻ ሰገን ክኾኑ እንከለዉ፣ እቶም ነደቅትን ሚነዋለን ከኣ ብዘይ ደሞዝ ብጥሙይ ከብዶም ዚሰርሕዎ መንእሰያት ኤርትራውያን እዮም። እቲ ሚልዮናት ዶላር ከኣ ንመንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡ። እዚ ዚገበረ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ህዝብና ክብሪ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ። ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኣዳኺሙ ኣብ መንጐ እቶም ክልተ ኣሕዋት ኣስላምን ክርስትያንን ካብ ዚመሃዞ ክልተ ነገራት እቲ ሓደ ኮማንድስ ኤርትራ፣ ነቶም ውጽዓት ኣስላም ኣሕዋት ምስ ደቆምን ንብረቶምን ኣብ ሓደ ኣጉዶ ከቃጽሎም እንከሎ፣ ካልኣይ ከኣ ነቶም መንእሰያት ድያቆናትን ሃለቃታትን ብኣሽሓት ዚቑጸሩ ንጎንደር ጎጃምን ትግራይን ንንዊሕ ዓመታት ትምህርቲ ኪቅስሙን ምስ ባህሊ ኢትዮጵያ ኪወሃሃዱ ተጌሩ ኢዩ። እቲ ዚነበሮም ትምህርትን ወረጃ ባህልን ቋንቋን ረሲዖም ንኤርትራ ምስ ተመልሱ፣ ባህሎምን ቋንቋኦም ረሲዖም ኢትዮጵያ ወይ ሞት ዚብሉ፣ ነቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ቋንቋኦም መሊኾም ንዝተወሰነ እዋናት ከም ደብተራን ባሕታውያን ካህናት ከገልግሉ ሚስ ጀመሩ፣ እቲ ወረጃ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዚነጸጎም እቲ ጃንሆይ ዚሓሰብዎ ኣይሰለጠን። ከምቲ ሃይለስላሴ ንኣሕዋት ኣስላም ዘሳቀዮም፣ መንግስቲ ኢሰያስ ውን ነቲ ህዝቢ ክርስትያን ብዚበለጸ ኣሳቅይዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን።

4. ንኤርትራ ሃይማኖትናን ባህልናን እምነትናን ካብ ዘድከምዎ ካልኦት ጉጅለ ከኣ ኣብ 60ታት ዝተፈጥሩ ምሁራት ኤርትራውያን እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቲ ሰይጣናዊ ናይ ኮምኒስት ፍልስፍና ዝጀመርዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ተመሃሮ ዚነበሩ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ምፍልላይ ብፍላይ ከኣ መኳንንትን ራእስታትን ነቲ መሬት ኢትዮጵያ ወኒኖም ስለ ዚነበሩ፣ ሸቃላይ ሓረስታይ ከኣ ከም ባርያ ኮይኑ የገልግሎም ስለ ዚነበረ ነቲ ሕማቅ ምሕደራ ንምዕራይ ተበጊሶም ኣብ መወዳእታ ከኣ ዕላምኦም ብደርጊ ስለ ዚተዓፈነ መብዛሕትኦም ተመሃሮ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ተረሺኖም እዮም። እቶም ኤርትራውያን መንእሰያት ከኣ ከም በዓል ኢሰያስ ንሜዳ ክኸዱ እንከለዉ ቁጽሮም ብርክት ዚበለ ከኣ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ንሩስያን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምኻድ ነቲ ኢሰያስ ዚጀመሮ ውድብ እግሪ ተኺሎም እዮም። ኢትዮጵያውያን መሬት ንሓረስታይ ሓብቲ ንሓፋሽ ክብል እንከሎ፣ መብዛሕትና ተቀቢልናዮ ኢና። ኣብ ኤርትራ ግና ሳላ እቶም ወረጃታት ወለድና ኣብ ኤርትራ ጸገም ኣይነበረናን። ካብ ኢትዮጵያ ነጻ ክንወጽእ እንተደለና ውን ከምዚ ዚኣመሰለ ናይ ሓሶት ናጽነት ኣይተጸበናን።

መሬት ኤርትራ ኣሽንኳይዶ ንዓና በዓል ኣባሓበሽን ካልኦት የመናውያን ብባዶ እዮም ወጺኦም። ኤርትራውያን ተመርዕዮም ካባና ንላዕሊ ሃብቲሞም ከቢሮም ከም ዜጋታት እዮም ዚነብሩ። ሃብታማት ጣላይን ከም በዓል ደናዳይን ሜሎትን ንባዕሎም ሃብቲሞም ንዓና ውን ረቢሖምና እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣዕራብን ጣልያንን ምስ ሰጐጐም ነቶም ንፉዓት ኤርትራውያን ወለድና ከም በዓል ኣቦይ ኣለም መሓረና፣ ብድሕሪኦም ፋብሪካ ካራሜላ፣ ቢስኩትን ፋብሪካ ዘይትን ገዚኦም ክሳብ ወጻኢ ሃገር ነቲ ፍረ ጻዕሮም ይልእኵኦ ኔሮም እዮም።

እቶም 60ታትን 70ታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዚነበሩ ተመሃሮ መብዛሕትኦም ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ነቲ ናይ ሻዕብያ ውድብ ብውሽጢ መንፈሶም ኣይድግፍዎን እዮም። ብ1991 ናይ መጀመርታ ነፋሪት ካብ ፊላደልፍያ ናብ ኣስመራ ዝተበገሰት ሙሁራት ኤርትራውያን ሒዛ ኣብ ኣስመራ ምስ ዓረፈት፣ ኣብ ሰሙኑ ብድሩዕ ኣቢሎም ንኢሰያስ ክራኸብዎ ምስ ሓተቱ ብዝመጻእኩሞ ተመለሱ እዩ ኢልዎም። ወያነ ከኣ ሚልዮናት ገንዘብ ከፊሎም ካብ ምሉእ ዓለም ንምሁራቶም ንሃገሮም ዝመልስሉ ዚነበሩ እዋናት እዩ።

እንተዘይተጋግየ ብ1994 ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ብኤምባሲ ኤርትራ ዚተዓለሙ 2 ዓበይቲ ኮንፈረንስ ብሓንቲ መዓልቲ ምስ ተጋብኤ፣ ንግሆ ናይ ምሁራት ካብ ኣሜርካን ካናዳን ዚመጹ፣ ብድሕሪኡ ከኣ ናይቲ ኣብ ኣሜርካ ዝኸፍሎ ህዝብና ዚምልከት ሰሚናር ምስ ተጋብኤ ካብቶም 400 ዚኾኑ ኤርትራውያን ምሁራት ሓደ ሰብ ናብቲ ደቁ ዚተኣሰርዎ ጭንቀት ህዝቢ ዚኸፈለ ሰብ ኣይነበረን። ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሰሚናር ተዛራባይ ስለ ዚነበርኩ ንነዊሕ እዋናት ምሁራት ስለምንታይ ኣብቲ ጸገም ህዝቦም ዘይተኻፈሉ ኣብቲ ናይ ሻዕብያ ምሕደራ ግና ኣብቲ ዘይፈልጥዎ ከም ፈላጣትን ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ክቀርቡ እንከለዉ ኣብዚ እዋን ግና ካብቶም ሽዑ ዚነበሩ ምሁራት፣ ብዘይካ ሓደ ኣብ ቦስተን ብዘይ ስራሕ ደው ዚበለ ዶ/ር ካልኦት በቲ ምሕደራ ሓዚኖም ንሃገሮም ተመሊሶም እዮም።

እዞም ምሁራት ኤርትራውያን ኣብዛ እዋን እዚኣ ምስዞም እሙናት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም “ሓውኻ ኣበይ ኣሎ” ብዚብል መንፈስ ተላዒሎም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ጸገሙ ደው ክብሉ ይግባእ።

እቲ ህዝቢ ከኣ እዚኦም ሻዕብያ ዚነበሩ እዮም፣ ሕጂ ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ስልጣን ስለ ዚደለዩ እዩ እናበለ ነዞም ዩኒቨርስትን ካምፓኒታትን ዚመርሑ ሓንጎፋይ ኢሉ ክቕበሎም ይግባእ።

ኣብ መወዳእታ ነዞም ኣርባዕተ ኣቡናት መንፈስ ህዝብና ዚፈወሱ፣ ተስፋ ኣብ ዝቐበጽናሉ እዋናት ተስፋ ዚሃብና ከመስግኖም ይደሊ። እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ከምቲ ኣልኣዛር ዚተባህለ ሰብ ኣብ VOA ንምንያ ክምልሰላ እንከሎ “እዚኣ’ኳ ከይተመራመርና ብእምነት ክንቅበሎ ኣይኮናን ክብል እንከሎ፣ እቲ ንሱ ዘይተረድኦ ኣልኣዛር ንኣርብዓ ዓመት ኣብ ኣሜርካ ክነብር እንከሎ ከም ናይ ሻዕብያ ካድረ ኮይኑ ዝተመልመለ ክኸውን እንከሎ እዞም ኣርባዕተ ኣቡናት ግና ብካምቦኒ ብሳንታፋምልያ ዝሓለፈ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮይኖም ንነዊሕ ዓመት ናይ ፍልስፍናን ትዮሎጂን ዝተማሃሩ ኣብቲ ኣልኣዛር ዚነብረሉ ከተማ ኮይኖም ውን ማስተርስ ብ Sociology ዝተመረቁ ሊቃውንቲ ምኻኖም ዚረስዐ ይመስል።

ኣብ ኤርትራ ተማሂርካ ናይ ሃይማኖት ሰብ እንተድኣ ኮይንካ፣ ሳላ ትምህርቲ ሻዕብያ ስጋብ ሕጂ ከም ዓያሹን ድኹማትን ናይ ፖለቲካ እንዶ ዘይብሎም ህዝቢ ኢና ንብል ዚነበርና፣ ሕጂ ግና ኣብ ኤርትራ ከም በዓል ማርቲን ሉተር ኪንግ ጂንየርን ከም በዓል ቢሾፕቱቱትን ኣብ ሃገርና ስለ ዚተፈጥሩ ካብ ሕጂ ኣቅኒዕና ንህግደፍ ከነበርኽኾ ኢና።

ኣብ ስደት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ህዝብና ዚተፈጥረ በብዓይነቱ ፍልልያት ብቀሊል መንገዲ ክፍታሕ ዚከኣል፣ ዓበይቲ ዓድን ናይ ሃይማኖት መራሕን ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዚነበረ እንተኣለዉ ውን፣ በቲ ሻዕብያ ዚዘርኦ ንዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ስደት ፈጺሙ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ እዞም ሻዕብያ ምስ ከዱ ኣብ ሃገርና ከመይ ጌርና ኢና ፍልልይና እንኣልዮ ንዚብል መልሲ፣ ሕጂ ኣማን ብኣማን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ከምዞም ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ኤርትራ ካልኦት ውን ብሽግር፣ ማእሰርትን ከም በዓል ማንዴላ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብጅግንነቱ ብልሓቱን መወዳድርቲ ዘይብሉ ፓይሎት ደጀን ዓንደሓሽን ህዝብና ኣብዚ ክራማት ዝጀመረሉ ንመጀመርታ እዋን ህዝብና ተስፋ ጮራ ናጽነት ስለ ዚረኸብና ንእግዚኣብሄር ነመስግን። ሓውና ኣማኑኤልን መታዕይትኻን ከኣ ስለቲ ንህዝብኻ እትገብሮ ዘሎኻ ጻዕሪ እግዚኣብሄር ጻማኻ ይሃብካ።

Download (PDF, 121KB)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.1/5 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 15 votes)

Eritrea consulate receives ‘final straw’ warning to stop extorting expatriates in Canada

eritrea-consulate-2

TORONTO — The federal government has warned Eritrea that its only diplomatic outpost in Canada will be shut unless it ceases all involvement in a discredited taxation scheme that has been linked to threats, intimidation and harassment.

In a diplomatic note obtained by the National Post, Canadian foreign affairs officials put the Eritrean regime on notice that its Toronto consulate must stop soliciting and collecting a “diaspora tax” for the tiny African dictatorship.

Should consulate staff do anything more than refer callers to an Eritrean government website, Ottawa will close the diplomatic post, said the diplomatic note delivered Thursday in a significant blow to Eritrea and its supporters.

“If the department continues to receive allegations that the consulate continues to solicit the tax, including through provision of amounts owing, requesting notices of assessment, and/or using agents or any similar activities, Canada will withdraw its recognition of the Eritrean consular post in Toronto,” the note said.

Described by a Canadian official as a “final straw,” the warning came after the National Post reported that, a year after Foreign Minister John Baird expelled the Eritrean consul-general over the issue, consulate staff continued to play a key role in collecting the 2% income tax from Eritrean expatriates.

Under the scheme, even Eritreans who had fled the repressive dictatorship were told to send their CANADA REVENUE AGENCY assessment notices to the consulate, which then calculated how much they owed. Those who decline to pay are denied basic services and face possible arrest should they return to Eritrea, while their friends and families in Eritrea are threatened and harassed, according to the RCMP.

The “diaspora tax” system has been condemned by the United Nations, which has asked member countries to end the practice. The UN has imposed strict sanctions on Eritrea over its clandestine backing of armed groups in the Horn of Africa, notably Al-Shabab, which killed two Canadians in Nairobi last year.

The consulate denies soliciting the tax, claiming it only provides “information” and that those complaining want to “destroy the Eritrean community.” But in phone calls secretly recorded by Eritrean-Canadians, consulate staff admitted they were still actively involved in the taxation program.

An affidavit signed by Wegahta Berhane Tesfamariam, a landed immigrant living in Edmonton, described how the consulate informed her she owed $1,200 in back taxes and that unless she paid her passport would not be renewed, meaning she would be unable to visit her husband in the United States.

The consulate instructed her to contact an agent in Edmonton named “Domenico,” who would arrange for her to ship the money to Eritrea. “He can connect you with other people who can take the money for you,” a consulate employee named Ketem said, according to the affidavit, which was sent to foreign affairs officials.

A Canadian living in Alberta who also recorded his calls said the consulate told him his wife and child would not be allowed to leave Eritrea until he paid up. A former political prisoner who fled the regime and now lives in Vancouver was told he could not have his university transcript unless he paid $6,000 in taxes.

The diplomatic note said the department “continues to receive serious allegations that the consulate of Eritrea in Toronto is violating its commitment to respect Canada’s conditions regarding the solicitation and collection of tax.

“Canada expects that the only action on the part of the consulate related to the 2% reconstruction and rehabilitation tax is to refer any inquiries about the tax to the government of Eritrea directly or to a government of Eritrea website.”

The senior consulate officer could not be reached for comment on Monday. The consulate has been without an accredited diplomat since the former consul-general’s expulsion last May. The consulate is currently staffed by locally engaged employees.

Every month, some 3,000 Eritreans flee the repressive  country, which HUMAN RIGHTS groups have called a “giant prison.”

National Post: Eritrea consulate receives ‘final straw’ warning to stop extorting expatriates in Canada

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)

ህጹጽ እዋናዊ ጻውዒት ንኹሉ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

Eritrea Ethiopea War

እዚ ህጹጽ እዋናዊ ጻውዒት እዚ ብፍላይ ንዓኻ ነቲ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮንካ ተገልግል ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ ዝምልከት ጻውዒት ኢዩ። እዚ ጻውዒት እዚ ብፍላይ ናባኻ ናብ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘቕንዓሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብዚ ሃገርካ ኤርትራ ባዲማን ዓንያን ከም ዘይነበረት ክትከውን ህዝብኻ ብባርነትን ሕስረትን ተበታቲኑ ክጸንት ተወሲንሉ ዘሎ እዋን፡
ክንዲ ዘለካ ዕድልን ዓቕምን ተጠቂምካ ህዝብኻን ሃገርካን ካብ ጥፍኣት ተድሕንን፡ ሰብኣውን ዜግነታውን መሰልካ ተኽብርን፡ ወስ ክትብል’ውን ከይፈተንካ ኢድካ ኣጣሚርካ ልኡም ኮንካ ትሃልቕ ስለ ዘለኻ ኢዩ።

Download (PDF, 285KB)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 12 votes)

መዋእል መብራህቱ፡ መልህቅ ኤርትራውነት! – ሃብተማርያም ኣብራሃ

Mewael Mebrahtu Picture #2 (1)

ሰብ ኣብዛ ዓለም ነባሪ ኣይኮነን። ኩሉ በብጽሕፍቶኡ ይሓልፍ ኢዩ። እገለ ዓሪፉ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ግን፡ ገለ ታሪኽ ወይ ውዕሎ ንምዝካር፣ ዝን ምባል ልሙድ ኢዩ። ቅድሚ ሒደት ሳምንታት መርድእ እቲ
ሃገራዊ መልህቅ ኤርትራውነት ዝነበረ ነፍስ-ሄር መዋእል መብራህቱ ተሰሚዑ።

Download (PDF, 182KB)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

ናይ ሰብ ፍትሒ ኩቢ!

Amanuel_Alex

ኣቱም መጣቓዕቲ *ኣተና ዘይብልኩም   *ሓሳብ፡ ዕላማ

ነዚ ውፉይ ዜጋ ኮማንዶ ሓርነትኩም

በታ ክንቲት ደርሆ መሽረፈት ኣቢልኩም

ምስራሕ ክትከልኡዎ ስሙ እናኣጸለምኩም

ሰላም ዘይትቡዎ እንታይ እዩ ጌሩኩም!?

Download (PDF, 72KB)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +15 (from 19 votes)

Fetsum: The desperate Radicals scared getting to the point

Fitsim_new
Momentous Moto: Break the Taboos to expose the Taboo-Camofludged radicals in public:
I apologize ahead for revisiting the subject matter (Arabic in Eritrea) because of important reasons that I noticed in the forums. My intention was only to discuss Arabic vs. our national language but few participants took it a little beyond the scope making it Islam vs. Christianity; completely out of the context.
I could not let go because few radical Moslems have tried to complicate the matter by discussing the case laws that made Arabic our national language decades back in time as if we intentionally ignored to discuss (blamed us of deliberately misleading the people on this account), needless to say that they also have tried to relate the referendum based independence with the Arabic supremacy in Eritrea as if they were mutually inclusive (by intentional mischief). They also suggest that the Geez and the Tigrignas came from Yemen so that we were all Yemenies by origin.  Although the issues don’t hold water for rational minds and many older Eritreans, there is no doubt as to how confusing they could be to the younger Eritreans targeted as innocent pray by the radicalized elements in our society. Most importantly, we have questions that have been ignored that we want to ask again in this forum for the last time to understand the final objective of Radical Moslems in our society.
DO YOU ADVOCATE THE SHARIA LAW IN ERITREA IN SEGMENTATION OR IN FULL? DO YOU SUPPORT DEATH OF HONOR AGAINST YOUNG GIRLS FOUND ROMANCING WITH MEN FOR ‘SHAMING THEIR FAMILIES? DO YOU ADVOICATE HARSH REMOVAL OF THE CLITORIS FROM A CHILD’S VAGINA? DO YOU BELIVE IN VIRGINITY AS REQUIREMENT FOR MARRAGE? DO YOU SUPPORT EXCLUSIVE SCHOOLS FOR WOMEN IN Eritrea? DO YOU BELIVE THAT SHARIA CAUSED THE BREAKUP OF THE SUDAN INTO TWO CIOUNTRIES?
The issue boils down to GENDER EQUALITY AND Civil rights issues in our society I believe precisely answering these questions will clear the doubts of our people and thus, extremely important as to where the Radical Moslems are trying to take us in the future. At minimum, we expect answers from the strongest advocates of Arabic in the last three forums. In so stating, failing to answer the questions should imply YES by default logic and the radicals responsible for this should be aware of the consequence ahead of time. I modestly request precise answers for the questions and please do it without unnecessary explanation if you may.
Radical Moslems discriminate Eritrean women based on religion
Whatever you call it; Radical Moslems appear to expect applying the SHARIA law in at least the Moslem communities of Eritrea. In so doing, our Moslem women have become their immediate targets in the Eritrea society because it does not directly affect men as much. Sharia has been used to oppress women to the limit allowing avenging sexual perverts owning them at will. They want to marry four women a head in the name of Islam; mutilate the vagina in different forms of brutality in the name of Islam, stone our young Moslem girls to death and punish them to death of honor for just romancing with men. These maniacs are asking for the right to do their barbarism on our Moslem society and expect us to silently look as long as they don’t apply it on the Christian women. They are asking for constitutional right to selectively dominate and torture our Moslem Women through SHARIA, to introduce this disease only on our Moslem communities, thereby discriminating them in their country from the Christian women. This is unacceptable!
We are saying that they cannot do their sins any portion of our society and we will protect our daughters on equal footing without discrimination from any group that tends to hurt them for any reason. We must fight for our Moslem women’s right to exist safely and peacefully in their country like their Christian sisters would. We cannot apply two different laws in the society based on religion to please the backward Eritrean Mullahs without severely discriminating our women in the ranks of religion and ultimately fighting religious war in the long run.
From the forum
Selamawit2 :” Please do me a favor and tell them that you are NOT fighting for a bigger Ethiopia – though Ethiopia is our most important neighbor and the Ethiopians are our brothers and sisters.”
Response: Eritrea will be a free country for as long as we Eritreans take care of our issues wisely and carefully. There may be some Ethiopians commenting here behind an Eritrean mask but nothing will change our country’s nationhood and don’t worry about this. They may try to tell us we cannot make it alone but I say that they are dreaming and that we will make it in a short time after this mess is removed. I have nothing to do with Ethiopians but only with my people, the Eritreans my dear Selamawit. There is no Bigger Ethiopia here, only independent and prosperous motherland for Eritreans. Ethiopia is totally out of my mind beyond respecting it as a neighbor and don’t have any doubt about your confidence as an Eritrean.
sikuf: “Fifsum You are double agent we know you finaly. Please stop writig about eritreand. Before we take action”
Comment: First of all you are committing a crime here and you may be reported for this threat. Second and more important, a coward like you does not take action because “Zigebir Nediu neinegir”. I have nothing to fear except fear itself. The more you agitate me via blackmail, the stronger I stand on your face to show your cowardice. I will come at your face until you succumb to reality and you can see me everywhere in DC area should you want to deal with me individually. I just don’t think you have the gut to take action on any human being because you are FERAH.
Hagherawi: “Why would an African be named/called Mohammed, Usman, Mustaffa or Idris? For the pleasure of the Arab? Ridiculous.”
Pawlos: “Hate is crippling your mind…Christians use biblical names and European names from Christian traditions, and all that has nothing to do with Africa or its indigenous cultures. Is the name Pawlos indigenous? Most of old common Christian names including those of the four evangelists are of Middle Eastern origin:
Comment: I agree with Pawlos without the HATE element in the phrasing. Could it be a mistake caused by shallow and swift thinking process, recklessness in a sense? We can wait for the HATE factor giving Hagerawi the benefit of the doubt till he responds to your comment.
Genet-orginal: “Dear fetsum; on the current topic, I see people want you to be “Politically Correct”. Tippy-toeing around issue, rather than telling it as we see it has been the pattern in the Eritrean society. What have we got for being “politically correct”? epic proportion of misery. The issue of religion/faith for the most part is very sensitive issue. On the extreme side of faith, for some people it is a life and death situation. Religion rules their whole being. Encompass every things: Including social, political, economical and cultural. Religion should remain personal. No body should be allowed to impose his/her personal faith on any one else. Unless of course one lives in a homogeneous society which people agree to live under religion rules. I read most of the comments and I see People are talking about religion underneath the language discussions. It seems like Religion is = Language. I don’t think it is true to say Religion is equal to language. Some group of people may want to conduct their religion or faith daily routine, in a particular language, that can’t be like saying Religion is equal to language.”
Comment: Great contribution Gennet and thank you very much. You mathematically defined the mentality of the radicals in this discussion as being Religion = Language. Accordingly, they are saying that ISLAM = ARABIC; yet Eritrea is the only nation that had been practicing this relationship by constitutional law since the fifties and our destructive radicals are now refusing to change the situation in respect to the authentic values of the diversified Eritrean society. They also want radical Islamic Political Parties to have power in future Eritrea. You said “Religion should remain personal. Nobody should be allowed to impose his/her personal faith on anyone else. Unless of course one lives in a homogeneous society which people agree to live under religion rules.” And I agree with you.
As you said the application of religion in politics may be more practical in homogeneous societies like Somalia but certainly a big mistake in our diversified society, though even homogeneous societies are today rejecting religion in politics while our radicals want to import the disease into our country. I will discuss it more ahead but the breakup of Sudan into two countries was caused by the Radical Moslems’ imposed Sharia on the entire society through partial constitution that enforces mixing politics with religion. The Southerners were discriminated by the Islamic constitution which could not work in segmentation only on the Sudanese Moslems. Millions died on this matter for the society to breakup at the end of the day. You don’t make two constitutions in diversified societies; you can only guarantee equal representation through a common constitution completely free of ethnic and religious politics. We need to learn from the Sudanese experience my dear Eritreans.
We also must understand that most Islamic countries including the Arabs don’t practice Sharia because it is destructive. The practice is only limited to Iran, Afghanistan, Pakistan and Saudi Arabia, a bit in Bashir’s Sudan and rejected by the rest of the Moslem community. Even in those countries the concept is challenged by genuine scholars and feminists today with positive differences starting to show in Sudan, Pakistan, Saudi Arabia and Iran. We don’t need this ugly thing in Eritrea and we don’t wish it on any social group in this world. You need to read my book From Feminist to Rapist, available at the Amazon to understand what I am talking about. Please read books including this one so that we can share ideas on the same level of understanding. This book is good for all of you and specially for the women; the current target of objectivism by the Eritrean Radicals Moslems.
Dear genet! Your brilliant mind once again asserts that Religion is not language and we should have discussed the issue free of religion. Unfortunately the few radical Moslems connect the two mutually exclusive concepts in order to accomplish their extra chauvinistic, narrow and dictatorial upshot. Arabic has nothing to do with Islam except the Koran connection but the fanatics want us to believe otherwise by creating mandatory relationship between Arabic and Islam only in Eritrea, a unique version inexistent in any other Moslem countries in the world including the hardest core Iranian Mullahs and the Taliban. Yes they want me to be “politically correct” in order to keep using the Taboos, weapons of very weak individuals to impose destruction; to obscure and suppress important social issues at the expense of their societies. Only an independent mind can break Taboos and pressurize the infidels that camouflaged their socio-psychological perversion behind getting to the point with humanity, justice and democracy. Abdu and Kemal to say the least are typical examples of Taboo-camouflaged individuals. They cry anti-Islam and anti-Moslem when someone challenges them individually in public for universal moralistic evaluation.
AHMED OMER: “Fusom Afworki Asiyas Afworki The two named above they did the same job from different sites even they have the same mental full of hate without any excuse .Mr.Fusom in his previous articles he has abused Eritrean Muslims without talking about Eritrea n one negative word from all his full of hate articles I have understood that he has hidden agenda paid already as a wage for planting and spreading a hate between Eritrean people.”
Comment: I am dealing with your fanatic intelligence at individual level; can you individually handle the heat without shielding behind the Taboo (crying a foul play against Islam and Moslems). You are practically anti-Islam; a shame to Islam and to the Moslems and I wish you knew this clearly. It is people like you that taint the beautiful and peaceful Islam and yet you fast the RAMADAN, without understanding its extraordinary spiritual meaning. You are a divider Ahmed Omar that fasts the RAMADAN for spiritual pretension and securing a spot in Jenna. You cannot go to Jenna because Allah does not want you there. You will end up in hell unless you get peaceful with and treat God’s creatures equally no matter how many Ramadan’s your sinner mind fasts.
Let me show you who the hater was: You hate women; the reason you have a problem with their Vaginas, marry four of them to control and cage them like animals; stop them from excelling in education and stone them to death for flirting with men. How can you call me anti Moslem or a hater when I am challenging your savage and sadistic adversity against the Moslem women (young girls, sisters, mothers, etc.) in the name of ISLAM?
Genet O: “There are many Muslim around the world who speak any language, but not strictly Arabic. The reason is they are not Arabs. We need to get our acts together and admit Eritrea and Eritreans aren’t Arabs; We need to admit we are Africans with some Arab bloodline. Our Arab bloodline includes Muslim and Christian. In Egypt, there are Egyptian – Christian, they do their prays in Arabic, because they are Arabs. The notion of “I am Muslim, therefore my language is Arabic” is not going to work. But one can say “I am Muslim, therefore I pray in Arabic” Another example, It wouldn’t be fair to any one in Eritrea if Eritrean-Catholics say, “We are Catholics and we want to use Italian language to our everyday lives”. Then what? Let us separate the two different concepts of Language and Religion at all time. Otherwise they are being used as synonyms and making some people agitated. Thank You.”
Comment: I cannot say more than this and I don’t understand why this is so difficult for people to understand.
Habibi: “It is amazing to see how many directions this discussion is heading to. I thought this is a forum of discussion between Eritreans. Arabs must have their own website somewhere where those who feel like arabs could participate. Eritreans cannot be held responsible for those who tend to deny their identities.The country has more than enough problems of its own that it can’t entertain such a luxury of playing around with identities. There can be many languages under one religion in the same way as there can be many religions under one language. Mixing up identities has nothing to do with this. You can take any religion you want and you can pray in any language you want. It’s also up to you if you want to feel like an arab or american. But leave eritrea alone. Don’t come to tell eritreans that they are arabs or americans only because you feel like it. It might make you feel important because you are getting some responses and challenges here. But this shouldn’t fool you to the extent of believing that you are making sense. Eritrean muslims have always known who they are.”
Comment: Brother, there is no Arab here discussing this subject matter but Eritreans from different schools of thought on the Arabic-Eritrean language relationship with some Eritrean acting Ethiopians. But we have radical Moslems that flirt with Arabic for convoluted religious reasons. I learned a lot from your articulation and specially from the bolded text (important reminder) that I can’t agree more and thank you!!
Abdu: “Fitsum and alike: Some one posted in your previous article that ” how come when a dictator helped & supported Somalian Alshebab Talibanizim concept you don’t call him Taliban;terrorist . But; when one innocent Eritrean Moslim asks his/her rights you call them radical;terrorist fundamentalist;talibanist and so..And as far as we would think you are infected by contagious disease called hatred against Eritrean Moslims which u really to focus to find a cure.
Response: I have written many articles in Assenna about the connection between the terrorist Alshabab and the dictator that I called different names through the experience. I have openly said that he was a terrorist, a liar, stupid, anti-social, psychophat, self-obsessed, weak and coward to say the least. Let me call him a Talibanni as well if you like that expression because he is. You just missed reading the articles because you are a closed person only concerned about your little group tuned to hurt the people by chronic distortion of the holy Koran. They distort the word of Allah to do their sadistic compulsion against kids, women and families. You are not a regular Moslem brother Abdu, You are a fundamentalist menace to humanity, a sexually challenged victim of ego that does not hesitate stoning your daughter for committing a crime of honor: a man that can kill a daughter for his pride!!Society must stop people like you from savagely killing young girls just because of having a penis. I advise you to castrate your penis instead of the clitoris!
The confrontation here is not between the Holy Islam and me but between you and me; between your concept of existence and mine. Face your predicament individually here because that is exactly what it is. Can you please leave Islam and Moslems alone in this discussion and concentrate on my specific classification of your individuality as being all of the above names you brought in this exchange? So is the president of Eritrea!
Abdu: “bcz for ages Eritrean Muslims never been called terrorists ;radicals or talibans by compatriot Eritrean Christians before never;never they’ve lived for ages together and eritrean Muslims never;never;never act and shown any kind of terrorism actually it is against Islam; so allof sudden now ;i think you brought it some where from Mekele and kind of unfinished business from Hatsyea Yiohans & uncle empty op sorry I mean Emperor jonny.
Comment: Abdu; I don’t represent the Christians you are talking about because I am not one; and none of the other Eritreans as well but myself. But you are a terrorist and Taliban as individual: I am facing the TABOO that the Christians and the Moslems created through my inherent freedom of speech. You cannot shield behind the TABOO with me because I acknowledge its negative effect in society. I despise people that destruct societies behind the blackmailing of TABOOS and tend to bring them out of the closet for whatever issues comprised within. I am a person that breaks TABOOS without hesitation for I have no reason to live under the jurisdiction of heinous individuals that use them to oppress people. Please disassociate from the Eritrean people all together and face the challenge as a Masculinist fanatic that believes in sustaining the right of marrying four wives with guaranteed “equal emotional and romantic treatment” as in the follows.
Abdu: “Fitsum “Are you going to take advantage of Islam in Marrying Four Wives”
In Islam you make sure you commenected with wife even if you want get marry you have to get a permission and treat every one of them equal and make sure all the childeren know each other and finally Mr. Futesum we love and respect our wives; no one love them more than ourselve.”
Comment: Thank you for answering one of my questions. The shallow brother is saying that Moslems love their wives more than other husbands in this world. Is that what you will do (ask permission) from your wife/s to marry with a new wife till you hit the limit of four, Abdu? The sexual pervert Abdu claims to be an equal lover of four women; mating with them with the same emotional and romantic intensity; and stimulation. In his little imaginary palace, the emperor wants the right to own four slaves for sex and fertility.
The dedicated sexual opportunist Abdu will make sure his children know each other to avoid confusion and accountability, sticking to his democratic outlook of life. I suggest they wear differently colored T-shirts for identification. This man does not understand that he would traumatize children by abusing their mothers in doing this. He will ask for his wives’ permission to marry other women based on their votes consistent to his outlook of life (sexual democracy). Abdu thinks of contributing to society by maximizing wives; living his life impregnating them turn by turn and producing many children in the name of Islam. The Chauvinist Abdu reduces himself to a SEX MACHINE in sacrificing his body and soul through excessive sex for the sake of society and Islam.
The questions: Why does ultra sexist Abdu want more than one woman and kids from different wives? What kind of woman would give her husband permission to marry other women willingly and happily? Is it humanly possible for a man to treat four wives equally like what the convoluted Moslem and sexist Abdu claims? I don’t think so sir!!Enjoy your wives taking advantage of Islam but you cannot treat them equally as a human being. You don’t even love your original language as much as you love Arabic brother, how can you love four women equally? Only Allah loves people equally. Simply speaking you don’t respect humanity and you are a menace to all women in the world! I consider you a sexual predator rather than an equal opportunity lover and warn you to take it easy before getting arrested for sexual crimes and for abusing children!
Hmmm to a forumist: “So what you saying is in the future Eritrea the president will address the population in Arabic my friend if you push this agenda and all Eritreans are aware of this, I think it will be the end of Muslims in Eritrea (similar to what happened in Central Africa.) We won’t entertain radical Muslims to run us out of our country.”
Comment: I am against any extreme politics in Eritrea including radical Christianity and Islam. The fact remains, however, that there is no reason for our innocent Moslems to be responsible for the misadventures of radical Moslems. We have the responsibility to protect them from any destructive force including the few radicals. Our Moslems and specially the women are victims of this irrational connection with Arabic and thus we have the same stake resisting the potentially divisive and dangerous dictatorship together. Radical Moslems and Christians are collectively a hazard to our society and I hope the future president of Eritrea won’t embarrass the society addressing national issues in Arabic!
Mathewos: “Today, as the Isaias government is close to crumbling the threat of Moslem and Christian disparities are looming again. A few opposition parties in diaspora are established based on Islamic code of conduct. They are loud and outspoken and are advocating for an Islamic Eritrea which is not feasible. These Islamic parties are propagating the same mantra that caused Eritrea to be integrated with Christian Ethiopia in 1962. Eritrean Christians are apprehensive and are suspicious of their Moslem counterparts and their intentions after the collapse of the Isaias dictatorship. Many Christians would probably embrace another dictator, after Isaias, who would keep the status quo and liberalize the civic liberties and establish a viable judicial system. Many Eritreans are not thirsty for a democratic system of government that will include Moslem fundamentalists and that is why they discard the numerous opposition parties who embrace Islamic political parties in their midst. Worse even is if the Christian communities in Eritrea seek some kind of accommodation with Ethiopia, probably federation or confederation, to ascertain their security and to discard the rise of Moslem fundamentalists groups disguised as political parties.
Comment: Please count me in the group that feels itchy about radicalism in the process of Eritrea’s democracy for the act would all together render the process dictatorial. Insecurity to induce the feeling of supporting another dictator in future Eritrea is certainly one of the possible consequences should we leave Radical Moslems unchallenged in the current political platform of the nation.
In contrast, I see the imposition of Amharic on our society equally degrading as that of the Arabic on us. It is natural for any social group in a society to be suspicious of religious political groups and the Eritreans are not special to help avoiding the fear about the intention of the religiously affiliated parties in the opposition camp. We can only build better Eritrea that safeguards every citizen from any religious domination by challenging fanatic politicians and completely separating religion from politics. I think this is a fair deal for all Eritreans eager to build an ethnicity or religion free democratic country in my opinion. Allowing religion in politics, however, cannot come without a counter consequence and we have over discussed the matter already.
Mathewos: “We have seen what Moslem fundamentalist could do in Egypt’s short-lived Moslem Brotherhood government. Even a predominantly Moslem country could not condone the erosion of liberties by the endorsement of a Shari’a based constitution. That is why the Egyptians got rid of the Muris government. In Eritrea, Islamist will advocate a Shari’a based constitution that will alienate half of the Christian population. That is unacceptable and will not pan out in a free and independent Eritrea.”
Comment: I agree with you! I cannot certainly say that the radical Eritrean Moslems want Sharia in our Moslem communities with full confidence. They should teach us if this was the case and they were confident about so that we can involve fully to debate on the matter. We have already asked questions in this forum to brothers Noor, Omer and other radical Moslems but they didn’t answer them yet. We want to know if they advocate Sharia in Eritrea and still waiting for answer. We should not keep repeating what we said but I believe Sharia is disparaging to any society and is against women and specially the baby girls that we have the responsibility to protect needless to talk about its other scary consequences in the society!! It is dangerous and destructive from civil rights point of view and therefore I am against it.
Mathewos: “The reason why Islamic political parties are proliferating is because of assumed grievance that Moslems are being persecuted in Eritrea and that Moslem values are being eroded and that “Moslem lands” are being occupied by Christian highlanders. However, the facts tell otherwise. Moslems are being persecuted by the Isaias government as much as Christians are. Isaias has no religion and is a communist and has no loyalty to either religion. With regard to the erosion of Moslem values it is a fact that Moslems every right to practice their religion as Christians are in Eritrea even under Isaias.
Islam is a recognized religion in Eritrea and all its [values] are respected throughout the country equally as Christianity. With regard to the occupation of Moslem lands there is a shift of population on both ends. Christians have migrated to the lowlands and Moslems have likewise migrated to the highlands. As a matter of fact Eritreans have the right to settle wherever they wish be they Moslems or Christians and no land is confined to certain religious groups”
Comment: It is clear that any Eritrean should be allowed to legally own land outside one’s ethnic territory but no one has the right to grab it by force. If there is forceful land grabbing in Eritrea it should be by individuals that don’t represent their communities. I did not grab land and benefit in any way by this situation as a person from the Christian background. The answer to this problem should be simple in future Eritrea. We have enough land to share between all of us that we can use to compensate our people affected by this grievance or we can lawfully approach the problem to reverse the situation as an alternative. This should never divide us since it was actualized by the common enemy in power if it ever did. We, however, must agree that we are equally suffering as a result of the dictatorship and that we should unite to fight back for our rights.
Mathewos: “Future Eritrea must not entertain political parties based on religion, tribe or regional affiliations. We should include it in our constitution that such parties will have no credence and acceptability in a democratic and viable Eritrea. How could we allow political parties that represent a segment of our society and preclude others in their organization? As a Christian, who in his/her right mind join an Islamic party that advocates Shari’a laws? None.
Response: I agree. No religion or ethnicity should influence the politics of future Eritrea. This is anti democracy and we cannot build a decent nation with this mess in the constitution!!!
Moke: Yes, there are, some Diaspora based political forces distancing themselves from that narrow and egocentric EDA and that’s the beginning of the end. If that information holds water on the ground, then, the Eritrean opposition is going to be dissected on religious line and those opportunists and Islamic organizations will be accountable for any eventuality in the opposition. If not repaired on time, that very trend will create another but new scenario in the entire Eritrean political landscape.
Comment: The disintegration of few political parties from the EDA is sad but may be a blessing in disguise as well. I will hopefully discuss this matter in a separate article after getting this over with. But better breaking up and reorganizing than suffering the consequence of following the destructive and dictatorial forces in the alliance. I am glad the impotent EDA is being challenged by few parties that may want to change the situation and I hope they will organize and face it together as a unit. At least we would have another choice if they do organize and fight back the dictators that have been messing up our resistance from within the EDA for the last 15 years. We have so far confirmed that the following groups have abandoned the corruption and radicalism polluted EDA as of today.
ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ); ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ); ምንቅስቓስ ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኤርትራ (መደፍኤ); ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢኤርትራ (ሰደህኤ) and ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ (ግሃድኤ)
hmmm: “No question PFDJ is bad for Eritrea. But PFDJ is only a threat to those who refuse to serve it and those who challenge it. But if this radicals got their way, you don’t have to do anything to be targeted by them, you just have to be a Christian or highlander. Radical Muslim doesn’t care if you are Serai, hamasen or Akele, or even a peace loving Muslim are targets as long as they don’t conform to the radical agendas. We have to bring about whatever change to come to Eritrea peacefully without shading our blood. It will only help those radicals waiting on the wings to march as victorious.
Response: The analysis makes sense yet, would be more assertive in the condition we get an answer for “DO YOU ADVOCATE SHARIA IN ERITREA” from the radical Moslems. They seem afraid answering this question but there is no way out without! I invite them in this forum one more time to please get to the point on SHARIA.
Kemal Omer: “Unfortunately the presentation [my article] itself is a thinly veiled islamo-phobia convoluted with a healthy dose of irrational anti-Arab bias and prejudice that borders racism. He claims that he has presented a scholarly (academically) presentation. There is nothing scholarly in his presentation that has an insulting title. “
Comment: Whatever you feel about my article is your business but you are still an individual that does not represent the people. This is not about Holy Islam but about radical Moslems like you in our society. I have challenged you on your unique relationship with Arabic that does not conform to the international Moslem community’s understanding of Islam through research oriented academic facts. I have personally found you to be a person with very shallow understanding of ISLAM based on the objective reality that makes you a loner on the subject matter. I have also asked you if you were for Sharia in Eritrea which you avoided to answer this far in the discussion. Please answer the questions fully instead of going around the bush. I should otherwise consider you a confused radical and move on leaving you behind soul searching on the matter with your likes!
Omer: “The main assumption and thesis of the presenter on the issue of Official Languages is “Arabic is being forced on the Eritrean Muslims by a small group of Muslim elite who do not respect their own languages” (in his words, “if you do not respect yourself how can I respect you”). Contrary to what he says and try to deceive his readers by repeating baseless and false statements the historical truth is the issue of the duality of the Official Languages in Eritrea was settled 62 years ago by the first ever elected national assembly and enshrined in the Eritrean Constitution of 1952. Here is Article 38 of the 1952 Constitution:
Comment: The brother wrote all the articles related to our national language down and thank you. I, however, never said that the Arabic issue was a new phenomenon in Eritrea because I know we have had it as a national language since in the fifties. To this effect, I responded to Hmmm in my last article writing “To your information, Arabic has been a national language for decades in Eritrea”. Therefore it was not necessary for the fundamentalist to write the articles in the old constitution in challenging me on something that was obvious to all of us. Simply, it is not about the constitution but about the future of Eritrea in relation to Arabic!
The historical account of the brother is correct but our people did not vote for it and was decided by our politicians of the time from both religions most likely for a constructive purpose taking the complications of the time associated with our national question. Although this represented us legally and logically in the past and until the present, I have been consistent in only suggesting that its use in Eritrea has expired and now ready for replacement by one of our languages. My argument is that we don’t need it anymore!! Therefore, the brother’s allegation that I had been “a thinly veiled islamo-phobia convoluted with a healthy dose of irrational anti-Arab bias and prejudice that borders racism” based on what I never said and misunderstood should be disqualified by virtue of my premeditated agreement with his historical ground.
Kemal Omer: “Now Mr. Aristotle you have two choices – either (1) accept this established fact that Eritrea has two Official Languages – Tigrigna and Arabic- enshrined, voted and ratified by a democratically elected assembly under the supervision of the UN. On the UN supervision of the elections if you refuse to accept that as inconsequential and the work of colonizers then by the same logic so would be the UN supervision of the national referendum on independence of1993“
Comment: I don’t see any relationship between “accept this established fact that Eritrea has two Official Languages” and “the UN supervision of the national referendum on independence of 1993”. Why would someone relate the two events as if they were mutually inclusive? The two events are qualitatively different because the people of a nation have the right to change their national language the UN previously recognized. The UN has nothing to do with a nation’s national language (since this is an internal issue that should be completely decided by the people) beyond accepting what the people decide. A nation can change its official language as many times as it wants without any external interference and the UN must accept it without any grievance. The elevation of the Berber language to a national language status in Algeria was an internal matter of the Algerians that the UN had to accept without any problem as it did. The referendum based Eritrean independence is therefore out of place in this situation. The illogic brought here by the desperate brother was simply deceiving and restricting that was used to complicate the matter beyond its real nature by any means of distortion for personal satisfaction. Our choice of national language in future Eritrea cannot in any way affect our independence through the referendum because the two events are mutually exclusive for us and for the UN.
Further, old agreements are logically breakable as a function of time and necessity associated with the momentous requirements of societies affected by the same. Check this out:
Ethiopia Ignores Egyptian Warnings on Nile, Posted by aurelius77 on June 18, 2013 JERUSALEM —“Defying threats of war emanating from Egypt, Ethiopia’s parliament has endorsed an agreement with five other African countries refuting Egypt’s claim to near-exclusive rights to the waters of the Nile River. Egypt’s claim on the Nile’s waters rests on an agreement between the British colonial rulers and the Egyptian government in 1929 that allocated almost all the river’s flow to Egypt, with a minor portion going to Sudan, its immediate neighbor to the south.”
Similarly, we are not obliged sticking with the old constitution in the condition it stays constant without amendment and we have the right to modify it according to our situations. No constitution including ours should stay constant in any society; the reason it is notoriously known to be amendable!!
Kemal: “ (2) argue that you do not recognize the Constitution of 1952, in which case neither Tigrigna nor Arab are the Official languages of Eritrea. If you oppose to Arabic as an official language based on this law then by default you also oppose to Tigrigna as an official language, and as a consequence oppose to this national consensus that was reached at in 1952 (i.e. before 62 years).”
Comment: My position has nothing to do with recognizing the old constitution of 1952 at all because I do recognize it as one that equalizes Arabic and Tigrigna as the official Eritrean languages. But we don’t have to live with it forever and we can change it: This is our exclusive right as Eritreans. I am only saying that we should amend the constitution to accommodate our current national issues including democracy. I feel comfortable starting anew through referendum that gives the Eritrean people their right to vote on their future official language/s from the scratch in agreement with Kemal’s logic if this may rectify our difference once and for all. Let us start anew rather than eternally wasting the Eritrean life switching back and forth between Arabic and Tigrigna.
I would very much hope to see Arabic out of the way if possible but I don’t decide this. Should it be admitted in the competition, I strongly suggest the referendum be conducted without the influence of religion: Let the people vote freely without the interference of radicals from all Eritrean religions. Let ideas flourish to teach our people the situation so that they can choose what they want with elevated awareness about the deal.
Ibrahim: “Tigrina is from Gheeze and Gheeze is from Yemen and Yemen is an Arab Country, this means, Tigrinia is one of the Arab language dialects. We don’t require much talent to prove this. Let us start with your body part names, for this has a strong relation with the history of the Tigrinia language speakers and goes back deep in history for centuries. If I choose other many Arabic words that are used in Tigrina you may argue this are newly adopted words; but your body part names are part and parcel of your existence in the region and origin.”
Comment: Good try but very shallow in substance my dear brother because cultures close to each other always share words in their perspective languages. This is everywhere in the world and your reasoning cannot get you of the trap you set for yourself. In so stating, I acknowledge you as a vocabularist based on your desperate attempt to teach us the linguistic relationship between Arabic and Geez (something obvious to a reasonable mind based on our proximity to each other) but not as historian. What you came up with has nothing to do with the subject matter in the forum, thus useless so to say!
Ibrahim: “The negro are the real Africans, while the crossbreeds like Gideon and Fetsum have no place in Africa – their source of origin is unknown. But the Tegaru, immigrated from Yemen after the collapse of Maarab Dam; therefore, they are Yemenis 100%.
Comment: Interesting analysis but certainly baseless and emotional standing alone without substance. You can classify your race the way you want but the world knows only four human races to date: Black, Yellow, Red and White. You need to classify yourself in one of them like I choose black because I am one otherwise you need to accept where the objective understanding of races already classify you by default of your physical statue, complexion and blood roots.
What is your race? As long as you are African and non-Caucasian, you are as good a Nigger as any black-man in Europe or in the States. The white man and the Arabs would have enslaved you like they did to Africans of your looks and roots has the inhuman mode of production been allowed today. Even the mullatos and partially Indians could not avoid this predicament with 50% or more white European composition in South Africa as they existed identified as COLORED by the Africaners of the country. I am sure you know this when you fill applications and answer a question about your race in the west and the Arabian countries! Neither the Arabs not the whites consider you different than a Nigger.
This confused and shallow adventurer says that there were no people in Tigrai or in our region ahead of people crossing to the area from Yemen. Your Tegaru from Yemen analysis has no place in this forum and please discuss it with them if you want. This topic is about our national language not about Islam, Moslems or the “Yemeni-Tegarus” if we may remind you respectfully!
The nonsense the brother brought here provokes me to share the following information to confidently assert that we could not have originated from the Yemenies.
Our common identity: Scientists have for long been trying to resolve the question of human originality through fossil based research analysis and the result has so far been progressively indicative that Africa was the home of the oldest human beings. Today, however, they have found a DNA based tangible proof that we all came from the same family background in spite of how we individually acquired our respective ethnic and racial profiles. I am talking about the human race all inclusive!
In “Tanzania, Ethiopia origin for humans” by Paul Rincon: Last Updated on Wednesday, 2 April, 2003, the author states that “genetic study has shown that the oldest known human DNA lineages are those of East Africans. The most ancient populations include the Sandawe, Burunge, Gorowaa and Datog people who live in Tanzania”. Dr Spencer Wells, a geneticist and author puts it as, “All the evidence is pointing to East Africa as the cradle of humanity“.
In “DNA evidence backs up ‘out-of-African’ human origin theory”; The Japan Times, May 12, 2001. Reuters broadcasts that “Genetic research provides compelling support for the theory that anatomically modern humans rose out of Africa in the past 100,000 years and swept aside populations of prehistoric man, with no interbreeding.” The material further states that “A team of Chinese and American geneticists obtained blood samples from more than 12,000 men from across East Asia and examined characteristic DNA sequences… and found that every one of the men could trace his ancestry to forefathers who lived in Africa over the past 35,000 to 89,000 years“.
Another fossil and DNA based research “Out of Ethiopia” - DNA studies suggest that “..all humans descended from Ethiopia, here is yet another study that reveals, all humans today descend from a group of African ancestors who—about 60,000 years ago—began a remarkable journey“. Please don’t confuse Ethiopia here as being the current Ethiopia and accept it as including us the Eritreans in the category.
In yet another teaching in LOS Angeles Times, March 04/2008, The pattern of genetic mutations offers evidence that an ancient band of explorers left what is now Ethiopia and went on to colonize most of the world. Scrutinizing the DNA of 938 people from 51 distinct populations around the world, geneticists have created a detailed map of how humans spread from their home base in sub-Saharan Africa to populate the farthest reaches of the globe over the last 100,000 years. The pattern of genetic mutations, to be published today in the journal Science, offers striking evidence that an ancient band of explorers left what is now Ethiopia and — along with their descendants — went on to colonize North Africa, the Middle East, Europe, southern and central Asia, Australia and its surrounding islands, the Americas and East Asia. A second analysis based on some of the same DNA samples corroborated the results. Those findings, published in the journal Nature, demonstrated that the greater the geographic distance between a population and its African ancestors, the more changes had accumulated in its genes. “
Conclusion: I hope the few scientific evidences presented here will close the issue as to who was a human being first in this life. What is great about this scientific foundation is that we the people of the world all inclusive started from our area in East Africa and spread out to be whatever destiny made any person to identify with in the diversified human race.
We East Africans were there before anybody else from the entire human race: Every human being (White, Red ,Yellow, Black or Arab) has a DNA component that traces one’s roots to us East Africans. Any human being in the world has a DNA component that connects one to our family in the last few forums because Ibrahim, Hummm, Kemal and Moke are the roots of the entire human race! Everybody branched out of the fundamental roots of the human race composed of Gedion, Noor, Mathewos and Ahmed. In so stating, this list includes all ethnic groups in Eritrea and of course those down south as far as the people of Tanzania.
We, as the original genetic composition of humankind could therefore not have been the derivatives of the Yemenies but rather sounds more substantial in relation to DNA technology that they originated from us like all people in the rest of the world. We cannot stop the entire world’s claim that the human race originated from East Africans and most likely from us at the deepest point of the matter: All human beings including the Arabs and the Jews came from East Africa, the original human beings on this earth like the Europeans, the Orientals, Native Americans, the Latinos and others did. This is a subject matter widely accepted in today’s best universities (Japanese, Chinese, European, Russian, Canadian and American, etc.) and by all international scientists and professors as a scientifically substantiated fact.
Secondly, Christianity existed before Islam and the Coptic Church (Orthodox version) is the oldest of them all after Judaism. Christianity or paganism should then have been the original religion of our people including the Moslems and the radical portion of the religion. I believe Islam is a modern religion that resolved many drawbacks of Christianity and I like it better as I testified several times in this journey. It universally deals with Ramadan, allows a Moslem to be buried at one’s place of death within about 24 hrs and Moslems are hygienically cleaner: They don’t suffer the consequence of ‘Dingle Berries’ like the third world Christians do because of their healthier restroom sanitary rituals. They are also more generous to each other and to others specially during the Ramadan by Islamic instruction. Islam is one and the same in the world to all believers unlike the diversified versions of Christianity. Islam is wonderful minus the Radical Moslems that work against it! I would have chosen it compared to my imposed Christianity had I had a choice although I found Buddhism the best for my way of life in terms of happiness.
With this article, I tend to move on to the pending issues that complicate our resistance with mixed feelings. As you know quite a few new names showed up in this forum giving us the idea that they have been reading us throughout the experience in Assenna; yet without any contribution. They read us quietly while attacking the weak points of our society and specially the Kebessian Christians without any participation for them to show up intensely in the latest forums as if we were against Islam. This is hypocrisy at best! Islam has nothing to do with Radical Islam. The two outlooks are fundamentally different from each other, the first is pure spirituality and the second a dictatorship of sinners that caused incalculable suffering to the human race specially to children and women (Kumauni, the Taliban and the Extremists in Saudi Arabia, Somalia, Pakistan and Iran). The rest of the Moslem communities don’t practice SHARIA and they are more peaceful and democratic than the nations in the list.
The result of SHARIA in the Sudan caused the death of millions in the war between the Southerners and the Northerners ending up causing the separation of the two societies at the end of the day. We need to learn from this and adjust our attitudes accordingly.
Allah and Mohammed do not like Radical Islam and I can bet the radicals twist the truth in order to inflict their damage to humanity for their perverted psychological and sexual ends. Allah does not approve the stoning of a desperate young girl for romancing with a man in the name of Islam and I cannot see this taking place in Eritrea to our kids in the name of Islam. Let the sinners stone each other if they want but we cannot let this anti Islam crimes happen to our children my dear Eritreans. We cannot be expected to keep quiet watching a sexually perverted Mullah dictator or a fanatic Christian abusing our baby girls by brutally dismembering their clitorises because of the issue’s Taboo classification. They can cut their penises if they want but we want the vaginas of our women left alone: it is about the welfare of the kids and the society’s peaceful and just coexistence.
I don’t have anything to apologize to the destructive and inhuman radical Moslems except challenging them to stop their abusive and unjust objective on our society. One particular episode (Ahmed Saleh’s response), however, touched my heart deeply because this brother or son has been a consistent fighter for unity as one of the most important individuals in the forums. I respect and love this brother and I believe he is a strong unifier in this resistance. My position disappointed Ahmed into writing it on as follows:
Ahmed Saleh: “Brother Futsum :Take it easy . At the beginning we were impressed with your progressive and educational articles in this forum to attract many readers. Many of us tried to distance ourselves on sensitive issues which had been problematic in Eritrean politics because we prefer to focus on primary & urgent topics which needs prior attention. If we admire and support the struggle of DELEYTI- FITHI as you said before your willingness to work with WEDI VOCARRO mission , we need take the walk to reach the goal particularly speaking on the case of UNITY ( HADNET) which in fact you start to miss the main point of our journey .Our life experience sharpen our instincts to recognize matters which concern us as a nation .It is absolutely true to say though ; ” first impression is deceiving “.”
Response: Wow! I really felt his disappointment deep in my soul because I believe I am for the Eritreans without a drop of prejudice. But life is full of emotions and I thank Allah for showing me the light through Ahmed’s comment about the fact that I could have hurt few people on this subject matter for breaking the Taboo. A social position exists with its counter position and this is okay as long as he does not reject me completely.
I seriously have nothing to apologize for the new comers that clearly showed their prejudice in this forum after staying away during all our past relationship via my articles. One more time, I cannot respect them more than they respect themselves and I believe they were self humiliating for being stronger supporters of the Arabic language than our own languages. The fact that they only showed up when the issue about Arabic came for discussion tells me that they see the Eritrean society partially and specially in terms of their religion: That they were biased towards their religion in a situation where democracy can only flourish in the absence of religious and ethnicity based political pollution. I feel like they were destructive forces to our unity and dangerous elements against democracy and peaceful coexistence.
I however feel dignified apologizing for hurting brother or son Ahmed because I have a special connection with him. Please forgive me for disappointing you unintentionally but I beg you to understand that I have no bias towards any member of the Eritrean society. I wish I could show you my heart to prove this by dissecting my chest, only if it was possible. Unfortunately, I must move on leaving this situation as regrettable necessity in my part because I must stand for the safety of every Eritrean on equal basis by strongly protesting against the mixers of religion with politics for the sake of democracy. I am not a person that shuts up discussing issues because of their TABOO classification, nor can I pretend to be politically correct. I write things as I feel them without any restriction because I am a spiritualist, a universal activist that doesn’t want to pretend for personal benefits. I can tell you that I don’t think I will ever go to Eritrea even after the regime collapses because I have no material interest in that society except spiritual, nor do I believe I will live peacefully under the egoistic, fanatics and selfish leaders that don’t care about the society enough to guarantee the Eritrean people permanent protection from any sort of dictatorship through genuine democracy. This is the state of mind that I live on and please accept me the way I am.
To finalize this, I found brother Rezen’s contribution outstanding for those that take their time to understand the matter carefully. I will try to briefly discuss his teachings in my next articles (depending on the situation) but I suggest all of you to read it again and see what you may get out of it (he was the last commentator in my article From the Forum II and God bless him! Thank you Rezen for your eloquence in “What are the positions of the two antagonists – Christians and Muslims?” see you soon!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 12 votes)

ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሊብያ ካብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 119 ዜጋታት 7 ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ብሓደጋ መኪና ሞይተን።

Eritre1_desert

ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት፣ ካብ ሱዳን ተበጊሶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሊብያ ካብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ 119 ዜጋታት፣ መሬት ሊብያ ቅድሚ ምርጋጾም ኣብ ምድረበዳ ሰሃራ 7 ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ብሓደጋ ከምዝሞታ ምንጭታት ሓቢሮም።

ገለ ካብተን ግዳያት ኮይነን ዘለዋ ኣዴታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝሓዛ ክኾና ከለዋ፣ ደቀን ኣብቲ በረኻ ዘኽቲሞም ብዘይጸግዕን ናባዪን ተሪፎም ኣለዉ።

ካብቶም ኣብ ሓደ እዋን ዝጓዓዝ ዝነበረ 119 ስደተኛታት ዝነበሮ ቃፍላይ፣ እታ ልዕሊ 20 ደቀንስትዮን ህጻናትን ሒዛ ዝነበረት ንእሽቶ መኪና እያ ሓደጋ ኣጋጢሙዋ። እቶም መስበርቲ ኣጋጢሙዎም ብህይወት ተሪፎም ዘለዉ ኣንስትን ቆልዑን ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ‘ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ።

ስድራቤት መወቲ ዳርጋ ኩሎም ተሓቢሩዎም ከምዘሎ እቲ ሓበሬታ ይእምት።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.0/5 (17 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 9 votes)

ብሰንኪ ቀጻሊ ምቍራጽ ሓይሊ ኤለትሪክ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ደም ባንክ ከዚኑዎ ዝነበረ ዝተለገሰ ደም ክጕሕፎ ተገዲዱ።

blood_bank

ኣብ ኣስመራ፣ ሓይሊ ኤለትሪክ ብተኸታታሊ ንሓያለ መዓልታት ብዘይ ምቍራጽ ደው ብምባሉ፣ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ናይ ደም ባንክ ነቲ ከዚኑዎ ዝነበረ ኩሉ ካብ ህዝቢ ዝተለገሰሉ ደም ክጉሕፎ ከምዝተገደደ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

ምስዚ ብዝተኣሳሰር ቀጥታዊ ምኽንያት፣ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ናይ ክልተ ሰባት ሞት ከምዘጋጠመ ‘ውን እቲ ሓበሬታ የረድእ።

እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብሰንኪ ቀጻሊ ምቍራጽ ኤለትሪክ ተኸሲቱ ዘሎ ቀጻሊ ጸላም፣ ነቲ ብሰንኪ ሽቅለት ኣልቦነት ድሮ ገኒኑ ዝጸንሐ ስርቂ ብዝለዓለ ደረጃ ኣጋዲዱዎ ከምዝርከብ ከኣ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ይኹን’ምበር ባራት ነናይ ብሕተን ጀነኔተራት ብምውላዕ መስተ ምእንጋድ ከምዘየቋረጻ እቶም ምንጭታት ኣገንዚቦም።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.2/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 16 votes)

መላእ ሃገር አብ ድቕድቕ ጸልማት

Asmara_Prayers
ካብ ዝሓለፉ አርባዕተ አዋርሕ ጀሚሩ ከተማታት ኤርትራ ብዘይ ሓይሊ ኤለትሪክ አብ ድቕድቕ ጸልማት ይርከባ አለዋ። አብ መላእ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሓይሌ ኤለትሪክ የለን፤ ስለዝኸነ ድማ እቲ ጸገማት አዝዩ ተሓላሊኹ ይርከብ። አብታ ዋና ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ከተማ አስመራ ዳርጋ ንዝሓፈ 20 መዓልታት ብተኸታተታሊ መብራህቲ ዝብሃል የለን። እቲ ስርዓት ነቲ መባእታዊ ሃለኽቲ ነገራትን ሓይሌ ኤለትሪክን ከቕርብ አይክአለን ዘሎ። በዚ ዝተልዓለ ድማ መብራህቲ ጥራሕ ዘይኮነ ፤ህዝቢ ንመሰንከትን መብሰሊ መግብን ካልእን ዝኸውን ቀረብ ስለዘየሎ፤ ነቲ አብ ጠርዚ በጺሑ ዘሎ መነባብሮ ሕዝቢ ካብ ሕማቕ ናብ አዝዩ ዝኸፍኣ ደረጃ አውዲቕዎ ይርከብ። ነዚ አጋጢሙ ዝብሃል ዘሎ ከቢድ ናይ ህዝቢ ጸገም፤ እቲ ምልካዊ ስርዓት ቅድሚ ሕጅ ሕንቃቐ‘ ክብል ብብድዓ ምዝራቡ ዝፍለጥ ኢዩ።
ብሰንኪ ሓይሊ ኤለትሪክ ዘይምህላው አገልግሎተን ዘቋረጻ ወሃብቲ አገልግሎት መዓደሊ ነዳዲ፡ አገልግሎት ቴሌፎን፤ ሆስፒታላት፡ ቤት ጽሕፈታት፡ ናባኒ፡ መጥሓንዝኣመሰለ አገልግሎት ሙሉእ ብሙላእ ጠጠው ክብል ተገዲዱ አሎ። ነዚ አመልኪቱ ህዝቢ ብቐጻሊ መረርኡ ብቕሉዕ ብዘይፍርህን ክዛረብ ጀሚሩ አሎ። ካብቲ ህዝቢ ድዛረበሉ ዘሎ መንግስቲ እንድሕር አሎ፤ ነቲ መሰረታዊ ዝኸነ ባንን ማይን ሕክምና ኤለትሪክ ከቕርብ ዘይክኣለ ከመይ ጊሩ መንግስቲ ይብሃል፤ ምስ ህዝቡ ተዓሪቑ መሰረታዊ ፍታሕ እንተዘናዲ ምሓሸ ዝብልን እዚ መንግስቲ ክእለ አሎ ዝብሎ ናይ ጽርግያ ዕላል ኮይኖም አለው።
አብ ከተማ አስመራ ቅድሚ ሕጅ ሓይሌ ኤለትሪክ አብ ዘይህለወሉ ግዜ ፤ ሰብ አብ ከከባቢኡ አብ ዝርከቡ ሩኸባት ሰባት ጀነሪተራት ዝለዎም ብምኽድ ሞባይል ቻርጂ ክገብሩሎም እናለመኑ፤ ሰብ እናሸገሩ ሞባይሉም ባትሪ ክመልሉ{ቻርጂክገብር ጸኒሑም። ሕጅ ግን እቲ ጸገም ስለዝበዝሓን፤ ናይ ሓጺር ግዜ ጸገም ካብ ሙኻን ሓሊፉ ዳርጋ ናብ ንቡር ስለዝተቐየረ፡ አብ አስመራ ንሓንቲ ሞባይል ቻርጂ ንምግባር ሰብ ጀኒሪተር ስጋብ 10 ናቕፋ ከኽፍሉ ጀሚሮም አለው። ሰባት ሞባይሎም ንግሆ ገዲፎሙሎም ይኸዱ፡ ናይ ምሸት መጺዮም ከፊሎም ሞባይሎም ይወስዱ። ህዝቢ ነቲ መንግስቲ ገዲፉ ናይ ባዕሉ አገባባት ጊሩ ይኽይድ አሎ። በዚ ዝተልዓለ ድማ ስርዓት ህግደፍ አብ ከተማታት ድምጺ ናይ ጀነሪተራት ህዝቢ ይርብሽ ስለዘሎ፤ ጀነሪተራት ከይትውልዑ ብዝብል አብ ሓደ ሓደ ከባቢታት አስመራ ጀነሪተራት ስጋብ ምህጋር በጺሑ አሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፤ ህዝቢ ኤለትሪክን ማይን ይሃሉ አይሃሉ ወርሓዊ ናይ አገልግሎት ክፍሊት የኽፍል አሎ። እቲ ክፍሊት ብወርሓዊ ገምገም ዝለኣኽ እምበር ብመሰረት ቆጻሪ አይኮነን። እዚ አካይዳ አብዚ ወዲ ሰብ በጺሕዎ ዘሎ ምዕባለ ዘየለ፤ ናይዚ አተሓሳስብ መሰረት ድማ ምግባትን ህዝብ ምድካይን ኢዩ።
ህዝቢ ንመብሰሊ ዝኸውን ጋዝ ንምርካብ ካብ ሰሙን ዘይውሕድ ሪጋ ከምዝጽበ ዝፍለጥ ኢዩ። አብ ከተማ አስመራ ንሓደ ኩንታል ዕንጸይቲ ልዕሊ 2000 ናቕፍ ይሽየጥ አሎ። እቲ ስርዓት ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ሕቶታት ንኽይልዕል አብ ከቢድ ሽለታዊ መነባብሮ ሸኺልካ ምሓዝ ዝብል አገባብ ኢዩ ዝኽተል ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት አብ ባርካ ዝጀመረ ናይ ወርቂ ዓደና ስጋብ ከበሳ ደይቡ፤ እቲ ምፍሓርን ምሻጥ ማዕድን ሃገር የቕጽል አሎ። እተን አብ ዕደና ዝተዋፈራ ካምፓኒታት ድማ ምኽሰብ ይሓፍሳ ክምዘለዋ ይሕብራ አለዋ። እቲ ስርዓት ግን ነዚ ገንዘብ ናብይ የግዕዞ አሎ ዝብል ሕቶ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ኮይኑ አሎ። ገለውን ጀነራላት ሰብ ክሸጡ ከለው መኽሰብ ማዕድን ድማ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን ምኻኑ ይነገር።
ክዱሳት ካብ ኤርትራ
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (15 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +11 (from 23 votes)

ኣብቲ ኣብ ቦለኛ ዝተኻየደ ፈስቲቫል ፈንጠዝያ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ 2200 ሰብ ጥራይ ከምዝተሳተፈ ብሽያጥ ትኬታት ተረጋጊጹ።

ZOMBIES _3_

ኣብቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ብስም መበል ኣርብዓ ዓመት ፈስቲቫል ቦለኛ ንኣዋርሕ “10 ሽሕ ሰብ ክስሕብ እየ” እናበለ ዑብ ዝበለሉ፣ ካብ 4 ክሳብ 6 ሓምለ ኣብ ቦለኛ ዝተኻየደ ፈንጥዝያ-ፈስቲቫል፣ ኣብ ሰለስቲኡ መዓልታት 2200 ጥራይ ከምዝተሳተፉዎ ሽያጥ ትኬት ብምውካስ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም።

እዚ ቁጽሪ’ዚ ሓደ ሕምሲት ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝተጸበዮ ብዝሒ እዩ።

እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብህዝቢ ዝኻዕበን ዝተመንወን ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፣ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቦለኛ ኣኪቡ ፕሮፖጋንዳዊ መኽሰብ ከዋህልል ‘ኳ እንተወጠነ፣ በቶም ኣብ ወጻኢ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ‘ውን ተነጺጉ፣ ፈሺሉን ተዋሪዱን ተመሊሱ ‘ሎ።

እቶም ዝርካቦም ተሳተፍቱ ብኣዴታትን ኣቦታትን ዝተዓበለሉ ክኾኑ ከለዉ፣ ህግደፍ ኣብ በቦትኦም እሩሩ ክብሉዎ ንግዚኡ ሞራል ኣስኒቑ ክሰዶም ዝሓሰቦ መሊሶም ተስፋ ቆሪጾም ከምዝተመልሱ እቲ ሓበሬታ የረድእ።

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (17 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +14 (from 34 votes)