ኢሳያስን ፖለቲካዊ ቃርስኡን

14/07/2018 ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) ኩሎም መለኽቲ ኣካላት ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ምግባት ስልጣንን ንብረትን እኳ እንተሃለዎም፡ ብዝምድናዊ ሚዛን ኣብ ነንሓድሕዶም ምስቲ ዕላማታቶም ኣብ ግምት ብምእታው ዘፈላሊ ነጥብታት ኣለዎም። በዚ መንገዲ’ዚ ክንርእዮ ከለና ዲክታቶር ኢሳያስ’ውን ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነጥቢ

14/07/2018

ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

ኩሎም መለኽቲ ኣካላት ሓፈሻዊ መግለጺ ናይ ምግባት ስልጣንን ንብረትን እኳ እንተሃለዎም፡ ብዝምድናዊ ሚዛን ኣብ ነንሓድሕዶም ምስቲ ዕላማታቶም ኣብ ግምት ብምእታው ዘፈላሊ ነጥብታት ኣለዎም። በዚ መንገዲ’ዚ ክንርእዮ ከለና ዲክታቶር ኢሳያስ’ውን ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ነጥቢ ኣለዎ።

ብመሰረቱ ኢሳያስን ናይ ጥንቲ ዕላምኡን ንኣግእዞ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ነጻ ዝዀነት ኤርትራ ከምዘይኮነስ፡ ዋላ ሓይሊ ኣይንበሮም ትሰምዕ እዝኒ ስኢኖም እምበር ብብዙሓት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተተምብሀን ዝተፈልጠን ኢዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ዘለናዮ መድረኽ ካብ ሰማይ ብሃንደበት ዱብ ኢሉ ዝወርደ ከምዘይኰነ ዘይፈለጠ ክፈልጥ ይግባእ።

ኩሎም መለኽቲ ጸረ ዲሞክራሲ ማለት ንስልጣን ዝቀናቐኖም ኣካል ወይ ዝዀነ የኹን ማሕበር ምሕረት ከምዘይገብርሉ ፍሉጥ ክኸውን ከሎ፡ ንህዝቦም ግን ካብቲ ዝግብትዎ ፍረ ሃገር ከምዝካፈል ይገብሩ ኢዮም። መረዳእታ መለኽቲ ናይ ሃገራት ኣዕራብ ክንወስድ ንኽእል ኢና። ከምዚ ሎሚ ህዝቦም ብሓያላን መንግስታት ከይተበታተነ፡ ብዝምድናዊ ኣዘራርባ፡ ህዚቦም የሸቅል እመበር ይሽቅልን ይስደድን ኣይነበረን። ንሕና’ውን ዝተሰደድናሉ ሃገራት ስለ ዝዀነስ ኣይንርስዖን ኢና።

ኢሳያስ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ባህርያት የብሉን፡ ምኽንያቱ ይትረፍ ነቲ ህዝቢ ፍርያት ሃገር ከካፍሎስ፡ ኩሉ-መሉ ነቲ ህዝቢ’ውን ህላውነቱ ከጥፍእ ዝተዓጥቀ ምዃኑ ኣተሃላልዋ ኤርትራ ህያው ታሪኻዊ ምስክር ኢዩ። ብምኽንያት ስርዓት ኢሳያስ ኤርትራ ህዝባን መሬታን ባይታ ዝዘበጠት ሃገር ጥራይ ዘይኰነትስ ሃገራውነታ’ውን እነዳተበለለ ከምዝኸይድ ኰይኑ ኣሎ።

ኣብዚ እዋን’ዚ ኢሳያስ ነቲ መሰረታዊ ዕላምኡ ንምዕዋት ዝተኸተሎ ስትራተጂ ናይ ውልቁ ስትራተጂ ኣይኰነን። ኩሉ ግዜ ናይ ስሉስ ዓለም ሃገራት ኣብ ትሕቲ መሃንድስነት ሓያላን መንግስታት ኰይነን ሰለይ ከም ዝብላ ክዝንጋዕ የብሉን፡ “ሰላም” ይኹን ህውከት ካብአን ወጻኢ ጌርካ ክምዘን የብሉን። እዚ ሕጂ ንርእዮ ዘለና ትያትሮ ናይ ብዓል ኢሳያስ ብመልክዑ ናይዚ ዘለናዮ ዘበን ክኽውን ከሎ፡ ብትሕዝትኡ ግን ናይ ዘበነ ሃጸይ ሃይለ ስላሴን ዘበነ መራሕ መንግሰቲ ተድላ ባይሩን መራሕ መንግሰቲ ኣስፍሃ ወልደ-ሚካኤልን ኢዩ።

ቀዳሞት መራሕቲ ኢትዮጵያ ምስ ጎይቶቶም ተኣሳሲሮም ቀጥታዊ (ዳይረክት) ወራር ተጠቒሞም ኢዮም ንኤርትራ ጎቢጦም ኢትዮጵያዊት ከም እትኸውን ገይሮማ። ኢሳያስን ዶክቶር ኣቢይን ኣማኸርቶምን ግን እዚ ዘለናዮ መድረኽ ነቲ ዝኣረገ ኣገባብ ምቹእ ስለዘይኰነ፡ ዘይቀጥታዊ (ኢንዳይረክት) ጥበብ ኢዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ። ምኽንያቱ ድማ ኢቲ ናይ ኤርተራውያን መሪር ተጋድሎ መስርሕ ሰውራ ስለ ዘየፍቅደሎም። ኣብዚ እምብኣር እቲ ናይ ፖሊሲ መሓውራቶም ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ክንዝንግዕ የብልናን።

ኢሳያስን ኣማኸርቱን ናብዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ትያትሮ ክበጽሑ ጥጡሕ ፖሊቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ ባይታ ክፈጥሩ ዓቢ ኣድላይነት (ነሰሲቲ) ከምዘለዎ ስለ ዝፈልጡ ዘይፈሓስዎ ገመድ የለን። ብኹሉ መዐቀኒታት ክኣ ኤርትራ በሪሳ ሃገራዊ ሂወት የብላን ኢሎም ስለዝገምገሙ ነዚ ሓድሽ ዓይነት ወረራ ስጉምቲ ክወስዱ ደፊሮም ኣሽነይ በሌ ይብሉ ኣለዉ። ኣብዚ ተዋስኦ’ዚ እምበኣር ኢሳያስ ቀዳማይ ተዋሳኢ (መይን ኣክተር) ኰይኑ ካብ ዝወፍር ክሳዕ ዝኣቱ ኣገልጊሉ ኢዩ።

ሎሚ ኢሳያስ ኤርትራውያን ክከላኸልሉ ከምዘይክእሉ ብኹሉ መምዘኒ ተመንዩ ክምዘሎ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ኢዩ። ማዕረማዕሪኡ ኤርትራውያን ምስጢር ናይ ውደባ ተሰዊሩዎም ፋሕ ጭንግራሕ ኢሎም ከምዘለዉ እውን ባዕሉ ኣእዳዉ ከእትወሉ ዝጸንሐ ጒዳይ ስለዝዀነ ዝዝንግዖ ኣይኰነን። ስለዚ ነሱን ኩሎም ዝጠቐስናዮም ተጠቀምትን ድላዮም ክገብሩ ካብ ሕጂ ዘበልጽ ግዜ የለን (ናው ኦር ነቨር) ኢሎም ስለዝገምገሙ እቲ ምርጭኦም ገይሮሞ ኣለዉ።

ኢሳያስ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ኲነታት ይሃልዉ ብዘየገድስ ካብ ኤርትራውያን ተስፋ ስለዝቖረጸ፡ ዘዋጽኦ ክምህዝ ናይ ግድን ኢዩ። ሎሚ ንእሳያስ ዝከላኸለሉ የብሉን ብዘይካ ኢትዮጲያን ኣማኸርታን። ስለ’ዚ ታሪኽ ወዲ “ድሙ ከም ቀደሙ” ይድገም ምህላዉ ክንፈልጥ ይግብኣና። ዶብ ትርጉም ከምዘይብሉ እንተድኣ ኰይኑ፡ ወተሃደራዊ ትካላት ኢትዮጵያን ኣማኸርታን ንኤርተራ ክኸብኣ እንተድኣ ኰይነን፡ ንወኪለን ኢሳያስ ዘይከላኸላሉ ምኽንያት የብለንን። እምብኣር ኤርትራውያን ስጒምቲ ክወስዱ ኣብ ዝወሳወስሉ እዋን ናይ ወጻኢ ኢድ ኣእታውነት ከጋጥም ከምዝኽእል ኣብ ናይ ቃልሲ መዝገብና ምዕራፍ ክወሃቦ ይግባእ። እዚ ጥበብ’ዚ ጥበብ ቀደሞም ኩሉ-ሳዕ ዝገብርዎ ኢዩ። ናይ ቀረባ ናይ ኢትየጵያ ኢድ ኣእታውነት ኣብ ሶማልያ ክዝከር ይከኣል። ማዕረማዕሪኡ ናይ ውልቆም ውሳኔ ከምዘይነበረ’ውን ክስወረና የብሉን። እቲ ዝጥቀሙሉ ምኽንያት “ኣሸበርቲ” ዝብል ኰይኑ፡ ንዓና’ውን እቲ ሳጓ’ቲ ሂቦም ከም ዘጠምቑና ሕጂ ብእዋኑ ኣለልናዮ ክንጸንሕ ይግብኣና።

ሎሚ ሓያላን ምንግስታትን፡ ኢትዮጵያን፡ ኳደረኦም ኢሳየስን “ክምብል በለ’ሞ ኣይፈሰሰን” ኢሎም ይምስሉ ይዀኑ፡ ንሕናኸ! “ትደልይኦ’ሞ ይዝንግዓክን” ምባል ይርሕቀናዶ?

ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ መድረኻዊ ገምጋምን እንታይ ንግበርን መግለጺ አብ ረድዮ ኣሰናን ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑናን ኣቕሪበ ነይረ፡ ንሱ ኣወዳድባና ክንጾምቆ ክምዝግበኣና ማለት ብውሑዳት ብኹሉ መዐቀኒታት ብቑዓት ዝዀኑ መራሕቲ ጌርና ክንቃለስ ዝብል ኰይኑ ኣብ ፖሊቲካዊ ውድባትን ውልቀ ፖለቲካውያንን ዘድሃብ ኢዩ ነይሩ። ልብን ሳዕርን እነዳሓደረ ይቦቍል ከም ዝብሃል ግን ንዕኡ ነስዒ ወይ መወሰኽታ ክገብረሉ ኣድላይ ኰይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።

ኩሉ ግዜ እንዝንግዖ ነገር እንተልዩ ግደ፦

1) ረድዮ ማዕከናት (ረዲዮ ስተሽንስ) ወብ ሳይትስ

2) ጋዘጠኛታት (ጆርናሊስተስ)

3) ሰብኣውያን ማሕበራት ወዘተ…ውደባታት

እዞም ትካላት እዚኣቶም ብሓቂ ንቓልስና ክንፍትሾ እንተድኣ ኰንና ሰራውር ደም ናይ ደምበ ተቓውሞ ኢልና እንተጸዋዕናዮም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኰነን። መን ኢዩ ክንዲ እዚኣቶም ዘበርከተ? ኣየነይቲ ውድ ወይ ውልቀ-ሰብ ኢዩ ጥቓ-ጥቕኦም ዝዳረግ? ብሓቂ-ብሓቂ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ኣስተብሂልናሉ ዘይንፈልጥ ነጥቢ ኢዩ። ስለዚ እዚ ምድረኽ እዚ ዝጠልበና ዘሎ ክንምልስ እንተድኣ ኰንና፡ እዞም ሓያላት ክንፍታትና’ውን ነጻነቶም እንዳሓለዉ ገለ ናይ ሓባር ወፈራ ከካይዱ ማለት ኣብ ዝወሰንዎ ግዜ (ኢንተርሚተንትሊ) ናይ ሓባር ምልእኽቲ ከመሓላልፉ ምእንቲ መደብ ከውጽኡ ኣኼባ ወይ ኮነፈረንስ ዋላ ብተለ-ኮንፈረንስ ክኸውን ይኽእል ከካይዱ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ።

ይንኣስ ይዕበ ዝተፈላለየ ዘይምቅድዳዋት ክህሉ ይኽእል ኢዩ፡ ግን እዚ ዘላናዮ መድረኽ ዝቕበሎ ኣጀንዳ ከምዘይኰነ ክርድኣና ይግባእ። ሎሚ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ንሓቢረካ ምስራሕ ዕጥይጥይ ዝብል መካይድቲ ናይ ለውጢ ዕላማ ዘለዎም ተቓለስቲ ክኽውን ኣይክእልን ኢዩ። እዚ ኣገባብ ብወገነይ ምልኣተ-ውደባ ኢለ ክሰምዮ እደሊ፡ ምኽንያቱ ስምረት ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ናይ ውድባት ጌርና ስለ እንወስዶ ምልኣት ኣይነበሮን።

ኤርትራውያን ሎሚ ካብ ብዙሕ ወኒንናዮ ዘለና ፖለቲካዊ ኣተሃላልዋ ኢና ንብገስ ዘለና። ሰውራና ክጅመር ከሎ ካብ ዜሮ ከምዝጀመርና ንምዝካሩ ዘሸግር ረቂቕ ታሪኽ ኣይኰነን። እቲ ክሳብ ሕጂ ሸጊሩና ዝነበረ እዚ ሕጂ ወሪዱና ዘሎ ንዳርጋ ኹሉ ህዝብና ስዉር ድሕሪ መጋረጃ ምምባሩ ኢዩ። ሕጂ ግን ግህዶ ኰይኑ ስለ ዘሎ እዋይ ኣነ ግድሸ ዘይኰነስ፡ ኣነ ወድ ኣይተ፡ ኣነ ጓል ኣይተ ኢልካ ምምራሽ ጥራይ ኢዩ። ቅድም ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ብዘይ ንቕሓት ደምና ፈሲሱ ኢዩ፡ ነንሓድሕድና ተዳሚና ኢና። ሎሚ ሕድ-ሕድ ኲናት ንጥቕምና ከምዘይኰነ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኰነስ ጸላእትና’ውን ካብ ከርስና ዝበቝሉ ምኻኖም ግዜ ምሂሩና ኣሎ።

ስለዚ ክቡራት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብፍላይ ክኣ ምንእሰይ ካልእ ምርጫ የብልናን። ኩሎም ጭቁናት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዝርከቡ ንህዝቦምን ንሃገሮምን ይቃለሱ ኣለዉ፡ ንሕና ክኣ ካብኦም ኣይንፍለን ኢና።

ከድዓት ጠላማት ሕመባሻ ናይ ገዝኦም ኣይረኣዮምን ኣዩ።፡ቍርሲ ቡን ናይ ጎረቤቶም ግን ብኽልተ ኢዶም ይቕበልዎ።

ኣጆኹም ብቓልስና ክንዕወት ኢና

ሰናይ ቅነ! ረድኢ ክፍለ (ባሻይ)

aseye.asena@gmail.com

Review overview
34 COMMENTS
 • Tiblets July 16, 2018

  Viva Papa Isaias Afeworki Abraham, kill and finish off all the weak, useless and gutless so called opportunist oppositions. Ethiopia and Eritrea will come out a lot stronger and united just as Egypt did after the civil war and the defeat of the Moslem brotherhood. Similarly, you have to defeat the remnant of Jebha riffraffat and the backward moslem brotherhoods. You will be the next president of united Ethiopia/Eritrea after the current president Mulatu Teshome.

  • Danilo July 16, 2018

   Viva for what? ስለ ዝደመረና ፡ስለ ዝኸፋፈለና ወላስ ስለዝመቀቃለና?ዒብ!!!

   • Tiblets July 16, 2018

    Indeed, Viva Papa Isaias A.A for ever and ever.
    Viva for what? Viva for keeping the HADEMTI and the riffraffat like yourself in a “safe & rosy” underground dungeons where you all truly and cruelly belong for life.

    • Tiblets July 16, 2018

     Viva Papa Isaias for keeping you as coward “refugees” for life permanently.
     He defeated you before in battlefield and he is defeating you now diplomatically. Next he will be coming to your diaspora chickens hiding places.

    • Danilo July 16, 2018

     ውሓጥዮ እንተበልኩዋስ ትጎስሞ፡again viva for what? Your boss killed ELF in the very beginning joining with TPLF, then for just evil motivation went on war killing many, letter killed our patriots, upon that killed our constitution and now killing the whole country. So you better say death to isayas. If you are true Eritrean imagine your worth because you and me are sold for the exchange his life. The awasa formula 1+1=0. The rest is only the declaration of war and shut up pls.

     • Tiblets July 16, 2018

      A little bird whispered in my ears that the “non-existent CYBER HADEMTI & TSAHTSAHTI opposition” of poor Eritrea is made up of your kind retarded riffraffat full of opportunist losers.
      Debating you will be a real waste of time and energy with no benefit at all. It is your duty to defend your HADEMTI TEBELETSITI ELF position with logic arguments and disprove my assertions. But obviously you are incapable to do either. What a shame. ELF killed itself for not belonging and representing the Eritrean people in the first place. Period. Its evil Islamic agenda was not and is not for our Christian Eritrea/Ethiopia.

    • Berhane Haile July 18, 2018

     You can not say peace and be a killer or utter ugoy words. What a shameless woman. You must be a thug of the evil regime. Our people are suffering under Isayas and because Isayas went to Addis you are claiming our people have peace? What about all the imprisoned people, no justice, no constitution etc. What a disgusting lady.

  • Berhane Haile July 18, 2018

   You can not say peace and be a killer or utter ugo
   ugly words. What a shameless woman. You must be a thug of the evil regime. Our people are suffering under Isayas and because Isayas went to Addis you are claiming our people have peace? What about all the imprisoned people, no justice, no constitution etc. What a disgusting lady.

   • Ermiyas July 18, 2018

    Mohammed bin Laden/Haiden, why are you a fucking scavenger scavenging behind when everyone has moved on, what have you really got to hide and to come last???

 • Asmerom July 16, 2018

  Wedi Afom anbessa (king of kings, lion of lions),
  Now that you have Ethiopia under almost your control
  all you need to do now is what you already started a long time ago
  to eliminating and banishing all the HADEMTI Jebha creeps and wretches.

 • AHMED SALEH !!! July 16, 2018

  Ethiopians tounge generation poured their sweet and blood to
  bring down oppressive regime of
  WEYANE . Now it is up to Eritreans
  to do their homework to challenge
  their oppressive government .

  • Asmerom July 16, 2018

   Go and tell that to your flipping Libyans, Syrians, Iraqis and Somalis.
   And then come back and tell us how pleasantly or oppressively/aggressively they listened to you Arabic al-shebab requisites! Otherwise, don’t just be a noisy and irritating barky Arab dog on Assenna forum. Genuine Eritreans unlike you don’t need impostors like you how to do their home works.

   • Asmerom July 16, 2018

    sorry but I should add, impostors like you “to tell or remind them” on how to do …….

 • Gezae July 16, 2018

  I borrow from ረድኢ ክፍለ (ባሻይ “ከድዓት ጠላማት ሕመባሻ ናይ ገዝኦም ኣይረኣዮምን ኣዩ”።፡You truly pointed it and thus why you left Eritrea in 1982 to Western country for cool and polished life. So let us not deceive ourselves. Let us not be misled by self-importance people . Above all, let us value our own self-respect, face the responsibilities with proper seriousness, courage, and high resolve. I suggest to you, then, my countrymen and women, that our country calls not for the personal life to ease like Mr. Bashay did when the country of the brave in need for him, but for the life of strenuous endeavor of the whole people.
  .
  Chance for success with great effort now is looming before us big with the fate as a nation. If we stand idly by, if we seek merely swollen, slothful ease and ignoble peace, if we shrink from the hard contests where the common people must win at hazard of their lives and at the risk of all they hold dear, then the bolder and stronger peoples will pass us by.

  Let us not give any credit to those HADEMTI’s nonsensial pieces therefore boldly face our commotion of struggle, resolute to do our duty well and manfully; resolute to uphold righteousness by deed and by word; resolute to be both honest and brave, to serve high ideals, yet to use practical methods. Above all, let us shrink from no strife, moral or physical, through hard endeavor, that we shall ultimately win the goal of peace and true national greatness.

  • Tiblets July 16, 2018

   Brother Gezae, keep hammering the cowards HADEMTI and TSAHTSAHTI a lot harder.
   Keep exposing their double standards and opportunist behaviours.
   So arrogantly and unashamedly, they claim to represent or care for Eritreans. What a shame.

   • Danilo July 16, 2018

    ኣካ Gezae ዝብኢ፡ለካ ሓቀይ እየ ” ዝብኢ እንተነቁዩ ወኸርያ ትውጭጭ “ዝብልኩ።ክንዲ ሕጻብ እግሪ ባሻይ ዝይትጸርዩ ሸይጥቲ ሃገር!!!

    • Tiblets July 16, 2018

     Have you washed or licked Bashay egiri/feet, if so, how much did he pay you? indeed, they say, once a boot licker then always a boot or foot licker!

     • Danilo July 16, 2018

      Now I got you. A worthless doesn’t deserve reply

     • Tiblets July 16, 2018

      Wedi Halima savage evil Arab dog, why are you running away now then? MIHIDAM & MIHISAW/MIWIRIZAY is your speciality! You bloody thought you were dealing with a worthless FaTima then!

     • Simon G. July 16, 2018

      Shilan and with N+1 nicknames,
      Now you became a woman, by brand new nick, Tiblets?
      You are celebrating because DIA is selling Eritrea, again?

  • AHMED SALEH !!! July 16, 2018

   Hassawi can’t decieve
   three times .

  • Sol July 17, 2018

   Assyas Afwerqi is very lucky dictator because he has men who in 1981 on his orders delivered Bademe to woyane, in 1998, when he became upset with Woyanes policies towards his regime he ordered the same loyal men to retake Bademe from Woyane. Only God knows about all these romantic acts with PMAA if it only targets to avenge from the leadership of Woyane or there are some concealed agendas.

 • Hagos July 16, 2018

  ምስ ፖለቲካ ኢሳያስ ካብ ዘይሳማማዕ ነዊሕ ኣቝጺሩ እዩ። ኩነታት ኤርትራ ነቲ መሪሕነት የንጸባርቕ።
  ኣብዚ ቕንያት ግና ብተዓጻጻፍነቱ ኢሳያስ ካብቶም ተጻረርቱ ንላዕሊ በሊጹን ደሚቑን እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ ከም ብዘደንቕ ፍጥነት ብሰላማዊ መገዲ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝቕይር ዘሎ ዶር ኣቢይ ኣሕመድ ተጎርቢቱ እዩ።
  ኢሳያስ ኣብ ክመርሓሉ ዘይክል ኩነት ምህላዉ ይፈልጥ እዩ ። ኤርትራ ኣዝያ ካብ ዓለም ተነጺላ ፤ ዜጋታታ ፋሕፋሕ ኢሎም ፤ ቁጠባ ማህሚኑ ኣብ ዘለዎ እዋን ነቲ ከባቢ ክመርሓሉ ዝኽእል ባይታ የብሉን ግናኸ ክምራሕ ከምዝኽእል እዩ ብቕንዕና ከይሓብአ ዝተኣመነ ፤ ኣዚ ድማ ሎምስ ለቢሙ ዘብል እምበር ዘጽርፍ ወይ ዘነውር ኣይኮነን። ስለዚ እንኳዕ ካብ ለባማት ተማሃርካ እዩ ዘብል።
  እዚ ናይዚ ሰሙን እዚ ድንቅን ተኣምራታዊ ፍጻመን ካልእ ዘርእዮ ኤርትራ ብኹሉ ሸነኻት ፖለቲካን ቁጠባን ተበሊጻ ድሕሪት ተሪፋ ኣብ ሰንደልደል ቦታ ከም ዘላ እዩ ፤ ነዚ ድማ ኢሳያስ ብሓቂ ተኣሚኑሉ እዩ። ኣብዚ ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪት ተሪፉ ዋላ እቶም ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ውን ገለ ዉሑዳት ገዲፍካ ፣ ብዙሕ ንድሕሪት ዝተረፉን ብኣተሓሳስባን ራእይን ድኻታትን መኻናትን ኮይኖም ምትራፎም እዩ። ስለዚ ኤርትራ ማዕረ ኢትዮጵያ ክትሱግም እንተኾይኑ ሓድሽ መሪሕነት የድልያ ፣ እዚ ግና ኣብ መንግስትን ተቃወምትን ኢና ዝብሉ ውን እዩ። እቲ ቀደም ዝበለየ ኣተሓሳስባን ኣጀንዳን ግና ቕድም ክቕበር ይግባእ።
  “ኣይፋሉን ፤ ኣነን ማሕበረይን ዕቁበይን ነዚ ሰላማዊ መስርሕ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣይድግፎን እየ:” ዝብል ሰብ እንተሎ ግና ፤ ነብሱን ሓዳሩን ደቁን ኣሕዋቱን ደቂ ማሕበሩን ሒዙ ነቶም ኣብ ግምባራት ሰቲት ባድመ ዓዲኳላ ሰንዓፈ ኣሊቴና ዓሰብ ዘለዉ ገዳይም ተጋደልትን ዋርሳይን ከብርዮም ይውፈር።
  ኣብ ስደት ኣብ ማሙቕ ስድራኻ ተዓቒብካ ብድሕሪ መስኮት ኮምፒተር ኣዝጊብካ ዝመጽእ ለውጢ ወይ ሓርነት ግና የልቦን። ልቢ እንተለካ ከምቶም ኣፍልቦም ንጥይት ሂቦም ዓዶምን ክብረቶምን ዝመለሱ ኢትዮጵያውያን ገለ ተመሃር።

  ሰላምን ፍቕርን ንኤርትራን ኢትዮጵያን።
  ፍቕሪ ይስዓር። ሰላምን ፍትሕን ይንገስ።

  • AHMED SALEH !!! July 16, 2018

   We need a person with fresh mind like Abiy the
   great who silenced
   corrupted high rank officials .
   Let PEACE shine in Eritrea and Ethiopia .
   SELAM defeats EVIL .

 • Simon G. July 16, 2018

  Take a look at this twit from another criminal person. He is telling us DIA’s mission was to destroy ELF and take Eritrea back to Ethiopia.
  ——————
  His own twit below…..

  AMB. Beyene Russom
  ‏ @BeyeneRussom
  Jul 15

  Pres.Isaias fought for this day since 1965. Few know & understand z hardships & pains he went through.
  Dear leader this was z way you wished it to be & it happened.
  Both Ethiopians & Eritreans liberated are saying “Congratulations to you our great leader.” 🙏

 • Uncle Sye July 17, 2018

  ተገንጸልቲ ሸፋቱ ነበር ሱዳን ምስ ኣተዉ ኣብ ሳልስቶም ትግርኛ ጠፊእዎም ተላጃ ,ቢጣቓ,ተስሪሕ,እናበሉ ቋንቋ ጎይቶቶም ኣዕራብ ከኽብሩን ዓቢድ ብምኽዋኖም ክኾርዑን ተራእዮምን ተሰሚዖምን , ኣንሕና ሙሽ ሓበሺ ኣንሕና ዓረቢ ኤሪትርዩን ክብሎ ናይ ፕሮ ኢታልያ ኣቦታቶም ጊልያዊ ሓንጎል ኣንጸባሪቖም , ኣብ ሽፍትነት ከለዉ ንተጋሩ ኣቦታትና ብሓሶትን ጽልእን ኣብ ማይ መርዚ ከእትዉ ተረኺቦም ኢሎም ሕቖታቶም ብርሱን ማሕረሻ ተክዊሶሞም, ዝቖሰለ ኣስላማይ ዒራቕን ሶርያን ከይዱ ክሕከም እቶም ክርስትያን ሸፋቱ ግን ኣብ መጻወቲ ተልመዴን ናይ ሓሶት ሓኻይም ኔሮም,,,,,ከሕጽሮ,,,,,,ወደባት ብስዑዲን ዒማራትን ክውነና ,ነቶም ኣዕራብ ጎይቶቶም ከይዶም @&$ሖታቶም ክጦቡሎም ኣይምጸልኡን, ሕጂ ግን ወላዲት ሃገርና ኢትዮጵያ ክትጥቀመሉ እንተተባህለ ብፈኸራ ያዙኝ ልቀቁኝ ይብሉ ኣለዉ ,ዓረብ ክርእዩ እንከለዉ መቐመጫታቶም ዘዋዛዉዙ እታ ናትና ኣምሓርኛ ግን ተጽልኦም , ፋሽሽቲ በቲ ምስ ሃጸይ ሚኒሊክ ዝገበሮ ስምምዕ ነታ ዓባይ ትግራይ ብጆግራፊን ስነ ኣእምሮን ንምፍላይ ካብ ትግራይ ኣስመራ ንዝኣተዉ ተጋሩ ኣቦታትና ኣደባባይ እናውጽኤ ንስኻትኩም ከምዞም ቦርኮታት ዓጋመ ዘይኮንኩም ስልጡናት ኤርትራውያን ኢኹም እናበለ ኣቦን ውላድን ፈላልዩ, ፕሮ ኢታልያ ፈጢሩ, ,,,ደቂ ሽዩጣት ድማ ሽዩጣት ስለ ዝኾኑ ነቶም ግብጺ ብኸረን ወሪራ መሬትናን ሃይማኖትናን ክሓኩ ዝመጹ ጂሃዳት ኣቦታትና ካብ ትግራይ መጺኦም ንሓራኢት ግብጺ ብዘየዳግም መላስ ኣውያት ዘይብሉ ኣብ ከረን ሳላጣ ዝገበርዋ ናቶም ስለ ዝኾንና እዩ,,,ተጎምባሕቲ ተገንጸልቲ ሸፋቱ ግን ኣብ ሪስቶራንተ ናይ ተጋሩን ኣምሓሩን ካብ ዝኣትዉ ነዕራብ በደዊን ክጉምብሑ ይመርጹ , ወዲ ኩሩዓት ማሕበር ኣንድነት ዝኾነ ባባ ኢሳያስ ድማ ካብ 1965 ዝወጠኖ ሃገራዊ ፕላን ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ኣኽረቱ ስለ ዝደበሰና እናሓደረ ይትሓጎስ!!!
  ባባ ኢሳያሰየ ካብ ብዝሒ ምድማርና ዝኣክልስ ክንባዛሕ ጀሚርና
  ዘልኣለማዊ ዕንወት ንኣቦና ኣሉላ ኣባ ነጋ ከም ወራሪ ንፋሽሽቲ ግራስያኒ ግን ከም ኣቦ ስልጣነ ዝቖጽሩ ተጎምባሕቲ ተገንጸልቲ ሸፋቱ
  ዕድመን ጥዕናን ንመራሒና ኣቢይ ኣሕመድን ዓቢ መኻሪ ሓዉ ፕረሲደንት ኢሳያስን

 • Uncle Sye July 17, 2018

  እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ርእይቶ THE BRILLIANT UNCLE SYE ካብ ክልል ኤርትራ , ሃገረ ኢትዮጵያ እዩ ወፍይዎ,
  Don’t hate me because I am brilliant !

  • Asmerom July 17, 2018

   Uncle Sye, you are truly the most brilliant and gifted uncle we’ve had in our Habesha families.
   I don’t think the common and sensible Eritreans see our Ethiopian brothers/sisters as their
   enemies like the criminal butchers Jebha/ELF HADEMTI monsters and some Higdefs cadres
   are preaching day in day out, or else the peaceful law abiding Ethiopia wouldn’t be the choice
   of their destination for tens/hundreds of thousand, Eritreans.
   Victory to our united Habesha people of Eritrea/Ethiopia. Death to HADEMTI ELF opportunists.

   • Uncle Sye July 18, 2018

    ክቡር Asmefom ,
    I agree. Let them bark .ኤርትራውያን ተገንጸልቲ ‘በቕሓ ውሽማ ሰበይቱ ከም ዝኾርዕ ሕሙም ሰብኣይ እዮም ‘ ጣልያን ዓጋመ ኣይኮንኩምን ኣዕራብ ድማ ሓበሻ ኣይኮንኩምን ስለ ዝበልዎም ነዚ ርካሽ ዕላማ ሒዞም ዝዘጓዕዙ ወራዳታት እዮም
    stay brilliant

 • AHMED SALEH !!! July 17, 2018

  We know well eachother
  Yesterday’s pride of Tigrai -Tigrigni defenders who used to call for weyane invasion against Eritrea start
  to preach for Eritrean and Ethiopian relationships . Lekhbatat

  • Asmerom July 17, 2018

   Flipping foreign mercenary and moslem parasite, go to your devils/monsters mosque and wash your filthy ass before praying for an Islamic/Arabic Eritrea. Your only flipping concern is to just keep the bastards Arabic language as a second official language in Eritrea. Tekoradi/Tegombahi moslem scam bag, indeed, the Tigrigna people of Tigray and Ethiopia would soon be united as one family and would be coming after you filthy moslem mercenaries to wipe you out for once and for good. So flipping start counting your days and also start collecting your dusty/filthy mats and hijabs.

   • Asmerom July 17, 2018

    guess what moslem Tekoradi, in a new united Eritrea/Ethiopia, we will be having the Oromo or Amharic as the second official language and your Arabic would be destroyed and dismantled for good, your filthy terrorists mosques would also be demolished.

 • k.tewolde July 17, 2018

  It is ironic to see and hear suddenly the resurrection of a long gone liberation organization(ELF) as the prime enemy and launch a psychological civil war to validate and execute a protracted dubious agenda.Uncle Sye an opportunistic virus which appears and disappears depending on the strength of the immune system,one more time manifests himself as a cold sore,even worse as Kaposi sarcoma….folks,people who seek genuine peace don’t come up with the filth we are getting inundated.For now ,let people enjoy the conundrum and euphoria and then ‘the players’ get down to doing real business.This wild party is deja vu only then without the mega pixel cell phones to capture it.

  • Asmerom July 17, 2018

   Why are you always a flipping Minia=Kolel, just shenkolel and trying to look wise {fake wise}?
   Your hooker mother didn’t teach you properly and also didn’t bring you up properly, did she??
   How the hell do you flipping call the killing machine and butchers ELF a liberation organization?
   The flipping audacity and arrogance in your comments are unbelievable but expected from a subhuman and son of a bitch/hooker. With your type no wonder poor Eritreans are suffering terribly and Esayas is staying in power for much much longer. Go on and lresurrect your ELF then!

POST A COMMENT