Osloብሰንበት ዕለት 11 ሓምለ ንጉዳይ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝምምልከት፡ ኣብ ኦስሎ ኖርወይ ሰፊሕ ምዪጥን ምርድዳእን ዝተገብሮ ኣኼባ ተኻይዱ፡፡ እዚ ኣኼባ`ዚ ኣቐዲሙ ክግበር መደብ ወጺኡዎ እኳ እንተነበረ፡ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ቴክኒካዊ ጸገማት`ዩ፡ ክሳብ ሕጂ ከይተገብረ ክጸንሕ ክኢሉ፡፡

UGANDAብእስላማዊ ጥሩፍነትን ምስ ኣልቓዒዳ ዘለዎ ርክብን ዝኽሰስ ሶማላዊ ጉጅለ ኣሸባብ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዘካየዶ ግብረሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ኤርትራውያን መንነት ናይቶም ሽዱሽተ ክረጋገጽ ከሎ፡ ናይታ ሓንቲ ጓልንስተይቲ መንነት ግን ብሰንኪ ከቢድ ኩነታት ማህረምታ ብቐሊሉ ክረጋግጽ ከምዘይተኻእለ ምንጭታት ካብ ካምፓላ ሓቢሮም።

EDRCኣብ ነዘርላንድ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ማእከል ምርምርን ስነዳን ነቲ ትማሊ ዕለት 11-07-2010 ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ከተማ ካምፓላ ዝተፈጸመ 5 ኤርትራውያን ዘለዉዎ 74 ትንፋስ ዝቐዘፈ ናይ ፈርሓት ስጉምቲ መጥቃዕቲ  ግብረ ሽበራ ብትሪ ይኹንን፣

Eritreaህዝቢ ኤርትራ መሪር ቃልሲ ኣካይዱ ብኸቢድ መስዋእቲ ናጽነት ሃገሩ ምስ ኣረጋገጸ፡ ፡ ናብ ምዕባለን ህንጸትን ዝቐንዐ ኣቓልቦ እምበር ንኻልኣይ ዙርያ ቓልሲ ስነኣእሙራዊ ምድላዋት ዘሰላሰለ ኣእምሮ ኣይነበሮን።

Kampalaኣብቲ ብእስላማዊ ጥሩፍነት ዝኽሰስ ኣሸባብ ዝብሃል ጉጅለ ሶማል ኣብ ካምፓላ፡ ኡጋንዳ ዝተኽየደ ህይወት 74 ሰባት ዘጥፍአ መጥቃዕቲ ቦምባ፡ ዛጊት፡ 5 ደቂ ተባዕትዮን 2 ደቀንስትዮን ኤርትራውያን ከምዝሞቱ ተለልዮም ከምዘለዉ፡ ዝቖሰሉ ‘ውን ከምዘለዉ ምንጭታት ኣሰና ካብ ካምፓላ ሓቢሮም።

axእታ ጋዜጣ ድሕሪ ነ’ዚ ኣርእስቲ ኣብ ዓምዳታት ምስፋር ካብ ትምስረት ድሕሪ 45 ወይ 47 ዓመታት ካብ እትህቦ ዝነበረት መንፈሳዊ ማሕበራውን ፍልጠታውን ፈልፋሊ ትምህርቲ ብምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ዲ.ፍ ዝተኣገደት ነባር ካብ ቀዳሞት፡ ቀዳመይቲ ዝተኣገደት ጋዜጣ’ያ።

…ኣብዛ  ሰንበት’ዚኣ ንኣዜብ ብዙሕ ነገራት በብታራ መስርዕ ሒዞም ተደራረብዋ። ሓንሳብ ኣብ ማእከል ድኽነትን ስእነትን ጅሆ ተታሒዛ መውጽኢ ከተናዲ ኣርፈደት። ጸኒሓ ከኣ ንዘይትዕውተሉ ምስ ክንነብር በሃልቲ ሰባት ተሓናኒቓ፡ ንህሉው ኩነታት ከተቃልዕን ከተረድእን ገጠመት።

ብሎሚ መዓልቲ ኣኼባ ሽማግለ ዋዕላ ስቶክሆልም ዳርጋ ሓደ ሰሙን ሓሊፉ፡ ሽማግለ ዋዕላ ስቶክሆልም ብዛዕባ ዝተኻየደ ኣኼባ ንህዝቢ ዘሕለፎ መልእኽት የብሉን። እቲ ምስጢር ከኣ ከቢድ ኣይኮነን። ኣብ’ቲ ኣኼባ ስምምዕ ስለ ዘይነበረ ጥራሕ’ዩ ኢልካ ክሕለፍ ይከኣል።

Tedrosኣብ ከተማ ህይስተን ቴክሳስ ብደገፍትን ሚሊሻታትን ስርዓት ፋሽስቲ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ጋዜጠኛ ቴድሮስ መንግስቱ ንዝተፈጸመ ገበንን ዓመጽን ንምቅላዕን ነቶም ገበነኛታት ኣብ ሕጊ ንምቅራብን ዝዓለመ ሰልፊ ምኻኑ ከነነጽር ንፈቱ።