አማን ብ አማን (ቀዳማይ ክፋል) – ሓደ ህዝቢ ሓንቲ ማርያም አስተርእዮ ብኽልተ ታቦት አብ ክልተ ቤት ክርስትያን

አቲ ኩነት ቀዳም 29 ጥሪ 2012 ዓ.ም አብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርንያ እዩ ተኸሲቱ። ብድርኡ ዝሰማዕካዮም ሰባት ጽባሕ ማርያም እዩ ቤትክርስትያን ክንከይድ ኢናሞ፡ ትመጽእ ዲኻ ኢሎም ዕድመ የቕርቡልካ። እወ ወይ አይፋለይ ኢልካ ከይመለስካሎም አበየናይ ቤተ ክርስትያን

አቲ ኩነት ቀዳም 29 ጥሪ 2012 ዓ.ም አብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርንያ እዩ ተኸሲቱ። ብድርኡ ዝሰማዕካዮም ሰባት ጽባሕ ማርያም እዩ ቤትክርስትያን ክንከይድ ኢናሞ፡ ትመጽእ ዲኻ ኢሎም ዕድመ የቕርቡልካ። እወ ወይ አይፋለይ ኢልካ ከይመለስካሎም አበየናይ ቤተ ክርስትያን ኢኻ ትኸይድ ኢሎም ሕቶ ዘስዕቡልካ’ውን ኔሮም። እዋእ እታ ማርያም አስተርእዮ ምጽዋዕ ነቶም ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ዝመጹ አእላፍ አጋይሻ ብዘይ ጸገም ሓቑፋ አእንጊዳ ነናብ ቦትኦም ትሰዶም ከምዘይነበረት ማርያም ኦክላንድ ደአ እንታይ እዩ ጸገማ ንአጋይሻ አብ ክልተ ቦታ ትእንግዶም ኢሉ ዝሓትት ኤርትራዊ ዘሎ አይመስለንን። እቲ መልሱ “ዘራጊ እንከሎ ጹሩይ ማይ ነይስተይ” እዩ።

ማርያም ሓንቲ ማርያም እያ ናይ ሎሚ ናይ ትማሊ ናይ ጥንቲ። እዛ ቅድሚ ገዛእቲ ዝነበረት ማርያም ብዘመን መግዛእቲ ጥልያን፣ እንግሊዝ፣ ሃይለስላሴ ኮነ በቲ ሃይማኖት ዘይነበሮ ማሕበርነታዊ ስርዓት ደርግ ሓንቲ ከም ባሕቲ እያ ኔራ። ሕጂ ግና እቲ ሓዳር አፋቲሑ አሕዋት ደቀባት አናቑቱ ክነብር ዘይሓንኽ ፉንፉን ስርዓት ህግደፍ እሳ ተሪፋቶ ኔራ ነታ ሓንትን ቅንዕትን አደ ድኻ ቤተክርስትያንና ኢዱ አንቢሩላ። ስለዝኾነ ድማ አብ መላእ ዓለም ዘሎ አማኒ ኦርቶዶክስ ህዝብና አብ ክልተ ተኸፊሉ ንረኽቦ። ምስክናይ ህዝብና ንቕሓቱን ድኹም ጎኑን መዝሚዞም’ባ ይጻወቱሉ አለው። እዚ ውዲት እዚ ናብቶም ንቑሓት አቕሽሽቲ ዘለወን ሃይማኖታት ካቶሊኽን ወንገላዊትን እንተዝወስድዎ ዝሰርሕ ኮይኑ አይስመዓንን።

እቲ ዘገርም በዓል ክሻ ሓሶት፤ ፈኮስቲ ከም ክሻ ሓሰር ትማሊ ትማሊ “ሓደ ህዝቢ፡ ሓደ ልቢ” ይብሉ ከምዘይነበሩ ሕጂ ግደፎ ንህዝብና ነታ ናይ አቦታትና ናይ አቦሓጎታትና ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን አብ ክልተ ከም ሕምባሻ ውራይ ከፊሎማ። ዝግበር ነገር ስለዘየለ ድማ ኤርትራዊ አማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከተማ ኦክላንድ ገሊኡ ናብቲ ብስርዓት ህግደፍ ተቐባልነትን ደገፍን ዘለዎ ቤተ ክርስትያን፤ ገሊኡ ድማ ናብቲ ህግደፍ ኢድካ ካብ ሃይማኖትና አልዕል ዝብል ቤተክርስትያንን ተኸፋፊሉ ንማርያም ከብዕላ ተገዲዱ ውዒሉ።

አነ አብ ሃይማኖት ንጡፍ አይኮንኩን። የግዳስ እቶም ቀዳሞት ቤት ክርስትያን ነቶም ዳሕረዎት እዚኦም ተሃድሶ እዮም ማርያም አይአምኑን እዮም ኢሎም ከጸልምዎም ሰሚዔ እየ። ዎዮ እቶም ዳሕረዎት ማርያም አይአምኑን ዝተባህሉ ሓድሽ እንዳ ማርያም ቤት ክርስትያን ምስ ገበሩ ድማ ተጓይዮም ታቦት ናይ ማርያም አብቲ እንዳ መድህን አለም የእትዮም። በቃ ሃይማኖት ሎሚ ዘመን ጉያ ጉያ እዩ ኮይኑ። ደቀይ አብቲ ቀዳማይ ናይ ህግደፍ መዳኸርቲ ዝዕንድሩሉ ቤተ ክርስትያን እዮም ተጠሚቖም ብውሳኔ ናይታ ሙሉእ ሓላፍነት መንፈሳዊ ጉዳይ ስድራና ዘለዋ በዓልቲ ቤተይ። ንዓይ ጸገም የብሉን ኩሉ ቀዳማ’ዩ ዳሕራ’ዩ ቤተ ክርስትያነይ እዩ። ጸገመይ ምስቲ ጠንቂ ምፍልላይ ህዝቢ ኮይኑ ዘሎ ዱሑር ስርዓት ህግደፍ እዩ።

ቀደም አዴታትና አንቲ ማርያም አስመረይቲ ነዞም አባይና ጽርግ አብልልና ኢለን ክልምንአ ትሰምዔን ኔራ። አብ 1990 ዓ.ም ስርሒት ፈንቅል፤ ማርያም አስተርእዮ ውራያ ዓጽያ ቀልጢፋ እያ ነቶም ተጋደልቲ ደቃ መርሓባ ኢላ ዝተቐበለቶም። ሎሚ ግና ግዜ ተቐይሩ እዩ። እተን ሓቀኛታት አዴታተይ ሕጅ’ውን ከመይ ህግደፍ መንደፍ ማርያም ትንቀሎ ኢለን እየን ዝምህለላ። ነቶም አብ በረኻታት ኤርትራ አብ ስደት አብ ሲናይን አብ ቀላያት ባሕሪ ሓደጋ ሞት ዝልብልቦምን ዘንጸላልዎም ዘሎ ደቀን ጸልየናሎም እየን ዝድቅሳ። እንተ እተን ጽጋብ ዝሰርነቐን አዴታት ግና ኪሎ ወርቂ አብ ኢደን፣ ፍርቂ ኪሎ ወርቂ አብ አእዛነንን ክሳደን፣ ተወሳኺ ወርቂ ሚዶ አብ ርእሰን ነቲ ተረፍ ወርቂ ቁልፊ አስሪሔን “ረአዩና እንታይ ንመስል አለና”  ክብላ ሰሚዕናየን።

ከይጸገቡ ነይዘሉ ዲዩ ተባሂሉ፣ ቆሎ ትድረር ኔርካ ሕጂ እንጀራ ዓዲ ሃገር በሊዕካ ሸብዳዕዳዕ መቸም መዓልቲ አለዎ። ኩሊት አሓትናን አሕዋትናን ብደዎም ብሂወቶም ክምንዛዕ ትምህለልን ትጽልይን አደ እምበር “ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና” ኢላ ስእሊ ውልቀ መላኺ ቀታል ሰብ አንጠልጢላ ፍቖድኡ ሸናዕ እትብል አደ አዴና አይግበራ። እቲ ዘገርም ደገፍቲ ህግደፍ ነቲ አብ ቃልዕ ዝኸሰርዎ ፖለቲካ ብጉልባብ ቤተክርስትያንና ከነጣጥፍዎ ህርዲግ ይብሉ ምህላዎም ከነስተውዕለሉን እግሪ እግሮም እንዳኸድና’ውን ክንቃለሶ ይግበአና።

እንታይ ክንገብር ከይፈተና ህግደፍ ብዝፈጠሮ ጸይቂ ብሃይማኖት አቢልና ናብተን ዘይውርዙያት አንስቲ አቲና ከይተረዳአና። እሞ አጆኹም ደቂ ኤረይ ከምቲ አብ ገዛ ስመር ዝበልኩሞ አዞም ስቓይ ህዝቢ ዝምገቡ ልክዕ ከም ቁስሊ ገጻብ መጽዓኛ ዝቕለብ ጭርናዕ፤ ነውኒውና ነጽድፎም። ሃየ ስንኹም ንኸሱ። አወ ምስ’ዞም ናይ ዘመንና ጭርናዕ ተመሻኺንካ ዝመጽእ ለውጢ የሎን።

እንተ እታ አደይ ማርያም ኩሉ ግፍዕታት ህግደፍ አብ ማእከል አስመራ ኮፍ ኢላ ትዕዘቦ እያ ዘላ። ከምቲ ንደርጊ ነዞም ጠላማት’ውን መዓልቶም ትቖጽረሎም ከምዘላ ርጉጽ እዩ። አወጋዝን ተወጋዝን ዘይብላ አብ ትሕቲ ጎይታ ብሓደ ብጹእ ወቅዱስ ዝኾነ ፓትርያርክ እትምራሕ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን አብ ቀረባ ጊዜ ከምእትህልወና ርግጸኛ እየ። ጸሎት አዴታተይ ሓያል እዩ። ንሓጻውን ራሻን ንሽሾ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝሰዓረ ጸሎት ህጂ’ውን ንውዲት ህግደፍን አምሰሉ አመንቲ ኢና ዝብሉን ዝብላን ጭርናዓት እውን ክስዕሮም እዩ።

አብ መወዳእታ ነተን ዝጽሕፈን ዝነበርኩ ቁሩብ ቁራቦ ዘንበቡ ሕጂ ካብ ዘይጽሕፍ አዋርሕ ከም ዝገበርኩ ዝፈለጡ ጉዱሳት ንኽጽሕፍን ንኸየቋርጾን ንዝገበሩለይ ምትብባዕ ከየመስገንኩዎ አይሓልፍን።

ስመርርር ጭርናዕ ሎም ዘመን ብቕልጽምና ንኽድከር!

ሰሎሙን ገብረእየሱስ- ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ

ኦክላንድ ካሊፎርኒያ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
17 COMMENTS
 • kulu January 30, 2012

  The PFDJ hand will do nothing to a church that has God’s support or blessing. Even if they try to do something evil, it will for sure fail to bring the desired result. It is very sad to see religion being used as a tool for political agenda. The orthodox church is the primary insturment in this regard. It is lagging behind. Its followers are not well-taught in the word of God. If they had been well-taught, at least they would have not been victims of incessant interference from political organizations. But….

 • HGDF January 30, 2012

  The Orthodox church is not like the “faith for cash” churches which are exotic to Eritrea. It will not welcome any infiltrations from western “faith for cash” agents. You can do nothing to divide it like you shuffle your wudubs according to Awrajas every 6 months or so. Do it with your parties or imported churches but not with our church. Ulike the “faith for cash” churches The orthodox church has one important thing which makes it strong. It depends on God and itself.

  • Zeray January 30, 2012

   HGDF
   You got it all wrong. Issayas’s first order of the day in 1993 was to allocate a set budget to the Orthodox church. Prior to that the Orthodox church was self-sufficient from the tithe and offering of its believers and its own assets. Issayas, as calculating as he is (for control) decided to give. The Church decided to accept. The rest is history. As you know if you are a recipient from some one’s handouts (the government) you loose your destiny. Now revisit you “faith for cash” comment and at least do your research for the truth.

   But if you are not willing to accept facts, you continue to worship “Mariam PFDJ”, and I will worship my Mariam Democracy.

   • ahmed saleh January 31, 2012

    HGDF
    STOP THE TALK TAKE THE WALK, BROTHER.
    If you are concerned about Orthodox church, you should advocate
    to the freedom of its 85 yrs old religious leader first then you are free
    to defend it.

    • HGDF January 31, 2012

     In the Holy Bible there is a verses which says like this
     “A good shepherd gives his life for his herd” I care more about the herd than the shepherd. If the herd loses one shepherd God can raise another shepherd for it. But if the herd is lost then there is no need for a shepherd.

 • mendefera January 30, 2012

  “Do it with your parties or imported churches but not with OUR church.” Mr.HGDF who gave you the church? You don’t have even a bit shame.All i konw is hgdf is stealing money from churchs & torchuring priests even the notorios DERG never touch or point his finger at any church.Church is NOT hgdfs trade mark but hate,war monger, terrorism,destruction,anit-peace etc.

 • Mr. T January 30, 2012

  Some say, “Discuss the idea, and not the person.” Similarly, others say, “The idea is more important than the person.” These two statements are like the two faces of a coin. I have always maintained that there is no idea without the person, and the person is as important as the idea he/she generates. The idea is the outcome of the person’s motive. Therefore, the person is the idea and the idea is the person. Both are inseparable. Now, this brings me to the author’s motive we are commenting on. Sometimes, it is not easy to pinpoint the motive because the clue is deeply buried. Other times, it is like “on your face”. It took me a few paragraphs reading to find the author’s motive. His motive is after all not to express his disdain with the current situation of the Tewahdo church in the area where he lives, but to belittle and denigrate the most tolerant and two thousand years old Eritrean Tewahdo Church. The filthy clue is: he thinks the catholic and the protestant religious leaders know the bible better than our humble Tewahdo priests. The crooks in our midst always come in all colors and shades, and we should not let them do away with it. If it was not for the knowledge, wisdom and tolerance of our Tewahdo priests, every “juj-majuj” denomination and the Jebertis would not have lived in peace within the Tewahdo adherents of highland Eritrea.

 • Real-hagerawi January 30, 2012

  Mr Mr. T,

  if you write “…Now, this brings me to the author’s motive we are commenting on. Sometimes, it is not easy to pinpoint the motive because the clue is deeply buried. …” then you are not in a position to analyze issues correct that do not need any philosophical approach!

  The author has just a simple concern – the PFDJ is intervening in HAFASH matters. This is intolerable! PFDJ will take even our last possession (religion/Tewahdo) away! So intuitive is the mission of the author! You are a twisted creature like the PFDJ – no more no less!

  Don’t you see/hear what is happening arround worldwide through the Higdef misschieves?
  This doesn’t wonder me by the way; this is the nature of the blind followers of DIA – To your pleasure, the game is over this year! The only this that seems to be right is, the HIGDEF people are over challeged to analyze/think substantially! It requires intelligence that no one can find in the heads of the DIA-followers! This is the cause of our problems in general.

  • Mr. T January 30, 2012

   Fake-hagerawi,

   Did I read you saying “To your pleasure, the game is over this year!” I hope your chicken’s dream turns out to be real. kan kndzi tera’era’e. nska kndza ater, zerebaka dma kndizi imba. kab aqmka nla’eli ktfkr ktbl keytitkos bejaka.

 • Kemal January 30, 2012

  Dear: Mr. T,
  I am sorry to repeat it gain but i will unfortunately…….i have also the same feeling about the core understanding of the Bible by most Orthodox followers unlike other Christian religions in Eritrea. It seems stereotypical but it is also a fact. So, Solomon is just being open and honest about it otherwise its true that Orthodox followers and leaders don’t seem understand God’s word from its spiritual point of view. You can refer to history if you want which religion was being used by HaileSelassie to suppress the Eritrea people during the federation time…the popular name was Keshi Demetrose some thing like that a famous evil during that time.
  Kemal
  Oakland

 • wedi segeneyti January 30, 2012

  Guys the problem is not the Government it’s the TEWAHDO church and it’s followers so we should just fight them instead of fight the government because if we stop them from supporting the government then the government will fall down itself. I hate tewahda and the tewahda church. i think we know the tewahdo church came from Ethiopia so offcourse we first need to get rid of them because we do anything to fight the pfdj . if we do that then there is no government. This government belongs to Tewahdo church + Hamassien that’s it. now everybody we know the problem and we should find the solution. it’s easy. don’t be afraid of this tewahdo or hamassien they are nothing but assholes.

  • sol January 31, 2012

   Wedi -Segnyti,
   I do not think you are not from opposition camp but you pretend as if you disagree with the current regime. But your message and even your Nick name divisive , regionalist , extremist and regionalist. It is up to you to follow what religion you want but no body allow you to destroy the church which is built on the blood of Christ.It is tge Tewhado church that is most affected by PFDJ interference, her Patriarch dethroned, her priests imprisoned, her Deacons forcedly enlisted into military and many forced to leave their church and country. This is not only the first and oldest church in the country but also the pioneer in our culture and daily life. This church also contributed our alphabet, law , dressing code, education of the society. Though this church does support itself , it does not get any foreign assistance unlike many churches. In spite of being the first our church is hospitable and respect other new comer religions even at the expense of its congregation. The contribution of this church to our society and culture is numerous and unexplainable in this short comment.This the church where her values were kept for thousands of year with its devoted monks, nuns and its congregation from foreign interference and civilization. Even though you are not Orthodox , you are benefited from many offerings of the church in terms of language, culture , manner and tolerant behavior. This church is not regional belong to many in Africa, middle east, India& Europe.

  • HGDF January 31, 2012

   Oh my God!

 • Gbre-ke-ni-ya January 30, 2012

  I am an Orthodox follower and i do understand Gods word from its spiritual point of view. I suggest, you refrain yourself from degrading something you have little grasp of knowledge. it always surprises me when people refer to history to trash the Orthodox church. you must know, popular ideas are not always right. The Orthodox church was right to side with Orthodox Ethiopia, when the other options were “Rabita El’ Islamia” and Pro Italia movement. Last, I suggest you read more and research deep before you make fool of yourself in public.

 • Abnet Tesfai January 30, 2012

  Mr. T
  your are equally concerned to a person and his idea. your point is the main problem in our current situation and it is the main factor to the causes of the conflicts and disagreement against standing together either to support the dictator or to oppose him and remain dispersed which a great advantage to the mafia in our country. here what i want to say is that we judge a person by his regional, religion and other back ground instead of the soundness and validity of his argument. according to your view, if you are more concerned to the individual, soon us you find his idea against your view, i am deadly sure that you will ascribe him as AGAME or PFDJ AGENT or CIA AGENT or HE IS FROM THAT REGION or FROM THAT RELIGION instead of criticizing his point of view with reliable facts and sound examples.
  i have experienced many nationals who their stand fluctuates like the weather of our planet. sometimes you find them strong opponents of the dictator, in the next morning you find them praising the dictator. this is because they are based on emotions and superficial observations and remained with credulity.
  whether he is short, tall, white, black, Muslim or Christianity, literate, illiterate, PFDJ MEMBER or FROM OPPOSITION GROUP what is serviceable is whether his idea is based on the phenomena in the ground and their logic.

  • ahmed saleh January 31, 2012

   Well said Abnet, name calling and misjudging people out of biased inclinations
   bases in religinon , ethnic or region is not part of us as Eritrean nationalists who
   vow to pledge ourselves to protect and honor our people’s and country well
   being. Calling names,critizing with unacceptable mannes to your follow country
   men/women had been witnessed for awhile from some arrogant HGDF supporters.
   As I always said as concerned Eritreans, stay put to the culture of respect where
   our parents and society raised us. It is our responsibilty as grown-ups to educate
   influence the youngs, our culture of respect and love by example.
   Those cowards who think they know better, either forget or deny that our heroes brothers/sisters lost their life side by side as one familly disregarding that stupid
   mentality of others. The truth is we never have problem too as one society to live
   side by side in peace and harmony.

 • mesfine January 31, 2012

  I am an atheist, and one of the reason is more people are killed in the name of religion in this planet than any war, period!!! And the dictator in eritrea just like others use any thing to divide and rule, to prolong his dictatorship, to kill, torture, jail and do what ever crime he wants to do. I still support and respect every ones believe, but state/govt, should NEVER interfere with religion. We are one of a rare country in the world where all religions live in peace and harmony so far, but this crook is trying to light the fire…may, allah, jesus and mariam nay tiwalet keltifa tibonkuso….!!! BYT, nice article writer!!! keep exposing this guhaf and tell the facts like always!! much respect!!

POST A COMMENT