ናይ 1973 ዝነበረ ምንቅስቓስ

ወርሒ 10/ 1973 ናይ 1973 ዝነበር ምንቅስቓስ  ብከምዚ ኣገባብ ይጅምር* በራኺ ፈንቅል ጸጋይ ቀሺ ኣድሓኖም ኢሰያስ ተወልደብርሃን ኮይኖም ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብልዎ፡- እዚ ኵሉ ኩነታት ኣምጺእዎ ዘሎ ሰለሙን ወልደማርያም ኢዩ። ምኽንያቱ ካብ ቀደም ጅሚሩ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኣውራጃ

ወርሒ 10/ 1973

ናይ 1973 ዝነበር ምንቅስቓስ

 ብከምዚ ኣገባብ ይጅምር*

 1. በራኺ ፈንቅል
 2. ጸጋይ ቀሺ
 3. ኣድሓኖም
 4. ኢሰያስ ተወልደብርሃን

ኮይኖም ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብልዎ፡- እዚ ኵሉ ኩነታት ኣምጺእዎ ዘሎ ሰለሙን ወልደማርያም ኢዩ። ምኽንያቱ ካብ ቀደም ጅሚሩ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኣውራጃ ምንቅስቓስ ሕጂ’ውን ጀሚርዎ ኣሎ። ስለዚ ንህ ዘሎና ኩሉ ክንፍድሖ ኢና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ከአ ሽጋራ ስለ ዝተኸልከለ፤ ነቶም ደቂ ሰራየን ደቂ ኣከለጕዛይን ብሽጋራ ይሰብኮም፣ ንቶም ደቂ ሓማሴን ከአ ብኣውራጃውነት ይሰብኮም ኣሎ። ስለዚ ንሕና በብእንፈልጠሉ ክንፍድሖ ኢና። ህዝቢ ከኣ ምንም’ኳ ከይፈለጠት ትኹን’ምበር ትንፍሓልና ኣላ። ስለዚ ነዚ ሰብ’ዚ ክንፍድሆ ኢሎም ፍቓድ ካብ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሓተቱ።

ኢሰያስ ኣፈውርቂ፡– ቅንዕናኹም ይሓግዝኩም ድኣ’ምበር ጉሩፖይ ክብልኹም ኢዮም። እምበር ሓሳቡስ ጽቡቕ ኢዩ። ኣነ’ውን ብግደይ ክሕግዘኩም፣ ማለት ምሳኹም ኮይኖም ዝሰርሑ’ውን ሰለ ዘድሊ፣ እዞም ዚስዕቡ ሰባት ወስኹ።

 1. ርእሶም ግደይ
 2. ሃይለ መንቆርዮስ
 3. መሓሪ ግርማጽዮን
 4. ወልደሚካኤል ገ/ማርያም
 5. ወልደርፋኤል ስባህቱ
 6. መብራህቱ ወልዱ
 7. ተስፋይ ይትባረኽ

በዚ ተሰማሚዖም ድማ ነዞም ዳሕረዎት 7 ሰባት ጸውዑና’ሞ እቶም 11 ተጋደልቲ ተራኸብና። ብዛዕባ እንዛረበሉ ኣርእስቲ ከአ ተላዒሉ፣ አብ ውሽጢ መሪሕነት ዘሎ ዘይምቅዳው ንምርኣይ – መሪሕነት ክጽውዑ ምዃኖም ድማ በርሃልና።እሞ ክንሰምዖም እዚ ኩሉ ዝግበር ዕግርግር ናቶም ዘይምስምማዕ ኢዩ’ውን በሉና።

ካብዚ መሪሕነት ተጸዊዖም መጹ። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣቦ-መንበር ከይገበሩ ከኣ ዘረባ ብወዲ ፈንቅል ተጀመረ። በራኺ ፈንቅል፡- መሪሕነትንሕና ኢና ጸዊዕናኩም ዘሎና፣ ኣብ መንጎኹም ዘይምስምማዕ ዘሎ ኩሉ ገልጹልና በሎም። ካብዚ ኢሰያስ ከም’ዚ እናበለ ዘረባኡ ጀመረ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡- ኣነ ናይ ብሓቂ ክሳብ ሎሚ ቀሺ ኮይነ ኢየ ዘካይዶም ነይረ። ናይ ብሓቂ ጃህራ ከይመስለኩም፣ ኣነ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳብ ሎሚ ቀሺ ኮይነ’የ ዝካየድ ነይረ። ናይ ብሓቂ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ሰለሙን ኢዩ። እሞ ሰለሙን ሰብ ምጽላም ትገድፎ። ንኪዳነ ክፍሉ’ውን ኣውራጃዊ ኢዩ ኢልካኒ ኔርካ ኢኻ።ከምኡ’ውን ንስኻ ሰለሙን ንካልኦት ሰባት ስሞም ተጸልም ኔርካ ኢኻ። ስለዚ ሰለሙን እዚ ጠባይ’ዚ ትገድፎ። ንስኻ ኣውራጃዊ ኢኻ! ኣብ ናይ መወዳእታ ዘረባይ፣ ንስኻ እዚ ጠባይ’ዚ ትገድፎ (ምስ ተግሳጽን ምፍርራሕን) እናበለ ዘረብኡብምቕጻል …ከምኡ’ውን እኒ ኣልኣሚን ስራጅ ዘዕገርግሩ ዘሎዉ መዝነት ስለ ዘይረኽቡ እዮም። ናይ ብሓቂ በዓል ወዲ ስራጅ ንሕና ዋላ ሓንቲ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን፤ ሓላፍነት እንተሃብናዮም ጾር ናይ ጋንታታት ኢዮም ዝኾኑ። እዚ ናይ ወዲ ስራጅ ክኸውን ከሎ፤ ብዛዕባ ተመስገን ናይ ብሓቂ ፈራሕ ኢዩ። ሓንቲ ክገብር ዘይክእል ሰብ ኢዩ …እናበለ ብምቕጻል፣ ናይ ዓርኩ ሚካኤል፡ ናይ ሃይለ፡ ናይ ታደሰ ዝንፍሑልና ዘለዉ ኣነ ዋላ ሓንቲ ክፈልጥ ኣይክእልን ይብል። ነዞም ሰባት እዚኣቶም – ኣነ ኢሰያስ ኣነ – ታሕቲ ወሪደ እንታይ ኴንኩም ክብሎም ኣይክእልን ኢየ። እዚ ብዛዕባ እዞም ዘዕገርግሩ ዘለዉ ግደ ኢዩ። ብዛዕባ ናይ እዘን ኣዋልድ፣ ናይ ብሓቂ ኣነ ደጋጊመ ኣብ ቅድሚአን ይኹን ብድሕሪአን ዝብለን፡ ንሳተን ዒራ ናጻ ዘይወጻ ኢየን። ኣብዚ ንሕና ምስ ቀጻዕናየን ንዝኾነ ይኹን ዝመጸን ሰብ፡ ከምዚ ቀጺዕምና’ባ ጌሮሙና እናበላ ንሓልፍቲ መገዲ ዘውርያ ዘለዋ። እዚ ሓራ ከም ዘይወጻ ዘረጋግጸልካ ኢዩ …እናበለ ዘረብኡ ዓጸወ።

ካብ’ዚ ቀጺሉ ወዲ እዮብ፣ ተወልደ እዮብ፡- ሰለሙን እዚ ኩሉ ዘዕገርግር ዘሎ ንኢሰያስ ከውርድ ደልዩ ኢዩ። እምበር ካባና ንላዕሊ መዝነት ኣለዎ። ሰለሙን ሎሚ ጥራይ ኣይኮነን ዘዕገርግር ዘሎ፡ ካብ ግዜ ሳልሰይቲ ክፍሊ ጀሚሩ ኢዩ። ኣብ ሳልሰይቲ ክፍሊ ከሎና፡ ኣነን ንሱን ኣስመኦምን መምህር ተኽለን ከምኡ’ውን ካልኦት ኣብ መንጎና ነይሮም፣ ከምዚ ኢልና ተሰማማዕና። ንሕና ንከበሳ ደይብና ንህዝብና ከነረድእ ፍቓድ ንሕተት ኢልና ፍቓድ ሃቡና ኢልና ርእይቶ ኣብ ዘቕረብናሉ ጊዜ፡ ድሕሪ ቅሩብ ጊዜ ድማ ነዚ ሓሳባት ዘቕረብናዮ ምስ ተረድኡ ንሰለሙን ወሲዶም ንዓ ተሓዝ ገንዘብ ክንገብረካ በልዎ። ንሱ ድማ ሓራይ በሎም። እዚ ከአ ጥልመት ኢዩ። ቀጺሉ’ውን ሰለሙን ንወዲ ሓረጎት ካባና ሓቢኡ ምስ በዓል መሓመድ ኢብራሂም ኣራኸቦ። እዚ’ውን ጥልመት ኢዩ …እናበለ ዘረባኡ ዓጸወ።

ካብዚ ቀጺሉ በራኺ ፈንቅል፡- ንስኻ ሰለሙን ኣውራጃዊ ኢኻ። ንስኻ ንኣብራሃም ተወልደ ኣውራጃዊ ኢዩ ትብል ዝነበርካ ኢኻ። ንመረጋገጺ ክኾኖኩም ከኣ፡ ንወልደንኪኤል ሃይለ ኣብራሃም ተወልደ ምስኡ ኣትሪፍዎ ወዲ ዓዱ ስለ ዝኾነ ኢሉኒ። ኣነ ብጣዕሚ ሰንቢደ ንስኻስ ከምዚ ክትብል ኢለ ተቘጣዕኩ። ንስኻ ሰለሙን ካብ ቀደም ኣውራጃዊ ኢኻ (ምፍርራሕ እናሓወሰ)። ንስኻ ሰለሙን ከከም ሓይልኻ እንተዝኸውን፡ ንዓኻ ካሶቲ ጌረ ቀሊዐ ኣብ ገረብ ምስቐልኩኻ፡ ካብኡ ኣውሪደ ድማ ኣብ ጁባይ መእቶኩኻ … እናበለ ምስ ብዙሕ ምፍርራሕን ምጕብዕባዕን ይዛረብ ነበረ።

ካብኡ ደጊሙ ተወልደ እዮብ፡- ኣነን ኣስመሮምን ኣብዚ መሪሕነት’ዚ ክንነብር ዘይንኽእል ደቂ-ሓማሴን ብዘይምዃና ጥራይ ኢዩ። ኣነ ኣብዚ ግዜ’ዚ ንባሕሪ ኣቢለዶ ክኸይድ ወይሲ ኣብ’ዚ ሜዳ’ዶ ፈጺመ ምግዳል ክሓድጎ ሓሳብ ይመጸኒ፤ ግና ኣብዚ ግዜ’ዚ ምህዳም ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ኢየ ኮፍ ኢለ ዘሎኹ። ሰለሙን እዚ ኩሉ ትዛረብዎ ዘሎኹም ሽኮር-ሽኮር ኢይ ዝጥዕሞ። ኣመሉ ኣይሓድግን ኢዩ፤ እዚ ነገር’ዚ ኣብ ሓቁ ክበጽሕ ኣለዎ እናበለ ዘረብኡ ደምደመ።

ቀጺሉ ኣድሓኖም፡- ኣነ ዋላ’ኳ ሓድሽ ተሰላፊ እንተኾንኩ ክዛረብ መሰል ኣሎኒ። ኣነ ብገበነኛ ክምራሕ ኣይደልን ኢየ። እዚ ነገር’ዚ አብ ሓቁ ክበጽሕ ኣለዎ። ኣብ ሓቁ እንተዘይበጺሑ ከከላሽና ክዓርቀና ኢዩ። ነዚ ነገር’ዚ ከዐርይዎ ዝኽእሉ ከአ እዞም ደቂ ሓማሴን እዮም። ንሕና ዋላ ሓንቲ ክርድኣና ኣይክእልን፣ ሰለሙን ስለምንታይ ኢዩ ተነፊሑልና ዘሎ።

መብራህቱ ወልዱ፡- ንስኹም ሰብ ብዘይገበሮ እናኽፋእኩም፡ እዘን ኣዋልድ ክግበራ እየን ንታሕቲ ወሪደን፡ ዝገብርወን ሰባት ኣሎዉ ወዘተ… እናበልኩም ተካፍኡና ሰለ ዘለኹም ምሳኹም ክንዛረብ ኣይንኽእልን። እዚ ዝበለኒ ከአ ሰለሙን ኢዩ። ዝያዳ መረጋገጺ ክረክብ ዝኸኣልኩ ከኣ፡ ካብ ኵናት ፉሕ ምስ ተመለስና ኣብ ኣልጌደን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከምዚ በለና፡- እዚ ኵናት’ዚ ንመጀርመርያ ግዜ ኣብ ሰልፍና ይርከብ ኣሎ። ድሕሪ ደጊም’ግን ኣይክድገምን ኢዩ። ሕጂ ግና ትኽ ኢልኩም ንተቢሕ ትኸዱ በለና። እሞ ካብኡ ኣነ (መብራህቱ) ተመሊሰ ንኢሰያስ፡ ንሕና ደኺማና ኣሎና፣ ማይ ጽምኢ ይኹን ጥሜት ኣሎና፣ ስለዚ ኣብ’ዚ ክንውዕል ንደሊ ኣሎና ኢለ ምስ ሓተትኩዎ …ኣይግድሰንን ኢዩ ትኸዱ በለና። ስለምንታይ መቕጻዕቲ ድዩ ምስ በልኩ፡ ንስኻ ኢሰያስ ድማ ሸርሙጣ ኢልካ ጸረፍካንን ቀጻዕካንን በሎ። እዚ ከኣ ንኣይ ጭቡጥ ነገር ኮይኑኒ በለ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክምልስ ከሎ፡- መብራህቱ መትመስመሲ ኢዩ። ኣነ ዝበልኩዎ ንላዕሊ ትኸዱ። ንሱ ከኣ መቕጻዕቲ ድዩ ዘብል ኣይነበሮን። ከምኡ’ውን ሰለሙን ነዘን ኣዋልድ ከምዚ ኢሉወን ዝብልሲ እንታይ ክጥቀመላ ደልዩ ኢዩ? ኣነ ኢለየን እየ፤ ግና እንታይ ክትጥቀመላ ደሊኻ ኢኻ? እዚ ካብቲ ብዙሕ ትጥቀመሉ ሽጣራታት ሓደ ነቃዕ ኢዩ በሎ።

ኣስመሮም ገብረዝግኣብሄር፡- ሰለሙን ንኣይን ንወዲ እዮብን ክትፈላልየና ትደሊ ኔርካ። ንኣብነት ንኣይ ወዲ እዮብ ንዓዱ ከይዱ ኢልካኒ። ከምኡ’ውን ኣነ ኣስመሮም ንዓደይ ከም ዝኸድኩ ኣምሲልካ ፈኒኻ። ኣነ ብዙሕ ሓሪቐ፣ ግና ንኣኻ ሓቲተካ ሓሲኻ ምዃንካ ድሕሪ ምፍላጠይ፤ ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኢለ ምስ ሓተትኩኻ …ከሕርቐካ ደልየ ኢልካኒ። እሞ ብስራሕ ስለምንታይ ትጻወት? ከምኡ’ውን ንስኻ ሰለሙን ኣብ ወገን ብፍላይ ትገብሮ ዝነበርካ ኣውራጃዊ ምንቅስቓስ፣ ብእኒ ወዲ ወልዱ ጌርካ፡ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ በሎ።

መብራህቱ ወልዱ ተንሲኡ ከምዚ ይብል፡- ንስኻ ኣስመሮም ኣብ ክሳድ መጋሳስ ክልተ ጋንታታት ኣብ ዝነበርናሉ መዓልቲ ከምዚ ኢልና ሓቲትናካ። ንስኻ ኣስመሮም ስለምንታይ ሓሰውቲ ጌካልና? ኢልና ምስ ሓተትናካ …መታን ክትማሃሩ ደልየ ኢየ ኢልካ መሊካልና። ባዕልኻ ተኣሚንካሉ እንዲኻ፡ ስለምንታይ ጌርካዮ? ስለምንታይ ሕጂ ንካልኦት ብከምኡ ትኸስስ?

ኣስመሮም፡- በዓል መን እዮም ነይሮም?

መብራህቱ፡- ንኣብነት ኣብ ጋንታና ከሰተ ነይሩ። ከሰተ ድሒሩ ከም ዝበለና፣ ኣነ ኣስመሮም ኣጋጉዩኒ ነይሩ። ግና ዋላ ሓደ ሰብ’ኳ ኣየመሓላለፍኩን፤ ኣበዚ ጋንታ ግና ጃሱስ ይብሉኒ ኣሎዉ ኢሉና። ንሕና ከኣ ቀጺልና ብዓል መን ምስኡ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ምስ ተወከስናዮ …ንሱ ንኢሰያስ ተወልደብርሃን ጠቒሱልና በለ።

ኣስመሮም፡- ዒራ ከሰተ ሞይቱ ኢልካ ኢኻ ትዛረብ ዘሎኻ ኢሉ መለሰሉ።

ጸጋይ ቀሺ፡- ንኣይ ሰለሙን ኣታሊሉኒ ነይሩ። ግና ኣብ መጨረሽታኡ ኣውራጃዊ ስምዒት ከም ዘለዎ ተረዲኡኒ። ንኣብነት ሰለሙን ንኣይ ከምዚ በለኒ፡

ሀ/ እዞም ደቂ ኣከለጕዛይ ንኢሰያስ ከውርድዎ ደልዮም

ለ/ ንስኻትኩም ዝኾነ እትምጽእዎ ስንቂ ክትሓብእዎ ኣሎኩም፣ ምኽንያቱ ክፍለዩ ኢዮም ዝደልዩ ዘለዉ

ሐ/ ንስኻ ምስኦም ኣይትዛረብ …ኢሉኒ። ካብዚ ንድሓር ኣነ’ውን ሰለሙን መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥኩዎ፡ ካብኡ ክርሕቕ ጀመርኩ ይብል።

ሠለሙን ወልደማርያም፡-

ኣነ ካብ ሱዳን ምስ ተመለስኩ ንስኻ ጸጋይ ኢኻ ናባይ መጺእካ፣ ንሕና ፍልልይ ሰለ ዘሎና ጸገም ኣሎ ዝበልካኒ። ንስኻ ኢኻ ንኣይ በዚ ኣርእስት’ዚ ዘዛረብካንን ፍልልያት ምህላዉ ዘፍለጥካንን በሎ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡- ንሕና (መሪሕነት) ክንከደልኩም፡ ባዕልኹም ነዚ ጕዳይ’ዚ ርኣይዎ። ምሉእ ሓላፍነት ኣሎኩም፡ ኢሉ ካብ ኣኼባ ወጸ’ሞ ዝተረፉ ኣባላት መሪሕነት’ውን ስዒቦም ወጹልና።

ካብዚ ነቲ ቀሪቡ ዝነበረ ክስታት ክስራዕ ተረዳዳእና፣ ክስታት እንደገና ወረደ።

 1. ከሲ ብወዲ ፈንቅል፡-

ሰለሙን ኣውራጃዊ ኢዩ። ንኣብራሃም ተወልደ ከምዚ ኢሉ ክሓምዮ ሰማዕኩ፣ ኣብራሃም ንወዲ ሃይለ ኣትሪፍዎ ዘሎ ወዲ ዓዱ ስለ ዝኾነ ኢዩ። ሰለሙን ጃህረኛ ኢዩ። ኣብ ቅድሚኡ’ውን ክብሎ እየ። ሰለሙን ንክጃሃር ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ ዘረባ-ፕሮፖጋንዳ፡ ኣነ (ሰለሙን) 500 ኮማንዶስ ኣሎዉኒ፣ ውጹ እንተበልኩዎም ዝወጹ፣ ዝንሑ እንተበልኩዎም ከኣ ክጸንሑ ዝኽእሉ እዮም እናበለ ከኣ ንቅያዳ-ዓማ ይዛረብ ነበረ። እቲ ንሱ ዘምጽኦ ጕድኣት ከኣ፡ እዞም ኵላቶም ኣሕዋትና ሞይቶም ዘሎዉ ብሰንኩ ብዝኣተወ ዘይምትእምማን ኢዩ ይብል።

 1. ክሲ ብጸጋይ ቀሺ፡-

ሀ/ እዞም ደቂ ኣከልጕዛይ ንኢሰያስ ከውርድዎ ደልዮም

ለ/ ክፍለዩ ይደልዩ ኣሎዉ፣ ስንቂ ሕብኡ ኢሉኒ

ሐ/ ንስኻ ምስኦም ኣይትኺድ ኢሉኒ

መ/ ሰለሙን ንኣይ ውድብ ምስራሕ ከሊኦምኒ፤ ክንደይ ማሕበራት ነይረን ዝፈልጠን ግና ስለ ዝተኸልከልኩ ክራኸበን ኣይከኣልኩን በለኒ። ኣነ ድማ መገዲ ክህሉ ኣሎዎ ኢለ ምስ ሰብ ምስ ኣራኸብኩዎ ….ኣብ መጨረሽታ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ናይ ምትላል ዓይነት ኮይኑ ረኸብኩዎ።

ብዝተረፈ ኢሰያስ ብወገኑ ዝተኸሰሶ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ኮይኑ፣ ንኩሉ ገዲፍና ነተን ክስታት ናይ ሰለሙን ፍልይ ኣቢልና ወሰድና። ከምኡ’ውን ክልተ ካልኦት ማለት ናይ ወዲ ሸሪፍን ናይ መስፍን ሓጎስን ዝነበራ ክስታት ተሪፉ ኣብ ልዕሊ ሰለሙን ምትኳር ብዓብላልነት ተሰማማዕና።

ኢሰያስ፡- አብ ልዕሊ ሰለሙን ከምዚ ይብል፡ ንኪዳነ ክፍሉ ኣውራጃዊ ነይሩ ኢልካ ይብሎ።

ሰለሙን፡- ኣነ ሓደ ኣስመሮም ዝበሃል ሰላይ ምሳና ዝነበረ …ኪዳነ ክፍሉ ብከምኡ ዓይነት ቀሪቡኒ ስለ ዝበለኒ’የ ትፈልጦ እንተለካ ብምባል ኣልዒለልካ በሎ።

ሃይለ መንቆርዮስ፡- ኣነ ኣናሓለፍካ ዝጋጮ ዘረባ ይሰምዕ ኣሎኹ። እሞ ሰለሙን እታ ቴፕ ሃባ። እዚ ቴብ’ውን ንላዕለዋይ ደርቢ ኢዩ መጺኡ ዝብል ዕላል’ውን ሰሚዐ ኣሎኹ። ብዝተረፈ ንሕና ኣይንቕጻዕን ኢና፣ ነዋልድ ኢና ነቕጽዕ ክብል ሰለሙን ሓጪጩለይ። እዚ ከኣመሰረቱ ኣብ መንጎ መራሕቲ ከገራጩ ዝኽእል ነገራት ኢዩ።

እቲ ክስታት ብዙሕ’ዩ ነይሩ። እንተኾነ ብድሕር’ዚ ኣኼብኛታት ንወስኽ ተባሂሉ ድሕሪ ምስምማዕ ኣመራርጻ ብከምዚ ተወሰነ። ዘድልየካ ሰብ – ከየማኸርካ – ኣብ ኣኼባ ምእታዉ። እቶም ዝምረጹ ንክካራኸሩ ዝክእሉ ሰባት ኮይኖም ብኣፍልጦን ፍቓድን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክድምደም ስምምዕ ተበጽሐ። ንኣብነት ንኣፈወርቂ ተኽሉ(ኣምሓራይ) ኣይነእትዎ ተባሂሉ ድሕሪ ክንደይ ክትዕ ኣድሓኖም ብዘቕረቦ ርእይቶ፣ ማለት መን ምዃኑ መታን ሰብ ክፈልጦ ይካፈል ስለ ዝበለ፣ ከም ዝካፈል ተገብረ። ካልኦት ኣብ መንጎ ከም በዓል ተስፋኣለም፡ ዘርእማርያም ዕንዱኩር ወዘተ… ጉሩሃት’ዮም መታን ክድሕድሕዎ ይካፈል ይብሃል ነይሩ። እዚ ከኣ ነቲ ዚቐርብ ክስታት ኣብ ምርጋእ ሓጋዚ ጠባይ ኣለዎም ብምባል’ዩ።

ቀጺሉ ወዲ ፈንቅል ከምዚ ይብል፡- ኣብ ሓደ ቦታ ደቂስና ከሎና፣ ገብረጻድቕ ናይ ብሓቂ ንጹህ ኢዩ ነይሩ፣ ንኣብነት ሎሚ ይዝከረኒ ዘረባኡ፡ ኣነ ቀደም ኣብ ጀብሃ ከሎኹ ኣስላማይ እንተዝኸውን ዝብለሉ ግዜ ነይሩ። ምኽንያቱ ድማ ነቲ ዝነበረ ናይ ሃይማኖት ስምዒት ቡንቍርቍር መበልኩዎ ነይረ። ሎሚ ከአ ኣነ ወዲ ሓማሴን እንተዝኸውን ዝብለሉ ግዜ ኮይኑ፤ ምኽንያቱ ድማ ነዚ ዘሎ ናይዚ ሰልፍ’ዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ኣውራጃውነት ከም ዘይህሉ ምገበርኩዎ ነይረ፡ ይብል ነበረ። እሞ ሎሚ ብጣዕሚ እቲ ኣተሓሳስባኡ ኢዩ … እናበለ ብርእይቶ ገ/ጻድቕ ኣሚኑ ወይ ኣምሲሉ ይዛረብ ነበረ።

ኢሰያስ ፊናንሳ፡– ሎሚ ሕግና ኣብ ግብሪ እንተዘይ-ኣውዒልናዮ ብላሽ ኢዩ። ሕግና ክኽበር ኣለዎ። ነዚ ፍርድ’ዚ ሕግና ኢዩ ዝውስኖ።

ኣድሓኖም፡– እዚ ነገር’ዚ ካብ ሱሩ እንተዘይወጸ ሰስሬናን ከካላሽናን ከዋጽኣና ኢዩ።

እቲ ኣኼባ ብከምዚ ተዓጽዩ፤ ኣኼባ ንጽባሒቱ ተመሓላለፈ። ካብኡ ንጽባሒቱ ኮይኑ፡ ኣኼበኛታት ተወሲኾም፡ ብሓድሽ ስርዓት እቲ ኣኼባ ተጀመረ። እቲ ሓድሽ ኣኼባ ቅድሚ ኣቦ-መንበር ምምራጽ ብኢሰያስ ተወልደብርሃን ተኸፍተ።

ኢሰያስ ተወልደብርሃን(ወዲ ፊናንሳ)፡- እዚ ተራኺብናሉ ዘሎና ኣኼባ እናሓዘንኩየ ዝኸፍቶ ዘሎኹ፡ ድሕሪ ምባሉ፣ እዚ ኣኼባ ሰለሙን ኣውራጃዊ’ዩ ብዝብል ኣርእስቲ”ዩ፡ በለ።

ሙሴ ተስፋምካኤል – ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ተሳተፍቲ – ካብኡ ተንሲኡ፡ እዚ ኣኼባ’ዚ ሕጋዊ ድዩስ ኣይኮነን? ክብል ሓተተ።

ኢሰያስ ፊናንሳ፡- እዚ ኣኼባ’ዚ ብመሪሕነት ኢዩ ተጸዊዑ፤ ዘየድልየካ እንተኾይኑ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ በሎ።

ሙሴ፡- ንመሪሕነት ዝትንክፍ እሞ መሪሕነት ድማ ንመሰረታቱ ጸዊዑ ዝፍረደሉ ወይ ዝናቘተሉ ቅኑዕ ኣይኮነን፡ በሎ።

ብድሕሪ’ዚ ኩሉ ከኣ ሰክረታርያ ኣውጽእ ኢልና፡ ኣቦ-መንበር ኣውጻእና። ዝተመርጹ ከኣ ① ግርማይ መሓሪ ② መሓሪ ግርማጽዮን ③ሃይለ መንቆርዮስ ነበሩ። ካብዚ ከኣ ኢድካ እናልዓልካ ብግቡእ ምዝራብ ተጀመረ። ቀጺሉ ነቶም ሓደስቲ ተሳተፍቲ – ሰለሙን ኣውራጃዊ’ዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ – ዝሓለፎም ነገራት ክጽሕፉ ዕድል ተዋህበ። ክስታት ተጻሒፉ ካብኡ ቀጺልና ኣብ ትንተና ክስታት ድሕሪ ምእታው ከኣ ኣፈወርቂ ኣምሓራይ ከምዚ ይብል፡

ኣፈወርቂ ተኽሉ (ኣፈወርቂ ኣምሓራይ)፡- ኣብዚ ሰልፊ’ዚ ናይ ሽመት ውድድር ኣሎ። እቲ ኣውራጃውነት መልክዕ ሒዙ ዝመጽእ ዘሎ ክልተ ምፍሕፋሕ ናይ ሽመት ውድድር ስለ ዘሎ ኢዩ። ስለዚ ንሕና ዋላ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተዝነብር፡ ንሓደ ሰብ ቀቲልና ወይ ሓኒቕና እዚ ሰልፊ’ዚ ዝዕረ ኣይኮነን። ስለዚ ንሕና ከም ተጋደልቲ መጠን ካልእ መፍትሒ ክንርኢ ኣሎና። እምበር እዚ መፍትሒ ኣይኮነን።

ወዲ ፈንቅል፡- ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ክሲ ዘሎዎ ክኸስስ ይኽእል ኢዩ። ከምዚ ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምዝራብ በዓል ዘርእማርያም ዕንድኩር ክኸሱ ጀመሩ።

ዘርእማርያም ዕንድኩር፡-

 1. ንሕና ብወገና ኣብ ናላይ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን መቕጻዕቲ ምስ ተቐጻዕና፣ ኣስመሮምን ስዩምን ንዓና ነቶም ቅጹዓት፡ ንሕና ብረትና ካባኻትኩም ኣውሪድና ኣብ ጎቦ እንተሓባእናዮ ኣይግድሰናን’ዩ ኢሎሙና፡ ስለምንታይ?
 2. ሓደስቲ ዝኽተቡ ክመጹና ከሎዉ፣ ግሊኦም ይኽተቡ፡ ካልኦት ድማ ይኽልከሉ፣ ስለምንታይ?

ጸጋይ፡- ነዚ ናይ ዘርእማርያምን ካልእ ንሱ ዘይፈተዎ ሕቶታትን፡ ተቓዉሞኡ ወሰን ኣይነበሮን። ንዅሉ ምኽንያት እናፈጠረ ክዓጽዎ ይፍትን ነበረ።

ሙሴ ንወዲ እዮብ ክኸሶ እንከሎ ከም’ዚ ይብል፡-

 1. ወዲ እዮብ – ንኣይ – ኣብርሃም ተስፋይ ምስ ተሰውአ፡ ካብተን ባጎኒኻ ሓንቲ ጸዲፋ ኢልካኒ
 2. ንኣይ ንስኻ፡ ንሕና ኣብ ኮራኹር ኣይንኣምንን ኣብ ስሬና ኢና ንኣምን ኢልካ መጺእካ ሓኒቕካኒ
 3. ኣብ ስንቂ ብምምልላስ ገሊኦም ዝልገሰሎም ካልኦት ድማ ዝኽልከሉ፡ ምኽንያቱ እንታይ ኢዩ?

ቀስ-ብቐስ እቲ ኣኼባ ብዘይ ምርድዳእን ብምንህሃርን ቀጸለ። ኣብ መንጎኡ ከኣ ኣድሓኖምን ሙሴን ተነሃሃሩ’ሞ፡ ኣቦ-መንበር ጠጠው ኣበሎም።

ኣድሓኖም ንሙሴ፡- ንዓ ውጻእ በሎ። እቲ ኣኼባ ብከምዚ እናቐጸለ፡ ተመሊሱ ኣድሓኖም ክልተ ግዜ ከካላሽና ክዓርቀና ኢዩ፡ እናበለ ፈከረ።

ቀጺሉ ወዲ ሸሪፍ፡- ኣነ ከም ዝርዳኣኒ ዘሎ፡ እዞም ሓደ ጸግዒ-ድፋዕ ናይ በዓል ኢሰያስን፡ ኣስመሮምን ወዘተ… እቶም ካልኣይ ሸነኽ ከኣ ናይ ሰለሙን ኢኹም፡ በለ።

ኣፈወርቂ ኣምሓራይ፡- እወ ንሕና ጉሩፖ ናይ ሰለሙን ኢና፤ እዚኣቶም ከኣ ጉሩፖ ናይ በዓል ኣስመሮምን ተወልደን ወዘተ… ኢዮም። ሕጂ ብጽቡቕ፣ ማለት ከይተሃላለኽና፣ ንካታዕ። ኣነ እዚ ኣኼበይና ክሳብ ዝፈልጦ እየ ሽጣራታት ክጥቀም ዝወዓልኩ፡ በለ።

ጸጋይ ተንሲኡ፡- ኣሕሩእ ኢኹም፣ ረሳሓት፣ መሳፋሕቲ … እናበለ፡ ዕጥቁ ብምልዓል ተንሲኡ ክኸይድ ከሎ፤ ኣቦ-መንበር፡ ውጻእ ኪድ በሎ። ካብኡ ኣኼባ ቀጸለ።

ኢሰያስ ፊናንሳ፡- ሓደ ካብቶም ኮራኹር ተባሂሎም ዝሕመዩ ስለ ዝነበረ ክከላኸል ይፍትን’ሞ ምዃን ምስ ኣበዮ፡ ኣነ ወዲ ሓማሴን ስለ ዘይኮንኩ ኢዮም እናበለ ምዕዝምዛም የስምዕ ነበረ።

ካብ’ዚ ሕጂ’ውን መስዩና፡ ኣኼባ ንጽባሒቱ ተመሓላለፈ። ንጽባሒቱ ግዜ ኣኼባ ኣኺሉ፣ ኣቦ-መንበር ኣኼባ ከፈተ።

ሙሴ፡- ትማሊ ጸጋይ ብኢደ-ወነኑ እናተጻረፈ ተንሲኡ ከይዱ፤ ሎሚ ኣብ ኣኼባ እንሆ፡ ከም ዝደለዮ ከይዱ ማለት ድዩ?

መልሲ ካብ ኣቦ-መንበር ከይተዋህቦ፣ ጸጋይ ተንሲኡ ንሙሴ ብሰደፍ ጠበንጃ ዘበጦ። እንተዀነ ክመውት ኣይከኣለን። ንጸጋይ ሒዝና ምስ ኣሰርናዮ ከኣ፣ ንሙሴ ናብ ሕክምና ኣብጻሕናዮ። ካብኡ ዓሰርተ-ደቂቓ ኣይገበርናን …

ወዲ ፈንቅል፡- ጸጋይ ብቡርቱዕ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ረኣይዎ በለ።

ወዲ ይትባረኽ፡- ኣነ ኣብኡ ጸኒሐ፡ ኣዝሊቐሉ ኣሎኹ በለ።

መሓሪ፡- ቅድም ግዳ – ምናልባት፡ እዚ ወዲ ሞይቱ ከይከውን – ሕክምና ኬድና ዘይነረጋግጽ፡ ክብል ሓተተ። ብዝኾነ ጕዳይ ሙሴ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይረኸበትን።

ወዲ ፈንቅል፡- ድሓን ኢዩ ዘሎ፤ ጸጋይ ከኣ ሓሪቑ’ዩ ሃሪሙዎ፡ እናበለ ከደዓዕስ ፈተነ።

መብራህቱ፡- ትቕብል ኣቢሉ፣ ድሓን ጸጋይ’ኳ ድልየቱ ስለ ዘይረኸበ’ዩ፤ ግና ሕጂ ኣኼባና ንቐጽል፡ ኢሉ ተዛረበ።

ካብኡ መራሕቲ፡ ካብ’ቲ ተኸሲሶምሉ ዝነበሩ ክስታቶም ከብርሁልና፡ ንሰዓት 9 ተዓዲሞም ስለ ዝነበሩ፡ መጹ። ኣስመሮም ፈሊጡ ክነሱ፡ ናብተን ታሕቲ ዝነበራ ሓይልታት ከደ። ኢሰያስን ሰለሙንን ግና መጹና። ወዲ እዮብ ከኣ ብስራሕ ምኽንያት ከም ዝተላእከ ፈሊጥና።

ዘርእማርያም ዕንድኩር፡- ንሕና ከይፈለጥና ኣብ ደልሃመት ከተእትዉና መዲብኩም ኔርኩም። ኣነ ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ዝተረዳእክዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣነ ግና ኣብ ገራግር ተሪፉ ኢለ-እምበር፣ ብሰሙን ዘይውዳእ ክስታት ነይሩኒ። እንተኾነ ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ብዙሕ ነገራት፡ ቲክቲካት ኣለዎ። ኣብ’ዚ ኣኼባ እናተባህለ ብጠበናጁ ጌርካ ኮራርምቲ ሰብ ምስባር ኣለዎ’ዩ ጉዱ። ናይ’ዚ ብልሃት ኣይጭረስን’ዩ፡ ብምባል ዘረባኡ ጨረሰ።

ሰለሙን ወልደማርያም፡- ኣነ እዚ ኣኼባ’ዚ ዕላምኡ እንታይ ምዃኑ ጽቡቕ ጌሩ ይርድኣኒ’ዩ፤ እናበለ ረሲኑ ድሕሪ ምዝራብ፡ ኣቦ-መንበር ድማ ኮፍ በል! በሎ። ሰለሙን ኮፍ ምባል ስለ ዝኣበየ ከኣ፡ ብረቱ ኣሕዲግና ካብ ኣኼባ ሰደድናዮ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡- እዚ ኣኼባ’ዚ ነዚ ዘሎ ግርጭት ዝፈትሕ ኣይኮነን። እዚ ኣኼባ’ዚ ካልእ ነቓዕ ዝደሊ ኢዩ። ብሓጺሩ ሕጂ ሙሴን ጸጋይን ዘባእስ ዋላ ሓንቲ ኣይነበሮምን። እንተኾነ ኣብ’ዚ ዝተጠንሰ ሓሳባት ስለ ዘሎ’ዩ፣ እዚ ግርጭት’ዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ዘጥፍኦ ዝነበርኩ ግርጭት’ዩ። ግን እዚ ተጠኒሱ ዘሎ ሸሞንተ ወርሑ ኣኺሉ ክውለድ ቀሪቡ ዘሎ ነገር ጥራይ’ዩ ንዓታቶም ነቓዕ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ንኣይ ግደፉለይ በለና።

ወልደንክኤል ሃይለ፡- ኣባና እምነት የብልካን ማለት ድዩ? ኢሉ ንኢሰያስ ሓተቶ።

ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡-  ኣነ እምነተይ ኣብ’ዚ ሓይሊ’ዚ ኣብ ቆራጽነተይን ገስጋሲ እምነተይን ኢዩ። ኣብ ነብሰይ እምነት ድማ ወሰን የብሉን። ግና ኣብ’ዚ ናይ ተበለጽቲ ነቓዕ ኢዩ ኮይኑ ዘሎ። ንኣብነት ዘርእማርያም እንተወሰድና፣ ሓንቲ ቅንዕና ጥራይ ሒዙ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። በዘን ቍሩባት ዓቕመይ ድማ ክታለል ይኽእል’ዩ። ስለ’ዚ ከኣየ ንኣይ ሕደጉለይ፣ ባዕለይ ከዐርዮ እየ ዝብል ዘሎኹ፣ እናበለ ብንዕቀት ውሳኔኡ ገለጸልና።

ካብ’ዚ ሓደ-ሓደ ሰባት’ውን ባዕሉ ኢሰያስ የዐርዮ፣ ባዕሉ ይዕረቆም እናበሉ ተወሳኺ ርእይቶ ስለ ዝወሰኽሉ፡ ካልእ ዕድላት ዕጹው ነይሩ። ኣብኡ ድማ ደው በልና። ብድሕሪ’ዚ ኢሰያስ ሓዲጉና ከይዱ፣ ዝተረፍና ንነቃቐፍ ኢልና፡ ነቐፌታ ጀመርና።

ኣፈወርቂ ተኽሉ(ኣምሓራይ)፡- ኣነ ደጋጊመ ሓደራ ዝበለኩም፡ ነዞም ሓረስቶት ዝነበርኩም ኣብ መጻወድያ(ካሚን) ከይትኣትዉ ኢዩ። ኣብ ካሚን ክትጥሕል ቀሊል’ዩ፤ ካብ ካሚን ንምውጻእ ግና ብጣዕሚ ብርቱዕ ኢዩ። ስልዚ ኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ሽጣራታት ካብ’ቲ ኣቲናዮ ዝነበርና ካሚን ንምውጻእ እዩ ነይሩ፣ በለ። ቀጺሉ፡ ንሕና እዞም ተመሃሮ ንፋለጥ ኢና። ስለዚ ንስኹም ተሰበኽቲ ኣይትኽኑ፣ ክትጥንቀቑ ኣለኩም፣ ብምባል ደምደመ።

ኣድሓኖም፡- ንኣይ ኣይትፈልጠንን ኢኻ። ግና ንስኻ ኢኻ ተበላጺ በሎ።

ካብ’ዚ ኣኼባ ተወዲኡ ንጸጋይ ቀሺ ፈቲሖሞ፡ ምጕዓዝ ኮነ። ኣብ መገዲ ድማ ንመብራህቱ፡ ንስኻ’ኸ ኣብ’ቲ ኣኼባ እንታይ ኢኻ ትብል ዝነበርካ? በልዎ።

መብራህቱ፡– እቲ ዝሰማዕክዎ እየ ዝበልኩ፡ ኢሉ መለሰ። ስለምንታይ ንስኻ’ኸ ንሙሴ ሃሪምካዮ?

ቀጺሉ ወዲ ፈንቅል፡- ስማዕ መብራህቱ፡ ንሕና ናይ ግብሪ ዓይነት ሰብ ኢና። እዚ ኣጠዋዋይ ዘረባ የብልናን። እዚ ፖለቲካ-ምቓዕ ኢዩ።

መብራህቱ፡- ብዛዕባ ግድማና እንተኾይኑ ካልእ ነገር’ዩ። ብዝተረፈ፡ ንሕና ከም ተጋደልቲ፡ ሓደ-ሓደ ግዜ ርእይቶና ክፈላለ ይኽእል’ዩ። እሞ ኩሉ ግዜ ሓደ ንኹን ክትብል ኣይግባኣክን ኢዩ። ብዝተረፈ ካብቲ ምኽርና ብዙሕ ዝረሓቕኩ ኣይመስለንን፣ ተበሃሀሉ።

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

November 12, 2016

Teclesenbet Teclai

Germany

*እዚ ሰነድ አብ ደርዓ/ዓረት ዚተባህለ ዓዲ አብ ዚኒበረ ናይ ተሓኤ ዚዀነ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ጸጥታ ብወርሒ ታሕሳስ 1976 ዚተረኽበ’ዩ። አብ ማእከል ፋይላት ጸጥታ አብ ውሽጢ ንህዝባዊ ሓይልታት ዚምልከት ፍሉይ ፋይል ዚብል’የ ረኺበዮ። መደበይ ቀዋሚ ብዘይ ምንባሩ ተመሊሰ ክረኽቦን ከይረኽቦን ርግጸይና ኣይነበርኩን፤ እዚ ሰነድ ድማ ፍሉይ ኣገዳስነት ርእየሉ። የግዳስ ናይ ምስኣሉ ተኽእሎ ስለ ዘይነበረ ቅዳሕ ክወስድ አይከኣልኩን። ሓንቲ ምርጫ ዚነበረትኒ ብኢድ ምድቃሉ’ዩ። ከምኡ ድማ ገቢረ፣ ኣድቂለዮ። ሎሚ ብጥስጣስ መዘክራተይ ከገላብጥ ክብል ድማ ረኺበዮ፣ እንሆ’ኳ ምሳኻትኩም/ክን እካፈሎ አሎኹ። እቲ ጸብጻብ ዚህብ ዘሎ ሰብ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ናብ ተሓኤ ዚሰገረ ተጋዳላይ ክኸውን አለዎ። አነ ሽዑ ካብ መን’ዩ ተረኺቡ እቲ ዶኩሜንት አየጻሬኹዎን፣ ሕጂ’ውን መን’ዩ ዚሓበረ ዝፈልጦ የብለይን። የግዳስ ጕዕዞ ተጋዳላይ ወትሩ-ዘብዘብ ስለ ዚዀነ፣ ምናልባት’ውን ዋና’ዛ ሰነድ ብሂወት ሃልዩ፣ ኣነ’የ ይብለና ይኸውን።

¶¶¶¶ተፈጸመ¶¶¶¶

aseye.asena@gmail.com

Review overview
47 COMMENTS
 • Langano November 16, 2016

  I managed to wake you up all of you deki Erey but as my Kampala – Uganda internet cafe is about to close, I have to say adios amikos. I sincerely apologize to the respectable Mr Teclay if you are offended by my rude language and behavior. To the rest of you, well I practice African third world sexy politics. Adios again.

  • Anti-Tigrayonline November 16, 2016

   Anta wedi khomarit … wedi shermuta … gudayka ghiber . … ..

  • Anti-Tigrayonline November 16, 2016

   Anta shifta wedi shifta … guday hagherka ghiber …

 • Simon G. November 16, 2016

  How many nicknames are you going to use, you loser Langano? Get lost. Why don’t you hangout on Tigraionline.com or so?

  • Anti-DeKhalu November 16, 2016

   Simon G. and the Muslim Nefahito, why are you two “gib kehede wisha chohe”, once he has left you for dead stinky meat you then come out screaming in an empty room?
   Big boys or men only fight head on otherwise the weak stay and crawl in their safe playground.
   The blood clotting in your snake brains must be preventing you from looking where you’re looking. Either that or your cross eyed vision is playing tricks on you. Were you two looking for the evil savage awate.islam or jihadi, moslem murders rapist, terrorist websites? What really mesaKhin deKhalu cockroaches.
   Not to worry, there is a cure for that. Here, take this large rusty nail, stick it in one eye and go your evil savage moslem and diKhala stinky Akele way singing “allah wu’akbur shit”. all the way to your savage evil islam’s and the garbage Akele’s websites wher you would congregate with your kinds savage destructors. band.
   Otherwise, the rootless illegal immigrant moslems and their counter partners poisonous snakes deki Akele are the real parasite in Eritrea as we all know it very well indeed. The early you all get lost the better for our beautiful pure Habesha’s rosy future. Simply get lost to where ever that you come (dumped on Eritrea) from in the first place or just rot in moslem hell where you all really belong as sick unstable and poisonous snakes.

   • Anti-Deki Zembil November 16, 2016

    Who is Dekala ?

    “weyya nata ni xamata” !!!!

    Ata wedi zembil … wedi shermuta , baal beles ?

    Take with you the Guru Shifta Iseyas wedi Tembien and get lost ….

    • AHMED SALEH !!! November 16, 2016

     Mr. Nefahitto , take it easy . Your filthy mouth full of hatred and resentment does mean nothing to Eritreans . You better clean
     the damage you brought on yourselves instead you scream for
     attention at wrong forum . Tigrai online is around the corner and
     you will be happy to find a place that welcomes your alike .

 • Teclay November 16, 2016

  Teclesenbet Teclai
  Very interesting document,but now it is almost irrelevant except for historians …Having said that you kept this information for 40 years ,so i must admit you must have been already an intelligent person ,to be interested and trying to look for such information as early as 1976 ….My questions;
  1,,Why didn you keep all the time ?? Why didn’t you make public at-least in the 80s ,???
  2,,You were an intelligent person,and you knew well your Jehadi ELF ,,,and 1976 you had this information about Mafia EPLF .In other words you knew both orgs were not worth sacrificing your life …So ,why do you continue to be the member of the absurd Orgs ,for such a long time ??
  3,,Do you regret for not releasing early ??
  I believe ,had you released in the 70s or 80s ,it might have changed a lot.

 • EGnaizghi November 16, 2016

  I occasionally visit your site. People are entitled to write their thoughts, but some one has to monitor the website for un-educational/uninformative and insulting language- the least you should do. Even ethiopians can comment if s/he so desires, but it has to be engaged and informing. Neither the articles nor the comments written, I found them informing or invigorating to make me think differently. The website owner needs to rethink his/her approach if you are to contribute to the dialogue on Eritrean socio-political and economic dilemma. For example, the story about Solomon and his comrades from the early 70’s- what did I get out of it, nothing? Was is meant as piece of “historical fact” for future research or spinning your own story to make a point- and what is your point, again?

 • Habtu November 16, 2016

  Although this kind of harangue from 1973 is obsolete, whoever created this satire in 2016 must be sick!! Amlak yehagezka!

  One thing though, you have raised names that you would never ever come even close to amount in generations to come!!

 • Langano November 16, 2016

  Habtu or Abdu or Wedi Halima Arab dog
  As a moslem NEFAHITO with multiple just stick to your savage evil moslem Arab dogs like Ahmed dog or Salih dog.
  I am sure you are well versed in your savage evil muslim ‘Hadith that reads : The evil savage negis Mohammed said, If I take an Oath and later find something else better than that, then I do what is better and expiate my oath” :Volume 7, Book 67, Number 427). Your savage evil barbaric Quran also says the same thing :”savage evil allah and his messenger dissolve obligations”. (Surah 9:3 and 66:2).
  Now, you savage evil moslem NEFAHITO Saho rat/snake, wedi Halima Arab dog asshole, are finding something else better and are converting to the Christian “Habtu”!!! Your next conversion would be from a savage evil moslem snake to our God forbid Christian angel!!!!
  Just stick to your savage evil poisonous moslem snakes name just like that your ignorant cousin aregit kelbi Arab lemani goHaf aslamay who always talks out of his stinking fagnatura backside known by his slaves Arab dog name of ahmidi al salihidi of Yemen was dumped from Yemen to Ethiopia and then from Ethiopia to Eritrea and soon with the rest of you all rootless cancerous Arab dogs moslems would be dumped back to your savage Arabs.

 • Langano November 16, 2016

  For over half a century a confused criminal group, known as “Ghedli” wrecked havoc in Eritrea. It played with the lives of the people for a cause which is not compatible to what the current people known as “Agazians” are. At the forefronts of this mayhem and destruction is the “students from Cairo” mostly rootless immigrant savage evil moslem mercenaries who formed the criminal barbaric Islamic ELF who had this delusional belief that Eritrea is part of the savage evil barbarian moslem Arab world.
  The PFDJ which is the by product of these poisonous cancerous moslem Arab dogs and group has accelerated the bleeding of the poor “nation” to such a degree, it seems that no amount of transfusion would be able to save poor Eritrea unless we realize that the whole evil all-alien-loving ghedli concwept was a movement against Eritreans (i.e. genuine dekebat Eritreans without the cancerous moslem Arab dogs) interest, and NOT against colonialism. It was an evil struggle to colonize a free people and not to liberate an already free people.
  At this point we need an about U-turn and go back from where we started, redefine ourselves and our problems and aggressively apply the necessary treatment to save us from extinction. But in order to be successful we have to get rid the moslem parasites the cancers of poor Eritrea always being the savage evil moslem snakes.

  • Langano November 16, 2016

   correction : please read just as concept and not concwept.
   Get rid the savage evil moslem Arab dogs by their own sword slaughtering or even gas-chamber them so as to get rid off then for once and for ever.
   Alternatively, force the to rejoin their people in the Sudan, Yemen or any other savage evil Arab countries because with these poisonous snakes we will always have major problems in Eritrea.

 • AHMED SALEH !!! November 16, 2016

  ASSENNA
  Now your negligence got out of limit .

  • Langano November 17, 2016

   Only female WHORE moslem snakes complain of a hard drill and beg for mercy our bitch Ahimida bella!!! Are you finding your bitchy prostitution business to hard & painful to handle?
   Where is all your empty fake acting, big savage moslem barks and miwirizayat nizeyfeliTeka?
   You arrogantly and ignorantly typical of a rootless savage moslem nomad have been reminding and (unashamedly) directing others that Tigrai online is round the corner.
   Well, for your own information and benefit, the taliban.islam and ISIS/Jihadi.com websites are just round the corner to congregate with your type savage evil barbarian moslems from hell.
   Aregit Kelbi Arab snake WHORE, what the fuck are you expecting from assenna? Unlike you a life long crippled, loner (lifeless), lemani goHaf mushmush aslamay, assenna’s people have far better things to do in their meaningful and productive lives. Their polite but uncompromising clear message is get lost or rot in your savage evil moslem hell where you all beggars Arab dogs criminal murderers truly belong.

   • Langano November 17, 2016

    As they say and simply, if you find the “Christian” kitchen too hot then you leave the “holy Christian” kitchen immediately without so much fuss or complaining and begging. Is this too complex or hard to understand even to the most damaged ignorant savage evil moslem Arab dog? Or do you really want it written in your savage evil barbarian Arab slave masters Arabic language. Shame on you moslem snake.

    • Sol November 17, 2016

     Langano,

     You are deadly wrong if you think through your vulgarity and abusive acts you will gain some credibility to the fascistic regime in Asmara. The regime is exposed to the core, it is just a matter of time that it will be thrown in the garbage of history and there will be no place for hate mongers.ً We have enough lessons to pave the path for bright futureز

  • Habtu November 17, 2016

   Agreed!!

 • Ghebrehawariat November 17, 2016

  Teclay (a guy with bitter psyche and twisted mind) could be an agent of the regime.
  By vomiting here on comments section every day, his aim is to keep people away from discussing anything serious and useful to Eritrea. The disruptive tactics of agents of the regime, many of whom happen to be rootless , having little or none to offer other than insults to anyone around them..
  Lately, we have seen some people replying to such people in kind, because Assenna admin is not doing anything to stop them. Unfortunately, the only language these people understand is just pure and disgusting insults, nothing else.
  Teclay must be someone with animal instinct, some one who enjoys passing his day throwing mud at people like a dirty pig.

  • Sol November 17, 2016

   እዚ ኩሉ ግዜ ስሙ እና ቀያየረ ኣብ ኣሰና ለይትን መዓልትን ስርዓት ሽፍትነት ቅርዓኑ ካብ ወጸ ድሕሪ ኤሰያስ ሳዕሪ ኣይብቀላ እዩ ዝብል ዘሎ ኤህ በልዎ

   • Habtu November 17, 2016

    I would say ‘kelete shewate ab adi raesi wie dereanto’ for him. Poor dude he is missing some screws in mind!

    • AHMED SALEH !!! November 17, 2016

     We must stand strong to preserve our moral obligation and principles
     for the sake of young generation . By showing positive character and
     civilized mind reactions will drive him frustrated and furious that led
     him loose his mind .
     We know he had been in this forum for long time but lately he felt
     helpless to act this way especially recent developments in Ethiopia .
     Do not forget sometimes he expresses his proud Tigray identity which
     we should recognize and identify the source of such mentality .

 • ስለፍትሒ November 18, 2016

  ኣሰና፡
  ነዞም ከም ላንጋኖ ዝኣመሰሉ ሰባት ካብዚ መድረኽ ምእላዮምዶ ኣይመሓሸን? ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ክንዲ ዝደለየ ጽልኢ ይሃልዎ ከምዚ ዓይነት ጽዩፍ ዝኾነ ጸርፊ ክጻረፍ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ንፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላም እናበሉ ብድፍረት ዝዕምጹ ሰባት ስለምንታይ ኣብዚ መድረኽ ነውራም ጽሑፋት ክልጥፉ ትም ኢልካ ይረኣዩ፡ ዘስደምም ኢዩ። ነዚ ቤት እንተኾነ’ውን ክብሩ ዘጉድል ኮይኑ ይስመዓኒ።

POST A COMMENT