ንዝብኢ ደስ ከይብሎ ቅንፍዝ ምሕቋፍ መፍትሒ ዶዩ?

ኣብዚ ቀረባ ማዓልታት ብመንእሰያት ህግደፍ ዝፍለጡ ጉጅለ ብወኪል ስርዓት ህግደፍ ተቀይሶም ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ተኣኪቦም ኣለዉ። ኤርትራዉያን ተኣኪቦም ብዛዓባ ሃገሮም ክዝትዮ ሰናይ ኔሩ፣ እንተኾነ ስለምንያት? ምስ መን? እንታይ ንምርካብ? ናበይ ንምብጻሕ? እንታይ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ወዘተ

ኣብዚ ቀረባ ማዓልታት ብመንእሰያት ህግደፍ ዝፍለጡ ጉጅለ ብወኪል ስርዓት ህግደፍ ተቀይሶም ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ተኣኪቦም ኣለዉ። ኤርትራዉያን ተኣኪቦም ብዛዓባ ሃገሮም ክዝትዮ ሰናይ ኔሩ፣ እንተኾነ ስለምንያት? ምስ መን? እንታይ ንምርካብ? ናበይ ንምብጻሕ? እንታይ መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምስ ትሓትት ግን ብዙሕ ዘሰክፍ ነጥብታት ይራኣዩኻ።

እዚ ምስሉይ መደናገሪ ስርዓት ነዞም መብዛሕትኦም ካብ ማዕዶ ተዘይኮይኑ ልዕሊ ወርሒ ተቀሚጦማ ዘይፈልጡ ሃገር ብዝተፋላለየ ናይ ዉልቆም ረብሓታት እዩ፣ ኣብዚ ማሕበር ጠርኒፍዎም ዝርከብ። ገለ ካብዞም መንእሰያት ወለዶም ካብ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሕማቅ ልምድታት መናገፊ ተኾኖም፣ ገለ ብዓይኒ ወገንነት እዚ ስርዓት ወካሊኦም ስለዝመስሎም ደገፎም ከስምዑ፣ ገለ ንእስነት ዕብዳንን ምብላይ ኣብይዎም ጌና ጎራዙ ክረኽቡ ዝሕልኑ፣ ገለ ጨለታት ድማ ለዉጢ ተሓዊስካ እዩ ዝመጽእ ዝብል መመኽኔታ ዝጥቀሙ ዉን ኣለዉ፣ ብርክት ዝበሉ ግን ግዳያት ሽርሕን ምድንጋርን ህግደፍ ዝኾኑ እዮም ቀንዲ ዕላማ እዚ ጽሑፍ ድማ ናብዚኦም ዘተኮረ እዩ። ብዝኾነ እዚ ስርዓት ብጸገሙ እዞም መንእሰያት ብዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ስንፍና እዮም ዝራኸቡ፣ ንመን ትመጾ መን ይመጻ ትመጾ እዩ እቲ ጉዳይ። ብመሰረት ኣጋላልጻ እዞም ክልተ ምስሉያት ዓዳምን ተዓዳምን ጉጅለታት ግን እቲ ዘራኽቦም ጉዳይ፣ ጉዳይ ሃገር ምዃኑ እዮም ዝምድሩ። እቲ ቀንዲ ጸገም ድማ ብወያነ፣ ብኣሜሪኳ፣ ብምዕራባዉያን፣ ብተቃወምቲ ዝተፈጥረ ሽግራት ንምምካት ምዃኑ እዩ ወትሩ ዝግለጽ።

ንወያነ ይኹን ኣሜሪካ ሓራ ንምዉጻእ ወይ ቁዱሳን ጌረ ንምቅራብ ዘይኮነ፣ እቲ ናይ ግዳም ገዲፍና ናብቲ ናይ ዉሽጢ ከነተኩር ኢዩ ዝግባእ። ኩሉ ከምዝሳማማዓሉ ኣብ ዉሻጣ ሰላምን ምርድዳእን ዘለዋ ስድራቤት ብጎራባብቲ ዝፍጠር ዝኾነ ሽግር ንምምካት ተኣንጎት ተሸብሸብ ዘድልዮ ጉድይ ኣይኮነን። ልኡኽ ህግደፍ የማነ እዚኦም ከምዚ ተገበሩ እቲኦም ከምዚ ተደገሙ ክብል ከሎ፣ ህግደፍከ እንታይ ገበረ ዝብል እቲ መሰረታዊ ክሕተት ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ንመንእሰያት ኤርትራ መጀመርያ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር፣ ቀጺሉ ቤትምህርቲ ሰዉራ፣ ማሕበር መንእሰያት፣ ዳሓር ዋርሳይ ወዘተ እንዳበለ ኪዳን ከድልዮ ይምስር ተጠቂሙ ድማ ዘፍርስ ስርዓት ማሕበርኩም ካብ ዝምስረት ሓጺር ኣየቑጸረን እሞ ዛጊት እንታይ ኣፍሪኹም? ኣብ ማሕበራዊ ሂወት፣ ፖለቲካዊ ለውጢ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ እንታይ ፍረ ተረኽበ ክሕተት ይግባእ። እቲ ብምዕባለ ይኹን ዝሕታለ ክሕተት ዝግበኦ እቲ ኣብ ቦታ መሪሕነት ኮይኑ ንቁልቁል ዝሃትፍ ዘሎ ስርዓት እዩ።

ህግደፍ ማእለያ ዘይብሉ ሓሶታትን፣ ወይ ኣዝዮም ዝተጋነኑን ግዜ ዝሓለፎም መመኽነይታታት ከኳማስዕ ክነብር ስቅ ኢልኩም ክትሰምዕዎ ኣይግባእን። ኩሉ ብጉድለቱ ክሕተት ጉቡእ እዩ። ኩንታል ዝመንዘዐን ርብዒት ዝዓመጸን በደል ምፍጻሞም ኣይትረፈን። ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘዉረዶን ዘዉርዶ ዘሎ ጸገምን ኣብ ዓዲ ዘይፈልጥዎ ከይዱ ማእሲ ክንጸፎ ዘገርም እዩ። ካሎኦት ከምኣራዊት ኣምሲሉ ተቀረቦም ንሱ ንጹህ ከምዘይምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ንኻልኦት ብዘለካ ጽልኢ ዓዊርካ፣ እንክሒራን ደስ ኣይበሎም ብዝብል ናይ ድኹማት ሕልና ተበግሶ ወሲድካ ምስ ህግደፍ ምትሕቑቋፍ ካብ ቅንፍዝ ምሕቋፍ ፈሊኻ ዝረ ኣይኮነን። ከምቲ እንግሊዛዉያን ክምስሉ ‘ cutting your nose to spite your face’ ጥራዩ ዝኸዉን። ጽባሕ ኩሉ ምስ ሓለፈ ካብ ምጥዓስ ሎሚ ብሕልና ሓሲብኩም ናይቶም ባዕዲ ንባዕዲ ገዲፍኩም ምስ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ክትዉግኑ ግዜ ይሓተኩም ኣሎ።

እዚ ሓንቲ ለይቲ ዉን ትኹን ኣብ ኪዳኑ ጸኒዑ ዘይፈልጥ ስርዓት ናዓኻትኩም ዉን ተጠቂሙ ከሳናብተኩም እዩ። ስለዝኾነ ድማ ቅድሚ ምስ ህዝብኹም ናይ ጽልኢ ኪዳን ትተኽሉ፣ ምድንጋር ይኣኽለካ ብኣካል ካብ ህዝብና ተራሓቕና ብሕልና ምስኡ ኣለና ብምባል ምስ ህግደፍን የማነን ዝጸንሓኩም ኪዳን ተፍርስሉ ናይ መወዳእታ ርክብኩም ክትከዉን ይግባእ። ግራጭ ረጊጸ ብዳሓን ክኣቱ ይካኣለኒ እዩ ዝብል እተሎ ግን፣ ንግዜ ንገድፎ።

እቲ ዘሕዝን ናይ ወልቀ መላኺ ኣይኮነን እቲ ዘየደቅስ ዉልቀ መላኽነት ምቅባል እዩ።መንእሰይ ምስ ግዜን ምዕባለን ዝስጉም እንበር ምኽሪ መሳወርትን ጠዋያት ልብን ከተግብር ኣይብገስን እዩ። ኣብትነብርሉ ምዕቡል ዓለም መሰል ኣንጀርቢቡ እንዳ ተኻዕወ ንህዝብኹም ሕፍንቲ ክትብቁሉ ኣይግባእን። መንእሰይ ናይ ለዉጢ መንኮርኮር እንበር መጋባርያ ሰብ መሰል ኣራዊት ክኸዉን ተራእዩ ኣይፈልጥን።  ብዛዓባ ሃገርን ህዝብን ይሓምም እየ፣ ክብርን ዋጋን መስዋእትነት ኤርትራ ይርዳኣንን ይስማዓንን እዩ ዝብል ዝሰርሕ የእምሮ ዘለዎ ዉልቅ ሰብ ካብ ሎሚ ሓሊፉ ንኤርትራን ኤርትራዉያንን ማዓስ ይጉህየሎምን ይሓመሎምን። ነቲ ጠንቂ ኩሉ መከራ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክንዲ ምምሓዉስ ምስ ኣምልኾ ጣኦት ብዝማሳሰል ስእልን ምስልን ሓደ ብዋጋ ሃገር ዝቋመር ዘሎ ዉልቀ መላኺ ተሰኪምካ ተሓምበል ምባል ምስ ምንታይ ይቑጸር። ንኣዉያትን ስቃይን መንእሰያት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ መላእ ሃገር፣ ማዓስከራትን ጎረባብቲ ሃገራት፣ ኣብ ምድረበዳታት ሲናይ ዝሃልቅ ዘሎ ትንፋስ ዕሽሽ ኢልኩም ኣብ ደምብ ጎሓላሉ ክትስዕስዑ ኣየምሕረልኩምን ጥራይ ዘይኮነ፣ ተጣዒስካ ዘይዉጻእ ናይ ሕልና ዕዳ ትኣትዉ ምህላዉኩም ክትግንዘቡ ይግባእ። ይንዋሕ ይሕጸር ግዜ ብዘየገድስ ዋጋ ከምትኸፍሉሉ ከነዛኻኽረኩም ንፈቱ።

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር (ጨንፈር ሊድስ)

29/03/2013

aseye.asena@gmail.com

Review overview
9 COMMENTS
 • wedi zibolo March 29, 2013

  They are dogs. They did not care about the people, just they are the same as their master. If they are a citizen they should think like human behavior, other wise they sold their humanity for pleasure. Let them free one day they will know after the dog bit them, it will happen very soon. The pfdg principle always eat their children. They will be the victim the same poor Eritrean people.

 • Mathewos Futsum March 29, 2013

  Birmingham should organize itself to expose the refuges who are involved in this events. But we couldn’t organse our self as we couldn’t have a community to deal with this issue. I am calling the leaders of smerr to call urgent meeting and put impartial community that serve the majority.

 • eriiiiii March 29, 2013

  Most of those YPFDJ don’t have time to understand the situation in Eritrea. They are associated with PFDJ to keep away from their life time trauma , problem & addiction. How can one say “Neberelna nezelelalem for one brutal dictator” while he/she lives in a free & democratic world?. Why the PFDJ members & parents don’t wish democracy & freedom of life for their brothers & sisters in home country?

  Last but not least those guys don’t do any thing ( in national defense, politics, socially or economically )for the country except dancing in the dictator’s festival. It is like to be more catholic than the pope.

 • Ghenet March 29, 2013

  Our people are yet to be liberated from themselves. We have yet to work on educating our people that HATE is no solution. They have bee brainwashed by teh twisted PFDJ. All eritrean people learned after liberation is hate! ‘Hate the Yemeni, Hate the Sudanese! hate Amhara! and Hate Tegrians!Every one of them is coming after eritrea because we are strong and miracle workers!’ Bla bla Bla! So we need to understand where the hate is coming from and it is our responsibility to tolerate those in the opposition camp who hate and do not trust Ethiopia. This hate is the food PFDJ is feeding on to survive. It is the instrument PFDJ is using to divide us so that we do not come after it. Woyane haters and woyane sympathizers should all know that Eritrea is our country, no one will put their hand on it and with or without external help we should focus on liberating the eritreans from a monster/kinfz. We have an enemy inside our country, an enemy that has harmed and endangered our lives in a never-seen-before magnitude, one worse than Derg. So we all should tolerate our differences and focus on annihilating this monster and free our people from its clutches. we have moral obligation to do this. now let us go after PFDJ!!!!!!

  • Kombishtato March 29, 2013

   This hate “business” started long ago. It started by the propaganda to hate the “Amhara, Oromo …” people or anything considered “Ethiopias” even black African. It then went hating a lot of stuff considered part of the land currently called Eritrean, including Eritrean languages, values, customs and culture. The only ideology and nationalism of the whole Ghedli/ Sewra business was “hate”. Also remember for the jebhas and shaebias who are still hating each other; hating the Kunamas, hating Faluls, Menkaes …
   There are still many Eritreans in the opposition living off the “hate” business. These are the people who hate themselves and burned the Eritrean languages and tradition, e.g. they burned the Tigre language text books prepared by the education department in Jebha. To this day, many leaders of the opposition, i.e. the dinosaurs of the old Jebha, do not want to see any Eritrean group to broadcast radio or TV and learn in indigenous Eritrean languages such as Tigre, Kunama, Bilen, Afar.
   People who hate themselves, hate anything and everything except their masters. No one expects the people who hate themselves to love themselves let alone anyone else. Worthless people create only worthless political identities.

   “History repeated itself again 28 years later after the second organizational conference of the ELF/Jebha in 1975. Educational books, which were prepared in the Tigré language by teachers at the Sawa training center, were ordered to be burned by the Executive Committee, citing the reason that it was a conspiracy directed against the status and prominence of the Arabic language in Eritrea. The leadership of the ELF gave orders not to prepare any more educational texts in the Tigré language henceforth.”

   http://www.ehrea.org/dont_forget_history_01.pdf

   • Ghenet March 30, 2013

    Kimbishtato,
    Thanks for elaborating the Eritrean ‘Hate’ business. It has been going on for a long time. However after the 1997 war the seeds of hate really flourished so much that now the hate overflowing and have come back to bite us. It is among us.
    That is why I said we have a long way to go even after this monsters leave. We all need help from psychologist to turn the tide of hate. It is eating into the fabrics of our society. But now we (those who have come to know its effects) should be tolerant and accommodating as we have more urgent job to do. The haters do not know it is a disease they have and they have to deal with it. They just think it is logic. They are dangerous because they would do anything to quench their hate. PFDJ is using them to neutralize and destroy the opposition. So till the dust settles down we should not be affected or demoralized by their opinions. We should shield ourselves and our cause from their heat wave of hate. To get to where we want we should only do this. This way we will neutralize PFDJ’s weapon of hate.

 • OROMAI ERITRA March 29, 2013

  ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር ንምንታይ ነዞም መዘናኦም ዕድሜኦም ዝኾኑ ክኸስቦም ዘይክኣለ ፧ ???

 • weygud? March 30, 2013

  yenewah yehexher deyekone hji wageu kikefelulu eyom entetebelu mehasheye

 • OROMAI ERITRA March 30, 2013

  I hope our relations with Israel & the west shall not be excluded or seen as enemies ….just because we may soon join the Arab league…I am not sure if we are going to be termed as BLACK ,ARABS,BROWN ARABS,DARK BROWN ARABS ,DARK BLUE ARABS..I think we need to have refferendum on our national color.

  Shukren ,I better start studying my league´s language…I guess ,I may have to halt Hebrew & Singaporian lessons.
  Shalom

POST A COMMENT