ፖለቲካዊ ዘተ ኣብ ሞንጎ ፕረሲደንት ኢሳያስ’ን ኣዲኡ ወ/ሮ ኣረጋሽ ደስታን

isu

ኣደ፡ ከመይ ቐኒኻ ኢሳያስ ወደይ፣ ደሓን ዶ ቐኒኻ? እንታይ ደኣ ጽልም ኢልካ ትርኣየኒ፣ በዚ ሓደ ገጽካ ከኣ ማዳ ጌርካ። እምበርዶ ደሓን ኢኻ?

ኢሳያስ፡  ናይ ብዝሒ ስራሕ እዩ፣ ናይዛ ሃገር ሙሉእ መሪሕነትን ሓላፍነትን ኣነ በይነይ እየ’ኮ ተሰኪመዮ ዘለኹ።

ኣደ፡   እዞም መሳርሕትኻ ካን ኣይሕግዙኻን ድዮም ኣንታ ወደይ?

ኢሳያስ፡  እንታይ ዝረብሑ መሳርሕቲ ኣለዉኒ ኢልክኒ፣ ከማኽሩኒ ኢለ ይጽውዖም ሽዑ ነታ ዚበልኩዎም ክደግሙ እንተዘይኮይኖም ሓዲሽ ሓሳብ ዝቕርብ የለን። ብፍርሓት ይኹን ብድንቑርንኦም ኣይፈልጥን።

ኣደ፡ እቶም ሓሳብ ከቕርቡልካ ዝኽእሉ ምሁራትን ጀጋኑን ብጾትካስ እንበር ኩሎም ኣሲርካዮም። ሕጂ እንታይ ይግበር ምስ ወኻሩ ጥራይ ተሪፍካ።

ኢሳያስ፡ በጃኺ እስከ ብዛዕብኦም ኣይተልዕልለይ።

ኣደ፡  እሞ አንታይ ኣአተወካ ዝወደይ ነዚ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘይትድርብየሎም? ንዓና ውን ሎምስ ሰብ ብጎቦ ዓይኑ እናጠመተ ሞኽ እዩ ኣቢሉና ዘሎ።

ኢሳያስ፡ ከመይ ገረየ እሞ ስልጣነይ ክገድፍ? ስልጣነይ እንተ ገዲፈ እዚ ህዝቢ ብሰላም ኣየንብረንን እዩ። ኣብ ገድሊ ንኹስቶ ገፊዕካዮባ ንኹስቶ ቐቲልካዮ እናበሉ ኣየደቕሱንን እዮም።

ኣደ፡ ኣብ ገድሊ ደኣ እንታይ ማአሰርቲ ወይ ቤት ፍርዲ ነሩካ ድዩ? ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ ምእንቲ ናጽነት ዝገበርኩዎ እዩ፣ ሕጂ ሓድሽ ምዕራፍ ንጀምር ኢልካ ዘይተረድእ?

ኢሳያስ፡ ደሓር ከኣ ድሕሪ ናጽነት ብዘይ ፍርዲ ዝኣሰርኩዎምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሞቱን ኣለዉ። እዚ ውን ከጠይቐኒ ይኽእል እዩ።

ኣደ፡ እሞ ናብ ወጻኢ ሃገር ዘይትሃድም ዝወደይ? ንሕና ውን ምሳኻ ምኸድና። እንበር ብድሕሬኻስ እንታይ ሰላም ክንረክብ ኢልና።

ኢሳያስ፡ ሎምኮ ኣደ ከም ቐደም ኣይኮነን። ሓደ መራሒ ግፍዒ ፈጺሙ እንተ ተባሂሉ ወላ ኣብ ካልእ ሃገር ኣሲሮም እዮም ኣብ ፍርዲ ዘቕርብዎ። ሓደ ቻርለስ ተይለር (Charles Tayler) ዝተባህለ ናይ ላይቤርያ (Liberia) መራሒ ዝነበረ ናብ ናይጀርያ (Nigeria) ምስ ሃደመ ካብኡ ኣሲሮም ወሲዶሞ። ሕጂ ኣብ “The Hague” ዝብሃል ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ ኣሎ። ከምኡ ውን ሚሎሶቪች (Milosoevich) ዝብሃል ናይ ዩጎላቪያ (Yugoslavia) መራሒ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ ኔሩ። ስለዚ ዝገበርካ ጌርካ ነዛ ስልጣን ኣጥቢቕካ ምሓዝ እያ እንበር እቲ ምህዳም ውን ኣማራጺ ኣይኮነን።

ኣደ፡ እንሀለ እንዶ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ Zimbabwe ብሰላም ይነብር።  ንዓኻ ከኣ ጋዳፊ (Gaddafi) ናይ ሊብያ (Libya) መራሒ ዓርክኻ እዩ ኢሎሞ። ኣብኡ ገዛ ገዚእካ ዑቕባ ዘይትሓትት?

ኢሳያስ፡ በጃኺ ጋዳፊ ቡዙሕ ዝእመን ኣይኮነን። ንሓንሳብ  ኣንጻር ምዕራባውያን እየ ይብል ጸኒሑ ድማ ዓርኮም ይኸውን። ስለዚ ኣዕቑበኒ ኢልካዮ ምስ ኣዕቖበካ ተመሊሱ ንጸላእትኻ ኣሕሊፉ ከረክበካ ይኽእል እዩ።

ኣደ፡ እሞ ንመራሒ Zimbabwe ሙጋበ (Mugabe) ኣዕቑበኒ ዘይትብሎ? ንመንግስቱ ዑቕባ ካብ ኣፍቐደሉ ንዓኻ ዝኣብየሉ ምኽንያት ኣይረኣየንን።

ኢሳያስ፡ ንሱስ ሓቕኺ። ሙጋበ ኣመራርሕኡ’ውን ከምዚ ናተይ ዓይነት ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕራይ ክብለኒ ይኽእል እዩ። ክሓስበሉ እየ’ስኪ።

ኣደ፡ ወይ ከኣ ነዚ ህዝቢ ከተሐጉሶ ዘይትፍትን? ንኣብነት ነታ ብህዝቢ ዝጸደቐት ቕዋም ኣብ ግብሪ ዘይተውዕላ? መሓዛይ መምህር ሓርነት እንክንራኸብ ኩሉጊዜ ነዛ እዚ ኹሉ ዝደኸምናላ ቕዋምሲ እዚ ወድኺ ንምንታይ እዩ ዘየተግብራ እናበለት ትወቕሰኒ።

ኢሳያስ፡ እታ ቕያሕ ኣብ ገዛኺ ዝርእያን፣ ኣብ ገዛና ሒዝክያ ትመጽን ድያ?

ኣደ፡ እወ።

ኢሳያስ፡ በሊ ደሓን ምስዞም ነዛ ሕቶ ዘልዕሉ ኩሎም ክዳጉና አየ።

ኣደ፡  ኣታ ወደይ በጃኻ፣ ንሳ ውን ተእስርና’ኳ ኢላትንስ ኣጆኺ ምስ ካልእ ደኣ ከምኡ ኣይትበሊ እንበር ምሳይ ተዛሪብኪ ኢሉስ ኣይኣስረክን እዩ ኢለ ቓለይ ሂበያ እየ።

ኢሳያስ፡ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይ 20-30 ዓመት ብጾተይ ዶ በሊጻ? ንዉጩ ሕጂ ኣብ ቐይዲ ኣእትዋ ኢለ ክድውለሉ እየ።

ኣደ፡  እዋእ! ኣንታ ወደይ፣ እዚ ኹሉ ኣብ ገዛናን ገዛኻን ሓቢርና በሊዕናን ሰቲናንሲ ከተእስራ? እቲ ሰብኣያ ውን’ኮ ስንኩል ተጋዳላይ እዩ።

ኢሳያስ፡ ኣብ ስልጣነይ ንዝመጻኒ ተጋዳላይ የለ ስንኩል የለ!ቕዋም ኣተግብር ማለት እኮ ስልጣንካ ኣረክብ ማለት እዩ። ቕዋም እንተ ተተግቢሩ ኸኣ ኣብ ሰልጣን እንተ ጸናሕካ ውን ጸላእትኻን መወዳድርትኻን ከም ድልየትካ ክትኣስርን ከተደስክልን ኣይትኸእልን ኢኻ።

ኣደ፡  እሞ አንታይ ደኣ ንኽልተ ዓመት ዚኣክል ኣብ ሃገርን ወጻእን ንዘሎ ህዝብና ቕዋም ኣጽንዑ፣ ብዛዕባ ቕዋም ተመያየጡ እናበልካ ከም ዝእከብን ግዚኦም ከም ዘጥፍኡን ጌርካ? ኣነ’ኳ ብዓቕመይ ኣብ ኣርባዕተ ኣኼባታት ተኻፊለ።

ኢሳያስ፡ ሽዑ ደኣ ኣብቲ ድሕሪ ናጽነት ምዕራባውያንን ካልኦት ሃገራትን ቕዋም ተኺልኩም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከተመሓድሩ ኣለኩም ኢሎም የሸግሩና ስለ ዝነበሩ፣ ንዓዓቶም ንምትላልን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንምርካብን ዝተገብረ እዩ።

ኣደ፡ እምባር እዚ ዶብ ምስ ተሓንጸጸ ትብሎ ውን ሱቕ ኢልካ ንምትላል እዩ?

ኢሳያስ፡ እንታይ ደኣ? ንዓኺ’ኮ ሓቒ ክንግረኪ ይኽእል እየ።

ኣደ፡  ወይ ጉድ! ወደይሲ ከመይ ዝበሉኻ በሊሕ’ዶ ክብለካ ተንኮለኛ ኢኻ? ናይ መን’ከ ወሰድካ ወደይ፣ ኣቦኻስ ገርሂ’ዩ ዝነበረ።

ኢሳያስ፡ እንድዒ!ናትኪ ወሲደ ይኸውን።

ኣደ፡ ካልእ ሓንቲ ዝፈርሓ ከኣ ኣላትኒ፣ እዞም ኣብ ትሕቴኻ ዘለዉ ባዕልኻ ዝሸምካዮም ጀነራላትን ኮለኔላትን ከይግልብጡኻ ወይ ክግልብጡኻ ክብሉ ኣብ ድንገት ከየእትዉኻ ኩሉጊዜ ይፈርሕ።

ኢሳያስ፡  ብዛዕብኡስ ኣይትሰከፊ፣ ክሳብ ክንድኡ ክሓስቡ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ደሓር ከኣ ንዓይ ገልቢጦም እንታይ ክረኽቡ? ሕጂ ዝበለጸ ቪላ እንዳመረጹ፣ ሰብ እንተኣለዎ ውን እንዳ’ኣውጽኡ ይቕመጡ ኣለዉ። ንኹሎም በንዚን ወይ ናፍታ ኢሎም ዘይሓስቡለን ላንድ ክሩዘራት (Land cruisers)ዓዲለዮም ኣለኹ፧ ኣብ ርእሲ’ዚ ውን ነቶም ኣብ ጥቓ ዶባት ዝተመደቡ ጀነራላትን ኮለኔላትን ዝደለይዎ ንግድ ከካይዱ ተፈቒዱሎም እዩ። እሞስ እንታይ ጎዲሉና ኢሎም እዮም ከሸግሩ?ትምህርቲ ከኣ የብሎምን፣ መሃይም እዮም። ሕጅስ ውጩ ወይ ተኽላይ ኣነ እንተዘይሃልየ እንታይ’ዮም ክኾኑ?ዋርድያ ወይሲ ሚነዋለ? ስለዚ’ስ ግዲ የብልክን ኣይትሰከፊ ብዛዕብኦም ።

ኣደ፡  ኣታ ወደይ ንጉስ ሃይለስላሴ ውን ጀነራላት ኣለዉኒ ዝሕልውኒ አንዳበሉ እዮም ማዕበል መጺኡ ንኹሎም ለኻኺሙዎም። ካብኦም ተምሃር፣ ነቶም ትሕቲኦም ዘለዉ ውን ኣቐባጥረሎም ደኣ።

ኢሳያስ፡ ደሓን ግዲ የብልክን፣ ንሱውን ዘይሓሰብኩሉ ኣይኮንኩን። ኣብዚ ቐረባ እዋን ንኹሎም ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ብሕሱር ዋጋ ክዕድሎም እየ።

ኣደ፡  እዚኣባ ግርም ሓሳብ ወደይ፣ ካልእ መንግስቲ መጺኡ ከየሕድጎም ክብሉ ክሞቱልካ እዮም። ካልእ ኩሉግዜ ክሓተካ ዝደሊ ኸኣ፣ ነዞም ፓትርያርክ እንታይ ገሮምኻ ኢኻ ኣሲርካዮም? ንዓባ ፈቲሕካ ኣብ ቦትኦም ምለሶም? በጃኻ ንዉሉድ ወለዶና መርገም ከይተውርደልና።

ኢሳያስ፡ በጃኺ ሕጅስ ግደፍኒ፣ ካብዞም ናይ ምዕራባውያን ጋዜጠኛታት እንበር ገዲድክኒ። ንሳቶም ሕቶታት ስለ ዘብዝሑለይ እየኮ ምስኣቶም ምዝራብ ገዲፈዮ።  ባዕለይ ሕቶታት ጽሒፈ ንሚንስትሪ ዜና ሂበዶ ይምልስ ወላ በዚ ናትኪ ዓይነት ሕቶታት ኣብ ወጥሪ ይኣቱ። ናተይን ናትኪን እኳ ካባና ኣይሓልፍን እዩ፣ ሓደራ እብለኪ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ዝተዛራረብናሉ ብጩቕ ከይተብሊ።

ኣደ፡ ንዉሉደይ ዶ ኣሕሊፈ ክህብ ኢልካኒ። ብዛዕባ አዞም ፓትሪያርክ፣ ካልእ ውን ውግእ እንበር ትምህርቲ ኣይፈቱን እዩ፣  ነዞም ሚኒስተራቱ ከኣ ብጉስጥን ብጥርሙስ ዊስኪን ይሃርሞም እዩ ዝብሉኻን ካልእን ክሓተካ ደልየ ኔረ’ሞ ደሓን ንኻልእ ግዜ ይኹነልና።

ኢሳያስ፡ ሕራይ ኣደ፣ ንዓኽስ ሓላይተይ ስለ ዝኾንኪ ዝሓተትክኒ ክምልሰልኪ እየ። ንዓይ ውን  ንሓደ ሓደ ነገራት ክሓስበሉ ስለ ዝሕግዘኒ ጠቃሚ እዩ። ካብዞም መሃይም ጀነራላተይን፣ እሺ እሺ በባህልኦም ካብ ከደምቲ ዘይሕሹ ሚንስተራተይንሲ ምሳኺ ሓሳብ ምልውዋጥ ይሓይሽ። ሕጂ ደሓን ሕደሪ፣ መስዩ እዩ’ሞ ኣብ ገዛ ወላ ሕደሪ ን’ሎም ለይቲ።

ኣደ፡ ሰዕት 9 ኮይኑ ደኣ ኣበይ ክኸይድ፣ ኣብዚ ምሕዳረይ እዩ እንበር። ደሓን ሕደር ዝወደይ፣ ጥዕናኻ ከኣ ሓልወለይ።

 (ይቕጽል)

ልቦና

እዛ ብዝዝርርብ ዝተሃንጸት ዓንቀጽ ካብ ኣስመራ ብሓደ ኣቦ ዝተላእከትልና እያ። ማንቲ ድሕነቶም ስሞም ክንጠቅስ ስለዝይንኽእል ከኣ ልቦና ዝብል ናይ ብርዒ ስም ጌርናላ ኣለና። … ኣሰና


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *