ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ኩነታት ፎርቶ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ዝሃብናሉ እዋን ታሪኽ ህይወት እቲ ኣብ ስርሒት ፎርቶ 2013 ዝተሰውኤ ጅግና ተጋዳላይ ኮለኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ: ከነስዕበልኩም ምዃና ተማባጺዕና ኔርና። እንሆ ድማ ነቲ ካብ ደቂ ኣሃዱኡ ዝተላእከልና ታሪኽ ህይወቱ ነቕርበልኩም። ስእሉ ኣሰኒና ክነቕርቦ ኳ ድሌት እንተነበረና

READ MORE

ብዛዕባ ሓደጋ ህግዲፍ ከጠንቅቖም ከለኹ ኤርትራውያን መሓዙተይ ብንጽህና ኣይወስድዎን ኢዮም።ከም ቀንዲ ኣባል መህግዲፍን ምንባረይን ካብቶም ውሑዳት ተመምዮም ናይ ሹዱሽተ ወርሒ ምስጢራዊ ፖለቲካዊ ስልጠና ኣብ ኤርትራ ዝወሰዱን፡ንኤርትራዊ ኣስተምህሮ ክህብ ኣይክእልን ይኸውን፡፡ገለ ሰባት ካብ ውልቃዊ ቅርሕንቲ ተበጊሰ ወይ ምስ መህግዲፍ(ypfdj) ብዘይምርድዳአይ ነቲ ማሕበር የጸልም ኣሎ ዝብል ምጉት

READ MORE

ብድሕነት ኣሕላም፡ ጥፍኣት ሽሕ ምዕዳም፡ ከይኮነና። ኣብዚ ሳልስቲ፡ ኤርትራውያን ኣብ ዝዋስኡሉ Social Media ብፍላይ ድማ Paltak ን Facebookን ብዋዕዋዕታ ምውጻእ ገንዘብ ንድሕነት ጓል 8 ዓመት ግዳይ በደዊን ሲናይ፡ ኣሕላም፡ ተናዊጹ ቀንዩ ‘ሎ። እዚ ካብ ዶባት ኤርትራ (ወረ ሎምስ ካብ ውሽጢ ኤርትራ) ኣትሒዙ፡ ኣብ ልዕሊ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝፍጸም

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ካልኣይ ክፋል፥ ‘ናይ ደሓን ደኣ’ሞ ብንግሆኡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ትኸዳ ኣለኽን?’ በልኩወን ደጊመ ብምሕታተይ እናተሰከፍኩ። “እዋእ! ብደሓንዶ ትኸዶ እኻ ነዚ ሽግረኛ መንግስቲ’ዚ፡ ነቲ ጸኒሑ ዝፈጥረለይ ሽግር ክፈትሕ’ምበር!” ምስ በላኒውን ነቲ ጽሙእ ገጸን ጸዊገን፡ ‘እንታይ ሽግሩ?’ በልኩወን ቅልጥፍ ኢለ። “ክልተ ካብ ሚእቲ (2%) ናይ ደቀይ ክኸፍል ይኸይድ ኣለኹ” ‘እዋእ!

READ MORE

በዒለት 17. 02. 2013 ዓ.ም ብስም ማሕበረስብ ስቱትጋርት መኸተ ብዝብል መጸውዒ ዝገበሮ ኣኼባ ካብ ትጽቢታት ወኪል ጉጂለ ህ ግ ደ ፍ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይን ወይጦታቱን ወጻኢ ብዝኾነን ስ ምዒት ተሳተፍቲ ኣኼባ ዝተንከፈን፡ደለይቲ ፍትሒኣብ ኣፍደገ መኣከቢ ኣዳራሽ (Sänger Halle) ብ ምርካብ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊዚ አምቢ ንምልኪ

READ MORE

ብወልደየሱስ ዓንደማርያም ምዩቕ ዘይብል ዜጋ ጓህሪ እንዳተኣጉዶ ንፋስ ለውጢ ሓሸው ኣይተንበድብዶ መሽለጠ እንዳበለ ኣግሩ ካብኡ ኣይተግድዶ! ማዕበል ለውጢ ይሰራሰር ኣባይ ገጽካ ኣይተንጉዶ ኣማዕዳዊ ዜጋ እስከ ጸገምካ ኣግህዶ ተቓለስ ክብለካ ኮይኑኒ ኣሎ ንጋዶ።   ስራሕ!! ስራሕ!! ስራሕ!! ንደቆ!! ንዝሰመረ ቃልሲ ውጻእ!! ጎበዝ ተበገስ!! ይፈርስ ኣሎ ናሕሲ በዂርካ ኣይትውዓል ኣብ ጽምዋ ከም ፈላሲ ዓርኪ ጭቁን ህዝቢ ብጻይ ዘድልዮ ሕርሲ ጅግና ኣስሚሩካ ሕጅስ የብልካን ባእሲ።   ጨብጣ እዛ መዓልቲ ከይኮነት ከላ ለይቲ ንዓ ውጻኣ ተቓለስ ኣይትውዓል ኣብ

READ MORE

ጽባሕ ከይከልእዎም! ቀዳማይ ክፋል፥ ሰሉስ ናይ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 10 ኣቢሉ’ዩ ዝኸውን ነይሩ። ሓያል ውርጪ ረጊፉ ስለ ዝሓደረ፡ ብማኪና ናብ ስረሐይ እንተ ኸድኩ ሓደጋ ከየጋጥመኒ ብምስጋእ፡ ብባቡር ክጓዓዝ’የ ናብ መደበር ባቡራት ገጸይ ኣምሪሐ። ርብዒ ሰዓት ቅድሚ’ቲ እታ ባቡር ትመጽኣሉ ሰዓታት፡ ኣብቲ መደበር ስለ ዝበጻሕኩ ከኣ፡ ነተን ኣብ

READ MORE

ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር  ዞባ ማእከላይ ምብራቕ   ኣብቲ ህግደፍ ከም ድላዩ ዝቆጻጸሮ ቦታ ኮይኖም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ፥ ንኹሉ ውዲታት ህግደፍን ደገፍቶምን ብምስዓር ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ውጽኢታዊ ምዃኑ እቲ ካብ ማዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዛየደ ዝኸይድ ዘሎ ቁጽሪ ኣባላቶምን ጨናፍሮምን ይሕብር [gview file="http://demo.assenna.com/wp-content/uploads/2013/03/EYSC_NA.pdf"]

READ MORE

ግራት ተኣምራት!  ሓጋይ ብባሕሪ ክረምቲ ብላዕሊ ሓዠዥ እንክብለላ ኣዝመራ ምስ ጠሊ ግራት ተኣምራት፡ ትጸጊ ትፈሪ፡ ሸውሃት ከተዕግብ ድኻም ክትኣሊ። ኣቤት ዕሊ!  ኣእዳዉ መሊኡ ዝቖነና ከሃሊ ከም ዓለማ ክትከውን መሕደሪ መናበሪ ዋሕስ መንገዲ ናይ ተስፋ መንቀሊ። ግራት ተኣምራት ህያብ ንጉስ ሰማይ ንጉስ ምድሪ ምእንቲ ክስስን ሰላም ምስ ፍቕሪ: መደብ ልዑል ፈጣሪ ንጎያዪ ተጽንዕ እግሪ፡ ንሕጻናት ትረሪ ኣብ’ዛ

READ MORE

ኣምባሳደር ስርዓት ኢሰያስ ተስፋሚካኤል ገራህቱ፣ ኣብ ከተማ ሊድስ ንዘካየዶ ኣኼባ ጸጥታ ንምዉሓስ ንዝተዋፈሩ ኣስታት 100 ሓይሊ ፖሊስ ዝተኸፍለ ገንዘብ ክዓዲ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ሊድስ £7000 ክፍሊት (BILL) ከምዝቐረበሉ ምንጭታት ካብ ከተማ ሊድስ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰምበት 03 መጋቢት 2013 ንቁንጣሮ ደገፍቱ ዘካየዶ ኣኼባ ተዓጻጻፊ ቁጽሪ ደለይቲ

READ MORE

ሌላ ምስ ከፊላዊ ምስሊ ሚኒስትሪ ዜና "ህግደፍ" 10ይ ክፋል  "ዉረስ ተወራረስ!" ፦ ጓንጓ ፕሮፖጋንዳ  ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ሃገርና ኣዉራሲ ወለዶ ነቲ ወራሲ ወለዶ ብዛዕባ እንታይ ይትርኸሉ!? ብዛዕባ ኲናት! ማዕከናት ዜና "ህግደፍ" ብዛዕባ ኲናትን ወረ ኲናትን ካብ ምዝራብ ዘዕረፋሉ ግዜ ተሰሚዑ'ዶ ይፈልጥ!? ኣብ ወርሒ ለካቲት ብምስልታት ስርሒት ፈንቅል

READ MORE

TEGADALIT AB WUSHATE by Fetsum Abraham   The author of 'From Feminist to Rapist"  I dedicate this input to the eccentric Eritrean Feminist Martha Mebrahtu Quote of the moment: If the shelving of the first lady in Eritrea does not wake up women to Afwerki’s degree of Male Chauvinism, nothing will. A woman’s

READ MORE

  ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ 0/7/03/2013 Norway ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ ትካላት ዓዲ ዘየሎ ኣራቢሕካ ብሓሶት ኣገርህ ኣቢሉ ክእክብ ዶላራት ይኣክል በልዎ ንማፍያ ስርዓት   ንጻዕዳ ሓሶት ናይ ሸፈጥ ወፍሪ ቅድም ሕሰበሉ ከይኣትወካ ቁሪ ሽርክነት ህግደፍ ንምሸቱ በትሪ ልቐቕ ብኣግኡ ሕማም ከይተጥሪ   እንዳ ሜስ ትካላት ካብ በልዎ ዕዳጋ ከብቲ ኣድጊ ተወሲኹዎ ከደናግሩ ነኣስመራ ዘይፈለጥዎ ነዚዮም ፋብሪካታት ዝጽውዕዎ ዝጠፈሸ ትካል ዓያሹ ክተኽልዎ እንዳ መሎቲ ቦኽቢኹ ዝኣረገ ሎሚ ጽባሕ

READ MORE

“ ንፍቕሪ ኮስኳሲት ” መጋቢት 08 - 2013 ቅድሚ ኩሉ ንኹልኽን ደቂ እንስትዮ ኤርትራውያን እንቋዕ ነዛ ዕለት መሰልክን ትኽበረላ መዓልቲ ብሰላም ኣብጻሕክን። ከምቲ ኩሉ ልሙድ ዓመታዊ ናይ ደቂ እንስትዮ መዓልቲ ዝኽበር፣ ሎሚም ተዘኪሩ ይበዓል እምበር፤ ኣብ ሃገርና ብሓቂ መሰል ደቂ እንስትዮ ናብ ውልቀ ከደምትን ናይ ዕቡዳት ሓለፍቲ

READ MORE

ሎሚው`ን እናሃለት ሸሞንተ መጋቢት «ዓለምለኻዊት ማዓልቲ ደቀንስትዮ» ከም ወትሩ ከተፍ ኢላ። ጽቡቕን ዕዉትን ማዓልቲ ድማ ይግበረልና። ከምቲ ልሙድ ማዓልቲ ደቀንስትዮ ክብርቲ ከም ምዃና መጠን ድማ እነሆ፡ ነዛ ማዓልቲ’ዚኣ ንምብዓላ ተባሂሉ ኣብ መላእ ዓለም ዓበይትን ንኣሽቱን ምድላዋት ይግበር ኣሎ። ንሕና ኤርትራውያን እንተኾነ’ውን፡ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ደንበታት ኰንና

READ MORE