ኣርኣያ ፍትሒ (ዑመር) 1ይ ክፋል 1/6

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ ንነፍሱ ፍትሒ ዘይምነ / ዘይደሊ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይተወልደን። ኣይክውለድን`ዩ ። ኪኖ`ዚ ዘሎ  በዳሂ ስጉምቲ ግና ንናይ ኻለኦት ፍትሒ  ምምናይን ምስራሕን ምስዋእን `ዩ። ኣብ`ዚ ዝሓለፈ 200 ዓመት ከም ኣርኣያ ፍትሒ ክንወስዶም እንኽእል ከም ኣብራሃም

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ

ንነፍሱ ፍትሒ ዘይምነ / ዘይደሊ ሰብ ክሳብ ሕጂ ኣይተወልደን። ኣይክውለድን`ዩ ። ኪኖ`ዚ ዘሎ  በዳሂ ስጉምቲ ግና ንናይ ኻለኦት ፍትሒ  ምምናይን ምስራሕን ምስዋእን `ዩ።

ኣብ`ዚ ዝሓለፈ 200 ዓመት ከም ኣርኣያ ፍትሒ ክንወስዶም እንኽእል ከም ኣብራሃም ልንኮን ንስንሰለት ባርነት ዝበተኸ፤ ብሰንኪ ፍትሓውነቱ ዝተቀትለ። ከም ማህተማ ጋንዲ ጸሬ ወጽዓ ዝተቃለሰ፤ ደቂ ሰባት ፍትሒ ዘይተጋራጨውቲ  ክገብሮም ይኽእል ምዃኑ ዝኣመነ፤ ብሰንኪ`ዚ እምነቱ ዝተቀትለ። ከም ማርቲን ሉተር ክንግ ንፍትሒ ደቂ ሰባት ዝተቃለሰ፤ ብስንኪ`ዚ ፍትሓዊ ቃልሱ ዝተቀትለ። ……….  ንዖኦም ዝመስሉን ኣለዉ።

ካብ`ዚ ፍልይ`ሉ  ሚእቲ ክልተ ሚእቲ ዓመታት ዘይኮነ 14 ሚእቲ ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና እንድህስሶ ታሪኽ ፍትሒ ኸኣ  ናይ`ቲ ንነፍሱ ኣትሒቱ ንፍትሒ ክብ ዘበለ ብጸሬ ፍትሒ ዝተቀትለ ኣርኣያ ፍትሒ  ዑመር ብን ኸጣብ`ዩ። ራ.ዓ።

ዑመር ዘማሓደሮ መሬት ፤ ብናይ ሎሚ ኣጸዋውዓ ሃገራት ፡-

 • ቱንዝያ- ሊብያ- ግብጺ- ሱዑዲያ- ዑማን- ቀጠር- ኢማራት- ባሕሬን- ኩወት- ዒራቅ- ኢራን- ፓክስታን- ኣፍጋንስታን- ፈለስጢን- ጆርዳን- ሊብናን- ሱርያ- ኣዘርበጃን ምጥቃስ ይከኣል።

ብጠቅላላ ፍትሓዊ ክበሃል ዝጸልእ፤ ጨቋኒ ክበሃል ዝፈቱ የለን። ዋላ Pol Pot  (ከም ኣብነት) ግና ንፍትሓውነት ብፍላይ ኣብ ምምራሕ (ስልጣንካ ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ) መለለይኡን  ምልክታቱን መዔቀንታቱን ኣለዎ ። ከም ድልየትካ ዝጠማዘዝ ነገር ኣይኮነን። ንኣብነት፡-

ክሳብ ክንደይ መብቲ ናይ ካለኦት ትሕሉን የገድሰካን፤ ክሳብ ክንደይ ንሓለፋ ትጻረር፤ ክሳብ ክንደይ ብሕጊ ትቅየድ?(ሃይባ ፍርዲ ቤት የገድሰካ`ዶ ?)፤ ክሳብ ክንደይ ትሕትና ኣለካ፤ ክሳብ ክንደይ ነቀፌታ (ተቃውሞ) ትጻወርን ትቅበልን፤ ጸሬ ብልሽውና ዲኻ ? /  ጸሬ ቅጥፈት ዲኻ ?፤ ሃለዋት ዜጋታትካ ትከታተልን ተማሓይሽን`ዶ? ………….

ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሳ ምልክታት ፍትሒ ምስ ምምሕዳር ዑመር እናኣሳሰርና  ክንርእየን ክንፍትን ኢና ። ሎሚ ነልዕሎ ዛዕባ ንብልሽውና ዝምልከት ክኸውን`ዩ ፡-

 • ቅጥፈት (corruption / فساد ) ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዘስዕቦ ሃሰያ ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ቅጥፈት ዝካየደላ ሃገር ክትስልጥን፤ ፍትሒ ክነግሳ፤ ማሕበራዊ ጸጥታ ይኹን ምጣኔ-ሃብታዊ ርግኣት ክረጋገጸላ ማለት ዘበት`ዩ።

ካብቲ ብዙሕ ጸሬ ብልሽውና ስጉምቲ ሰይድና ዑመር ሓንቲ ኣገዳሲት ተርእዮ ንተዓዘብ ። ንምስርን ንምድሪ ሻምን ዘማሓድሩ  ሰባት ሓርዩ (ማዓውያ፡ዓምር፡ኻልድ)፤  መዝነቶም ንኸፍልጦም ኣብ ዝኣከቦም ግዜ ነዚ ዝስዕብ በሎም፡-

“ቅድሚ ሓላፍነትኩም ምጅማር ዘለኩም ሃብቲ ከነመዝግብ ኢና ፤ ሓላፍነትኩም ኣብ ዘብቃዓሉ ግዜ ኸኣ ብዘይካ`ተን ዝነበራኹም ንብረት ካልእ ንቤተል-ማል (ንብረት ህዝቢ) ክምለስ ምዃኑ ትፈልጡ”

ኻልድ ከኣ ብገንዘብና ነጊድና ክንከስብ ኣይፍቀድን ማለት ድዩ ?!” ኢሉ ሓተተ

ዑመር ፡- ” እወ ኣይፍቀን`ዩ“  ኢሉ  መለሰ;; ኻልድ ከኣ በዚ ቅድመ ኩነት`ዚ ነቲ ሓላፍነት ከምዘቅበሎ  ኣብረሄ።

ዓምርን ማዓውያን ግና  ንቅደመ ኩነት ዑመር ተቀቢሎም  ሓደ ናይ ምስሪ፤ እቲ ሓደ ኸኣ ናይ ምድሪ ሻም /ፈለስጢን፣ጆርዳን፡ ሶርያ፡ሊብናን/ ኣማሓደርቲ ኮይኖም ተመዙ ።

ካብ`ዚ ንማሃሮ እንታይ`ዩ ?

 • ዝኾነ ንዓቢ ሓላፍነት ዝምረጽ ሰብ ቅድሚ ምምራጹ ዘሎዎ ሃብቲ ክምዝገብ ኣገዳሲ ምዃኑ፤ ድሕሪ ስልጣን ዘርእዮ ዕብየት ምስቲ ዝወስዶ ደሞዝ ዘይሰማማዕ ኮይኑ ኸኣ ብሕጊ ክምንዛዕ ከም ዘለዎ።
 • ዝኾነ ንስልጣን ዘማዕዱ ሰብ ስርቂ ከምዘየለን ከም ዘሕትትን ተረዲኡ ክስጉም ይገብሮ ።
 • ስልጣንን ንግድን ብሓደ ክኸዱ ዘይግባእ ምዃኑ።
 • ኣብ ዕምሪ ስልጣንካ ኣገልጋሊ እምበር ተገልጋሊ ከም ዘይኮንካን፤ ናይ ሃብቲ ብልጫ ኸኣ ክህሉ ከምዘይግባእን።

እዝስ ንስለ ምንጋስ ፍትሒ፤  ሓደሽቲ ወለዶ ክማሃርዎ `ዶ ኣይምተገበኤን?!ዑመር  ንሓደ 10 ዓመትን መንፈቅን`ዩ መሪሑ፤ ብጸሬ ፍትሒ ተቀቲሉ ክመውት እንኮሎ፤  ኣብ ቤተ-መንግስቱ  ካብ ሃጽየታት ፐርሽያን ሮምን ዝተማረኸ ዘይተኣደነ ሃብቲ ተደርዲሩ ነበረ፤ ክዳኑ ለጊቡ ዝተጓዕዘ፤ ዓቢ ክፋል ዓለምና ዘማሓደረ ዑመር ግና ንወዱ ዕዳ ኣስክምዎ / ኣውሪስዎ `ዩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ። ራ.ዓ። እቲ ዕዳ ድሕሪ ሞቱ 7 ማዓልቲ ብቤተ ሰቡ ዘዋጽእዎ ገንዘብ ተኸፍለ።

ኣብ 2ይ  ክፋል  የራኽበና

ምስ ሰናይ ትምኒት

AAHafiz (226)05 Jan 2018

ክቡር ኣንባቢ ኣብዛ ናይ ሎሚ ሓተታ  ሓለፋ/ Privilege امتيار   ብዝምልከት እና ኣብነት ክንጠቅስ፤ እቲ መእተዊ  ልክዕ እቲ ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ነቲ ቀዳማይ ዘንበበ ብቀጥታ ነቲ ናይ ሎሚ ወይ 2ይ ኣርኣያ ዝበልናዮ ወሪዱ ከንብብ ይኽእዩ።

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ
Subscribe ASSENNA YouTube to get Radio Assenna shows on time:

aseye.asena@gmail.com

Review overview
50 COMMENTS
 • sami February 8, 2018

  simon nebsi, come on please throw me better and knock out punches so that you’ll get back a thunderous knock out punches from me too. So far simon nebsi/bello, you’ve been very lightweight and also very disappointing indeed. Don’t they freaking teach/train/coach you in HatellaGuzay shit how to throw strong knock out punches??? Btw simonina nebsi, are you still (tifozo) of the criminal barbaric evil Islamic ELF mendef even after they murdered your shefatu/bandit sibling who were caught up in savage Egyptian/Arab killings? And have the bastard barbarian moslem Arabs ever built Hawelti in HatellaGuzay in memory of your used up condoms/sibling? At least the rootless lowland savage evil moslem mercenaries got what they fought for (Arabic language) for the time being/temporarily, but you poisonous HatellaGuzayat shit, what have you got out of your sheer madness and meaningless sacrifice for Arabic language and I hear you are also still fighting for an Arabic flag in Eritrea with your savage crippled wheel chaired ELF mendef beggars. What a waste and what a real joke.

 • Eyobel February 8, 2018

  All commentators again but in particular brothers Sami and Simon G,
  please refrain from regrettable and tasteless comments call naming especially of respectable mothers.
  No reasonable person would sink that low to find tasteless and awful foreign words.
  What is sure is when emotions are uncontrolled such behavior becomes dominant in our discourse.
  In the real world we do not belittle others at will simply because we can put words on the screen.
  Apparently where shame is dead I believe self-restraint is also dead. Let’s mind our languages please.
  Otherwise, if there is no will to get out of the inverse culture what is the guarantee we may not put in power the
  same brute system when the present is gone? Sadly, there is no guarantee. Let bygones be bygones.

  • Sol February 8, 2018

   Yes you are right Eyobel specially name calling and insults are the mission of Tekhlay who is deadly struggling to promote the systematic policy of the regime divide and conquer so by refraining from insults and concentrating on exposing the mafia regime we will keep assenna clean..
   Thank you Eyobel

  • AHMED SALEH !!! February 8, 2018

   Eyobel
   Simon G. had been patient to tolerate his offensive remarks .
   Except few noboby tried to criticize this lowlife intruder .
   Now when he respond with the language he understands ,
   you want to calm him down .
   Give other cheek to get slapped , I am sorry it doesn’t work
   that way .
   If a street boy WEDI HIRKAM speaks vulgar language , there
   is nothing to say but to confront accordingly . In fact when it
   comes face to face the reaction could become violent .

   • Simon G February 8, 2018

    Thanks, brother Ahmed!

    • Lilo February 8, 2018

     Many thanks to brother Lilo/Sami too, brother simonina nebsi?????

     • Simon G February 8, 2018

      I am just curious Lilo. Can you answer these questions?
      1. If you are Eritrean: are you Isayas supporter or on the opposition side?
      2. If you are Ethiopian, why do you care about Eritrea?

    • Lilo February 8, 2018

     Why are you curious Simonina nebsi then? I never answer to curious questions!! But just to make you happy I am from Islamico Mars.
     I am also the supporter (mad tifizo) of Manchester United F.C.
     Now, can I also ask you some basic/elementary questions, your highness??

     • Simon G February 9, 2018

      Lilo,
      Why is that you are having hard time to answer those simple questions.
      My advice to you and the many nick names you carry:
      Your role model should be people like Yemane Jamaica rather than Isayas, even though they are both born in Asmara from Tembien’s family. The later feels inferior and taking a cruel revenge while the former feels proud Tigrayan. See the difference?

    • Lilo February 9, 2018

     Simonina nebsi,
     Why are you so obsessed with King Isaias, Hagos Kisha, Yemane monkey all the time? And who the fuck is this Yemane Jamaica then, is he one of your snaky HatellaGuzay cousins? Is your HatellaGuzay shit now part of Jamaica as well?
     I suppose we’ll have to change it to HatellaJamaicaGuzay shit then Sully!!
     It seems sadly that you are suffering from paranoid personality disorder, so like most people (snaky & deKhalu ones) confronted with paranoid delusions, they react inappropriately……. like continuously asking stupid and weird questions. Just for a change why don’t you bloody concentrate on helping out your stinky HatellaGuzay family stuck (begging & bending) in Tembein refugee camps.
     If you keep asking me stupid questions about King Isaias and other weirdo HatellaGuzayat then you would be very disappointed with my ‘weirdo’ answers,.Otherwise, once King Isaias finishes with sorting out and cleansing the snaky poisonous HatellaGuzayat, savage evil rootless nomad moslem Arab dogs shits, deki Komerti deKhalu ELF whore mouths and the criminal Fedayin barbaric shefatu/bandits, he WILL be welcomed back to Tembeyin with a red carpet reception.
     Remember the former Djibouti president was given a massive villa with a swimming pool, tennis court and all sports facilities as a reward to his great service to Ethiopia. King Isaias would be offered similar rewards once he accomplishes his mission of finishing off little garbage Italia “Eritrea”!! Now, just give me a break and get lost to your stinky HatellaGuzay – Jamaica shit Long life to King Isaias and co.

 • Danilo February 8, 2018

  I don’t think ASSENNA is credible. Unless react / act against this I responsible men before it gets too late. sofar not explained any ,why reduced to this level. However, by offering good salute for my friends, adios!

  • Lilo February 8, 2018

   Please translation in our “criminal barbaric Arabic language”!! What message you trying to pass to ASSENNA, what exactly are you trying to say in your savage Islamico nomado language?????

 • meretse February 8, 2018

  መርበብ ኣሰና ብርግጽ ባልዕ ጌር’ላ። ይኹን’ምበር ባልዕ ጸሊእካ ከኣ ኩሉ እክልካ ትደፍኦ/ትጕሕፎ ኣይመስለንን። የግዳስ ነቲ ባልዕ ዘጥፍእ ፈውሲ ኢካ ትደልየሉ።
  ኣብ “እምባ ኽብርቲ” / Pride Rock ንዘላ “ስድራ እንበሳ” ሓንቲ “ወጫጪት ውኻርያ” ከይዳ “ስድራ ኣንበሳ” ኣብ ርእስኺ ክሲ ኣሎኒ እሞ ………“ዝባን ዝብኢ” ካብ እግረይ ከይትተርፊ ኢላ እንተ ተማሕጸነትስ መልሲ ስድራ ኣንበሳ ወይ “እምባ ኽብርቲ” እንታይኾን ምኾነ?
  ካብ “እምባ ክብርቲ” መልሲስ ይትረፍ ኮቦሮ ዓይኑ ዝከፍተላ’ዃ ኣይትረክብን። ምናልባት ብውሽጢ ከብዳ ወጫጪት ኢላ ስለ ትውድኦ።
  እዚ ላዕለዋይ ንዘይተረድኦ
  “ዓሳ ዓዲ ሃሎ” ዳርጋ ብኢድ ሰብ ተፈጥረ (ዓዲ የብሉ ዓውዲ የብሉ (cloned) ንቀይሕ ባሕሪ ክረግጽ ዕድል ምስ ኣጋጠሞ ንዓሳ ቀይሕ-ባሕሪ መን ትብሃል ንስካከ ኢሉ እንተዝሓቶስ ዓሳ ቀይሕ-ባሕሪ እንታይ ኮን ምመለሰ። ብልክዕ መልሱ “ዘይምምለስ ምኾነ”
  ኣብ ጸጽብቑ ! ! !

  • Lilo February 8, 2018

   It appropriately remind us, “Jib kehede Wisha chohe”, indeed. All weak and sick cockroaches crawling out one by one after hiding away under the savage evil ELF mendef desert sands!!!!!!!
   We also have a beautiful old Tigrigna saying or it again appropriately remind us of:
   “Hamema (toilet flying insects) entebeziHe meKiden disti ayiKhefit”.
   Similarly, no matter how many savage loud barking evil moslem slave dogs, deKalu whore mouths, rootless savage evil moslem stinking Saho whore snakes, nomad Yemeni/Italiano pigo, Hamiyen keshi kushet Fedayin beast and HatellaGuzay poisonous snake WOULD mean NOTHING, absolutely nothing, just as usual very noisy and irritating and losers COCKROACHES..

   • Lilo February 8, 2018

    Now, criminal barbaric evil Islamic ELF mendef riffraffat loserd COCKROACHES
    DON’T wake the LION as he is resting/sleeping after a hard night in HatellaGuzay!!!!

 • Degoli February 8, 2018

  assenna should be reflection of all views in Eritrea,
  even the Hgdefites, Arabists, Deniers, language and book burners,
  Agazians, Shaebias, Teref Meref Jebhas, Jihadists,
  Pentecostals, men and women with only one kidney left, regionalists,
  Wahabists, Omerites – “Omer was a great man” creative writers of fiction,
  Shifta Janjawids, Issaiasists, Camp – “we are Arabs”,
  Dreamers -“there was a spark and revolution” second hand creative writers,
  Camp – “there is no language called Tigre” deniers, Ras Teferians ….
  all should be free to express their views,
  even the ISIS Jihadi and Arab Bedouin dogs.

  This is what makes Assenna the best and greatest website – no bars held to freedom of expression on Eritrea.

  • Lilo February 8, 2018

   My beautiful and most brilliant brother Degoli, many many thanks for the great/fantastic
   comment and laugh especially “men and women with only one kidney left” ~~~~ so majestic.
   Please keep it up you beautiful genuine man Wedi Kuburat anbessa.
   Don’t you think these terefmeref goHafat at last should be burning their stinking/poisonous ELF beast bodies???? Alternatively, just for a change would they burn their savage evil muslims Arab barbarian slave masters and fascist Italian languages/text books???? They’ve no maAnta/guts.

 • k.tewolde February 9, 2018

  AAHafiz, you opened a can of worms,59 comments and counting,you hit the nerve plexus of the insecure triggering the intolerance phobic convulsions that can be felt throughout the website.The is no benzodiazepine that can stop this,the only solution,simply ignore it and the tonic clonic posture will abate on its own.

 • Degoli February 10, 2018

  “History repeated itself again 28 years later after the second organizational conference of the ELF/Jebha in 1975. Educational books, which were prepared in the Tigré language by teachers at the Sawa training center, were ordered to be burned by the Executive Committee, citing the reason that it was a conspiracy directed against the status and prominence of the Arabic language in Eritrea. The leadership of the ELF gave orders not to prepare any more educational texts in the Tigré language henceforth.”

  http://www.ehrea.org/dont_forget_history_01.pdf

POST A COMMENT