ንወዛል ዶ ኵሒል !?

ተስፋን ጽቡቕ መጻእን ሃገር ንልቦናና ዓብሊሉዎ፡ “ምእንቲ ናጽነት ኩሉ ባዕሉ ይፈልጥ” እናበልና ደም ርሂጽናን ክዒናን ዘምጻእናዮ ናጽነት ኳዅቶ ኣብቍሉ እናረኣናዮ፡ ሎሚ “ምእንቲ ለውጢ ኩሉ ባዕሉ ይፈልጥ” ክንብል ኣይወሓጠልናን እዩ ‘ሞ ነቲ ወዛል ኵሒል ንበሎስ ኣይግድን። … more

ሽግርና ንኽፍታሕ እቲ እንኮ መንገዲ ተዋሃሂድካ ምቅላስዩ፡፡

ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ጸገምን ኣደራዕን እንታይ ይመስልን ከመይ ጌሩ ክፍታሕ ይኽእልን ብዙሓት ተባዓት ዜጋታት ብድርሰታዊ ክእለቶም ብደርፎም ብግጥሞም ኮታስ ብኽገልጽሉ ዝኽእሉ ኣጋባብ ጌሮም ናብ ዘይፈለጠን ዘይተረድኤን ከረድኡን ሓሳባቶም ከሰጋግሩን ፈቲኖም፡፡ ንስምዓዮም ኣይንስምዓዮም ኣይኮነን እቲ ሕቶ፡፡ እቲ ሕቶ እቶም ዝኽእሉ ዜጋታትሲ ሓላፍነቶም ይገብሩ ኣለው፡፡ … more

ንኽትጽፋዕ ንኽትድሰቕ እንተድኣመሪጽካ፤ንሰይጣን፡ከማን ኣይትወንጅሎ ኢኻ!>

ንኢትዮጵያዊ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ብኣካል ኣይፈልጦምን እየ።ብዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ሰነዳትን፤ከምኡውን ምስ ብዙሓት ምስዝፈልጥዎምን መጋድልቶምን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣባላት ህወሓትን ኤርትራውያን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ብዝካየድክዎ ዕላላትን ወግዕን ከምዝተረዳእኽዎ ግና ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ጅግና ሓርበኛ፤ተባዕ ወዲ ህዝቢ ምዑት ተጋዳላይ እዮም ነይሮም። … more

ሕልመይ ሕልሚ ድኻ‘ዩ።

ዓመት 2008 መጺኡ እኖሆ’ሞ ሕጂ’ውን ከምቲ ልሙድ ብሓዲሽ ባዕላውን ውልቃውን ውሳነን ትጽቢታትን ክንኣትዎ ቅቡል ኮይኑ፡ ትጽቢትና ካብ ዝሓልፉ ዓመታት በሊጹን ሓቂ ለቢሱ ክዓስል’ውን ጸጋ’ዩ። … more

ናታ ገዲፋስ ናይ እንዳማታ!

ክቡራት ኣንበብቲ ከመይ ትኾኑ? ኣቐዲመ፡ ንእመንቲ እስልምና ኣሕዋትና ዮሃና ንዒድ ኣልእድሓ ኣልሙባረኽ፡ ንኣመንቲ ክርስትና ከኣ ርሑስ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና እብል። … more

ቁስልና ኣይትሓንፉጡና!

ኣብ 11 ታሕሳስ 2007፣ ድምጺ ኣመሪካ መደብ ትግርኛ፣ ንምኽትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ሓዲሽ ሰልፊ ዓረና ትግራይ ተባሂሉ ዝርከብ፣ ኣቶ ኣውዓሎም ዝተባህለ ቃለ መጠይቕ ኣካይዶምሉ። … more

ዒብ ዘይብሎም!

ኤርትራውያን ካብ ኣተዓባብያና፣ ባህልና፣ ከምኡውን ሃይማኖትና ዝመጸ ክኸውን ዝኽእል ዒብ ምግባር መፈጠርና ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ናብራና ዝጸልወና ኮይኑ፣ ልቢ ምዕባይ’ውን ምስኡ ተመስሪቱ ዝኸይድ እዩ። ዒብ ምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ረብሓኻ፣ ጠቕምኻ፣ ኣሕሲምካ ወይውን ከይብሉኒ ኢልካ፣ ወይውን ይኣኽለኒ ኢልካ እትፍጽሞ ነብሰ-ግትኣት እዩ። … more

ሶምቢ የዕገርጊሩ…….ደሞዙ ረኺቡ!

ተጻዋርነትን ዓቕልን ዝድለን ዝምስገንን ጠባይ ከምዝኾነ መብዛሕትና ንሰማማዓሉ ይመስለኒ።እዚ ተጻዋርነት ግና መጠኑን ማእዝኑን ስሒቱ ናብ ተጎምጻጻይን ተንበርካኻይ ምኹዋን ገጹ ከየምርሕ ኣየፍርህንዶ? ዝብል ለባም ሕቶን ሓታትን ክልዓሉ ኣገዳሲ’ዩ ይብል።

ብጻይ ዱች ተታሒዙ……………

እዚ ሕጂ ነቕ ዝብል ዘይመስል ዘሎ ጃንዳ ህግደፍን ሓለፍቱን፡እታ ብርኽቲ መዓልቲ ደበኽ ምስበለት፤ኻምሲን ከምዘልዓሎ ሑጻ፤ፋሕ ብትን ከምዝብሉ ታሪኽ ዓቢ ኣብነትን ምስክርን እዩ። … more

ካብ ውዱቕ ናብ ግብረሽበራዊ ስርዓት ሕጂ ኸ እንታይ’ዩ ክስዕብ?

ኣብዚ ብ25 ሕዳር ዘካይዶ ኣኼባ ክንሳተፍ እንተወሲና ርጡብ ሕቶ ንምሕታት ንዳሎ። እቶም ኣብቲ ኣኼባ ክትሳተፉ ዘይትደልዩ ድማ ኣብቲ ንገብሮ ታቤላዊ ተቓውሞ ተጸንበሩና። 7 Croatia Street (Between Dufferin and Bloor – South of Bloor and North of Dufferin Mall) ሃየ ግዜ ዝጠልቦ ስራሕ ንስራሕ! … more

እናሐደረ ዝፎኩስ ትሕዝቶ፡ ጥምዙዝ መጽናዕቲ

አብ ቀንዲ ትሕዝቶ አርእስተይ ንምእታዉ እምበአር፡ ወይዘሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ዝተፈላለዩ ተቓለስቲ ንምዉንጃል ማለት ክሳብ ብደረጃ ሓላፍነት ንህ.ግ ዝመርሑ ዝነበሩ ጠቂሳ አብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ ብዓቕመይ ርኢቶይ ንምሃብ ኢለ ዝጽሕፍ ዘልኹ እዩ። … more

ተወጽዕኩም ኤርትራውያን ኣብ ገዛኹም ዝተዳህልኩም! ንዲያስፓራውያን እትምልከት

ድሁል ዝብል ቃል ኣብ ትግርኛ ቀሊል ትርጉም ኣይኮነን ዘሎዎ። ልዒል ምስንባድ ሓሊፉስ ኩሉ ስብእናዊ መንነቱ ብምትንካፉ ኣብ መነባብርኡ ርእሰ ምትእምማን ከጥፍእ ከሎ እዩ። እዚ ብዝያዳ ኣብ ገለ ኣብ ደገ ዘሎዉ ኤርትራውያን ክንጸባረቕ እንርእዮ ዘሎና ተርእዮታት እዩ። … more

ኵናት ይሕምሕም ‘ሎ፡ ልቢ ሰብ ሓሚሙ’ሎ፡ ነቲ ዓውደ-ኵናት መን’ዩ ክውዕሎ?

መሪሕነት ኤርትራ ከም ንቡር፡ ንውሳኔታቱ ይተዓወቱ ይፍሸሉ ሓላፍነት ክስከመሎም ኣይተብዐን። እንሆ ኸኣ፡ ኣብ ክንዲ ካብ ጌጋ ናብ ቅኑዕ ዝምለስ፡ ካብ ጌጋ ናብ ጌጋ ይሃጽጽ፡ መዓልቲ መዓልቲ ነቲ ዓፍራ “ከውሒ” እናበለ ይረግጾ። እቲ ጸገም እቲ ጌጋ ኣይኮነን፡ እቲ ጸገም፡ ካብ ጌጋኻ ክትሃድም ክትብል ኣደራዕ ህዝብን ሃገርን ምዃን እዩ። ሃገርና ኣብዚ ኩነታት … more

ቅብጸት – – ሓኸለ ህግደፍስ ኣኸለ፡ መከራኻ ኸ? ‘ክንደየናይ’ ዶ ‘እንድዒ ኸ !?’

ዛጊት ሰላም ረኺብካ ሩፍ ኣይበልካን። እቲ ብ “ኣይሰላም ኣይኵናት” እናተገልጸ ንዓመታት ላሕ ዘበለካ ሰንፈላል ዝበዝሖ ዘይቅሱን ኩነታት ሕጂ መመሊሱ እናኸፍአ ብምኻድ ብግህዶ ናብ ኵናት ክዘዙ ይርአ ኣሎ። ንስኻ ገበነኛ ወይ ሓጥያተኛ ስለዝኾንካ ኣይኮነን ደበና ኵናት ኣብ ሰማያትካ ዳግም ሰሪቡ። ዘይወዓልካዮ ዕዳ ዕቡዳት ምኽፋል፡ ግዳይነትካ ስለዝለመደ ደኣ ‘ምበር። … more

ሕልናና ኮርኪሕና! — 18 መስከረም 2007 ዝኽሪ እሱራት ኤርትራውያን፣

ኣንቱም ሰባት፣ ሰዊት ዕድሜኻ ኣብ በረኻን ስንጭሮን ኣሕሊፍካ፣ ህይወትካ ኣወፊኻ፣ ነጻነት ኣምጺእካስ፣ ኣብ ዝኣተኻዮ ዘይፍለጥ ሽታ ማይ ኮይንካ ሽርብ ክትብል። ሎሚ ይምለሱ ጽባሕ ይምለሱ፣ ኣብ እምባትካላዶ፣ ዒራዒሮዶ፣ ካርሸሊዶ፣ እከለ ተሰዊኡ እከለ ኣሎ እናበልካስ ዓመታት ክሓልፍ። … more

መን እዩ እቲ ጉሒላ?

ጉሒላነት ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትና ብቐጥታ ጥራይ ኣይኮነን ንህዝብና  ኣረኻኺቡሉ። እቲ  ዕንደራ ኣመና ሓሊፉስ ንህዝብና ዕላማ ርእሰሓያል ጌርካ  ኣብ ሰብኣዊ  ቅልውላው ምእታው ድማ  ይመስል እዚ ናይ ሕጂ ስትራቴጂ። … more

እሱራት ፖሎቲካን ሕልናን ኤርትራና፣ካብ ደገ ነንብር ዘሎና ኤርትራውያን ፍቕርን ተሓላቕነትን ኣይጒደሎም።

እሱር፣ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ኤርትራ፣ ካብ ክትሕረድ ዝቐረበት ደርሆ ንታሕቲ መሰል ዘለዎ፣ ባህላውን መንፈሳውን ሃገራውን ክብሪ ዝተቐንጠጠ፣ ሬሳ ዓይኒ ዘለዎ እዩ። ከይጠሚ፣ ከይህረም፣ ስድራኡ ክበጽሕዎ፣ ክሕከም፣ ክመሃር፣ ጉዳዩ ብነጻ ቤት ፍርዲ ክርኤ፣ ብጠበቓ ንነፍሱ ክከላኸል መሰሉ እዩ። እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ዘይሕሰብ ከም ዝኾነ ኩልና ንፈልጦ ሓቒ እዩ። … more

“ ታሪኽና ንፈትሽ ዳግማይ ከይንህመል”

ታሪኽ ብቓልዕ ክድገም ንዕዘብ ኣሎና፡፡ ካብቲ ውሕጡና ዘሎ ትኻስ ተበራቢርና ዓገብ ከይንብል እንታይ ዓዘመና፡፡ እነሆ እቲ ብውሽጢ ውሽጢ ንዓመታት ዝተራሃጸሉ እኵይ ሃቐና መዓልቱ ኣኺሉስ ኣብ ምዝዛሙ ይርከብ፡፡ እቲ ስራሕ ብረቒቕ ተንኮል ንዓመታት ተሰሪሕሉ ኢዩ፡፡ … more

ናይ ሎሚ ኣመሪካ ናይ ትማሊ ኣመርካ እያ፡ ናይ ሎሚ ግህዶና ግን ናይ ትማሊ ሕልምና ኣይኮነን !

ኣብዚ እዋን’’ዚ መውጽኢ ኣፍ ‘መንግስቲ ኤርትራ’ “ ኣመሪካ፡ ኣመሪካ “ ኮይኑ ‘ሎ። ሎምስ እቲ መረረ ፕረዚደንት ዝጥርዙ መደረ፡ ኣብ ሃገራዊ ጽምብላት ውሒዱስ፡ ከም “ዋዕላ ዕርቂ ሶማላውያን” ዝኣመሰለ ንኣመሪካ መጻረፍን መተንፈስ ቅብጸትን ዝኸውን መድረኻት ምፍጣር ‘ውን ተጀሚሩ ኣሎ። … more

ምስሉይነት

ትርጉም ናይዚ ቃልዚ ብዙሕ`ዩ፡ ዝመሳሰል ዘይኮንካዮ ሙኻን ዝብል ናይ ገርሂ ቃል ከመስል እኽእልዩ፡፡ ኣብ ፖለቲካ ግን ሰፊሕን ዓሙቕን ትርጉም ኣለዎ፡። ካብቲ ብገርህኻ እትህቦ ትርጉም ገዲፍካ ክትማራመረረሉ እንተሃቂንካ ካልኦት ዝገብርዎ ኩሉ ጌጋ ኣነ ዝገብሮ ድማ ኩሉ ዝወጾ ዘይብሉ ቅኑዕ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዘብጽሕ ናይ ዕቡያት ኣተሓሳስባ`ዩ፡፡ እዞም መደበር ትዕቢት ዝቤቶም ሰባት … more

መራሕቲ ረሳዕቲ ኾይኖሙና

ብርግጽ መራሕትና ኸዲዖሙና፡ እወ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ንዘመናት ዝሓልሞ  ናጽነት ጋህዲ ምስኾነ ከም ህዝብታት ኤርትራውያን ክንብሃል ምስ በቓዕና። ነቲ ሕልሚ ጋህዲ ዝገበሩ ተቓለስትን፡ ቓልሲ መሪሖም ብዓወት ናጽነት ህያው ዝገበሩ ኣብ ጉድጓድ ሰፊሮም ሕማቕ ረኺብና “ዘመን ኣካሒዳ”። … more

መልሲ ‘ ንጎደና ሓርነት’ – ሰላማዊት (ኣስመራ)

ደና ሓርነት ኣብ ነዊሕ ሓተታ ዘስፎሮ ጽሑፉ ዘጠቓልሎ 1) ብዛዕባ ጸገም መፋጥርቲ ደቂ ሰብ ምዃና…ኤውሮጳውያን ዃ፣ ኣብ ዝሓለፈ  ቅድሚ 100 ዓመታት፣ ዝነበረ ኩነታት ንሪጋ ባኒ ዘይኮነስ ምሳሕ ንክረኽቡ ኪሎሜቶራት ከምዝተሰሩዑ…ኣብ ሻድሻይ ወራር ገሊኦም ደቀሃገር  ምስሃደሙ 13,000 ዝኾኑ ተጋደልቲ  ን120,000 ዝኾኑ ገጢሞም ከምዝተዓወቱ ..ንነዊሕ ዝጥምት ናይ ሓደ ሰብ መሪሕነት ከምዝነበረ… ዩኒቨርሲቲ … more

ሓባእ ቁስሉስ ሓባእ ፈውሱ፣ – እዝጊኣምን ተኸስተ

እዚ ብፕረሰደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሳምንቲ ብዛዕባ ኣመሪካ፣ ኣቐድም ኣቢሉውን ብዛዕባ ኢትዮጲያ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከም ጓል ዘረባ ድኣ እምበር፣ ምስ ዘረባ ዝቑጸር ኣይኮነን።…..ኣብዚ እዋን መንግስትና ካብ ህዝብን ንኣገልግሎት ህዝቢ ምዃኑ ረሲዑ፣ ብትምክሕቲ፣ ኣነነት፣ ትዕቢት፣ ጃህራ፣ መን ከማይነት፣ ነብሰ ብሉጽነት፣ ጽምኢ ስልጣን፣ ጠፊእካ ምጥፋእን ወዘተ ዝኣመሰሉ ድኻማት ተዋሒጡዩ ዝኸይድ ዘሎ። … more

ኤርትራናን ምዕራባዊ ዓለምን፡ ሎሚ።

ተባሂሉ ክበሃል ዝሰማዕኩዎዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት’ዩ፡ ከምቲ ኣብ ወጻኢ ዝጸንሐ ልሙድ  ኣሰራርሓ መግስቲ ኤርትራ ፡ ሓደ ፍሩይ በዓል ስልጣን ንህዝቢ ዓዲሙ ኣኼባ ኣጋቢኡ ወዓለ’ሞ፡ መግለጺታቱ ድሕሪ ምዝዛም’ውን፡ ኣብ ሕቶን ርእይቶን ተሰግረ። ነዚ ዕድል’ዚ ክጥቀመሉ ዝመረጸ ሓደ ዜጋ፡ ግደ ድሕሪ ምርካቡ፡ ብነድሪ፡ “እዚ ኢንተርነት ዝበሃል፡ ጠጠው ዘይተብሉዎ።“ ክብል፡ ንብዓለማ ካን ኩንን … more

ኦረማይ ኣስመራና ምስ ህግደፍ – ካብ ሓብትኹም እዝጊኣምን ተኸስተ

ሕጂ ግን ኦረማይ!  ዝተዓሸናዮ ይኣኽለና። ኤምባሲኹም፣ ህግደፍኩም፣ ፈሲቲቫልኩም ንዓኹም ግበርዎ። ጌጋታትና ክንእርም ኢና። እቲ ፍቕሪ ሃገርና ጌና ምሳና ኣሎ፣ ሕጂውን ኣብቲ ዘምዕረልና ሲቪካዊ ማሕበራት ዲዩ፣ ካልእ ምንቅስቓሳት፣ ኣብዛ ከቢድ መስዋእትን ተጋድሎ ዝተኸፈለላ ሃገርና ኤርትራ፣ ቅዋማዊ ስርዓት ንምትካልን ዴሞክራስን፣ ፍትሕን፣ ርትዕን፣ ሰላምን ንምምጻእ ዝከኣለና ንከነወፊ ምዃና ነረጋግጽ። … more