ናይ ከንቱ ምስሕሓብ ባህሊ (A culture of futile antagonism) ኣማኑኤል ሳህለ

ናይ ከንቱ ምስሕሓብ ባህሊ (A culture of futile antagonism) ኣማኑኤል ሳህለ ድሕሪ ናጽነት፡ ንሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም ኣብ ገዝኡ በጺሐዮ ነይረ ( ኣታ እየ ዝብሎ፡ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ)፡ ኣብ መንጎ ዕላልና፡ ብዛዕባ ስምረት ኣልዒልና ተዛቲና። ''ኣነ ካብ ኩሉ ቃል

ናይ ከንቱ ምስሕሓብ ባህሊ

(A culture of futile antagonism)

ኣማኑኤል ሳህለ

ድሕሪ ናጽነት፡ ንሓርበኛ ወልደኣብ ወልደማርያም ኣብ ገዝኡ በጺሐዮ ነይረ ( ኣታ እየ ዝብሎ፡ ቤተሰብ ስለ ዝኾነ)፡ ኣብ መንጎ ዕላልና፡ ብዛዕባ ስምረት ኣልዒልና ተዛቲና። ”ኣነ ካብ ኩሉ ቃል ደስ እትብለኒ ኣላ፡ ንሳ ድማ ስምረት እትብል ቃል እያ” ኪብለኒ ይዝከረኒ። ከምዚ መበሊኡ ምናልባት ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ካብ ቀደም ጀሚሩ ዚርእዮ ዝነበረ ምስሕሓብን ዘይምርድዳእን ብምዝካር ዶኾን ይኸውን? ኤርትራውያን ከይሰማምዑ ተስማሚዖም እዮም ዝበለ ሓቀይ ንሱ ዲዩ?

እዚ ናይ ምስሕሓብ ባህሊ ግን ካበይ ዘጥረናዮ እዩ? ንምንታይ እዩኸ ካብ ባህርና ከልግስ ዘይከኣለ? ካብ ኣቦታትና ሰጊሩስ ናብ መንእሰያትና ሓሊፉ። ዳርጋ ንኹሉ ኣኼባታት ብኩራን ብባእስን ምዝዛም ሃገራዊ ጠባይና ኮይኑ። ካብቲ ዚብሃል ዘሎ ቆንጢርካ ወሲድካ፡ ኣብ መደምደምታ ምብጻሕ፡ ነቲ በቲ ሰብ ዚቐርብ ሓሳባት ዘይኮነስ ብዛዕባ’ቲ ሰብን ብዛዕባ ድሕረባይታኡን ዝያዳ ምግድሳስ፡ እዚ ኩሉስ ኪእረም ይኽእልዶ ይኸውን?

ኣብ እግረመገደይ ክብሎ ዚደሊ ነገር ግን ኣሎ፡ ንሱ ድማ ገለ ኣንበብቲ ነዚ ሕጂ ዝጽሕፎ ዘሎኹ ዓንቀጻት ብምምልካት፡ ነቲ ዝሓለፈ ርእይቶታተይን መርገጺታተይን ንኽእርም ወይ ንኸመኻኒ ዘቕርቦ ዘሎኹ ናይ ጣዕሳ ወይ ኑዛዜ መልእኽቲ ገይሮም ዚወስዱዎ እንተ ኣለዉ፡ የዋህነት ከም ዝኾነ ክሕብር እፈቱ። ንሓቂ እምበር ንኽትፍቶ ወይ ንኸይትጽላእ ኢልካ ምጽሓፍ ካብቶም ንወድሰብ ዘሕስሩዎ ባህርያት ሓደ እዩ። ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩዎን ዝጸሓፍኩዎን ብድሕሪ ሕጂ’ውን ዝብሎን ዝጽሕፎን ነቲ ዝኣምነሉን ሕልናይ ዚድርኾን ነገራት ንምግላጽ እንተ ዘይኮይኑ ምንም ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ኩሉ ኣንባቢ ወይ ሰማዒ ኪፈልጦ እደሊ። ኣለዎ ዚብሉ እንተ ኣለዉ ግን፡ ንኸይሓስቡ ክዓግቶም ስለ ዘይክእል፡ ናጻ እዮም።

 

ዝኾነ ኾይኑ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ንምምላስ፡ ኣብ መብዛሕትኡ ህዝብና ዚረአ ባህርያት፡ ምህዋኽን ቀልጢፍካ ምርሳንን እዩ። ንሓደ ነገር ባዕልኻ ኣብ ክንዲ እተጻርዮ፡ ኣብ በለካን ለኽዓካን ምምርኳስ። ኣብ ክንዲ ኣብ ምንባብ ምትኳር፡ ናብ ወረን እተባህለን እዝንኻ ምጥዋይ። ህድእ ኢልካ ንነገራት ዘይምትንታን። ኣብ ክንዲ ነቲ ዘራኽበካ ነገራት፡ ነቲ ዝፈላልየካ ነገራት ሃሰው ምባል ወዘተ.። ከምዚ ባህርያት ምህላው ወይ ሒዝካዮ ምቕጻል፡ ብኻልእ ሰብ ክትውረርን ክትግዛእን ክትጭቆንን መገዲ ይኸፍት እዩ፡ ንርእሰ-ምሕደራ እውን ዕንቅፋት ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ብናተይ ኣረኣእያ (ጌጋ እንተለዎ ክእረም ድሉው እየ) ከምዚ ዓይነት ባህርይ ዘጥረናሉ ምኽንያት ወይ መሰረት ኪኾኑ ዚኽእሉ፡ ካብ ብዙሕ ገለ ክጠቅስ እደሊ፥

ሀ. ናይ ብሄራትና ጉዳይ /ህዝባዊ ኣቃውማ

ኣብ ፊዚክስ፡ ሰንትሪፔታልን (ንውሽጢ ዚስሕብ)፡ ሰንትሪፉጋልን (ንደገ ወይ ንግዳም ዚስሕብ) ሓይልታት ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ኪህልዉዋ ከለዉ መብዛሕትኦም ብሄራትና ምስቶም ኣብ ስግረዶብ ዘለዉ ብሄራት እውን ይዛመዱ እዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዚነብሩ ትግርኛ ተዛረብቲ፡ ኣፋር፡ ኢሮፕ፡ ኩናማ፡ ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ምስ ሱዳን (ከም ህዳረብ) ወይውን ምስ ስዑዲ ዓረብ (ከም ራሻይዳ)። እዚ ናትና ህዝባዊ ኣቃውማ’ዚ ኣብቲ ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ፍሉይ ተርእዮ እዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ብዝያዳ ኣብ ኤርትራ ጎሊሑ ድማ ይረአ። ከምዚ ብምዃኑ፡ ኣብተን ብሄራት ንውሽጢ ዚስሕብ፡ ወይ ሰንትሪፔታል (ኤርትራውነት ዘድልድል) ከምኡውን ንደገ ዚስሕብ ወይ ሰንትሪፉጋል (ኤርትራውነት ዘዳኽም) ድራኸታት ኪፍጠር ባህርያዊ እዩ። ብሓጺሩ፡ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ እተፈላለዩ ብሄራት ምስቶም ኣብ ስግረዶብ ዘለዉ ኣሕዋቶም ዝምድናን ምትእስሳርን ኪስምዖም ከሎ፡ ኣብ ክንዲ ንውሽጢ ዚርእዩ፡ ንደገ ኪርእዩ ይድረኹ እዮም። ሓድሓደ ግዜ ድማ ንውሽጢ ኪርእዩ ይግደዱ (ብፍላይ ኣብቲ ሃገራውነት ዚስፍነሉ እዋናት)። እዚ ስምዒታት’ዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብንጹር ዚረአ እኳ እንተ ዘይኮነ፡ ጠንቁ ግን ብእተፈላለየን ብረቂቕን መገዲ ጽልዋ ኪህሉዎ ይኽእል እዩ፡ ኣብቲ ናይ ምስሕሓብ መንፈስና ወይ ድራኸና ድማ ነዊሕ እተጓዕዘ ሳዕቤን ከይገደፈ ዝተረፈ ኣይመስለንን።

 

ኣብ ልዕል’ዚ ናይ ርእሰ-ምሕደራ ጸገማት’ውን ኣሎ። ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ዝቐጸለት ጣልያን ምስ ኣተወ እዩ። ቅድመኡ፡ ብባሕሪ ነጋሻት ትመሓደር ነይራ፡ ግን ምስቲ ማእከለይ መንግስቲ ሓበሻ ዝነበራ ርክብ ኣቋሪጻቶ ኣይትፈልጥን። እዚ ናይ ባሕሪ ነጋሽነት ምሕደራ፡ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብንጉስ ፋሲለደስ ኪፈርስ ክኢሉ፡ ብድሕሪኡ ግን ክሳዕ ጣልያን ዚመጽእ፡ ታሪኽ ኤርትራ ናይ መሳፍንትን ናይ ወረራን ታሪኽ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ብናይ ምሕደራ መዳይ፡ ናጻ ኮይኑ ነብሱ ከመሓድር ዝጀመረ ኣብ ግዜ ፈደረሽንን ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ጥራይ እዩ።

 

ልክዕ’ዩ ኣብ ገሊኡ ክፋላት ኤርትራ፡ ዓዳውን ወረዳውን ምምሕዳርን ደሞክራስያዊ ኣገባባትን ነይሩ እዩ። ብሃገር ደረጃ ግን ኣይነበረን። በዝን ክንድዝን ኣብቲ ሃገር ድልዱል ፖለቲካውን ቁጠባውን ሰረት ዝነበሮ ማእከላዊ ምምሕዳርን ጥምረትን ዝነበረ ኣይመስለንን። ከምዚ ብምዃኑ ድማ፡ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ጥምረትን ምትእስሳርን ሃጓፋት ኪፍጠር ባህርያዊ እዩ።

 

እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ፡ ንኤርትራውያን ኪንዕቕ ካብ ዘኽኣሎ ቀንዲ ምኽንያት፡ ካልእ ዘይኮነስ፡ ነቲ ዘይምስምማዕና ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘስተውዓለሉ እዩ። ተቓወምቲ ኣለዉዶ ኢሉ ምስ ተሓተተ፡ ዓይኑ ከይሓሰየ፡ የለዉን ብምባል እዩ ዝመለሸ። ሓቁ ከእዩ፡ ኪጻረፉን ኪቋየቑን ግዜኦምን ጉልበቶምን ዘሕልፉ ተቓወምቲ ውድባት፡ ካብ ምህላዎም ንላዕሊ ዘይምህላዎም ዝያዳ ውጽኢት ይርከቦ።

 

ኣበይ`ዩ ዓዱ? ሃገራዊ ድዩ (ህግደፍ ድዩ ማለቶም እዩ)? ክርስትያን ድዩ (ገለ ”ንጎይታ እተቐበሉ” ዘቕርቡዎ ዘስደምም ሕቶ እዩ፡ ከምኦም እንተ ዘይኮይኑ ክርስትያን ኣይኮነን)? ዓጋመ ድዩ (ጸማም ሓደ ደርፉዶ ክንብሎም፡ ግን ከኣ ንሳ እያ ዓቕሞም፡ ንሳ እያ ነቲ ኤርትራውነቶም እትምስክረሎም)? ከምዚ እናበልካ፡ ሓድነትን ስምረትን ክትሃንጽ ኣይከኣልን። ከምዚ ዓይነት ባህርይ ምኽታል ነታ ሓደ እዋን እንኮ ዕድልና ዝነበረት ማለት ፈደረሽን፡ ንኽትፈርስ ምኽንያት ከም ዝነበረ ረሲዕናዮ ዲና? ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስኒት ዘይምህላው ዘስዓቦ ታሪኻዊ በሰላታት ቍጽሪ የብሉን። ኣብ ሜዳ ከይተረፈ ንኤርትራ ናጻ ከውጽኣ እተመስረታ ክልተ ሓርነታውያን ውድባት እቲ ሜዳ ጸቢቡወንስ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ሰጒጓታ።

 

ለ. ናይ ጣልያን ወይ ናይ ዓረብ ውርሻ

ኣነ ኣብ ኤርትራ ክቕመጥ ከሎኹ (ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብኡ ዓብየ)፡ ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ጣልያን መጻሕፍቲ ከንብቡ ወይ ፖለቲካዊ ዘተ ከካይዱ ርእየን ሰሚዐን ኣይፈልጥን። ኪቋየቑን ከንጸርጽሩን ግን እርእይ ነይረ። ህድእ ኢልካ ምሕሳብን ምፍራድን ኣይፈልጡን። ህዉኻት እዮም። ካብቲ መደምደምታ ካልኣይ ውግእ ዓለም ጀሚርካ ክሳሕ ሕጂ፡ መንግስቲ ከም ካምቻ ኪቕይሩን ኣብ ባይቶ ኪበኣሱን እዮም ኣሕሊፎምዎ። ክሳዕ ሕጂውን ናይ ምስምማዕ መንፈሶም ድኹም እዩ። እዚኣቶም እዮም ን60 ዓመታት ዝገዝኡና። ገለ ካብቲ ባህርያቶም ከይወረስናዶ ተሪፍና ንኸውን?

 

ሽሕኳ ብዛዕባ ጎረባብትናን በጻሕትናን ዝኾኑ ኣዕራብ ኣፈይ መሊአ ክዛረብ ዝኸብድኒ እንተ ኾነ፡ ብገለ ተመክሮን ብሓፈሻ ከኣ ብኣካልን ብመጻሕፍትን ከም ዝፈልጦምን፡ ናይ ዓቕልን ልዝብነትን ባህርያት ይጎድሎም እዩ። ሕብረቶም ድኹም እዩ። ነታ ቀንዲ ጸላኢቶም ዝኾነት እስራኤል እኳ ሰሚሮም ከሕምቑዋ ኣይከኣሉን።

 

ከምዚ ዝበለ ባህርያት፡ ናብ ህዝብና ብገለ ሸነኻቱ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስመዓኒ። ንሕና ኤርትራውያን ፈቲና ጸሊእና ናይዞም ክልተ ህዝብታት እዚኣቶም ከቢድ ጽልዋ ኣሎና። ጎረቤትካን ገዛኢኻን ኪጸልወካ ንቡር ስለ ዝኾነ።

 

ሰ. ናይ ጸላኢ ሸርሒ

ዝኾነ ይኹን ጸላኢ፡ ናብ ሃገር ሰሊኹ ቅድሚ ምእታዉ፡ ሰለይቲ እዩ ዚልእኽ። ብድሕሪኡ ድማ ኣደናገርቲ ይሰድድ። ናይዞም ኣደናገርቲ ስራሕ፡ ነቲ ህዝቢ ብዓሌትን ብሃይማኖትን ብዓድን ወረዳን ወዘተ. ምክፍፋል እዩ። ነቓዕ መንደቅ ንምፍራስ ግዜ ኣይወስድን። ነቓዕ ሕብረተሰብ ንምውራር ድማ ከምኡ።

 

ሃይለ ስላሴ ነዚ ሜላ’ዚ ግርም ገይሩ እዩ ተዋሲኡሉ። ፈደረሽን ንምፍራስ ድማ ተጠቒሙሉ። ደርጊ መታሕትን ከበሳን ብምፍላይ ንኤርትራ ኪጎዛዝያ ፈቲኑ። ሳላ ውፉይ ሓርነታዊ ቃልሲ ግን መደባቱን ውጥናቱን ፈሺሉ ተሪፉ። እቲ ሸርሒ ግን ኣየቋርጸን።

 

ኣብዚ እዋን’ዚ መሪሕነት ኤርትራ ዚኽተሎ ዘሎ ሜላ፡ ከፋፋሊ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ረቂቕን መርዛምን እዩ። ኣብ ኩሉ እዩ ዚዋሳእ። ኣብ ዩትዩብ፡ ኣብ ፈይስቡክ፡ ኣብ ናይ ተቓወምቲ ኣኼባታት፡ ኣብ ናይ ወብሳይት ርእይቶ ዚወሃበሉ ዓውድታት፡ ኣብ ፓል ቶክ ወዘተ.። ካድረታቱን ወይጦታቱን ዓቀይታቱን ኣስማቶም ቀያዪሮም ናይ ጽሑፍን ርእይቶን ኲናት ከም ዘካይዱ ብምግባር፡ ኣብ ዝኾነ ዚወጽእ ዓንቀጻት ሃናጺ ዘተ ንኸይካየድ ንኺዓግቱ ህጁም ብምእታው ነቲ ናይ ርእይቶ ገጻት ናብ ዓውደውግእ ንኺቕይሩዎ ስልጠና ወይ ኮርስ ዝወሰዱ እዮም ዚመስሉ። ዘሕዝን እዩ።

 

እነሆ እምበኣር ክንቋየቝን ክንታረኽን ዓመታት ሓሊፉ። እቲ መሪሕነት ግን ከምታ ብኣኽላባት ዘይትደሃል ገመል ስቕ ኢሉ ስርሑ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ሓደ ከምዚ ኢና ኪብል፡ እቲ ሓደ ከምዚባ ኢና ኪብል፣ ገለ ኣግኣዝያን ገለ ዓረባውያን፡ ገለ ደምብያውያን ኢና ኪብሉ፡ ገለ ዓጋመ እናበሉ ኪጻረፉ፡ ገለ ድማ ዓረባውያን ስዑዳውያን ኪብሉ ምድሪ መስዩ። ኣብ ምጽራፍን ምክሳስን ኣሒልፍካ ምሃብን ግዜን ጉልበትን ባኺኑ።

 

ነቲ ቀንዲ ጸላኢና ኣለሊና ክንዲ ንወቅዕ፡ ነንሕድሕድና ክንተዃዀብ ግዜና ነሕልፎ ኣሎና። ነቶም ዚጋገዩ እናኣረምና፡ ነቶም ዚቃለሱ እናኣተባባዕና፡ ነቶም ስቕ ዝበሉ እናቐስቀስና ኣብ ክድኒ ንግስግስ፡ ነንሕድሕድና ክንናኸስ ጸሓይ ዓሪባትና። ንድኽመትና ዝረኣየን፡ በቲ ተናኻሲ ባህርያትና ዝሻደነን መሪሕነት ድማ፡ ካብ ምሒር ንዕቀት እተላዕለ፡ ብመራሒ ጸላኢትና-ነበር ሃገር ገይሩ ካብ እስራኤል ከስጉገና ይመጣጠር ኣሎ። ካብዚ ዚኸፍእ ውርደት ኪህሉ ይኽእልዶ?

 

ቀደም ኣምሓራ ክንብል ግዜና ኣሕሊፍናዮ፡ ሕጂ ድማ ዓጋመ፡ መውጽእ ኣፍና ኮይኑ። እቲ መሪሕነት ግን ከምቲ ዚብሎ፡ ናይ ምስሕሓብ ጠባይ ሃገራዊ ባህርይና ምዃኑ ኣዳዕዲዑ ስለ ዝፈለጠን ዝተገንዘበን፡ ኩሉ እንገብሮ ከም ፊልም ወይ ከም ተዋስኦ ገይሩ ብምርኣይ ኣብ ዙፋኑ ተቐሚጡ ብንዕቀትን ብኣሽካዕላልን ይዕዘበና ኣሎ።

aseye.asena@gmail.com

Review overview
95 COMMENTS
 • rezen October 13, 2019

  13 Oct 2019
  To: admin
  I think I made a ‘boo-boo’!!! A couple of days ago I submitted an Article. It is still not among the commentaries. I can’t explain it. And I don’t know where I went wrong in the transmission and/or content . I am re-transmitting it without any change, hoping to be successful this time.
  On the other hand, if for any reason it was actually rejected I (of course) respect your decision and that would be the end of it – though I would appreciate if you let me know of my mishaps. Respectfully Yours rezen

  ———————————————————
  October 11,2019
  Hi, meretse.
  Nice to see your name back on the Internet. Hope it was in Paradise, like me and you came down to see what it is going on, like me !!!!!!!!!!! I beg you to laugh on that!!!!! And what a coincidence! I found the same question that you end your commentary with, and immediately I picked it up for my own commentary. Here is your question: Quote: “The question here is do we have a right to deny someone from expressing his/her personal opinion?” Unquote. Indeed, as I read somewhere a long, long time ago >>> SIMPLICITY IS BEAUTY in addressing a subject matter. OK., here is a commentary that I prepared based on my RIGHTS to express my views to my satisfaction, intended for the benefit of ERITREA that belongs to ALL of us. Welcome Back, meretse
  rezen
  —————————————
  Commentary, 11 Oct 2019 Subject: Quote “ናይ ከንቱ ምስሕሓብ ባህሊ (A culture of futile antagonism) ኣማኑኤል ሳህለ” OCTOBER 9, 2019
  I read the Article and all commentaries on the above subject with utmost concentration, over three times. That was not even enough. I made a photocopy of the Article and read it at wherever I may be at different “atmosphere”, so to say. Believe it or not, it was not enough to answer all my inherent curious questions about our Eritrea!!! For sure, there are others like me. By the way, why is it that we Eritreans seem to be impatient and quick to insult others who are slow to understand or even disagree with our opinion? I cannot understand that trait. After all, we cannot ALL be clones to think, to enunciate, to understand, to laugh, to cry etc together simultaneously.

  Anyway, it is good that the insulting is on the Internet where ‘blood’ cannot be shed for any argument on any subject. On the other hand, our brethren who are locked in our back-home Eritrea are not fortunate enough to even have the peaceful freedom to express their views in any forms and manners. My honest appreciation goes to our connector: http://www.assenna.com. Many individuals abuse the service by making it a market place for the exchange of insults, completely oblivious of the cardinal issue that brought us together in http://www.assenna.com i.e. TO RECOVER & SAVE ERITREA. Honestly, imagine our ‘behaviour’ without that remote connector. We may go ‘bananas’, and try to annihilate each other!!!

  Compare it with a LIFE under an absolute Dictator, Self-Appointed President, self-anointed honour-ship, Issayas Afewerki Abraha Miratch who was the darling and the hero of every Eritrean under the Sun – not far away but ONLY ‘YESTERYEARS’!!! Do we remember the festivity in September 1991 in honour and LOVE to Issayas as the Saviour of Eritrea at Home and Abroad? Do we remember the atmosphere in which a single ‘wrong word’ uttered by any one about Issayas, the Saviour, at ‘Campostato (ኮምቢሽታቶ) in Asmara, or Piccadilly in London, or Broadway in New York would result in the loss of LIFE of that innocent person? Do we also remember the disappearance of the eleven (11) highest ranking ተጋደልቲ, vanishing at 0300 hrs in the middle of a night, never to be seen again, for simply and healthy-questioning the action of their comrade in arms. “Gone with the wind” their comradeship through thick and thin, for thirty-years? Amazing!!! And the Eritrean people, who are known for fairness of treatment of individuals, did not utter a word — a very strange phenomenon for a society known for fairness and gallantry. And yet, insulting each other on the Internet seems to be our HEROIC occupation. There is “something” mysteriously wrong, here on Planet Earth!!!

  Let us admit it: WE ERITREANS are too EMOTIONAL and volatile to make a sober, SLOW, critical educated assessment on the most essential matters affecting our DESTINY!!! I leave this phenomenon about Eritreans to Historians in general, but particularly to Psychologists and Psychiatrists. One thing is sure: ERITREA’S natural character/mentality is deeply AFFECTED by strings of colonial governorship for TOO LONG, and by SO MANY colonizers. We may not realize it but a string of colonization for a long period of time has the effect of paralyzing the Mind in CONFUSION. To poke the WOUND again, Eritreans (with the utmost surprise of all) faced the ‘colonization’ of Eritrea by a single ‘INDIGENOUS’ dictatorship [born in Eritrea, raised in Eritrea, educated in Eritrea, participated in the liberation of Eritrea and, as an extraordinary FINALE, guided innocent Eritrea to, and into, HIS PURGATORY on EARTH. Only then did Eritrea was awakened — an act more cruel than foreign colonial masters!!! THAT PHENOMENON, by the way, made us speechless and fumbled everywhere to get a quick answer and wound-up having 80 to 90 scattered groups looking for something mysterious solutions to our woes. At the risk of being cruel, it was really a pass-time in foreign countries far, far away from the purgatory of “wedi-afom” [our endearing nick-name for our idol Issayas Afewerki Abraha Miratch. We asked for it. Eritreans, with all sorts of profession, flocked to ASMARA with uncontrollable PRIDE as the most ‘progressive and civilized’ country in Africa – only to sneak back quietly in a few years time (losing everything they had) to their adopted countries. Amen & Inshalah.

  With the above sad background, where do we go from here? Let me give my opinion. Eritrea sacrificed immensely to attain its FREEDOM, LIBERTY, PURSUIT of HAPPINESS, and DETERMINATION of its LIFE. Thus, Eritrea must shape its own destiny by ITSELF for ITSELF to its OWN SUCCESS. In these endeavors, Eritrea has paid a tremendous sacrifice in a 30-year war and 28 years under a ruthless internal dictatorship – and still continuing.

  Eritrea must, first and foremost, clean its HOUSE >>> NOT by 80 – 90 different groups but by dedicated single working group with one and only one aim: To Liberate Eritrea from an indigenous Dictator and put Eritrea on the right TRACK to a sane development for the benefit of the Eritrean People. Here is what we should do:
  a) Select dedicated SINGULAR Group of nine (9) to eighteen (18) members to forge a PLAN for the resurrection of Eritrea;
  b) Succinctly define and publish the work to be accomplished, for a definite goal, for the benefit of the Eritrean people; and
  c) Establish harmonious, effective and direct relationship with all Eritrean Groups around the Globe for singular common agenda and consequently for the singular benefit of the Eritrean People.

  It sounds like hallucination. But then Eritreans have no choice but to ማዓንጣኻ ሸጥ አቢልካ ምውፋር ጥራይ እዩ ። In any case, Eritreans have done it – in a thirty-year period of time — for the singular goal to the Liberation of Eritrea. Why not, in peace time period of time, for the establishment of a democratic government system for the benefit of the Eritrean people? Do we have ‘inherent’ obstacle against that noble undertaking? Is there any inherently wrong with the composition of the Eritrean society that makes it difficult to establish democratic governance in the country? Did we deliberately blinded ourselves to our INHERENT problem until the LIBERATION cause is effectively completed?
  Issyas guided us to be FREE!!!!!! Now, it is our turn to GUIDE OURSELVES by OURSELVES from the YOKE of Issayas. But we are not so lucky to go away so easily and freely. WE STILL HAVE TO COME TO TERMS WITH OUR INHERENT PROBLEM. And denying it is not a solution >>> it is a cover-up. The question and the answer must come from Eritreans and eradicate the insidious sociological obstacle for the purpose of ONE ERITREA, composed of diversity in population. It can be done if we are willing to separate the chaff from the grain.

  CONCLUSION
  a) ERITREA MUST be INDEPENDENT & FORGE its LIFE in its OWN WAY;
  b) Eritrea must have peace with ITSELF
  c) ERITREA must have a good relationship with all its neighbours and harmonious relationship with the World Nations at large;
  d) Let us be honest to ourselves. Are WE ERITREANS, in TOTALITY, truly ready and fully capable of having ONE – and ONLY ONE — ERITREA? It is a daring question but a rightful question. It is also a question of choice of ONE UNITED LIFE vs DISINTIGRATION into pieces, ending the name “ERITREA” for ever. It would then be OUR HISTORICAL CHOICE, taken in Broad Day Light, with our CONSCIOUSNESS intact. We cannot blame history; we made history – hence, let it be in our consciousness for ever.
  — THE END —

 • Grar October 14, 2019

  ነዚ ገሊኡ ፤ ናይ ባዕዲ ስግር ባሕሪ ዝኾነ ፤ ናይ ክራይ መንነት ዝሓልም ሰንፈላል ሓንጎል ምስ ነበብኩ
  ንጽሑፍ ምሊሻ ኣዘኪሩኒ። እቲ ምኽንያት ፥ ብናይ ክራይን ለቓሕን መንነት እትምስረት ሃገር የላን።
  ማሊሻ ::
  ኣብ ታሪኽ ዓለምን ፣ ኣብ ነዊሕ ዛንታ ሰብን ብጭብጢ እተረጋገጸ ሓቂ እንተሎ እዚ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ፣ ንሕሉፍ ናይ ዘመናት ታሪኹ ዝጸልእ ፣ ውርሻኡ ዝንዕቕ ፣ መረበቱ ወይ ትውልዲ ዓዱ ዝኽሕድ ፣ ቋንቋታቱ ብባርዕ ዘልምስ ፣ ቅርስታቱ ዘፍርስ ፣ ባህልታቱ ስርዓቱ ዘድፍር ፣ ደቂ ሩባኡን ጎዶቦታቱን ዘየኽብር ፣ ይትረፍ መሪሕነት ክጭብጥን ሃገር ክኣልን ፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ሉኣላዊት ሃገርን መሬትን ውን ከቶ ኣይግበኦን እዩ።

  እዚ ከምዚ ዓይነት ነፍሰ ሙት ፣ ሕልና ዕሩብ ፣ ኣእምሮ ዕሱብ ጉጅለ ወይ ጭፍራ ፣ እንትርፎ ከም ጊላ ከዳሚ ወይ ዓብድ ናይ ባዕዲ ፣ ብናይ ገዛእ ርእሱ መንነትን ኣብራኽን ደው ክብል ብፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን ::

  • Hagherawi October 14, 2019

   ኣይተ Grar (ተኽላይ)

   ኤሪትራውያን ብመንነቶም ስለ ዝኾርዑ እዮም ፥ ምእንታኣ ኩር ደሞም ኸፊሎም ነጻ ዝዉጸኡዋ ። እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ ።
   ንኤሪትራ ብእዝጊ ዝተዓደለቶ ክብራ ዝመለስላ ፍቅሪ ደቃ ፥ ሎሚውን ኣብ ልብና እዩ ዘሎ።

   ንምዃኑ ብዛዕባ መንነትካ ዘይትዛረብ ። ኣሕዋትካ ፥ ብፍላይ እቲ ሓዲሽ ዎሎዶ ፥ ብኣምሓሪኛ ጥራይ ክዛረብ ምምራጹ ምስ ምንታይ እኻ ትቆጽሮ ? ። ብትግርኛ ክንዛረብ እንተ ሰሚዖምና ፥ ኣምሓሩ ፥ ናይ ንግዲ ዉገዛ ክገብሩልና እዮም ፥ ካብ ዝብል ስግኣት ዝተላዕለ ፥ ነንሕድሕዶምዉን ብኣምሓሪኛ ይዛረቡ ምህላዎም ፥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
   እዛ ንትግራይ ሙስጓግ ፥ ጥቅማ ፥ ካልእ እንተ ተሳኣነ ካብ ምምሕርሓር ትድሕኑ።

  • Hdriswuehalalmariet October 15, 2019

   Grar,
   You are unwittingly projecting your inferiority complex, which you cannot grasp with your feeble mind. If you were not such an idiot, you would not have exposed yourselves to such absurdity. Watch the brand of Tigrigna you are using. It is an Eritrean . And let me tell you Why. Because you are ashamed to use it. But you are not alone. The whole of tigray is wholesale abandoning their brand of Tigrigna and adopting ours. You should be ashamed but you do not have sense of shame. Who created woyane and put it in Addis abeba? Eritreans, Why? To cast a vote at the UNITED Nations for the independence of Eritrea and it obediently complied. I could continue unloading facts that show how miserable you are but that is enough for today.
   .

 • meretse October 14, 2019

  ሃገራዊ፡ –ስለ እቶም ዘልዓካዮም ነጥብታት ሓደ ብሓደ ነጥቢ (ሪእቶ) ምቅማጥ ከቢድ ኢዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ መጽናዕቲ ምስ ምስክሩ ስለ ዝሓትት። ብሓፈሽኡ ግን ንሕና ከም ህዝቢ ካብ ሕሉፍ ጌጋታትና ተማሂርና ንቅድሚት ክንስጉም ይግብኣና። እቲ ክሓልከና ዝጸንሐ ከኣ ተገንጸለ ይመስል። ዕጹው መጽሓፍ ኣንጠልጢልካ ምካድ ድሕሪ ደጊም የሎን። መን ንመን ፈሪሑ ኢዩ ክነብር። ብዝኮነ መዔቀኒ ጥቃ ሓቒ ዘይቀርቡ ኣፈታሪካትን ዕቡሳት መጻሕፍትን ንድሕሪት ምጉታታት ድሕሪ ሕጂ የሎን። ኣከለ። ንጽልኢ’ውን ጭብጢ’ኮ ይደሊ። እንድሕሪ ዝኮነ እትፈልጦ ሓቒ ዘይብልካ ኣፍካ ምዕጻው ጥዑም’ዩ። እገለ ወዲ እገለ ከዕልል ሰሚዔዮ እልካ ኣፍካ ዝሃበካ ምዝራብ ድሕሪ ሕጂ መንዓቂካ ኢዩ። ባድመ ዝምክንያቱ ክታባዊ ምክኒት ዓዲ እንተ ወዓለ ይሓይሽ። እዚ ኢሰያስ ኮኮብ ቆጺሩ፡ ዝጸሓፎ ክታብ (ምክኒታዊ ዘይ ግንጸል ጽሑፍ) ኢዩ። ኣሓትን ኣሕዋትን >>
  Brothers and sisters, we have talked more than enough about our suffering >> though without understanding each other. Our discussions had been tit for tat for decades and for that we are both being self-destructive. Let us say enough (Yiakl) for ourselves. Let us not afraid of change. The habit of demonizing someone because of what he/she said or wrote is not going to help us to expedite our change. Be it memhr Amanuel or any other intellectuals should be given enough time to express themselves >> so that either can be challenged if necessary or accepted by the people if they their argument is valid. Last but not least, we all should understand that no one expects a password from anyone to be himself. I am who I am and you are what you are, and that is all you are. And we shall all remember if we pretend to be what we are not, we will definitely be going to fail.

  • Hagherawi October 14, 2019

   meretse

   This is about being Eritrean or not. The choice is yours.
   If you and A. Sahle think you have “other” choices, then we cannot remain unconcerned or silent because you are talking about something that keeps the whole country glued together.
   The mystical books, you are talking about cannot hide identity crisis. If Iseyas cannot do it, will you ?

 • simon October 14, 2019

  እዚ ጽሕፍተኻ ኣሰልቺና እዩ ብዛዓባ ወያነ ግን ሓንቲ ኣይበልካናን ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ተዘንትዎ ዘለካ ሰጊርናዮ ሰዓርናዮ ኢና ናይ ዝሕሰበለና ዘሎ ናይ መቀለ ኣውገዓና.

 • meretse October 14, 2019

  Did I say Mr. Sahle represents my idea? I don’t think so. Re: the mystical books — are they not books when you carry them outside or may call gins (jins) when u carry them in your head. If I am wrong correct me. Don’t those people multiply themselves?
  When I see those people (their soul share or governed by gins) I only see them but not their horse. So when many Eritreans think they are better than so and so >> I only see them but not their horses

  • Hagherawi October 14, 2019

   meretse

   Speaking about exorcism and the hidden mystical books won’t hide the truth about those who hate Eritrean identity.
   You are either Eritrean and you care about your country or you resort to diversionary tactics talking about “jin” and the magical lamp of Aladdin.

 • Hagherawi October 14, 2019

  ኣይተ Grar (ተኽላይ)

  ኤሪትራውያን ብመንነቶም ስለ ዝኾርዑ እዮም ፥ ምእንታኣ ኩር ደሞም ኸፊሎም ነጻ ዝዉጸኡዋ ። እዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ ።
  ንኤሪትራ ብእዝጊ ዝተዓደለቶ ክብራ ዝመለስላ ፍቅሪ ደቃ ፥ ሎሚውን ኣብ ልብና እዩ ዘሎ።

  ንምዃኑ ብዛዕባ መንነትካ ዘይትዛረብ ። ኣሕዋትካ ፥ ብፍላይ እቲ ሓዲሽ ዎሎዶ ፥ ብኣምሓሪኛ ጥራይ ክዛረብ ምምራጹ ምስ ምንታይ እኻ ትቆጽሮ ? ። ብትግርኛ ክንዛረብ እንተ ሰሚዖምና ፥ ኣምሓሩ ፥ ናይ ንግዲ ዉገዛ ክገብሩልና እዮም ፥ ካብ ዝብል ስግኣት ዝተላዕለ ፥ ነንሕድሕዶምዉን ብኣምሓሪኛ ይዛረቡ ምህላዎም ፥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
  እዛ ንትግራይ ሙስጓግ ፥ ጥቅማ ፥ ካልእ እንተ ተሳኣነ ካብ ምምሕርሓር ትድሕኑ።

 • meretse October 14, 2019

  Hagherawi
  It seems you have bring the discussion about the mystical book to rest; and, of course Aladin and his lamp = Nsu’s Kitab and his followers. Regarding my standing ground: Diogenes my hero. In case you have forgotten Diogenes >> he believed that men and women lived a life dictated by rules and taboos and no one was truthful or honest; and for that he carried a lantern in a day light. I hope you won’t call this mystical.

  • Hagherawi October 15, 2019

   “I hope you won’t call this mystical.”

   meretse

   You are twisting things that matter Eritreans most, (the fact that shows who you are).
   The least I can say is that it’s farcical.

 • meretse October 15, 2019

  Hagherawi,
  ……. it is farcical? No doubt partially it is. But, the good part is : you and I are in it. At times we might take turns just like the fog and cloud. At last let’s agree with James Carville’s coined phrase >>> “it is the economy, stupid”.

 • meretse October 15, 2019

  Let’s change the subject
  mc squared equals Energy >> Einstein
  Ethiopia plus Eritrea equals Synergy>>
  coined the meshrefet philosopher Abiy.
  I laugh at his green eggs chemistry (chat consumption)

  • Hagherawi October 16, 2019

   “Ethiopia plus Eritrea equals Synergy>>
   coined the meshrefet philosopher Abiy.”

   meretse

   He is serving his country. He is proud of being Ethiopian. He said :
   “እኛ ስንኖር እትዮጵያኖች ስንሞት እትዮጵያኖች ነኝ።
   My problem with him is lack of respect he has for my country.
   But definitely he is not as bad as those “Eritreans” who put my country in that position.
   People with dubious identity , who speak about Aladdin’s lamp, the talisman of exorcist, Satan’s lost scriptures, astral travel … etc. to confuse people and perpetuate their suffering are much more worse than Dr. Abiy.

 • Fanco October 16, 2019

  እዚ ናትና ንኡስ ወለዶ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ኩሉ ጽቡቕን ግናይን ናትና ክመሃር ይግባእ።
  ብዙሓት ጀጋኑ ተባዓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ጽቡቕን ግናይን ታሪኽ ህግሓኤ ይምህሩን ይጽሕፉን ኣለዉ። ኣብ ናይ ጀብሃ ነበር ውን ከምዚ ዓይነት ኣስትምህሮ ዛጊት ኣይሃቡን ዘለዉ ፣ ስለዚ ኣስትምህሮ ታሪኽ ጀብሃ ውን ክቕላዕ ይግባእ።
  ኣብ ገድሊ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ኣዝያ እትገርመኒ ኣላ።
  ኣብ ጀብሃ ስለምንታይ እዮም ፣ ብኤርትራዊ ቋንቋ ትግረ ፣ በቲ ናቶም
  ክፍሊ ትምህርቲ ዝበሃል ዝነበረ ፣ ኣብ ሜዳ ዝተጻሕፈ መጽሓቲ ትግረ ፣
  መራሕቲ ጀብሃ ብሓዊ ከቃጽሉዎ ዝወሰኑ ?

  • Hagherawi October 16, 2019

   ኣብ ገድሊ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ኣዝያ እትገርመኒ ኣላ።
   ኣብ ጀብሃ ስለምንታይ እዮም ፣ ብኤርትራዊ ቋንቋ ትግረ ፣ በቲ ናቶም
   ክፍሊ ትምህርቲ ዝበሃል ዝነበረ ፣ ኣብ ሜዳ ዝተጻሕፈ መጽሓቲ ትግረ ፣
   መራሕቲ ጀብሃ ብሓዊ ከቃጽሉዎ ዝወሰኑ ?

   Fanco aka Teclay

   ነዛ ጉዳይ ቋንቋ ትግረ ደጋግምካ ከተሳዉራ ካብ ትግምር እንተ ዋሓደ 5 ዓመታት ገርካ ኣለኻ ።
   ንስኻ ኣንጺህካ ከምዘይትገልጻ ስለ ዝፈሊጥ ፥ ተንኮልካ ኣብዛ ጉዳይ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ሙዃኑ ክገልጽ ክግደድ እየ -:

   1. “እቶም ትግረ ዓረብ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ። ስለዚ ትግረ ቋንቆኦም ከኒሳ ከጥፉኡዋ እሎም ዝገበሩዎ እዩ ። እዚ ድማ ኣስላም ኤሪትራ ሃገራውያን ኣይኮኑን።
   እንታይ ኣእተወኩም ንስኹም ምስ ሸፋቱ ኣብ በረኻ ከርተት ትብሉ ?” እዮም ዝብሉ ነይሮም።
   እዚ መርዛም መልእኽቲ ፥ ካብ ጊዜ ሃይለስላሴ ጀሚራ እትዮጵያ ክትጥቀመሉ እኳ እንተ ጸነሐት ፥ ቀደም ፈሺሉስ ፥ ዋላ እቶም ዝታሓተ ንቅሓት ዝነበሮም ኮማንዲስ ከይተረፉ ፎእ እሎምዎ ፥ ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብታ ኩዋጉኡዋ ዝዉዕሉ ዝነበሩ ጀብሃ ተቀምቢሮም።
   2. ነዚ መርዛም ፕሮፓጋንዳ ብምድግጋም ፥ ገለ ተደናጊሮም ፥ “ዋእ ! እም ንሕና ከመይ ገርና ምስ እስላም ክንነብር ? ” እሎም ኣብ መደባትን መርበባት ዓባይ ትግራይ ምስሮዖም ንኽጥዕም ዝግበር ናይ ጸላእቲ ሜላ እዩ። እዚውን ቀደም ዝሞተ ምራኽ እዪ።
   ——-

   ኣይተ ተኽላይ ፥
   ኣብ ኣሰና ፥ ምስ ትግራይ ከተጻላእና እኻ ትውዕል ዘለኻ።
   እቶም ከማኻ ኣብ ሞንጎና ኮይኖም ፥ ካብ ኤሪትራ እሰያስ ስለ ዝሰጎጎም ፥ ንህዝቢ ኤሪትራ ሕማቅ ጥራይ ዝምነዪሉ ዝዉዕሉን ዝሓድሩን፥ ጎረባብቲ ብምዃና ፤ ብዘይካ ፍቅሪን ሰላምን ካልእ ፈጺሙ ከም ዘየዋጽእ ሙዃኑ እንተዝርዶኦም ምሓሸ ።

POST A COMMENT