መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ቱኒዝያን ምስርን ናብ ህዝቢ ኤርትራ – ሳራ ሃብተ ( ዓዲ እንግሊዝ)

አብዚ ለንቅነ አብ ከባቢናን ማእከላይ ምብራቕን ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል አብ መንጎ ምልካዊ ስርዓታትን በቶም ንዘመናት ብፖለቲካዊ ጸቒጢ መበገሲኡ ሰብኣዊ መሰሎም ዝተኽልኡ ነጻ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ አብ ገዛእ ሃገሮም ዝተሓርሙ፡ ብልሽውና፡ ስርዓተ ሕጊ አልቦነት፡ ሽቕለት አልቦነት፡ ማእሰርትን መግረፍትን ዘበገሶ ህዝባዊ ባርዕ ንለውጥን ዲሞክራስን ጥምጥም ይካየድ አሎ። ድሮ ድማ ህዝብታት ቱኒዝያን ምስርን … more

ኣፍሪቃዊ ጀነራል ድምጺ ህዝቡ ሰሚዑ ፡ ኤርትራዊ ጀነራልዉን ዳግማይ ንኽቃለስ በቒዑ።

ብዙሓት ለባማት ንመሪርን ምቁርን መደምደምታኡ ክእምቱ እንከለዉ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ኢሎምዮም ዝሰግርዎ ። ብጸቢብን ገፊሕን ይኸዉንዶኾን ኢሎም ካብ ምግማትን ብሃሳሰ-ለባም ኣካይዳ ካብ ምኻድን  ድማ የድሕኖም። … more

ስርሒት ፈንቅል: ንጸላኢ ዝጎሓፈ፡ ህዝቢ ዝደበሰ፡ ድምቀት ወሲኹ ዝዝከር ብዓል

ስሪሒት ፈንቅል መጻኢ ዓወት ህዝብና ዘበስረ በብዓመቱ ድምቀት እናወሰኸ ዝዝከር በዓል ኢዩ። ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ነቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ሰሚዑ ምስኦም ይሕጎስ። ከምታ ጸባ ዘስተኹምና ጸባ ስተዩ ይብሎም ብልቡ። … more

ምልካውያንን ኣመሪካን

ንምልካውያን ፈተውቲ ስላጣን፡ ካብቶም ሓደ ዝገብርዎም ረቛሒታት ክግለጽ ተኾይኑ፡ ፍቕሪ ስልጣን፡ ብሕታዊ ሃብቲን ህቡብነት ምጥራይን እዮም። ህዝቢ ከምልኾምን ክፈርሖምን ድሕሪ ሞት ድማ ክዝከሩ ዓቢ ሃረርታ ናይ ምልካውያን እዩ። … more

ማዕበል ሁበቡላ

ቅድሚ ኩሉ እንቓዕ ነዚ ኹሉ ዝግበር ዘሎ ጉያ ጉያን፤ ሓዞን ኣርክብን ጥራይ ከይኮነስ ርድኣዮን ርድኣናን ናይሓሶትን ናይ ሓቅን ጥርዓን ካብ ኩሉ ኩርናዕ ብሓባር ክንሰምዕን ክንርእይን ኣብጽሓና። … more

ዘይቐንእ ኣይወለድ

ቀኒእኩም ዶ ደቂ ዓደይ ብቕያ ህዝብታት ቱኒዝያን ግብጽን? ከመይ ዘይትቐንኡ ኣይ ከይፈተኻ እንድዩ ሕጅስ ብኻ ቱኒዝያዊ ኮይነ ወይ ግብጻዊ ኮይነ ንኽትብል ዘደናድነካ። … more

ጭሕሚ ብጻይካ ክላጸ ጭሕምኻ ማይ ልኸ

ሎሚ ቅነ ይሃምምን ይነጉድን ኣሎ። ስለናይቲ ደመናን ሰርብን ሓርየት ይሽትት ኣሎ። እሞ’ኸ ድኣ እዚ ኣዝመራ ይምልከተና ድዩ? እሂናይ ድኣ ከመይ ዘይምልከተና። ኣይ ንሕና እንዲና ግዳ ንጥላለት ፍትሒ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር መስዋእትነት ዝኸፈልና። … more

ሃሱሳት ላስቨጋስ: ባርያስ ዘይወግሕ መሲሉዋ ኣብ ቦኽራ ትሸይን – ብ: ይኩኖ ባህታ ላስቨጋስ

መጀመርያ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ንኣብ ደገ ኮይኖም ግዘይኦምን፤  ገንዘቦምን፤  ሓንገሎም ዘወፍዩ ዘለዉ ተባዓት ተቃለስቲ ኤርትራውያን ብስም ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ሰላምታይ ከቅርበሎም ይደሊ። … more

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣየብዛሕኩሞንዶ!! ብወልድኣብ ፍስሓጽየን ካብ ኦስሎ ኖርወይ

”ኣንታ ኣሎ ድዩ? ነዚ ኹሉ ግዜ ጠፊኡ ኔሩ ድኣ ሎሚ እንታይ እዩ ክብል” ትብሉ ትኾኑ፡፡ ሓቅኹም፥ እንተበልኩም`ውን ልክዕ ኣለኹም ኣይተጋጌኹምን፡፡ ምኽንያቱ ሎሚ`ውን በቶም መንድዓት ቃልሲ ኮይኖም ዘለዉ፡ ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃሉ ዘስደምም ጽሑፍ ስለ ዘንበብኩ እምበር፡ ናይ ምጽሓፍ መደብሲ ኣይነበረንን፡፡ … more

ምህሮ ቱኒዝያ ይቕጽል፡ ናይ ሓርነት ጥቕስታት (ጸብጻብ ቴለቪዥን – (ኣጀዚራ )

ሓደ ተራ ቱኒዝያዊ፡ “ ሎሚ እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ርእየዮ ዘይፈልጥ ገጽ ቱኒዝያ እርኢ ‘ለኹ። ቅድም፡ ኩላትና ንሕሱ፡ ብሓሶት ነንሕድሕና ንጠቓቓዕ ኔርና። ሎሚ  (እቲ መላኺ ምስ ተኣልየ) ግን ነንሕድሕድና ተኣማሚና ኢድ ንኢድ እናተሓጋገዝና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና።” ይብል። … more

ዳግማይ ገድሊ ንምዉጋድ ዳግማይ ጌጋ ።

ተሞክሮና ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልሲ ምስ ጽንኩር ኩነታት ክትምልምል ከሎኻ ትምልመል ንኣሽቱን ዘይረኣዩን ዝመስሉ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ምንስሓብን ምትዕጽጻፍን በኒኖም ዝተርፉ መሲሎም ይረኣዩኻ ።ተዋህሊሎምን  ግዜ ሓልዮምን  ነቲ ገዚፍ ዓወት ዘበርከቱ ምንባሮም ግና ትኣምን ። … more

ፈንጠዝያ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት

አይተ ኩሉ ባዕሉ አብ ድሮ ሓዲሽ ዓመት ሕጻውንቲ ቖሉዑ አኪቡ አብ መድረኽ ድሕሪ  ምድያብ ህብቡነቱ ከረጋግጽ ፈቲኑ;፡ መችም ዓቢዱ ጨርቁ ካብ ዝድርቢ ነዊሕ እዋን እንዲዩ ኮይኑ ዓገብ ክብሎ ሰብ አይተጸበኹን። … more

ንገሃነም መንግስተ ሰማይ’ዩ ምባል ነውሪ’ዩ።

እነሆ 2010 ዓሚ ክንብላ ሰዓታት ተሪፉና። በጋጣሚ ኣብ ሆላንድ ነይረ ሽዑ ምስ ሓደ ሰብ ብጕዳይ ሸርፊ ነዕልል። እንታይ ኮይኑ ጐዲሉ እብሎ መልሱ ንኽሰምዕ ጥራይ። ንሱ ድማ፡ ኣይሰማዕካን ዲኻ ምስዚ ኵነታት ወርቂ ሃገር ሽሻይ ብሽሻይ ክትከውንያ ኢሰያስውን ተዛሪቡንድ’ዩ ኣይሰማዕካዮን ዲኻ? ክብል መልሱለይ። … more

መንግስቲ እንታይ’ዩ? መራሒ መንግስቲኸ ፍሉይ ሰብ ድዩ?

ብመሰረት ማርክሳዊ ፍልስፍና መንግስቲ ክብሃል ከሎ ሃደ ደርቢ ንኻልእ ደርቢዝምዝምዘሉ ወይ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽሩ ዘእትወሉ መሳርሒ’ዩ። እዚ ትርጕም’ዚ ብፍላይ ኣብ ስሳታት ብዅላቶም ገስገስቲ ኢና ዝብሉ ወይ ንዓታቶም ዝስዕቡ መንእሰያትን ከም ቃል ኣምላኽ ዝውሰድ ዝነበረ’ዩ። … more

ጻዊዒት ኣብ ወጻኢ ንዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ !!! ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ [ምስ ህግደፍ ከይንተሓባበር]

ምእንቲ ብደም ሰማዕታትና ዝረወየት ሃገርናን ፣ ምእንቲ ብኹቱር ጭቆናን ጥልመትን ምልክን ዝሳቐ ዘሎ ህዝብናን ፣ ምእንቲ ካብ ሃገሩ ክሃድም ኣብ ፈቐዶ ዶባትን ባሕርታትን ዕርድታትን ሞት ዝቐዝፎም ዘሎ መንእሰያትናን ፣ … more

ኣይነሳዕርሮ

ሎሚ ሳላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ኢድ ገበቲ ወጺኡ ዋላ’ኳ ከምቲ ዝድለ ናብ ኩሉ ኣይባጻሕ እንበር ብፍላይ ንተጠቀምቲ ኢንተርኔት ነጻ ኣብ ንኾነሉ ጊዜ ሰባት ነጻ ሓሳባቶም፣ ርእይትኦም፣ስክፍትኦም፣ ዝርኣዩዎ፣ዝወዓሉሉ፣ዝምስክሩዎ… ወዘተ፡ ኣብ ዝጽሕፉሉ ዘለው ጊዜ፣ ናይ ኣይትተንክፉና ዝዓይነቱ ወጠጥን ዘለፋን ምፍርራሕን ይረእ ኣሎ። … more

ሕጅውን ሞት ክናና ንኢሳያስን ኣምለኽቱን!!

ብሚልክያስ ምሕረትኣብ ዮውሃንስ ቃልሲ ኤርትራውያን ኣንጻር መዳርገቲ ኣልቦ መንግስቲ ፋሽስትነት ህግደፍ ኣብ ዝላዓለ ጠርዚ ዝበጽሐ’ዩ ዝመስል ዘሎ። ወዮ ዳኣ ዘይትዕድልትናን ገለ ዘይንፈልጦ ጉድ ከይህሉ እምበር እዚ ሕማቕ ግፋዓዊ ምምሕዳርዚ ክሳብ ክንድዚውን ክኽይድ ወይ ክምጠጥ፡ ኣይምተገብኦን። … more

‘ኣለና!’ ድሃይኩም ኣይትሓባእ! ኣበይ ድኣ ኔርኩም ኣታ!

‘ኣለና’ እንቋዕ’ኳ ድሃይኩም ረኸብና። ድሃይኩም ስለ ዝጠፍኣና፡ ስለ ዝረሓቐና ኢንዲና ንሻቐል ዘለና! ሕጂ ከኣ ነቶም ንህግደፍ ከቃልዑ፡ ንህዝቢ ክምህሩ፡ ከበራብሩ፡ ክመርሑን ዝቃለሱ ዘለዉ እንቋዕ ኣርከብኩሞም። ሳላኹምን ሳላቶም ሓሓሊፎም ንህግደፍ ከቃልዑ ዝደፍሩ ዘለዉ ተባዓት ደቂ ህዝብን፣ ጉድ ህግደፍ ብዙሕ ሰብ ክሰምዖን፡ ክንብቦን፡ ክፈልጦን ዕድል ይረክብ ኣሎ። … more

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ክትምሃር ይግባእ

ንስኻ ዲኻ ወዲ ኣፈወርቂ ኣማንካቱ ዎን ንሕና ብዘይ ደሞዝ ኣርባዕተ ዓመት ክንሸቂ ፈሪድኩምና ንስኹም ኣብ ቪኢላታት ኤሪትርያ ትቕመጡ ኣበይ ሃሎ እቲ ናይ ህዝባዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ ድተባህለ ኣይትሓፍሩን ባዕልኩም ጠላማት ከሓድቲ ዎ ንሰብ ካሓዲ ትብልዎ ሕጂ ተራኪብና ኣለና ከም’ዛ ንሕና ብቁሪ ንሕለባ ደለና ኣብ’ዚኣ ምሳና ቁሪ ክትሕለብ ኢካ ሾዑ ስልጣን … more

ንኢሰያስ ዓቢ ጽፍዒት’ዩ

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ቅንያት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ነታ መራሒት ናይ’ቲ ዝዓበየ ተቓዋሚ ውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረት ብርቱካን ሚደግሳ፡ ንኻላኣይ ግዜ ምሕረት ሂቡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣሰናቢቱ፡ ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ብናጽነት ክትነብር ዲሞክራሲያዊ መሰላ ብምኽባር ነጻ ሰዲድዋ። … more

“ ናይ ሎሚ ኤርትራ! ስደት ገደል ዘይምስዳድ ግን ……….”

ዝኸበርኩም ኣንብብቲ  ኣርእስቲ ናይዛ ጽሑፍ ከም እትግንዘብዎ ካብቲ  ኤርትራዊ ንሃገሩ ምግዳልን ምቅላስን ማዕረ ክንደይ ከቢድን ጽንኩርን ምዃኑ ንምግላጽ እተጠቕመላ ኣበሃህላ እተወስደት እያ። እወ እቲ ጉዕዞ እቲ፡ቀሊል ጉዕዞ ኣይነበረን። … more

ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰል ንምውሓስ ልዕልና ሕጊ ምርግጋጽ የድሊ

18- መስከረም 2001 ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ልዕሊ 1000 ንጹሃት ዜጋታት ብጃምላ ዝተኣሰሩላ፡ ንደላይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንዓለም፡ እቲ በደል ጎሊሑ ዝተመስከረላ ጸላም ዕለት ኢያ። እንሆ ድማ ዝኽሪ መበል 9ይ ዓመት ንምኽባር፡ ሕልናና ደሪኹና ንዝክራ ኣለና። … more

ኣይግድን…..ወራዙት ዲያስፖራ !!!!

ኣብ ስነ-ጽሑፍ ክሓናጥጥን እጃመይ ከበርክትን ተበጊሰ ኣሎኹ’ሞ፡ ጽሑፈይ ሓፈሻዊን ንሰብን ንባህሪኡን ዝገልጽ እምበር፡ ኣጻብዔይ ኣመልኪተ ንዓኻ’የ ዝብሎ ሰብ ክሳብ ዘይሃለወ፡ ብጽሑፈይ ዝተተንከፈ ኮይኑ ከይስምዖ ኣቐዲመ ሓደራ እብል። … more

ክንየተሎም ዶስ ዋላ ከመስግኖም

ነዞም ኣናብስ ደቂ ተባዕትዮን ኣናብር ደቂ ኣንስትዮን ኣባላት ማሕበር ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ ክንየተሎም ነውሪ ኣይነበሮን። የግዳስ ትምክሕተኛ ወዳቓይ’ዩ ኣቤት’ወ ኣየርእየና ተባሂሉስ ብዓይንና እውን ንርእዮ ስለዘለና ነዞም ሰብ ሓቂ፡ ሰብ ኒሕ፡ እወ ሰብ ቅያ ብጾት ኣክንዲ ክምክሓሎም ከመስግኖም መሪጸ። … more

ጥሙር መግለጺ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራን ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጥን ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ

ልክዕ ቅድሚ 49 ዓመታት ከምዛ ሎም እታ ንፓለቲካዊ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ: ናብ ብረታዊ ገድሊ ዘሰጋገረት ቀዳመይቲ ንጣር ቁልዒ ሓዊ: ካብታ ብሓርበኛ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ እትምራሕ ቀዳመይቲ ጋንታ ሓርነት: አብ እምባ አዳል ተተኮሰት:: … more

መንእሰይ ኤርትራ፡ መጻኢ ዕድሉን ራእዩን ናበይ ኢዩ ፧ “ ዓለም ንዳሕራይ፡ ቃድራ ግራት ንብዓል ብዕራይ !!! “

መንእስይ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወለዶታት ዘሎ ድንድል መላግቦ ናይ ሓደ ሕብረተስብ ኢዩ። ነቲ ዘሎን ዝመጽእን፡ ናይ ሎምን ጽባሕን ጠሚሩ ዘየቋርጽ ህላወ ወለዶታት ዘውሕስ፡ ንሰንሰለታዊ ምውርራስ ምዕራፋት ታሪኽ ዘማዕቁብ ወለዶ’ዩ። … more

ብሽም ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ስውአትናን ጉልባብ ብምግባር ዙምቡል ሓበረታ ካብ ምሃብ ንቆጠብ ! ! !

ዝኸበርካ አምባቢ ከምኡ ውን ዝኸበርካ ተስፋማሪያም ሓጎስ መቸም ሳይበር ኢንተርነት ክበሃል ከሎ መራኸቢ ቡዙሃን አብ መላእ ዓለም ሓበረታ መለዋወጢ ነዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም መቀላጠፍን ሓሳብ ንሓሳብ መለዋወጥን ስለዝኾነ ኣብዚ ሙዕቡል ሕብረተሰብ ብጣዒሚ አገዳስነት አለዎ። ብዕለት 6 ነሓሰ 2010 ብተስፋማርያም ሓጎስ (ቁኑዕ ሽሙ ይኹን ናይ ብርዒ ሽሙ ብዘየገድስ) አብ ኣለናልኪ.ኮም ዝተጻሕፈ … more

ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ኣቶ ሙኽታር ከድር ኣብ መዛዘሚ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ዘስምዖ መደረ (ትርጉም)

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ስዒቡ ቀሪቡ ዘሎ መደረ ኣብ መዛዘሚ ባዓል ናይቲ ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ ዋዕላ ንደሞክራሲያዊ ለዉጢ ኣብ ሆተል ክራዉን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶትን ባህላዊ ምሸትን፡ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለን ሓላፊ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ዝኾነ ኣቶ ሙኽታር ከድር ዘስምዖ መድረ ትርጉም እዩ፡፡ … more