ማይ ዶካ – ዝኽሪ ሓርበኛ ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ

ሶሶና:ኮሉኩ: ፎደ: ቢምቢልና:ከርከሻ: ተሎጋምጃን ካልኦት ዓድታትን ከተማ ባረንቱን ተዘዋዊረ ፈለማ ዘጽናዕክዋ ማይ ዶካ ኣትብል ቃል’ያ:: ምስ’ዛ ቃል ለጊባ ትመጽእ ድማ ማይዳ ኢያ:: ብኩናማ ማይዶካ ከመይ ኣሎኻ ክኸውን ከሎ ማይዳ ድማ ጽቡቕ ወይ እግዚኣብሄር እመስገን ከም

ሶሶና:ኮሉኩ: ፎደ: ቢምቢልና:ከርከሻ: ተሎጋምጃን ካልኦት ዓድታትን ከተማ ባረንቱን ተዘዋዊረ ፈለማ ዘጽናዕክዋ ማይ ዶካ ኣትብል ቃል’ያ:: ምስ’ዛ ቃል ለጊባ ትመጽእ ድማ ማይዳ ኢያ:: ብኩናማ ማይዶካ ከመይ ኣሎኻ ክኸውን ከሎ ማይዳ ድማ ጽቡቕ ወይ እግዚኣብሄር እመስገን ከም ማለት’ዩ:: ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ 14 ዓመት ዝተሳቐየ ብሂወት እንተሎ ማይዶካ ክብሎ ንጀርማኖ ናቲ:: ንሱ  ንህዝቢ ኣብ ዝግበር ኣኼባታት ማይዶካ ብምባል ይኸፍት ብምንባሩ እታ ቃልን ጀርማኖን መናቱ ኮይነን ይስምዓኒ: ማይዳ ግን ካብ መልሓሱን ካብ መዝገበ ቃላት ኩናማን ተሓኺኸን ከምዘለዋ እግምት:: ሞያ ጀርማኖ ናቲ ንምፍላጥ ኩነታት ጋሽ ባርካን ሃለዋት ኩናማን ድሕሪት ተመሊስካ ምውካስ ኣገዳሲ’ዩ:: ካብ’ቲ ኣብ ጊዜ ፈደረሽንን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲን ኣብ’ቲ ከባቢ ሕልኽላኽ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ምንባሩ ከይረሳዕኩ እቲ ዝፈልጦን ዝሰማዕክዎን ከካፍል ከለኹ ምሉእ ስእሊ ንምሃብ ዘይኮነስ ጀርማኖ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ዘበርከቶ እጃም ንምጉላሕ’ዩ:: ባረንቱን ከባቢኡን ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት በጺሐዮ:: 1978: 1985: 1988::

1977-1978_ ህዝባዊ ግንባር ንከተማታት ናቕፋ: ኣፍዓበት: ከረንን ደቀምሓረንን: ተጋድሎ ሓርነት ንተሰነይ ኣቑርደትን መንደፈራን  ሓራ ገይሮም ህዝቢ ኤርትራ ንፋስ ናጽነት ከስተንፍስ ዝቀረራበሉ ዝነበረ ትስፍው ጊዚያት ነበረ:: ህዝባዊ ግንባር ምስ ተጋድሎ ሓርነት ብስምምዕ 20 ጥቅምቲ ዝፍለጥ ውዕል ገይሩ ነታ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ሓበላ ኮይና ዝነበረት ከተማ ባረንቱ ሓራ ንምውጻእ ሓባራዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ተበገስና:: ኣብ ዳዕሮታይ ከባቢ ሓጋዝ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነተን ሽዑ ኣብ መጥቃዕቲ ዝተበገሳ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር መግለጺ ሂቡ:: ንሱ : ኣብ ባረንቱን ከባቢኡን ብረት ዝዓጠቑ ደቂ’ቲ ከባቢ (ኩናማ)ከምዘለው ብምጥቃስ እቲ ኩናት ቀሊል ከም ዘይከውን ሓቢሩ:: ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንባረንቱ ሹዱሽተ ኣዋርሕ ከቢባ ሓራ ክትገብራ ዘይክኣለት ሓደ ካብ’ቲ ምኽንያት ደቂ’ቲ ከባቢ ምስ ደርግ ዓጢቖም ብዘርእይዎ ዝነበር መኸተ ምንባሩ ኣብ’ቲ ከባቢ ኣብ ዝተንቀሳቐስናሉ ካብ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ሰሚዕና:: ወተሃደራት ደርግ ካብ ዕርድታቶም ከይወጽኡ ደቂ’ቲ ከባቢ ኣብ ደጀንን ምግብናን ተጋድሎ ሓርነት ሰሊኾም ብምእታው ከቢድ ክሳራ የውርድ ከምዝነበሩ በቲ ኣብ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ወዲቑ ዝርአ ዝነበረ ሬሳ ተጋደልቲ ተገንዚብና::  ኣብ’ታ ደቡብ ካብ ባረንቱ እትርከብ ዱታ ዝተባህለት ነዋሕ እምባ ዓሪዶም ካብ ዝነበሩ ተጋደልቲ ብደብዳብ ነፈርቲ 10  ብሓንሳብ ከምዝተሰውኡ ንምረት ናይ’ቲ ከበባ ንምግላጽ ገዲም ተጋዳላይ መሓመድ ኑር ካልባይ ኣዘንትዩለይ :: ብዘይካ’ዚ ኣብ ባረንቱ ዓስኪሮም ዝነበሩ ኮማንዶስ እውን ነቲ ዕርዲ ኣብ ምድልዳል ዘይንዓቕ ግደ ነበሮም::

መጥቃዕቲ ባረንቱ-ነቲ መጥቃዕት ኣብ ምቅርራብ ከሎና ሓንቲ ኣደ ዕንጸይቲ ክኣርያ ብዝመጸኣ ኣድብየን ብዝነበራ ሓይልታት ተታሕዛ:: ኩናመኛ ክዛረብ ዝኽእል ኣብ’ተን ሓይልታት ኣይነበረን:: ስለ’ዚ ድማ ክፍሊ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝነበረት ተጋዳሊት ደሃብ ፋይቲንጋ ተጸዊዓ ቀረበት:: እተን ኣደ ብዛዕባ ተጋደልቲ ግናይ ስእሊ ከምዝነበረን: እንተኾነ በቲ ብደሃብ ዝተገብረለን መብርሂ ንዕላማ ገድሊ ተረዲአን ተመሊሰን ኣብ ባረንቱ ንዝነበረ ሕሙም በዓልቤተን ክውጽአኦ ከምዝኾና ገለጻ::

እቲ ኩናት ብወገን ህዝባዊ ግንባር ብንግሆኡ ሰሊጡ ኣብ ከረን ዝማረኽናየን ሹዱሽተ ታንክታት ኣምሪሕና ናብ ፎርቶ ተጸጋዕና: እቲ ብተጋድሎ ሓርነት ክጥቃዕ ዝተመደበ ዕርድታት ግን ስለዘይሰለጠ: ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ከበባ ኣተወ:: በብዘሎናዮ ክንወጽእ ተነጊሩና ድማ ስውኣትን ቁሱላትን ከምኡ’ውን ሓንቲ ሰንሰለታ ዝተወቕዐት ታንክን ገዲፍና ወጻእና:: ካብ’ቶም ሽዑ ተወጊኦም ዝተማረኹ ተጋደልቲ ዳኒኤል ዝተባህለ መራሕ ጋንታ ነይሩ:: ንሱ ድሕሪ ናጽነት ካብ ኣለም በቃኝ ወጺኡ ኣብ ኣስመራ ታክሲ ሒዙ ኣሎ::ደርግ ኣብ ኩናት ዝማረኾም ተጋደልቲ ኣሲሩ ብሰብ ክብጽሑ የፍቅድን ንገለ እውን ምልቃቑን ብኣንጻሩ ግን: ኢሳያስ  ነቶም ዕድመ ንእስነቶም ንቃልሲ ዝወፈዩ ሓርበኛታት ፍትሒ ብምጥላቦም ኣብ ጎደጉዲ ኣሲሩ ሞቶምን ሂወቶምን ዘይፍለጠሉ ሸሪብዎም ኣሎ::

ኩነታት ህዝቢ-ስርዓት ደርግ ነቲ ኣብ መንጎ ኩናማን ኣብ ከባቢኦም ዝነብሩ ናራ ኮይታን ብዘሳውሮ ጽልኢ እቲ ከባቢ ንተጋደልቲ እሾኽ ነበረ:: ብዘይካ’ዚ ጀብሃ ንኣመሓዳሪ ጋሽ ዝነበረ ሲላ ኣቤል ኣብ ባረንቱ ቀቲላ:: እቲ ተቕርቦ ምኽንያት ዘካትዕ ኮይኑ ንዕኡ ብምቕታላ ግን ብህዝቢ ኩናማ ተጸሊኣ ከምዝነበረት ዓበይቲ ዓዲ እቲ ከባቢ ይገልጹ:: ኣብ መንጎ’ቶም ካብ ከበሳ ዝወረዱ ትግርኛን ደቂ ኩናማን ዝነበረ ምዝምማት ጥሪት እውን ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝግበር ዝነበረ ሃገራዊ ቃልሲ ዓንቃጺ ከም ዝነበረ ይፍለጥ::

በዚ ኾይኑ በቲ ጀርማኖ ናቲ ኣብ’ቲ ከባቢ ተመዲቡ ንቕሓት ህዝቢ ክብ ኣብ ምባልን ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ ምስታፍን ብዝገበሮ ጻዕሪ ርኡይ ለውጢ ክመጽእ ተራእዩ:: ብዙሓት ደቂ’ቲ ከባቢ ድማ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቦምን ተሰሊፎምን::

1985- ዘይከም’ቲ ኣብ 1978 ዘጋጠመ ዕንቅፋት ኣብ 1985 ህዝባዊ ግንባር ታንክታት ኣምሪሓ ካብ ደለ ማለት ዓዲ ቀሺ ነቲ ኣስፊሑ ንባረንቱ ተዓጢቑ ሒዝዋ ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ ምስ ህዝቢ ብምትሕብባር ፈንቂላቶ:: ባረንቱን ከባቢኣን እውን ክሳብ’ቲ ደርግ ሰራዊት ካብ ማእከል ሃገር ኣምጺኡ ንህዝባዊ ግንባር ዝደፍኣ ንክልተ ወርሒ ተቖጻጸረቶ:: ህዝባዊ ግንባር ንብረቱ ሒዙ ክወጽእ ከሎ ደቂ’ቲ ከባቢ ብኣግማሎምን ብጉልበቶምን ዝገበርዎ ምትሕብባር ፍረ ጻዕሪ ጀርማኖን መሳርሕቱን ነበረ:: ደርግ ናብ ባረንቱ ብዝተመልሰ ምስ ህዝባዊ ግንባር ርክብ ነይሩኩም ዝበሎም 37 ሰባት ረሺኑ::

1988- ስርዓት ደርግ ኣብ ግንባር ናቕፋ ምስ ተሳዕረ: ንከተማታት ተሰነይ: ባረንቱን ኣቑርደትን ለቒቑ ኣብ ከረን ዓስከረ:: ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ደርግ ህዝባዊ ግንባር ክትቀትለኩም’ያ ብምባል ኣፈራሪሁ ናብ ኣስመራ ዝወሰዶም ደቂ’ቲ ከባቢ መሊቖም ናብ ባረንቱ ተመሊሶም:: ባረንቱን ከባቢኡን ካብ መናሃርያ ቅትለትን ዝምታን ናብ ዓውዲ ሰላምን ሽሻይን ንምቕያራ ጀርማኖ ናቲ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ተወሃሃሂዱ ብምስራሕ: ኣብ መንጎ ናራ ኮይታን ጎረባብቶም ኩናማን ሰላም ከምዝሰፍን ገበረ::

ኣብ መንጎ’ቶም ካብ ከበሳታት ኤርትራ ዝወረዱን ኩናማን ዝነበረ ምንዕዓቕን ምዝማት ጥሪትን ዝጠንቁ ባእሲ መዕለቢ ክረክብ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ካብ ዝገበሩ ሓደ ጀርማኖ ናቲ’ዩ:: ኣቦይ ፋይቲንጋ ሎንጊ ኣብ’ቲ ዕርቂ ትግርኛን ኩናማን ተረኺቦም ዝተዛረብዎ ዘረባ ምስ’ዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኩናማ ዝፍጸም ዘሎ ዝተጋጠመ ይመስል:: ሽዑ ኣቦይ ፋይቲንጋ ሎንጊ ” ንኩናማ እንታይ ግበሩ ትብሉና:: ካብ ባዱማ: ሽላሎ ደፊእኩም ጋሽ ኣስጊርኩምና:: ጸኒሕኩም ድማ ካብ ባረንቱ ከተውጽኡና ኢኹም” በሉ:: ንሶም ኣብ ፈደራላዊ  ምምሕዳር ኤርትራ ኣባል ባይቶ ዝነበሩ ፍሉጥ ዓቢ ዓዲ ኩናማ ኢዮም:: ጀርማኖ ምእንቲ ሃገራዊ ዕላማታት ረብሓኡን ረብሓ ኩናማን ዝሰውአ ኣርሒቑ ዝጥምት ተጋዳላይ ብምንባሩ ብብልሓት ሰሪሑ::ንሱ ነቲ ክትግበር ኣለዎ ኢሉ ዝኣምነሉ ብዘይነግ ፈረግ ዘተግብር: ማዕረ’ቲ ቅልጡፍ ኣዘራርባኡ ዝስጉም ቅኑዕ ተጋዳላይ ኢዩ:: ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ህዝቢ: ሓረስቶት  ቡንን ሽኾርን ካልእ ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ክንዲ ብፍንጃልን ካልእ ዓቐኑ ዘይተፈልጠ መለክዒ ዝጥቀሙ ብሚዛን ገዚኦም ናብራኦም ከመሓይሹ ብምምዓድ በቶም ነጋዶ ዝወርዶም  ዘየድሊ ክሳራ ክወግዱ ምግባሩ: ኣብ ደቀቕቲ ዝመስሉ ግን ከኣ ኣገደስት መዳያት ሂወት ኣድህቦ ከም ዝገብር የረጋግጽ::

ኢሳያስ ጥልዕ ጉንብስ ዝብለሉ እምበር ንህዝቢ ዘገልግልን ሃበባ ህዝቢ ዘለዎን ሰብ ኣብ እንጀራኡ ዝመጽኦ ይመስሎ:: ጀርማኖ ንምዕባለ ከባቢኡን ህዝቡን ብቅንዕና ኣብ ምግልጋል ከሎ: ምስ ኢብራሂም ቶቲል ተሰሓሒቡ:: ቶቲል ገዲም መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ዝነበረን ምስ ሳግም ተሰምዮም ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተጸንበሩ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ’ዩ:: ንሱ ካብ ብሄረ ናራ ስለዝኾነ  ኣብ’ቲ ብ1988 ዝተገብረ ዕርቂ ናራ ኮይታን ኩናማን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ:: ኢሳያስ ንግርጭታት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ናብ ረብሓኡ ምቕያር ዝላደየሉ ብልሓት ስለዝኾነ: ንጀርማኖ ናብ’ቲ ዝረሓቐ ከባቢ ብጉልባብ ምቕያር ስራሕ ናብ ዳንካልያ ዓሰብ ሰዲድዎ:: ንኢብራሂም ቶቲል ድማ ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መዲቡ ኣብ ባጽዕ ወሲንዎ:: ተጋዳላይ ቶቲል እውን ካብ ስራሕ ህግደፍ ወጺኡ ኣብ ውልቃዊ ዋኒኑ ከሎ ብህግደፍ ከም እተኣስረ ይፍለጥ::

ጀርማኖ ናቲ ኣብ ዓሰብ ኣብ ምምሕዳር ተመዲቡ ስርሑ ኣብ ምስላጥ ከሎ: እቲ ኣብ 2001 ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን: ሚኒስተራት: ጀነራላትን ተላዒሉ:: ጀርማኖ በቲ ኣብ ደሙ ዝሰረጸ ቅንዕና ተመሪሑ: ንሃገር ካብ ውድቀት ንምድሓን ንኢሳያስ ግዝኣተ ሕጊ ከተግብር ዝጽውዕ ሕቶ ክታም ኣንበረሉ:: ነቲ ምንቅስቓስ ንምቕሃም: ኢሳያስ  ዝተፈላለዩ ሰባት ብምልኣኽ ነቶም ሃገር ብቅዋም ክትመሓደርን ጉድለታት ክእረምን ዝጸውዑ ካብ ዕላምኦም ከስድዕ ፈቲኑ:: ኣባላት ፈጻሚት ህግደፍን ካልኦትን ብምውፋር ናይ ጸለመን መፈራርሒ መናፍሕን ፈንዩ:: ኣብ ገለ ሰባት  እቲ ውዲትን ታህዲዲን ሰሪሑሉ::

ጀርማኖ ናቲ ካብ ዓሰብ ናብ ኣስመራ ብዝኣተወ: ሓጎስ ክሻን ኣረፋይነ በርሀን (ሚኒስተር ሕርሻ)ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ተቐበልዎ:: ሓጎስ ክሻ በቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ወርቂ ህዝቢ ኤርትራ ክጥብሮ: ኣረፋይነ ድማ ብመናፍሕ ፖለቲካ ዝገበርዎ ፈተነ ኣብ ቅድሚ’ቲ ብሞራል ተኾስኩሱ ዝዓበየ ጀርማኖ ናቲ ተቐባልነት ኣይረኸበን:: ጀርማኖ ንዝተሰለፈሉ ዕላማ ክስዋእ ከምዝቖረጸ ዳግማይ ኣመስከረ:: እቲ ቀዳማይ ኣብ ክፍላ ሰብዓታት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ተወዲቡ እናሰርሐ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ደርግ ዘሕለፎ ጸበባን መርመራን ክምህ ብዘይብል ጽንዓት ሰይርዎ:: ነዚ ምእንቲ ፍትሒ ዝኣተዎ መብጽዓ ድማ ክሳብ ሂወቱ ክኸፍል ድልው ከምዝኾነ ነቶም ብኢሳያስ ዝተላእኩ ኣረጋጊጹሎም::

ጀርማኖ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ባረንቱ ምስ ኣባ ቶማስ ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ጣልያንኛ ደባሊቑ ክላዘብ ይዝከረኒ:: ኣባ ቶማስ  ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ብምባል ምስ ካልኦት ካህናት ብሓባር ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ መትኒ ኤርትራውያን ዝትንክፍ’ዩ:: ኣበይ ኣሎኻ? ኣርኪብካዮም ዶ ብጾትካ ጀነራል ዑቕበ ኣብርሃ: ሚኒስተር ማሕሙድ ሸሪፎ:ተጋዳሊት ኣስቴር ፍስሃጽዮን:ሚኒስተር ሳልሕ ከክያን : ተጋዳላይ ሓመድ ሕምድን:: ነቶም መስዋእቶም ዘይፈለጥና ካልኦት ሰላምታ ኣብጽሓልና::

ወረ ክንህበካ:-ኣብ’ቲ ጸላም ሸላ ዒላዒሮ ኣእዳውካ ተቐፊዱ: ንፋስ ኣዱንያን ወረን ተሓሪሙካ ከም ዝነበረ ሰሚዕና:: ወርቂ ዝፍሓሮ ጎደጉዲ ኡጋሮ ብድሕረኻ መጻወቲ ገበል ተመን ተቐይሩ:: እቲ ዓጢቕካ ዝጎየኻሉ መውዓሊ ሓራምዝ ዱር ኣንቶረ: መውዓሊ ወኻሩ ተቐይሩ::  ልምዕቲ ዓድኻ ብደምካ ሓራ ገበርካያ: እንተኾነ ብጉግ ማንጉግ ተወሪሳ መዐንደሪ ሸፋቱን ነጋዶ ሰብን ኮይና ኣይትርኣያ:: መረበትካ ተማሕዩ ዕትብትኻ ዝተቐብረሉ ቅዱስ መሬት ኣቦታትካ ረኺሱ:: ፕሪማ ካንተሪ መሕረዲ ሰብ ተቐይሩ:ኣብኡ መንእሰይ ደሙ ብኸንቱ ይፈስስንን ብሕማም ይማስንን ኣሎ:: እቲ በብዓይነቱ ፍረታትን ኣሕምልትን ዘፍሪ ለሰ ገማግም ጋሽን ቢምቢልናን ደሪቑ:: ጸጉሩ ተሰሪሑ ብጠስሚ ሸቢሁ ካብ ዒላ ማይ ገሊሉ በትሪ ብጋይት  ዘስተየ ኣንፉራ(መንእሰይ) ኩናማ :መሬት እንተተኣየደት ዓዱ ዘይገድፍ ለዋህ ህዝብኻ ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ: ኣይትርኣዮ ጀርማኖ::ዘረባ ኣቦይ ፋይቲንጋ ድሕሪ 27 ዓመት ብግህዶ ተራእዩ::

ጀርማኖ ምእንቲ ቅኑዕ ምሕደራ: ንዝተወጽዐ ዝድግፍ ፍትሒ ዘንግስ ስርዓት ክትከል መስዋእቲ ከፊልካ::መስዋእትኻ ብዕሊ ኣይተነግረን መቓብርካ ኣይረኣናዮን ዕምባባ ኣየንበርናሉን:: ዕምባባ ኣብ ሳልስቲ’ዩ ዝቕምስል ስኽፍ ኣይበልካ:: ስምካን ሞያኻን ግን ኣብ ሓጋይን ክረምትን ኣይረግፍ ኣይቅምስል: ኣብ ልቢ ነፍስወከፍ ተቓላሳይ ፍትሒ እናጠጠዐ ክነብር’ዩ:: ማይ ዶ ካ ጀርማኖ::

ደጎል ድራር

aseye.asena@gmail.com

Review overview
20 COMMENTS
 • Makda H. August 30, 2015

  “Assenna, it is time to stop deleting comments that you don’t agree”. Simon G.

  Indeed, indeed brother Simon G, DEMOCRACY requires thick “skin”! Easily bruised egos are tale-tell signs of intolerance and dictatorship.

  Sometimes, it is NOT evil intentions but frustrations and our deep convictions in our views and opinions that lead us to irrational arguments, hypocrisy and confused arguments.
  In politics, one attempts to discredit the messenger if it is too cumbersome to debate the merits of the messenger. However, this is risky in a society where political figures get easily bruised despite the occupational hazards, creating deep ill-feelings that become impediments to working together.

  All justice and peace loving people get frustrated by the slow pace of change while endless punishments are meted out against our people. However, it is in times of frustrations that cooler heads must prevail. But as our brother Simon G rightly pointed out, there shouldn’t be continuous deleting of comments by Assenna. Otherwise, if there is no will to get out of the inverse culture then there is no guarantee we may not put in power the same brute system of dictatorship when the present is gone.

   • Simon G. August 30, 2015

    assenna,
    It would be helpful if you transparent with your comment delting. For instance; you could say, we have deleted your comment per assenna guideline 2.1.3. If not, you are deleting some comments for no clear reason.

    • AHMED SALEH !!!. August 31, 2015

     Well , ASSENNA gave opportunity to everyone in this forum . But we witnessed some commentators intentions
     to irritate participants for unhealthy confrontation.
     If assenna delete my comments again and again , that
     means there is issue in here , period . It is up to me find way to correct my tune or swallow the rejection. Free speech rule also has it’s limit . Comments which
     offend Eritreans feelings only hurt reputation of this
     forum and supervision to prevent lies on the staff .
     anti

     • Simon G. August 31, 2015

      ..and you call yourself for unity while you are happy to reject many people with different views from yours? How is that democratic.
      We are trying to get solutions for our unbelievably complicated problems. To do that, you will see many ideas different from yours. Some of them, you won’t like.
      Try convince, not delete. isn’t that what isayas has been doing all along? Dismissing people with different views. How is that you are different from HGDF then?
      Have you noticed that the #s of commentators getting reduced by the day here? What do you think the reason for that?

 • yonisweet August 30, 2015

  HGDEF is a killer,…………… but the point is we should be aware of it and we have to come in one that is against HGDEF.

 • Tsegai August 30, 2015

  “Jigna be ageru ayqeberm” malet “Jigna ab adu ayqbern iyu” zbl msla Amhara alo. Slezi Jermanie’n kali’ot ab “Meqabir semaitat” zeyteqeberun b haqi jiganu iyom.

 • abraham gaim gebremariam August 31, 2015

  Mai doka dear Mr.Nati, I hope you still in life.Otherwise’Man don’t live for ever’, But his did, his good history remain for ever.
  God be with you all deleyti fthi.

 • Yona Germano August 31, 2015

  I would like to thank and appreciate to Degol Dirar , assenna website and readers for your tremendous effort and hard work in trying to bring the history and memories alive. Once again THANK YOU SO MUCH for sharing your thoughts and Educating us. Keep the good work and God bless!
  Yona Natty

 • bazit_2 August 31, 2015

  ክቡር ሓው ድራር ደጎል፡
  ክብረት ይሃብካ እቲ ክቡር ሞያን ተወፋይነትን ንፍትሕን ንሃገራዊ ነጻነት ወፊሩ ሃገር ነጻ ኣውጺኡ ንፍትሒ ዝተበጀወ ጀርማኑ ናቲ ኣስፊሕካን ኣብሪህካን ምጽሓፍካ ምስጋናይ ይብጻሕካ፡፡ ከምቲ ኣብ ምደምደምታ ዝበልካዮ ታሪኽ ጀርማኑ ናቲ ቀምሳሊ ዕንባባ ዘይኮነስ ንባሪ ተኣክሊ ፈልፋሊ ዛራ ማይ ኢዩ፡ ወይለኦም ደኣ ኢቶም ብኢሳያስ ጠላም ተደሊሎም ከስድዕዎም ፍቲኖም ዝፈሸሉ በዓል ወዲ ዓሸራ እምበር፡፡

POST A COMMENT