ስርዓት ህግደፍ ስለምንታይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ

      ስርዓት ህግደፍ ስለምንታይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ወዮ ድኣ “እናፈለጠ ዝደቀሰ ተነቅኒቁ ነይሰምዕ” ጠባይ ስለዘለዎ’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ወካሊ ህዝቢ ኤርትራ’የ ክብል ከሕፍሮን ከነውሮን ምተገብአ። ስርዓት ህግደፍ ጸላኢ

      ስርዓት ህግደፍ ስለምንታይ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ

እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ፡ ወዮ ድኣ “እናፈለጠ ዝደቀሰ ተነቅኒቁ ነይሰምዕ” ጠባይ ስለዘለዎ’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ወካሊ ህዝቢ ኤርትራ’የ ክብል ከሕፍሮን ከነውሮን ምተገብአ። ስርዓት ህግደፍ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ክብል እንከለኹ ድማ ካብቲ ህግደፍ ዝፈጥሮ ዘሎ ፉንፉን ኣሰራርሓ፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘስካሕክሕ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ሕሰም ናብራን ነቂለ’ምበር ብስምዒትን ንህግደፍ ንምኽፋእን ኢለ ኣይኮንኩን። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ፡ ካብ ከስዐ ኣዲኡ ወጺኡን ጸባኣ ተዓንጊሉን ዝዓበየ፡ ኣንጻር ወላዲቱ ዝዕጠቅን ንዓዓ ዘጋፍዕን ውላድ ኣዝዩ ንጣርን ዕሽርን’ዩ። ከምኡ ጠባይ ዘለዎ ውላድ እንተድኣጋጢሙ’ውን ጸገም ኣእምሮ ዘለዎን ዝተረግመን ሰብ ጥራሕ’ዩ ክፍጽሞ ዝኽእል። ስርዓት ህግደፍ ግን ነቲ ካብ ነብሱ ንላዕሊ ኮስኲሱ ዘዕበዮን ዘዕቆቦን ህዝቢ ኤርትራ፡ ቀንዲ ጸላኢኡ ብምዃን፡ ኣሎ ዝብሃል ስቃይን በደልን ይፍጽም ኣሎ። ከም ውጽኢት ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውርዶ ዘሎ ኣደራዕ፡ ህግደፍ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብህዝቢ ኤርትራ እናተፍንፈነ ይመጽእ ኣሎ። ህግደፍ ብህዝቢ ኤርትራ ዘጽልኦ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሓለፋ ስለዝደለየን ካብ ክውንነት ስለዝሃውተተን ዘይኮነ ኣረሜናዊ ኣሰራርሓ ህግደፍ መወዳእታ ስለዝሰኣነሉ’ዩ።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ዘዝተወልዱ ፍቱዋት ደቁ፡ ንእስነቶም ከይጸገቡ፡ ንቡር ከይፈተኑ፡ መርዓን ደርዓን ከይርኣዩ፡ ከይዘመዱን ሓድጊ ከይገደፉን ትምህርቶም ከይወድኡን ብስም ዘይምኽኑይ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓመታት ብዘይ ብቁዕ መሰረታዊ ቀረብን መሰናድኦን ኣብ ኣጻምዕን ኣስሓይታን ከምዝሰፍሩን ካብ ስድራቤቶም ከምዝንጸሉን ኮይኖም እንከለዉ፡ ህግደፍ ብህዝቢ ኤርትራን ደቁን ይቁርቆር’ዩ ዘብሎ ክንዲ ፍረ ኣድሪ መሰረት የብሉን። ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ዘስግኦ ናይ ግዳም ጸላኢ ኣሎ ዝብሃል እንተኾይኑን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ደራኺ ልምዓትን ኮስኳሲ መንእሰያትን እንተተወሲዱን፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ መደብ ረድዩን ኣገዳስነቱ ተገንዚቡ ክቅበሎን መጀመርትኡን መወዳእትኡን ክፈልጥን ኣለዎ። ካብኡ ሓሊፉ፡ ነቲ ፋይዳ ኣብ ዘይብሉ መደብ ምሩጻት ደቁ ዘወፊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክቅሸሽን ዓስቡን ክብሩን ክስእንን ኣይግባእን። ህዝቢ ኤርትራ፡ ብሰሪ’ቲ ገባትን ብልሽዉን ቁጠባዊ ምሕደራን ፖሊስን ስርዓት ህግደፍ፡ ብሕጽረት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝስተ ጽሩይ ማይ፡ ኣገልግሎት ኤለክትሪክ፡ ስእነትን ናህርን ዋጋታት ሃለኽቲ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ይሳቀ’ሎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ኤርትራ ይዕበ ይንኣስ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣብ ትሕቲ ትካላት ኣጽፋር ህግደፍ’ዩ ዝመሓደር። ብህግደፍ ዝውነን፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ተባሒቱ ዘሎ ትካላት ንኣብነት፡ ኣብ ምስራሕ ትሕተ ቅርጺ (ኣባይትን ጽርግያታትን) ዝነጥፍ ኩባንያ ሰገንን ገደምን፡ ንጥፈታት ዕደና፣ ገንዘባዊ ትካል ሂምቦል፡ ባንኪ ኣባይቲ፡ ንግዳዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቤት ማሕተም ምዝርጋሕን መጻሕፍትን ቪድዮታትን እንተተመልኪትና፡ መኽሰባተንን ክሳራታተንን ብዘይካ ውልቀመላኺ ኢሳያስን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪሂወትን ንህዝቢ ኤርትራ ምስጢር’ዩ። ይትረፍ ተራ ህዝቢ ክፈልጦ፡ ዋላ’ውን እቶም ንስሙ “ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ” ዝብሃሉ ኣብ ኣኼባታት መንበር ጥራይ ኣማሚቆምን ቃል ኢሳያስ ዝደግሙ እምበር፡ ብዛዕባ ቁጠባዊ ንጥፈታት ሃገሮም ጓኖት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ሕቶታት ከልዕሉን ክካትዑን ኣይክእሉን’ዮም። እዘን ከም ኣብነት ዝተጠቅሳ ትካላት ህግደፍ፡ ንጥፈታተን ምንቅስቃስ ንብረተንን ብዘይ ቀረጽ የእትዋን የዋፍራን፡ ጠለባት መንግስቲ ብዘይ ጨረታ ይብሕትኦ፡ ብዝደለይኦ ዋጋታት ይሸጥኦን ንኻልኦት ኣውፈርቲ ይዕብልላን። ብኣንጻሩ፡ ነቲ ኣብ ጎደናታት ብጽሓይን ቁርን እናተገርፈ ሳንቲም ጓል ሳንቲም እናኣጠርቀመ ንዕለታዊ መግቡ ዝሰርሕ ዜጋ ብልኡዃጥ ህግደፍ ይህደን፡ ንብረቱ ይዝመት፡ ይዓኑን ምስ ሓመድ ይደባለቅን። ስለዚ ነዚ ኣንጻር ድኻ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ህግደፍ፡ በየናይ መለክዒ ኢዩ ወካሊ ወይ ተቆርቛሪ ህዝቢ ኤርትራ ክብሃል?

መንእሰያት ኤርትራ፡ ብሰንኪ ህግደፍ ኣብ ዓዶም ብሰላም ሰሪሖምን ክነብሩ ኩሉ ዕድል ስለዝተረገጦም፡ ኣብ ገዛእ ዓዶም ከም ካልኣይ ዜጋ ስለዝተቆጽሩን ኣደዳ ማእሰርትን ሞትን ስለዝኾኑን ናብ ስደት ሃጽ ክብሉ ተገዲዶም፡፡ እቶም ኣብ ጉዕዞኦም ካብ ሞትን ነጋዶ ሰብን ዘምለጡ ኤርትራዉያን፡ ገለ ዕቁባ ተሓሪሞም ተሓቢኦም ክነብሩ፡ ገለ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ፍርዲ ስኢኖም ክሳቀዩ፡ ብሓሳረ መከራ ተመጽወቲ ረዲኤት ክኾኑ፡ ብጭንቀትን ተስፋ ምቁራጽን ክጽለሉን ነብሰቅትለት ክፍጽሙን፡ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ’ሎ። እቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታትን እንታይነት ስርዓት ህግደፍ ክገልጹ ዝኽእሉ ድማ፡ እዞም ኣብ ስደት መዘና ዘይብሉ ግፍዕን ውርደትን ዘሕልፉ ዘለዉ፡ ኣብ ኤርትራ ብዘይፍርድን ሰብኣዊ መሰሎም ተነፊጎም ንዓመታታብ ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ ዝበልዩ ዘለዉ  ኤርትራውያን እምበር፡ እቶም ብስርዓት ህግደፍ ብረብሓ ተታሊሎምን ገንዘብ ተኸፊሎም ኣበራት ህግደፍ ክጉልብቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራያንን ውሑዳት ወጻእተኛታትን ኣይኮኑን። ስርዓት ህግደፍ ድማ ካብ ዝኣተዎ መንቅራቅሮ ንምውጻእ ግብራዊ ዘይኮነ ግዝያዊ ምበጽዓታትን ምትላልን እምበር፡ ወትሩ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምዃን ድሕር ኣይብልን’ዩ። ስርዓት ህግደፍ  ድማ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ጓና ጥራይ ዘይኮነ ሓበላ ዓይኒን መንሽሮን’ዩ። ንሱ ብመስዋእትናን ጥሙር ቃልስናን ከይተወገደ ድማ ኣብ ህዝብና ዘሎ ሕዱር ሕማም መድሃኒት ኣይርከቦን’ዩ።

ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ (6 መጋቢት 2016)

 

aseye.asena@gmail.com

Review overview
8 COMMENTS
 • k.tewolde March 7, 2016

  ‘AGELGLOT’,the name says it all, it means SERVITUDE.The tyrant has been out for revenge from the get go, to bring Eritrea to its knees, and my gullible naive people not only followed him,they became his lethal weapon to accomplish his ethnic cleansing job.It is a grim phenomenon we are witnessing, it self consumption,it is an auto phage.

 • Berhane March 7, 2016

  Death for the Dictator Essayas,

  A disgrace for the poor country Eritrea! Allas Eritrea the deal is done there will be no more Eritrea for Ertireans will only be for UAE & Saudis they will enjoy our country’s beautiful weather and resources while her people are scattering everywhere and suffering. He will live comfortably in diaspora like Mengistu H.M.
  Death to him and his Ministers(the already deadones)

  • Abraham March 7, 2016

   Why wait until your country is sold to the Arabs? What ever happened to your so called Eritrean heroism? Yegerim!

 • hp March 7, 2016

  ላም ምስ ሓራዲኣ ማይ ትሰቲ ክበሃል ይሰምዕ ኢየ፡ ሓደ ቶኽላ ኢውን ብቀሊሉ ምስ ኣባጊዕ ከም ዝሕወስ መን ኣሎ ዘይፈልጥ? ተሓአ ነጊራ ነይራ ዝስምዓ ግን ኣይረኸበትን። ኢሞ ሕጂ’ዶ ይሓይሽ? በዚ ሎሚ “መንካዕ፡ ፋሉል ፡የሚን”ኢንተ ዝህሉዉ ካብ ተኹላ ሻዕቢያ ዝብኢ ጀብሃ ምመረጹ ነይሮም።

 • Berhe Tensea March 7, 2016

  This is 100% right, Iseyas who grew up with his up with his tsomakit suwa and mess mother medhin berad of Aduwa tabiya original objective WAS to spy and destroy the Eritrean liberation fronts. Later he joined it to destroy it from within. Now in power he is causing pain and suferring.
  Under his rule Eritreans are enjoying the constructions of endless prisons, the importation of containers to be used for the enjoyment of prisoners, the lack of drinking clean mwater and electricity, and world class high school in the sunny and hot tourist heaven rivera and many wars .
  NHNA NISU, ISU DMAMA NIHNA.

 • Simon March 7, 2016

  I have been living in Canada for eighteen years, and I have been suffering for all this time. I am deprived of my rights to study, work and the worst thing my health is deteriorating. I have been emasculated. Doctors have emasculated me. Whenever I went to study at schools teachers discriminate me; as a result, they don’t teach me properly. I am not working because employers refused to employ me. Doctors instead of curing me they make worse. I have been suffering from the day I entered Canada until now. I don’t know who to complain to. I am loosing hope and thinking a lot about my country. I have come to this country thinking I would get a better living conditions, but I am having worse and worse. I escaped from Eritrean leaders especially Isaias Afwerki. I was poisoned by the Catholic church because they support the Eritrean president. Some of the missionaries in Eritrea support HGDF. In order to please the president, they do whatever he asks them to do. It is sad to see missionaries to destroy civilian lives. They are the cause of the migration of Eritreans. If they were with the Eritrean people, they would bring food to the hungry and could stop migration. But they are supporting Isaias and even they poison Eritreans. It is very bad time for Eritreans as I am hearing. Eritreans are suffering everywhere. We are attacked by governments such as Canada. I hope other governments are not doing what the Canadian government has done against me. The worst thing is we don’t have a ground to fight against Isaias. We can’t do it from Ethiopia or the Sudan. Our people are dying of hunger and thirst. We need to stop this tragedy before we lose the entire population and the country. I don’t know if there are martyrs in Eritrea. Unless Isaias is killed by martyrs, the entire population will die of suffering of hunger, thirst, prison, killing, and migration. As I have seen with my eyes and heard in Eritrea there is no rule of law. The government is a tug. Hgdf can do whatever they like without any rule of law. They can kill, prison, harass, rape and destroy Eritrean lives. They take young Eritreans to the military service. This military service is a prison camp. These young Eritreans are taken to this camp in order to make them ignorant. They are deprived from their rights of study, good life, and the love of their parents. They are there not to protect for Eritrea, but in order to exploit them their youth life. The young youth who went to this prison camp in 1998, now they are more than forty years old. They have lost their young hood. They are almost fifty to be sixty five to be pensioners. Isaias is killing them, and killing us wherever we go. I don’t know how to eliminate him. What can we do to kill Isaias? Is there anything I can do? I have become like this not anybody else, but hgdf. They are everywhere. They are destroying our lives from everywhere. We think, we live in abroad but the truth is we are living under Isaias’s rule. We are not governed by the rule of law of the country we live in, but by Isaias’s law. For example, I live in Canada but I don’t get the right what Canadians have. I am treated differently by Isaias’s law. I am not even a second citizen. I am treated differently. I am pressured to destroy or throw away my life. I am persecuted by the Canadian government for eighteen years. I am not a criminal, or tug. I am a decent human being, but I am treated differently. The reason is because I believe in the independence of Eritrea and hate the Isaias’s government. I have become disable not because of anybody else, but Isaias and his cooperators. He has a very big support from Ethiopia, and foreign governments. Before I came to Canada, I was living in Ivory Coast, and there are Ethiopians who support Isaias’s government there. They poisoned me then I escaped to Eritrea, and in Eritrea I was poisoned for the second time by the catholic church who support Isaias. I came to Canada, and here I am emasculated. Wherever, I go I am attacked by churches and governments.

  • hp March 8, 2016

   dear simon,tegadelti ንዓዲ ሙሉኢ ኣኪቦም ጸላእትና ኣመሪካ፡ሶቭየት ሕብረት ኢዮም ምስበሉ፡ደቀሺ! ፈታዊ ዘይብልና ከይተትረፉና ምስ በሉ ሓደ ፊደል ዘይቆጸሩ ግን ለባም ብዓል ኣእምሮ ሽማግለ ሰቢኣይ ሽዑ መስሓ ኮይኖም ተሪፎም።በዚ ሎሚ ግን ዘካሪኦም ብዙሕ ኢዩ።
   ስለዚ፡ንስኻ ካብ ጹሑፍካ ጸላእቲ ዘብዛሕካ ትመስል። ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ካናድ ተቀሚጥካ ንጸገማት ስደት ክትገጥም ስለዝይከኣልካ ሙዕዶ ሰገርቲ ባሕሪ ወይ ሰንጠቅቲ ስሓራ ዘድልየካ ትመስል። ምስ ሓካይም ጸገም ኢንተ ኢንተሃለወ’ውን ፈውሲ “ሓበሻ-ፈውሲ ዓሳ ምረጽ
   ብዝተረፈ በቲ ቲኣምኖ ጸሎት ግበር።

 • Henock hagos March 8, 2016

  Always write is not necessary for our people let’s wake up from the dream to destroyed dictator ship

POST A COMMENT