ቀብሪ ሓደ ሰብኣይ ወይስ መሰል 4 ምልዮን ህዝቢ?

ቀብሪ ሓደ ሰብኣይ ወይስ መሰል 4 ምልዮን ህዝቢ? ኣብ ዓለም ዘለው ዲክታተራት ሓደ ንኹሎም ዝገዝኦም ባህርይ ኣሎ። ንሱ ድማ መሰል ህዝቢ ኣየኽቡሩን፡ መሰል ውልቀሰባት ኣየግድሶምን፡ ልዕላውነት ሃገርውን ኣይንታዮምን። እታ ቀንዲ እተገድሶም ስልጣኖም ኢያ። ብስልጣኖም ዝመጾም ዝኾነ

ቀብሪ ሓደ ሰብኣይ ወይስ መሰል 4 ምልዮን ህዝቢ?

ኣብ ዓለም ዘለው ዲክታተራት ሓደ ንኹሎም ዝገዝኦም ባህርይ ኣሎ። ንሱ ድማ መሰል ህዝቢ ኣየኽቡሩን፡ መሰል ውልቀሰባት ኣየግድሶምን፡ ልዕላውነት ሃገርውን ኣይንታዮምን። እታ ቀንዲ እተገድሶም ስልጣኖም ኢያ። ብስልጣኖም ዝመጾም ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዱ ድልዋት ኢዮም። ኢሳያስ ብፍላይ ሕልፍ ዝበለ ጨካን ኢዩ።

ናይዝጊ ክፍሉ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሕከም ጸኒሑ ከም ዝዓረፈ ዝፍለጥ ኢዩ።ከምኡ’ውን ኣብቲ ንሳላሳ ዓመታት ዝተኻየደ ቃልሲ፡ ታሪኽ ናይዝጊ እንታይ ከም ዝነበረ ዳርጋ ንዝኾነ ኤርትራዊ ብሩህ ኢዩ። ህልም ዝበለ ኣንጻር ደሞክራስያውያን ተቓለሰቲ ከም ዝነበረ ማንም ዘይስሕቶ ኢዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ገለ ብጾት ኣብ መዳ “ኢቫን ናይ ኤርትራ” ኢሎም ይሰምይዎ ከም ዝነበሩ ትዝ ይብለኒ። ኣነውን ብርሑቚ ይኹን’ምበር ናይዝጊ እፈልጦ ከምዝነበርኩ፡ ቀንዲ ገባርን ሓዳግን የማናይ ኢድ ኢሳያስ ከም ዝነበረ ኢዩ ዝፍለጥ። ኢሳያስ በላ ናይዝጊ በላ ከምዝነበረ ማንም ዝኽሕዶ የለን።

ሕጂ ግን ታሪኽ መዋቲ ናይዝጊ ገዲፍና፡ ናይ ጭካኔ ኢሳያስ ንዛረብ። ናይዝጊ ሕማቕ ጌሩ’ሞ ሕማቕ ይፈደ ኣይንብልን። ብፍላይ ብባህልና “ምውት ኣይትኽሰስ” ከምዝበሃል። ናይዝጊ ብታሪኹ ክኽሰስ ይነብር እምበር መሰሉ ክኽበር ኣለዎ። ሓመድ ሃገሩ ዝነፍጎ ዋላ ሓደ ኣካል ክህሉ ኣይግባእን።ዋእ! ኢሳያስ ግን ንሕስያ ዘይብሉ ጨካን ኢዩ።ኣብ ኣእምሮ እዚ ሰብ’ዚ “ሰብ፡ ሰብ ኣይመስሎን” ንሰብ ከም ኣቕሓ ተጠቒሙ ኢዩ ዝደርብዮ። ዳርጋ ንኹሎም ናይ ቀረባ ብጾቱ ዝነበሩ ተበሳጭዮም ካብ ህዝቢ ከም ዝንጸሉ ጌሩ ይደርብዮም። ኣብ ዓዲ ጥልያን ንኢሳያስ ዕድመ ልኽዑ ከገልግል ዝጸንሐ ዓንደማርያም ሓደ ኣብነት ኢዩ። ኢሳያስ ከም ብልያረዶ ሰባት ምስ ሰባት እናጋጨወ ዝነብር ሕሉፍ ጨካን ኢዩ። ንኢሳያስ ዘይፈለጠ ይፍለጦ። መን ኣሎ ኢሳያስ ተጠቒሙ ዘይከሓዶ። ኢሳያስ መን ኣልዎ ካብ መጀመርያ ስጋብ መጨረሻ ብዕርክነት ይኹን ብብጻይነት፡ ምስኡ ዝተጓዕዘ? በዓል የማነ ማንኪ’ውን ዝድርበይላ መዓልቲ ኣላቶም። ንሳቶም እውን ይፈልጥዋ ኢዮም። ግን’ከ ከመይ ጌሮም ካብታ ዝኣተውዋ ዓዘቕቲ ይውጽኡ?

ሽሕኳ፡ መዋቲ ናይ ቃልሲ ታሪኹ ብገበን ዝተላዕጠጠ እንተ ዀነ፡ናይ ቀብሪ መሰሉ ብስድራ ቤቱ ውሳኔ መሰረት ክሕሎ ኣለዎ ንብል ። በወገነይ እውን ነቶም ንጹሃት በተ-ሰቡ ጽንዓት ይሃቦም እብል። ቀጺለውን ነቶም ኣብዚ ግዜ’ዚ ብረይሳ  ናይዝጊ ናብ ዓዲ ክኣቱ ዘይምፈቃዱ ምኽነያት በምግባር ላዕልን-ታሕተን ዝባሉ ዘለው ከም በዓል መስከረም ዝኣመሰሉ ህግደፋውያን ልክዕ ኣለው ኣይቃወመምን። ሕቶይ ግን ነቶም በሻሓት ዝቑጸሩ ኣብ ፈቖዶ ጐዳጉዲ ዝጠፍኡ ዘለው ሃገራውያን’ከ ኣይሪእዎምን ድዮም? ስጋብ መኣስ ኢዮም፤ ኢሳያስ ዝደገፎ ክድግፉ፡ ኢሳያስ ዝጸልኦ ክጸልኡ ክብሩ?

በሉ ክሕደት ኢሳያስ ኣብ ኣኣፍደገኹም በጺሓ። ኢሳያስ ንናይዘጊ’ኳ ዝኸድዖ እንታይ ትጽበዩ? ኢሳያስ ኣይኮነን’ዶ ንሂውት ዘለዎስ ንረይሳ ዝቋጻጸር ሰብ ኢዩ። ካብዚ ስርዓት’ዚ እንታይ ትጽበዩ?

ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ኣይኮነን ረይሳ ንዓዲ ምእታው ከልኪሉ። ካብ ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ረሳታት ኢዮም ናብ ዓዲ ምእታው ተኸልኪሎም።ንኣብነት ሓደ ኣዚዩ ዘሕዝን ታሪኽ ክገልጸልኩም። ሓደ ኤርትራዊ ዓቢ ሰብኣይ፡ ብዕድመ ዝደፈአ እሞ ከኣ ሕሙም ብመንኮርኮር ሰድያ ዝኸይድ፡ ኣብ ሮተረዳም ይነብር ነበረ።ውዱ ገለ ውዲ 18 ዓመት ይኸውን ድማ ይናብዮ ነበረ። እዚ ቆልዓ ኣብ ሆላንድ ኢዩ ተወሊዱ ዝዓበየ። እዚ ንሞት እናተቓረበ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣይ፡ ሽሕኳ ብእመነት እሰልምና፡ ኣብ ዝሞተካዮ ሃገር ምቕባር ልሙድ እንተ ነበረ፡ሃገሩ ኣዝዩ ይፈቱ ስለ ዝነበረ፡ኣብ ሃገሩ ንኽቕበር ታናቢዩ ነታ ዕለት ሞቱ ይጽበ ነበረ። ከምኡ’ውን እዚ ኣቦ ምስ ሞተ እቲ ዝናብዮ ዝነበረ ወዱ ሽግር ከየጋጥሞ፡ እተን ክለተ ካብ ምኢይቲ ይኹና ካሊእ፡ ብኣግኡ ይኸፍለን ነበረ። ሞት ኣይትተርፍን’ሞ፡ ሞት  ኣብ ማዓልታ መጺኣ ሰብኣይ ሞተ። እቲ ወዱ ድማ ከምታ ለበዋ ኣቦኡ ናብታ ዓዱ ውሲዱ ክቐብሮ፡ ናብቲ ቆንስል ስርዓት ህግደፍ ዝርከበሉ ንደሄክ ከፍቅድ ከደ። እቲ ቆንስል ድማ ናይቲ ግብኡ ዝፈጸመ መዋቲ ዘይኮነ ዝዓጠጦ፡ ነቲ ቆልዓ ጸብጺቡ ጸባጺቡ “እዚኤን እንተዘይከፈልካ ረይሳ ኣቦኻ   ዓዲ አይከኣቱን ኢዩ” በሎ። እቲ ቆልዓ ድማ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ከኸፍል ኣይከኣለን።ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝነበረ ሓዘን ናይቲ ማዋቲ ዘይኮነስ ናይቲ ስርዓት ጭካኔ ኢዩ። እሞ፡ ሰማ ዘሃገርኩም፡ ኣብ በብዓዱ ክንደይ ረይሳ ዘየተኸልከለ?

ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ፡ ስርዓት ህግደፍ ንማንም ኤርትራዊ ዝጠቅም ኣይኮነን። ብውልቀሰብ ደረጃ ይኹን፡ ብህዝቢ ደረጃ ወይድማ ብሃገር ደረጃ ኣዕናዊ’ምበር ጠቓሚ ስርዓት ኣይኮነን።ፖሊሲታ ቱ ብሙሉኡ ንሽሙ ብሃገራውነት ሸፊኑ፡ ኣብ ስልጣን ዝነብረሉ ቃልስታት ኢዩ ዘካይድ ዘሎ። ስለዚ እቲ ክኸውን ዘልዎ፡ ርግእ ኢልካ ሓሲብካን ተንቲንካን እዚ ስርዓት’ዚ ወጊድካ ህዝቢ ዝጠቅም ስርዓት ምፍጣር ኢዩ።

ቅድሚ ለውጢ ግን ኣተሓሳስባና ክልወጥ ኣለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ እንግሊዘኛ ጽሑፈይ ከም ዝገለጽኩዎ፡ ናይ ሰናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ የድልየና’ሎ። ኣብ በዓል ለንደን ኮፍ ኢልካ ንጉባአ ምቅዋም ቀሊል ኢዩ። ኣብኡ ኣቲኻ ምቅላስ ግን ቀሊል ኣይኮነን። መብዛሕትና ንዋዕላ ወይድማ ጉባአ እንቃዎሞ “ኣነ ዘይዋዓልኩላ ወይ ድማ ሰልፈይወዓለላ ዳስ፡ ነጸልማ ዝዓነቱ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ኣተሓሳስባ ክኸውን ዘለዎ “ኣነ ይሃሉ ኣሃሉ ንህዝቢ ዝጠቅም ምስ ዝኸውን ክድግፎ ኣሊኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ክነግስ ኣለዎ። ሓቂ ክዛርብ እንተ ኮይና ኮፍ ኢልካ ንተቓወምቲ ምቅዋም ለውጢ ከነመዝግብ ኣይንኽእን። እዚ ከብለኒ ዝኻኣለ፡ ምስኩሉ ኣኽብሮት፡ ከም በዓል ሰላም ዘኣመሰሉ ጽሓፍቲ ኣብ ለንድን ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ጉባአ ብወረ ጥራይ ምፍላጡ ከቢድ ምዃኑ ስለ ዘፈልጥ ኢዩ። 600 ካብ ኩሉ ኩናዓት ወኪሎም ዝተሳተፍዎ ጉባአ ብሑቚ ብብርዒ ምፍራድ ብህዝቢ ምጽዋት ኢዩ።

ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ፍታሕ ስርዓት ህግደፍ ወጊድካ ኩላትና ብሰላም እንነበረሉ ሓደ ደሞክራሰያውን ፍትሓውን ሰርዓት ምትካል ኢዩ። እዚ ድማ ቃልሲ ይሓትት። ኢድካ ኣጣሚርካ ንተቓወምቲ ጥራይ ምቅዋም መፍትሒ ኣይርከቦን። ልክዕ ኢዩ ሃናጺ ነቐፈታ ሓደ ናይ ቃልሲ ሜላ ምዃኑ ይኣምን ኢየ። ገለ እጃም ከየበርከትካ ኮፍ ኢልካ ምምዳር ግን ነቲ ዘሎ ሽግር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ።

 

ኣድሓኖም  ፍትዊ

05-03-2012

Comment: A.Fitiwi1993@kpnmail.nl

aseye.asena@gmail.com

Review overview
14 COMMENTS
 • ABRAHAM March 5, 2012

  Dear Adhanom.
  You said it exacly. I think Isayas and his followers must be eradicated from our planet . This is beyond human being. I do not undestrsand why meskerem web site begging instead of condeming this mafia style government.

  • gerimuna March 6, 2012

   “Eza birkuta gele Alata”, Meskerem is the worst enemy . They have grandiose craving to reach a goal. As they say, “politics makes one sleep with strangers”, so they prostitute with any opposition and throw them exactly as HGDFites. They seem to have narrow agenda as some other few sites. It should be rejected to the garbage bin of history. Never trusted them. They are the worst site than Alenalki and Meadna. They pretend to be paying in in a plain field but are playing in down hill.
   Naizghi when he was alive he was a criminal but after he died he is our Eritrean and belong to all of us Eritreans equally and hence as any other Eritrean should have a birth right to rest his soul peacefully any where he wishes and we should feel the pain of his family for inheriting totally satanic leader. But they seem to possess it for some reason. “Eza birkuta gele alata”,

 • Mr. T March 5, 2012

  It is a very moving story. Ever since the PFDJ regime declared that the land Eritreans owned and lived on, the sky and the air they breathe in, and the sea where they used to fish to feed themselves and their families belong totally to itself, that was the time we were all condemned and disgraced…the curse of one-man-rule indeed.

  • Translate March 5, 2012

   Mr. T

   Was that really you saying those words? If my eyes are not deceving me, I will say, “Bless the Lord! Hallelujah!” Eritrea – please sing with me!!!

   • Mr. T March 5, 2012

    Translate,

    I thought you were an expert only in the area of editing and decoding phrases in this comment page. I guess you are a bit better than that…Alleluia! Let me throw this question at you: Do you have any “evidence” (to borrow PIA’s favorite word) that I have ever supported the PFDJ regime? Your memory lane maybe too short, but if you go back a bit farther in history on assenna’s comment page, you will definitely find out the true picture of what I have always stood for. My strong opposition to the rotten opposition movements and their barbaric boss’ interference in the Eritrean affairs may have blurred your assessment of my political views. You can check my constructive discourse about the regime with the eloquent kozami and others. As a matter of fact, I opposed the PFDJ regime long before the anonymous “mice and rats” have appeared in the internet world. You are sadly a late comer; Eritrea had already sung without you a long time ago. MEQUWATSRTI!

    • Translate March 7, 2012

     Mr. T
     Take it easy now Mr. T! No need to lecture me because I am a late comer. Any how, before I answer your question, I must remind you that Eritrea fought gallantly for 30 years. Then Eritrea sang for about 5 years beginning 1991. And She has been crying ever since.
     Now, your question: DIA “Give me evidence that I know Joshua. I need evidence that youg Eritreans are leaving Eritrea, etc.” Please don’t talk about this word when an Eritrean issue is being discussed. The word has long since been meaningless in that context. All I am saying is that 99% of your posting is attacking Eritreans of goodwill. Keep it civil!!

 • yasin March 5, 2012

  Dear Amanuel,

  I believe the people would appreciate if you could conduct a better interview with people who have a very good knowledge on the issue about the refusal of Niazghi Kiflu’s burial at his home country despite serving the blood thirsty PFDJ regieme. I have heard the interview conducted by PFDJ spokesman the so called journalist Tewolde from VOA Radio. He doesn’t do a good job when it comes to PFDJ related staff because he is their servant. I thank you.

  • haki ytakeb March 5, 2012

   MEN AMANIEL EUZI?

   • Baraee March 6, 2012

    haki ytakeb,

    Amanuel is your host of this website, an Eritrean with a principle to fight for truth…..learn a chapter or two from his inspiration.

   • ahmed saleh March 6, 2012

    Dear Adhanom
    Thank you for your interesting article. I admire your responsible positive approach to educate readers with constuctive and knowledgeable thinkings. Eritreans denied systematicaly for so long from reaching to their independent writers. Your concept is easy to
    understand and you put the things through on a more analytical
    level, I hope readers comprehend what you are saying, thanks again.

    • ahmed saleh March 6, 2012

     Baraee
     Eventhough reading his posts is familiar to me but changed
     his pen name, let me advice you not to react to what they
     say; it might not be worth the emotion and energy it takes.
     They only doing it to corrupt the forum. If someone crossed
     the line just inform ASSENNA STAFF they will take care it.

 • gerimuna March 6, 2012

  To Meskerem About Naizghi
  “Eza birkuta gele Alata”, Meskerem is the worst enemy . They have grandiose craving to reach a goal. As they say, “politics makes one sleep with strangers”, so they prostitute with any opposition and throw them exactly as HGDFites. They seem to have narrow agenda as some other few sites. It should be rejected to the garbage bin of history. Never trusted them. They are the worst site than Alenalki and Meadna. They pretend to be paying in in a plain field but are playing in down hill.
  Naizghi when he was alive he was a criminal but after he died he is our Eritrean and belong to all of us Eritreans equally and hence as any other Eritrean should have a birth right to rest his soul peacefully any where he wishes and we should feel the pain of his family for inheriting totally satanic leader. But they seem to possess it for some reason. “Eza birkuta gele alata”,

 • berhe March 6, 2012

  zkeberkum riedo asena bkemey msakum krakeb ykel telefonkum habuni

 • Samir March 6, 2012

  Emo eza Eritras Eritra Isayas do kinibila entay dea natu tray koina baelu dilayu zigebrela ember dekas ni harinetan luelawinetan kemzey wedekula isayasin agafertun tray kemdlayom yigebrula alewu —yigerim eu TV-ERE bizaeba ab alem zitegebre hases ela kithibrena tiwuel ala ——nata ke ERirawiyan bi meseret bahlom ab adom kikiberu eyom zidelyu gin eti presidentom —wala ni resa eu zikilkil elom tezekaluus —–abey koinom reomna ,nay SIA esubatyom do mibelwom keyhaferu enda shabayit ———ember kaba zikefiet eya tisbeyo zela isayas.

POST A COMMENT