ሌላ ምስ ከፊላዊ ምስሊ ሚኒስትሪ ዜና “ህግደፍ” – መበል 12 ክፋል

ሌላ ምስ ከፊላዊ ምስሊ ሚኒስትሪ ዜና "ህግደፍ" መበል 12 ክፋል ዓሊ ዓብዱ፦ ሕቶ ጀበርቲ ንዘይቅበል ጉጅለ ዘገልገለ ተወላዲ ጀበርቲ ድሕሪ ምእዋጅ ወግዓዊ ናጽነት ኤርትራ፤ ኣብ 1994 ናይ ብሄር ሕቶ ብምልዓል ሕቶኦም ናብ ናይ ሽዑ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ

ሌላ ምስ ከፊላዊ ምስሊ ሚኒስትሪ ዜና “ህግደፍ”

መበል 12 ክፋል

ዓሊ ዓብዱ፦ ሕቶ ጀበርቲ ንዘይቅበል ጉጅለ ዘገልገለ ተወላዲ ጀበርቲ

ድሕሪ ምእዋጅ ወግዓዊ ናጽነት ኤርትራ፤ ኣብ 1994 ናይ ብሄር ሕቶ ብምልዓል ሕቶኦም ናብ ናይ ሽዑ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቡ ዓበይቲ ዓዲ ጀበርቲ እንታይ ከም ዘጓነፎም ዘይንፈልጥ ወይ ዘይሰማዕና ንህሉ ኢና ዝብል ግምት የብለይን። ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ሕቶ ጀበርቲ እንተስ ተቐባልነት ክረክብ እንተስ ክንጸግ ናብ ህዝባዊ መድረኽ ወሪዱ ፍርዲ ህዝቢ ንኽረክብ ዕድል ክወሃቦ ዘይሕሰብ እዩ። ምኽንያቱ እንዳ ኢሳያስ ነተን ዝርካበን “ብሄራት” እናበሉ ዝጽዉዑወን’ኳ ዊን ክብሎም ከሎ “ናይ ቋንቋ ጉጅለታት” ዝብል ስም እዮም ዘጠምቕወን። ሓደ እዋን፤ “ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ኣባል ቋንቋታት እምበር ብሄራት ከይብል ተባሂሉ ኣሎ” ኢላ ሓላፊት ቤተ ሙዚቃ ክፍሊ ሬድዮ ወ/ሮ ዳረት ዮሴፍ ንኣባላት እቲ ክፍሊ መምርሒ ክትህበና እዝከረኒ። እዛ መምርሒት ንከባቢ ክልተ ዓመታት ኣብ ስራሕ ዉዒላ ነይራ።

. . . .ዝኾነ ኾይኑ ነዚ ኣርእስቲ’ዚ ዘልዓልኩሉ ምኽንያት ብዛዕባ ሕቶ ጀበርቲ ንምዝራብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ! ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣፍልጦ ዘይረኸበ “ጀበርቲ”ነትን “ሓማሴን ዝመበቈሉ” ጸቢብ ጉጅለ መሪሕነትን ተቐርቒሩ ብኽቱር ቅልዉላዉ መንነት ካብ ምስቓይ ዝተላዕለ፤ ሓድሽ ናይ ትዉልዲ ከባቢ ክሳብ ምምራጽ ዝበጽሐ ዓሊ ዓብዱ ገለ ንምባል እምበር! እቲ ጉዳይ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ኣብ ዓንሰባ (ሓማሴን) ኣብ ከባቢ ደቂ ሸሓይ ዝተባህለት ዓዲ፤ ንዉለድ ኢና ኢሎም ናይ መሬት ሕቶ ዘልዓሉ’ሞ ብትዉልዶም ግን ናይ ቀረባ ኣዝማድ ዓሊ ዓብዱ ዝኾኑ ሽማግለታት፤ ሕቶኦም ሒዞም ናብቲ ከባቢ ይመላለሱ ነበሩ። ደቀባት ናይቲ ከባቢ ግን እቲ ሕቶ ቅኑዕ ኣይኮነን በሃልቲ ስለዝነበሩ ናብ ሓደ ካብቲ ከባቢ ዝዉለድ ላዕለዋይ ሓላፊ ከይዶም ጠርዑ። እቲ ሓላፊ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ዝተባህለ ሓላፊ ክፍሊ ስለያ ወጻኢ ኣብ “ሃገራዊ ድሕነት” ነበረ። እዚ ሰብ እዚ ነቲ ጉዳይ ስርሐይ ኢሉ ክከታተሎ ምስ ጀመረ ብድሕሪ እቶም ሽማግለታት ኢድ ዓሊ ዓብዱ ከም ዝነበረ ኣረጋገጸ’ሞ ነቲ ሕቶ ብህልኽ ኣበርዓኖ።

እዚ ኾይኑ ገለ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ሓደ መዓልቲ ሰመረ ዝተባህለ ጋዜጠኛ (ስሙ ብናቱ  ጠለብ ቀይረዮ ኣለኹ) ኣብ እንዳ ሓዘን ናይ ሓደ ቤተሰቡ ከባጽሖ ይሓተኒ’ሞ ምስኡ ናብቲ እንዳ ሓዘን እኸደልኩም። ኣብቲ ዳስ እትዉ ክንብል ከለና ኣጋጣሚ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ኣብኡ ይጸንሓና’ሞ ንሰመረ ብኢዱ ምልክት ገበረሉ። ክልቴና ተመራሪሕና ከኣ ናብቲ ንሱ ዝነበሮ ቦታ ኬድና ኮፍ በልና። ሰላምታ ምስ ተለዋወጥና ሰመረን ኮሎነል ጋይምን ኣጸቢቖም ዝፋለጡ ደቂ ሓደ ከባቢ ስለዝነበሩ ኣብቲ ዳስ ሓዘን ኮፍ ኢልና ከለና ናይ በይኖም ዕላል ሒዞም ጉጅም ክብሉ ጀመሩ። ዕላሎም ወዲኦም ድሕሪ ገለ ሰዓታት ካብቲ ዳስ ምስ ወጻእና ኮሎኔል ጋይም ንኽልቴና ተፋንዩና ኣብ መኪናኡ ተሰቒሉ ተዓዝረ። መኪና ኮሎኔል ጋይም ኣርሒቓ ምስ ከደት ነቲ ጫፍ ጫፉ ጥራይ ዝሰማዕክዎ ዕላሎም ብዝያዳ ንምጥላል “ምስ’ዚ ዘመድካ ደኣ እንታይ ኢኹም ትበሃሃሉ ኔርኩም? ኢለ ንሰመረ ምስ ተወከስክዎ ቁሩብ ሰጋእ ድሕሪ ምባል ነቲ ክበሃሃልዎ ዝጸንሑ ብኸፊል ኣዕለለኒ። “ዓምኻ ዓሊ ኣይጠዓየን እንድዩ ክብለኒ ጸኒሑ” በለኒ። ብድሕሪኡ ዝበለኒ ነዊሕ ስለዝኾነ ከሕጽሮ። ብሓጺሩ ዕላማ ናይቲ ዓሊ ብድሕሪት ኮይኑ ብመገዲ እቶም ሽማግለታት ዝደፍኣሉ ዝነበረ ሕቶ፤ ከምቲ ኮሎኔል ጋይም ንሰመረ ዘዕለሎ፤ ኣብ ዓንሰባ መሬት ወሲድካ ወዲ ሓማሴን ምዃን ነበረ።

(ዓሊ ዓብዱ ወዲ ዉቕሮ ማርያም ምዃን ድቃስ እዩ ዝኸልኦ። ዓጋመ ከይበሃል ፈሪሑ ትብሉ ትኾኑ። እንታይዓጋመ እንተተባህለ!? ወላዲኡ ኣቦይ ዓብዱ ዝኾርዑሉን ብዘይሕብእብእ ዝዛረቡሉን ትዉልዲዶ ኣይኮነን!? ደሓር ከኣ ብስደት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብዙሓት ዜጋታትና፤ ካብ መንጎኦም ዓጋመኢሉ ዝጻረፍ ሰብ ምስ ዘጋጥሞም እስከ ግደፉና! ዓጋመ ኣበይ ኣለዉ! ንሕናኸ ኣበይ ኣለና!?” እናበሉ ንሓድሕዶም ክገናንሑ ብዙሕ እዋን ኣጋጢሞምኒ እዮም። ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤዉሮጳ ዝቕመጥ ሓደ ዓርከይ ከም ዘዕለለኒ እዉን ኣብ ስዊዲን እትቕመጥ ሓንቲ ደጋፊትህግደፍ  ሓደ ናይ ለዉጢ ተቓላሳይ ኣብ መደበር ባቡር ምስ ረኸበቶጽናሕ ኣንታ ዓጋመ!” በለቶንሱ ድማ እናሰሓቐ፤ በየናይ ዕድለይ ክረኽቦኢሉ ምስ መለሰላ እንደገና ተመሊሳ ዕደ ደኣ ረኸብካያ በል!” ብምባል ኣስናና ሓርቀመትሉ። ነቲ ጸርፊ መሲልዋ ዘልገበትሉ ትዉልዲ በል ኣይትረኽባን ኢኻ ከኣበለቶ። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚታት ከም ኣብነት ዘቕርቦ ዘለኹ ኣብዚ ጉዳይ ማዕረ ክንደይ ናይ ኣተሓሳስባ ለዉጢ ይምዝገብ ከም ዘሎ ኣመት ክህብ ስለዝደለኹ እየ። ዝኾነ ኾይኑ ሰብ ቀደም ጥዑም ዘመን ክናፍቑ ከለዉ፤ ወዲ ዉለዲሞ መለስ በልዮ መለስ ዘመን ክምለስ!” እናበሉ ይለሃዩ ነይሮም ይበሃል። ዓጋመንመለስ ወሊዶም ዘመኖም ተመሊሱሎም እዩ። እታ ብናይ ነቢዪ ስም ዝጽዋዕ ሰይጣን ዝወለደት ሃገርና ድማ ንዓና ንህዝባ ለኪማ ኣብ ጎደና ብርሰት ትመላለስ ኣላ። ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝተፈላለየ ኩነታት፤ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ እቶም ብጉዳይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ነፍስሄር  ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ቅሬታ ከም ዘለዎም ዝገልጹ ፕሮፌሰር ተስፋጽዮን መድሃኔ እዉን ኣብታ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝዘርግሕዋን ብዙሕ ዘዛረበትን ጽሑፎም መስኪሮሞ እዮም።)

ናብቲ ኣቐዲመ ዘልዓልኩዎ፤ ዓሊ ዓብዱ ዝፈተኖ ሓድሽ ትዉልዳዊ ቦታ ናይ ምፍሓር ተግባር ክመልሰኩም። መበቈላዊ ናይ ትዉልዲ ቦታኻ ክሒድካ ኣብ ናይ ካልኦት ትዉልዳዊ  ከባቢ ናይ “እዉለድ እየ” ሕቶ ምልዓል፤ ብዘይካ ሕማም ነብሰ ምትሓት ካልእ ክኸዉን ኣይክእልን እዩ። ዓሊ ዓብዱ ጊላ ኢሳያስ ኮይኑ ዝዓበየሉ ማሕበራዊ ከባቢ ግዲ በዲልዎ ኮይኑ ቀዳማይ ሃብቲ ወዲ ሰብ ርእሰ ምትእምማን ምዃኑ ኣይርድኦን እዩ። ከምኡ ዓይነት ሰብ ስለዝኾነ ድማ ካልእስ ይትረፍ ብተወለድቲ ጀበርቲ’ኳ ጽቡቕ ስም የብሉን። ጀበርቲ ብሄር እዩ ዝብል እምነት ዋላ እንተሃለዎ ኣፉ መሊኡ “ጀበርቲ እየ” ከይብል “ብሄር”ነት ጀበርቲ ብወግዒ ኣይተጸንበለን። ምስ ተወለድቲ ጀበርቲ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ከይፈጥር ድማ ነቲ “ጀበርቲ ብሄር ኣይኮነን” ዝብል ስርዓት እዩ ወዲ ዉሻጠ ኮይኑ ኣገልጊልዎ። ብኸምዚ ነታ ካብ ተወለድቲ ጀበርቲ ክረኽባ ዝኽእል ዝነበረ ምድንጋጽ እዉን ከሲርዋ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

ምዃን እዚ ሰብ እዚ ብብርቱዕ ሕማም ህርፋነ ስልጣን (Megalomania) ተለኺፉ ስልጣኑ ስለዘቐደመ’ዶ ኣይኮነን፤ ብዘይ ዝኾነ ገበን ተኣሲሮም ንዝነበሩ ወላዲኡ’ኳ ከፍትሖም ዘይፈተነ!?። እኳ ደኣ ነታ ብወልመጥመጥ ዝረኸባ ስልጣኑ ክዕቅብ ክብል “ከም ሰቡ” እናበለ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ኣቦኡ ዘባጨወ ሰብ ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ዘይስዋእ ባርያ ናይ ስልጣን፤ ብዛዕባ ሕቶ ጀበርቲ ቅጭጭ ክብሎ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን። ሕጂ ግን ምስ ጉጅለ “ህግደፍ” ሓንሳብን ንሓዋሩን ተባቲኹ ስለዘሎ፤ ርግጸኛ እየ፤ ብሕቶ ጀበርቲ እናተመጻደቐ ተደናገጽቲ ንምኽሳብ ክፍትን እዩ።

(ምሩኽ ኲናት ኢትዮ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ደዴሳ ድሕሪ ምጽናሕ ብመገዲ ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ 2002 ናብ ኤርትራ ምስ ተፋነወ፤ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሮም ተቓወምቲ ዉድባት ኤርትራ ርክብ ነይሩካ ተባሂሉ ኣብቲ ኣቦይ ዓብዱ (ኣቦኡ ንዓሊ) ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ካርሸሊ (ብልምዲ ወንጀል ምርመራ እናተባህለ ዝጽዋዕ ቤት ማእሰርቲ) ተኣሲሩ ዝነበረሞ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ዝነብር ሃብቶም ወልደንጉስ ተስፋማርያም ዝተባህለ ዜጋ ኣቦይ ዓብዱ ድሕሪ ማእሰርቶም ብዘጋጠሞም ጥልመት ዉላዶም ማዕረ ክንደይ ይበሳጨዉ ከም ዝነበሩ ዘዕለለኒ ኣሕጺረ ከዉግዓኩም። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት እቲ ቤት ማእሰርቲ፤ ኣቦይ ዓብዱ፤ ኣቦና መሓመድ ሱናበራን ኣቦና መሓመድ ኬክያን ዝርከቡዎ ገለ ዉሑዳት ናይ ፖለቲካ እሱራት ብሓንሳብ ጸሓይ እናተጸልዉ የዕልሉ ነበሩሞ፤ ኣቦይ ዓብዱ ካብቶም መተኣስርቶም ዘይረብሕ ኮይኑ እምበር ንስኹምስ ዕሕሕ ዝብል ዉላድ ነይሩኩም!” ዝብል ዘረባ ምስ መጾም ብሕርቃን ከምዚ ኢሎም መለሱሎም፦ ነዚስ ከኣ ዉላድ ኢልኩሞ። እዚ ደኣሞ ዉላድ ከም ዝሰኣንኩ ስሕታን መዓልቲ ዉዒለ ዝወለድኩዎ ርጉም ዉላድ እንደኣሉ! ካብ ዝዉለድ ግን ማይ ኮይኑ ክኸይድ ነይርዎ። ኣምላኽ ነዚ ክርኢ ኢሉኒ ግን….” እናበሉ ሃንደበት ብኽልተ መዓጓጉርቶም ንዝወረደ ንብዓት ኣብ ምሕንሳስ ኣተዉ።……………ሎሚ ድማ እዞም ክልተ ግዜ ተኣሲሮም ድሕሪ ምፍትሖም ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከይረኣዩ ተኣጊዶም ዝነበሩ ኣቦይ ዓብዱሳልሳይ ግዜ ብዘይ ወዓልዎ ገበን ብሰንኪ እዚ ርጉም ዉላድ ተኣሲሮም ክሰምዕ ከለኹ ኣመና የሕዝነኒ።)

መበል 13 ክፋል ይቕጽል….

ኣማኑኤል ማህደረ

(iamamanuel@yahoo.com)

aseye.asena@gmail.com

Review overview
40 COMMENTS
 • Mathewos Futsum March 27, 2013

  you are the best, teach us and expose the atrocities

 • Ali-lol March 27, 2013

  ata bejaKa Hifer suk elka hateftef aytibel! very soon I will expose you.

  • Elsa March 28, 2013

   Dear Ali-lol (Are a she or a he, you have a sexy name — kkkk),
   How would you expose him. We know his name and he has put face to his name (See his cute face). So how can you expose him?

   Are you riding the PFDJ wagon. Please just sit and learn from your ayatatki.

   Elsu

   • Nahom March 28, 2013

    Elsa

    Like his aunt Sofia and her students, he may refer on character assasination through vulgar words.

 • FACT-is-FACT March 27, 2013

  Ali-lol,
  what is imprisoning you then? your deficient, retarded mind?
  ሃዬ ዝብላዕ ተሊይኪ ፡ ጥብ ! ጃጃዊት !

  challenge him with your cyber pens instead of standing behind the mother’s skirt). at least he is voicing for the oppressed. how about you?

  • Ali-lol March 27, 2013

   nahru kisab ziwudie kitsibeyoye. AQli TraH bitsay.

   • ahmed saleh March 28, 2013

    Ali-lol
    You lack principle and ambition to fall victim of HGDF propaganda episode . Free yourself brother
    and enjoy the God given power to be you to exercise your right to think and act independently with
    no fear and hesitation . But only in condition if you only possess honesty and integrity though .
    It all depend on our characters , ” THE GOOD , THE BAD AND THE UGLY ” the reflection of life’s reality . .

    • Kidane Tesfit March 28, 2013

     Elsa ! you got to be kidding, why are so concerned about his gender while the name used is Ali ?

 • Paradiso March 27, 2013

  After 30 years of fighting against our brothers and sisters of Ethiopia, we have ended up as Arab Bedouin and Rashayda slaves in the Arab world. We, the shameless “Abeeds”, as the Arabs call us, also burned our own languages to appear walking and quacking like the Arabs, and still we do not know who we are? Not only are we mental slaves suffering from inferiority complex but also physical slaves of the Arabs selling our own languages, women, men and children.
  Only worthless people create worthless phantom nations.
  Here is fresh news from Eritrea, via ICER:

  ” … ICER could continue writing letters of complaints to Egypt, UN agencies and by the way to the Sudan too whose government machinery is unashamedly geared towards making thousands of Eritreans victim of human trafficking, but to what end. Unless, one controls the source it is indeed futile exercise to expect solutions from beyond.

  “Recently, Merkeba young lady of 19 year old was kidnapped from Barantu in broad day light. Barantu is a town in Eritrea some 130 Km from the border of Sudan. After few days stay in one of the many makeshift ‘slave holding’ spots in the Sudan, she was transported to Sinai to await her fate, that is, either to pay ransom money of 35,000 USD or face death. Upon hearing the dreadful news her parents hastily sold their house converted the Nakfa into US currency and send her older brother to the Sudan to pay the ransom money. I am sure they wished him Godspeed when he stared his journey. Unfortunately, her brother was caught crossing the border by the Eritrean Security forces and was thrown to jail with all his money confiscated by the government. Meron of Radio Erena had an extensive interview with Merkeb now awaiting death by the criminals in Sinai.
  “Last week prison riot occurred in Yemeni were over 200 Eritreans are kept prisoners. Our source informed us that the cause of the riot in Merkezi prison in Hodeida was the death of a Yemeni prisoner of unknown disease. The prison population amounting 600 blamed the Eritreans and perhaps ‘Somali and Ethiopian’ prisoners as vectors of the disease and asked for their quarantine if not extermination. The Afrikans are desperately calling for help
  “Similarly in Djibouti, prisoners are in an indefinite order of lockup with no one leaving his cell because of an incident that happened few days ago. Two mentally deranged Eritrean prisoners escaped from jail and the prison authorities blamed the entire population for their escape. We have no word yet whether the two mentally challenged inmates are apprehended or not. It is worth noting here that Eritrean refugees in Djibouti are kept as prisoners same as those surrendered EDF members victims of the brief skirmish with Djibouti few years ago.”

 • yonas March 28, 2013

  amanuel you are the best,thank you.

 • ahmed saleh March 28, 2013

  Since you mentioned a hint about JEBERTI case . Not long after independence some unfortunate
  events occurred in ASMERA even an assassination of one prominent person with Doctorate Degree .
  I do not have detailed information because we were busy with independence drama then but I like
  to know precisely what happened and the story behind it . I remember at that time Issayas made irresponsible and awkward statement to annoy them .

  • manfree March 28, 2013

   BROTHER AHMED
   THE ONE WHO WAS ASSASSINTATED BY DIA WAS DR YASIN ABBERA WHO IS JEBERTI.

   • ahmed saleh March 30, 2013

    Thanks manfree . Yes that was DR. YASSIN ABBERA a family member of inda autobus ABERRA clan .

 • MUSLIM JEBERTI March 28, 2013

  Dear Amanuel Mahder
  First of all I would like to thank you to knowledge in your article that Jeberti are a decent Eritrean sociaty and denied their right by DIA and his followers to be recognized as they are a tribe have been called Jeberti for the last 1500 years and were forced to be called by their language Tigrigna and buried their genuine name Jeberti. That is the dream of DIA and his followers but their dream was par-ashed and Jeberti is jeberti right now and will be called Jeberti forever. I want to go back to my point that he had an interview with Radio Wegahat when you fled Eritrea and you said that Ali Abdu believed that jeberti as a tribe(BEHER) and has a strong feeling towards jeberti . You made a comment against Jeberti Berher and right now you are making a comment about jeberti have been denied their right and Ali Abdu was one of the Jeberti who never believed as Jeberti Beher .Right now you want to play you nasty old games to isolate Ali Abdu from his brothers Jeberti by writing this cheap comment that has been used by people like to confuse for those people who do not read and listen you article and comment carefully . For you information any Jeberti who made a mistake against Jeberti and apologise and want to serve his community and fight for his right we Jeberti are Muslims and we forgive him. If Ali Abdu made a bad mistake or made a bad comment and apologies we have to forgive as it is our Islamic believed and Allah said so.I would kindly advise you to stop making this kind of cheap and contradict point about Jeberti and if you have a hatert against Ali Abdu please making your point without using Jeberti as you propaganda to target other Jeberti.
  Thank you
  Muslim Eritrean

  • Halafi Mengedi March 28, 2013

   How about removing Rashaida tribe from “Eritran Biherat” and replace them with ” a Jeberti Biher” so that to keep the number “9” untouched.

   • manfree March 28, 2013

    who are you to give and take the right of people ? Please get mature and get advise from you friend before you open your moth!

 • MUSLIM JEBERTI March 28, 2013

  sorry correction you had an interview with radio Wegahata

 • MUSLIM JEBERTI March 28, 2013

  sorry again you had an interview with radio Eritena and replay by assena.com

  • rahwa2013 March 28, 2013

   @Muslim Jeberti!!!
   kemey zibelukka welfas ekka wedey???
   Sorry… sorry.. sorry… zeyritubb..
   mejemerya ezi tsuhuf tsibuK gerka anbibo.. bitewesakki eti meketselta miskerebe anbibo.. bidiHruu tirnuf Hasab misHazka melsi enteleka tihibelu… ykre kibahaleleu yebilun ekko aybelekkan…
   bisul Haykka bilaee.. ritub tezareb! Abdi

   • manfree March 28, 2013

    SEKE ELKI BUNKI SETKI DEKESI WELFASE KEDAMIT

    • ahmed saleh March 30, 2013

     Have a little civility if you want us to have positive understanding on the issue .

  • Osman Wedi Jeberti March 28, 2013

   MUSLIM JEBERTI

   I had heard Amanuel’s interview. What he said in the interview regarding the Jeberti issue is not different from what he wrote in this article. You must have misunderstood him. And you said Moslems are forgivers. Yes we are! But don’t forget that our christian brothers are forgivers too. But Ali Abdu committed inexcusable crime against the people and country of Eritrea. And he does not represent us (we jeberti people). If we are to forgive him he must reveal the crimes of PFDJ in which he was a partaker.

   • manfree March 29, 2013

    OSMAN WEDI JEBERTI
    IF ALI ABDU COMMITTED A CRIME , HE WILL BE ACCOUNTED BY ERITREAN PEOPLE AS ALL THE FORMAL DIA SERVANTS TO BE ACCOUNTED. BUT I WILL NOT ACCEPT A JEBERTI PERSON TO ACCUSE ONLY AS HE IS THE ONLY PERSON WHO IS TO BE RESPONSIBLE FOR THE CRIME THAT HAS BEEN COMMITED BY PFDJ. WHEN WE MANTION ANY FORMAL PFDJ WHO COMMITTED CRIME , WE HAVE TO MANTION ALL OF THEM SUCH AS MESFEN HAGOS BUT THIS ASSENA.COM BECOME A BATTELFIED FOR FROMAL PFDJ MUSLIMS ACCUSATION. OSMAN WEDI JEBERITI LISTEN THE INTERVIEW OF AMANUEL AND PILOT CARFULL THE ACCUSE ALI ABDU BY SAYING THAT ALI ABDU HAS A STRONG FEELING ABOUT JEBERTI AND MUSLIMS(TSBEB ATAHASASEBA BEZAB JEBERTI BEHER AND ASELAMEN). DO NOT TRY TO COMPERMASE WITH CHRISTAIN YOU ARE LIVING IN FREE SOCIATY AND EXPRESS YOU VIEW FREELY .
    MUSLIM JEBERTI

    • ahmed saleh March 30, 2013

     manfree
     If you are a real Jeberti , I do not see positive approach for understanding rather only
     defensive attitude for confrontation .

 • yonas kidane March 28, 2013

  ኤማ-ይበል ኣርቲክል ሐቂ
  ኢሰያስ መናድቅ ተከቢብሉ ዘሎ ካብ ሜዳ ኣትሒዙ ብዝወደቦም ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም’(ላንጋ ላንጋ ) ብዝኮኑ ሰባት’ዩ።ህዝቢ ዘይሪኦም ማለት ኣብ ዝጥመት ሃላፍነት(ቦታ) ዘይርአዩ ሃሳሳት (ሕቡኣን)ቡዙሐት ኣለዉ ን’አብነት ከም በዐል ኩብሮም ተክለ(ተጋዳላይ) ዐዱ ደግራ( ልብእ) ማለት ከባቢ ሰገነይቲ እዚ ሰብዚ ማዕረ ኣመሪካ መጺኡ ንዝተወሰኑ ሰባት ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ተራኪቡ ዝከይድ ኢዩ።ከምዚኣቶም ኣዚዮም ቡዙሐት ተዘይበልናኮ እቶም ኩፉእ ዝሰርሑ ዘለዉ ግና እዚኣቶም ኢዮም።ከምቲ ሐው ዐሊ ዐብዱ ዝበሎ ብናይ ሐደ ወለዶ ጥፍአት ስለ ዝሕተት ኣብ ኣዚዩ ጭንቀት ኢዩ ዘሎ ድዩ ኢሉዎ ።ሕጂ’ውን ማይ ኣይሐለፎን ዐሊ ዐብዱ ታሪካ ክተሕድስ እንተኮንካ እታ ኩላ ምስጢር ኢሰያስ ብቀረባ ትፈልጠ ንስካ ስለ ዝኮንካ ሃየ፡ ኖሆ ሜዳ ኖሆ ፈረስ። ኣነ ዘሕዝኑኒ ግና ን’በዐል ሶፊያ ከም ሐለፍቲ ኣክቢሮም ኣኬባ ዝእከቡ ኤረትራዊያን ሐቁ እኮ’ዩ ክንዕቀና ኢሰይያስ
  ብመንነትካ ምኩራዕ ዝመስልዎ የሎን ናትካ ናትካ’ዩ ኩሉ ግዚየ ፡ናትካ ንመን ክትህቦ።

POST A COMMENT