G15ጉጅለ 15ን ገበናቶምን ትብል ኣርእስቲ ብህግደፍ ተዳሊያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት (ቤት ትምህርቲ ካድር) ናቕፋ ትቐርብ ጽሕፍቲ’ያ። ንኩነታት ኣቀራርባ እዛ ጽሑፍቲ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ነቲ ተምሃራይ ብንባብ ጥራይ’ያ ትቐርብ።