ወልዱ ባርያ መን’ዩ?

ወልዱ ባርያ ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ ኣብ እንዳ ከቢድ ብረት ዝነበረ ኾይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1993 ብምጥፍፋእ ካብቶም ንመጀመርያ ዝደስከሉ ተጋደልቲ እዩ። ብዘይ ስራሕ ንነዊሕ ቀንፈዘው ድሕሪ ምባል ኣብ ኣስመራ ከባቢ ሆስፒታል ዝርከብ ባር ማራቶን (ክሪስፒ)

ወልዱ ባርያ ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ ኣብ እንዳ ከቢድ ብረት ዝነበረ ኾይኑ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 1993 ብምጥፍፋእ ካብቶም ንመጀመርያ ዝደስከሉ ተጋደልቲ እዩ። ብዘይ ስራሕ ንነዊሕ ቀንፈዘው ድሕሪ ምባል ኣብ ኣስመራ ከባቢ ሆስፒታል ዝርከብ ባር ማራቶን (ክሪስፒ) ብሓገዝ የዕሩኽቱ ተኻርዩ ባዕሉ ዋና፡ ባዕሉ ኣአንጋዲ፡ ባዕሉ ተቐባል ገንዘብ ብሙኻን ሂወቱ ይመርሕ ኔሩ። ወልዱ ባርያ ኣብ ገጀረት ንእሽቶይ ዓብየ በሃላይ ኮይኑ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ንሓጺር እዋን ምስ ሓደ ጥልያን ከም ፖምፒስታ ኮይኑ ሰሪሑ ኔሩ።ብዘይካ ኣብኣ ዝተመሃረን ቅሩብ ቋንቋ ጥልያን ካሊእ ትምህርቲ የብሉን። ኢሳይያስ ሓደሓደ ግዜ ክሕጭጨሉ ወይ ኣብ ቅድሚ ሰብ ከባጭወሉ እንከሎ ኳትሮ ኢሉ ይጽውዖ፡ እዚ ድማ ኳትሮ ንብዙሓት ደቂ ኣስመራ መጸዋዕታ ወይ’ውን ሳጓ’ኳ እንተኾነ፡ ንወልዱ ኳትሮ ዝብለሉ ምኽንያት ግና፡ ትምህርቲ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ስለ ዘቋረጸ እዩ።

ትውልዲ ዓዱ፡ ዓዲ ተከሌዛን ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ። ድሕሪ ናጽነት ጤሳ መሬት ክቕበል ምስከዶም ግና ናይ መን መሬት ኢልና ክንህበካ፡ መቦቀልካ ካባና ኣይኮንካን ኢሎም መሬት ከሊኦምዎ ኔሮም እዮም። ኣብ 1998፡ ኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ናብቲ ዝነበሮ፡ ናብ እንዳ ከቢድ ብረት ተመሊሱ ምስ ኢሰያስ ጥቡቕ ዝምድና ምስጀመረ፡ ተመሊሱ ናብ ዓዲ ተከሌዛን ብምኻድ ብትእዛዝ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት መሬት ንኽወሃቦ ተነጊርዎም፡ መሬት ከምዝተወሃቦ ይፍለጥ። መቦቀል ዓዱ ጎጃም፡ ኢትዮጵያ ሙኻኑ እዩ ዝንገር።

ወልዱ ባርያ ኣብ’ዚ እዋን፡ እቲ ካብቶም ዝሃብተሙ ኤርትራውያን መወዳድርቲ በዓል፤

 1. ጀነራል ፊልጶስ ወ/ዮውሃንስ፡  ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ልዕሊ 20 ዝኸውን ንግዳዊ ንጥፈታት፡ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣዋፊሩ ዘንቀሳቕስ። ኣብ ዱባይ ሆቴል ዝውንን፡ ኣብ ኣንጎላ ብእሙናቱ ኣቢሉ ብዙሕ ወፍርታት ዘካይድ ዘሎ ናይ ዘመነ ህግደፍ ሃብታም እዩ።
 2. ጀነራል ተኽላይ ማንጁስ፡ ኣብ ጭውያ ኤርትራውያን ብምውፋር፡  ኣካላት ኤርትራውያን ብምሻጥ ሃብቲ ዝደለበ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጁባ ብስም ካልኦት ኤርትራውያን ዓቢ ወፍሪ ዝገበረ ካሊእ ናይ ዘበነ ህግደፍ ሃብታም እዩ።

ዝኾነ ይኹን ናይ ወጻኢ ዕድገታት፡ ናይ ማሽነሪ፡ ነዳዲ፡ ዓበይቲ መካይን፡ ትራክተራት፡ መለዋወጢ ኣቕሑት ንኹለን ሚኒስትርታትን መንግስታዊ ትካላትን ወዘተ… ንኢሳይያስ ብምሕባር ብቐጥታ ብዘይ ጨረታ ወይ’ውን ብዘይ ፐርፎርማ (ቅጥዒ ሸቐጥ) ባዕሉ እቶ ዝገዝእ፡ ኩሉ እቲ ዝግዛእ ንብረት ድማ ዘገልግለ ኣቕሑ፡ ኮይኑ መብዛሕትኡ ኣገልግሎት ዝብቀዐ ወይ’ውን ንሃገርና ክኸውን ድዩ ኣይከውንን ከይተጸንዐ ብእኡ ተወሲኑ ይግዛእ። ንኣብነት ንምጥቃስ፡ ንመግፈፊ ዓሳ ዝኾና፡ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ተባሂለን ወልዱ ባዕሉ ዓዲ ጥልያን ብምኻድ ዝገዝአን ኣርባዕተ ዓበይቲ መራኽብ፡ ኣብ ወደብ ባጽዕ ተጸጊዐን ኮፍ ኢለን ምምራት ካብ ዝተሓሓዝኦ እነሆ 2 ዓመት ኣሕሊፈን ኣለዋ። ዘይመስርሒአን ድማ ቴክኒካዊ ጉድለታት ሙኻኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ምዕዳግ እዚአን ዘይብቑዓት መራክብ ዝተሓጋገዝዎ ፓርቸዘራት፡ እቲ ሓደ ማሞ ገብረየሱስ ዝተባህለ ሓዉ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነብር ዓርኩ፡ ሉካ ( Luca)፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኖርወይ  ዝቕመጥ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ተኸስተ ተስፋሚካኤን እዮም።  ወልዱ ብዘይ ዝኾነ ጨረታን ናይ ካልኦት መንግስታዊ ክኢላታትን ሚኒስትራትን ፍላጥ፡ ብቐጥታ ባዕሉ ናይ ምዕዳግ ሓላፍነት ብኢሳይያስ ዝተወሃቦ፡ ዘድልዮ ናይ ወጻኢ ባጤራ ዝወስድ፡ ርክቡ’ውን ቀጥታ ምስ ኢሳይያስ እዩ። 10,000 ዩሮ ዝዋግኡ ንብረት 200,000 ዩሮ ከም ዝወድአ ጌርካ ቅብሊት ብምስናዕ፡ ካብኡ እቲ ዝዓበየ ክፋል መኽሰብ፡ ናብ ናይ ኢሳይያስ ሕሳብ፡ እቲ ዝተረፈ ድማ ናብ’ቲ ማሞ ሓረር ዝቆጻጸሮ ናይ ዓዲ ጥልያን ባንክ ሕሳብ ይኣቱ። ብኸምዚ ዝደለበ ማእለያ ዘይብሉ ሃብቲ፡ ኣብ’ዚ እዋን፡ ሓዉ ማሞ ገብረየሱስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክልተ ዓበይቲ ህንጻታት ነብሲ ወከፍ ልዕሊ 15 ደርቢ ዘለዎ ህንጻታት የስርሕ ኣሎ።  ወልዱ ባርያ ብተወሳኺ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብዙሕ ዝካረ ገዛውቲ ከምዘለዎ ይፍለጥ።

ወልዱ ባርያ ትካላት ንኽወርስ፡ መካይን ንጀነራላት ክህብን ክኸልእን፡ ነዳዲ ንሰብ መዚ ዓቂኑ ክህብ እንተደለየ’ውን ይኸልእ፡ ናይ ውልቀ ሰባት ዓበይቲ መካይን ክወርስ፡ ዝደለዮ ስጉምቲ ንኽወስድ ብኢሳይያስ ሙሉእ ስልጣን ዝተዋህቦ ሰብ እዩ።

ወልዱ ባርያ ብትምህርቱ ይኹን ብናይ ምምሕዳር ዓቕሙ ኣዝዩ ትሑት፡ ግና ግበር ንዝተበሃሎ ዝኾነ ይኹን ብዘይ ሕቶን ተጉላባነትን ስለዘተግብር ኢሳይያስ ነዚ ፈሊጡ ደረት ዘይብሉ ስልጣን ሂቡዎ። ልዕሊ ኩሎም ሚኒስተራት ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ካብ ነዳዲ ጀሚሩ፡ መቀያየሪ ኣቕሑት፡ ትራክተራት፡ ናይ ህንጻ ማሽነርታት፡ ኩሉ ብወገኑ ስለ ዝመጽእ ሚኒስተራት ብዓበይቶም ኣብ ዓሻ ጎልጎል ተሰሪዖም ክልምንዎ ምርኣይ እምበኣር ልሙድ ተርእዮ እዩ። ነዳዲ ናይ ነፈርቲ፡ ንመንገዲ ኣየር ኤርትራ፡ ብመንገዲ ወልዱ እዩ ዝመጽእ፡ በየናይ መንገዲ ከምዝምልከቶ’ውን ድንጽው እዩ ዝብል።

ናይ ዕድጊ ትካል ዝነበረ 09፡ ስልጣን ካብ ሓጎስ ክሻ ናብ ወልዱ ባርያ ካብ ዝመሓላለፍ ነዊሕ ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ።

ዓሻ ጎልጎል፡ ከም እተን ብሕታዊ ትካላት ናይ ኢሳይያስ ኮይነን ብቐጥታዊ ትእዛዝ ኢሳይያስ ዝመሓደራ ትካላት ሓንቲ ሙኻና ይፍለጥ። ካልአይቲ፡ ኣብ ሰንበል ጥቓ ፋብሪካ ዚንጎ ትርከብ፡ ሰንበል ትካል ሓጺንን ዕንጸይትን ኮይና፡ ብኮሎኔል ገብረዝግሔር ኣስመላሽ (ገሬ) ትመሓደር። ኮሎ/ ገብረዝግሔር ከም ወልዱ ባርያ ብዙሕ ሃብቲ ዝደለበ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ሰለስተ ዝካረ መንበሪ ገዛውቲን ሓደ ንግዳዊ ህንጻ፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን ምስ ዝነብር መሻርኽቱ፡ ግርማይ ዑቕበ ኮይኑ ይውንን። ገሬ’ውን ዝደለዮ ማሽናት ይኹን ጥረ ነገራት ንኽገዝእ ብኢሳይያስ ምሉእ ስልጣን ስለ ዝተወሃቦ ኣብ ዕድጊ ብዙሕ ምድንጋራት ብምግባር ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዝኾና ማሽነርታት ብኽቡር ከም ዝተገዝአ ኣምሲልካ ሃብቲ ዘኻዕበተ እዩ።

ኢሳይያስ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን ኣርባዕተ ግዜ ናብ ዓሻ ጎልግል ብምኻድ ቀጥታዊ ርክብ ይገብር። እንታይ ንመን ይወሃብ ብቓሉ ትእዛዝ የመሓላልፍ፡ እዘን ኣውቶቡሳት ንኸምዚ ቦታ፡ እዘን ትራክተራት ንዞባ ባርካ ወዘተ…እንዳበለ የመቓርሕ፡ ዝምንዛዕ ወይ ዝህገር እንተሎ ድማ እግረ መንገዱ ትእዛዝ ይህብ። ኢሳይያስ ኣብ ዝሃለፈ ቅሩብ ዓመታት፡ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ኮፍ ምባል ዓቕሉ ስለ ዘጽብበሉ ወይ’ውን ስለዘጨንቖ፡ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ባጽዕ ሰፊሩ ኔሩ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ዓሻ ጎልጎል ብምኻድ ምስ ወልዱ ባርያ፡ ወይ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈቱ ዘሎ እንዳ ሻሂ ቡን ብምስታይ ነብሱ ከዘናግዕ ይፍትን፡ እንበር ገበነኛ ነብሲ ክንደየናይ ዕረፍቲ ከይህልዋ።

ወልዱ ባርያ ኣብ ዓሻ ጎልጎል፡ ንዝኾብለሉ፡ ንዝተጋገዩ፡ ንዝጸልኦም መእሰሪ ዝኸውን ክንተይነራት ኣለዎ። ኣብ’ዚ እዋን፡ ልዕሊ 100 ዝኾኑ እሱራት ኣለዉዎ፡ እንበኣር ኣብ’ዘን ኮንተይነራት እዩ፡ እቲ ንጹሕ ምንም ገበን ዘይነበሮ መንእሰይ ማትያስ ብዘሰቅቕ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ብምቕጥቃጥ ህይወቱ ዝሓለፈት።

ግዱሳት ተጋደልቲ ካብ ኣስመራ

aseye.asena@gmail.com

Review overview
45 COMMENTS
 • ahmed saleh August 20, 2013

  I am sorry I am in comfortable zone for a long time but my heart refused to forget or abandon my people back home
  because they are who I am either I like it or not .
  MALCOM X said ; ANY MEANS NECCESSART speaking for African Americans oppression in 1960’s .
  The good hearted real Eritrean patriots should respond with the language they understand those thugs , they are few
  in numbers . Lets be reminded about our heroes FEEDAEEN when we were kids how they silence the wrong doers either be
  Ethiopian or Eritrean . Do the same action of elimination for couple of them who deserve most just to send the message.
  Believe If it happened in real especially inside Asmara in front our people , even their boss will wet his pant .

  • belay nega August 20, 2013

   ” Lets be reminded about our heroes FEEDAEEN when we were kids how they silence the wrong doers either be
   Ethiopian or Eritrean . Do the same action of elimination for couple of them who deserve most just to send the message.
   Believe If it happened in real especially inside Asmara in front our people , even their boss will wet his pant .”

   Yesterday was possible because Eritreans from abroad were joining the front,and two Eritreans were ready to die to save one Eritrean life.
   Now to the reverse Eritreans are anxious to go abroad,and no one is ready to die for others

 • Yonas Tesefay August 20, 2013

  Perfect Internal I have ever seen. Very detial to the point.

 • Hazhaz August 20, 2013

  ናይ ብሓቂ ገሃነማዊት ኤርትራ ንዝተወልዱላ ጥራይ ዘይኮነት ዓለም ምሉእ ዝፈንፈና፣ መንእሰያታ ኣብ ባርነት ሃገራት ዓረብ እንዳተሳቐዩ ስኽፍ ዘይብላ ዓዲ ውርደትን ሕስረትን። ካብ ኣብ ኣሜሪካ እተፈነወ መደብ ራድዮ እተወስደ።

  Here is the link:

  http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/502/this-call-may-be-recorded-to-save-your-life

  I urge every Eritrean radio program to rebroadcast this program as it is in full where ever possible. To listen click launch player.

 • Nahom August 21, 2013

  As long as he is the BARYA of DIA, he will stay rich but one day when his importance is vanished, the dictator will eliminate him.

 • Tekluu Gubtaan August 22, 2013

  Tsuruy Eritrewii konaka endher ..seger bahrii hadimka adi n tewulage gedifkayoo malet eqoyu selzi bale gojam serhuu esrh alo seldi ,sebatitat,..habtetat..egebr alo…nebleka wodhanka…

 • mati zemuy August 25, 2013

  netom ab kereba zelewu megageyi ykewn eyu. 100% hasot eyu. wela wn kurub meameni zeyblu

 • wedi halal September 27, 2013

  hiiii Amanial assena bizaeba woldu gereyesus baria tewesakiy haberete aloniy woldu baria kab megemeria enda megaezia eyu neyiru kuinu gomisita ab sudan neyiru ab asmara kelo dima ab enida aboy esak bombista neyiru. kedamay kedami my ziy telam siriat eyu gin nisika zey tekesikayom kem bial Fusum yemane wedi zagir bial aden ;Tedros Brhane ab wesae zikimet zinebere ;bial GIGI ezom ab asmara zelowu hanafis nay woldu adey zibila adi kea saeda kirstian eya ane buzuhat dikiy hawuboy kibil yisemuo neyir bihanisa kelona mecham zebene woldu nay mebokol segem alowo wedi medihin berad dima asebiku yifelutom eyu.woldu baria dia men koinu eyu nay hagere Eritrea nay wefri;yikalo machinerin;megazian;nedadinn hirisan ;ediginn megistawiy tikalat halafiy .hade mealitiy kedem ab enida gomista zifelito nab betsihifetu yimeselukum bel; bel kes elika kof bela eza weber keyitigilbeteka bolo shueu dima kinetat G15 eyu neyiru.

POST A COMMENT