መገዲ መንእሰይ (ቀዳማይ ክፋል) – (ሓንቲ ዓለም) ብ ኣማኑኤል

Amanuel Sahleመንእሰይ ከይኮነ ዝዓበየ ሰብ የልቦን። ገለ ግን ኣለዉ ስድራኦም ብንእስነቶም ሓላፍነት የሰክሙዎም እሞ፡ ንእስነት ከይረኣዩ ዚዓብዩ። ኩሉ ጸጽሕፍቶኡ ኣለዎ።

ንእስነት ዕዳ ኢዩ ኪብሃል ንሰምዕ። ሓቂ’ዩ፡ ብብዙሕ መገዲ ዕዳ ኢዩ። ግን ንሃገርካ ወይ ንህዝብኻ ወይ ንሰብ ከማኻ ገለ ከየበርከትካ ክትሓልፍ ከሎኻ ኢዩ እቲ ዝዓበየ ዕዳ።

ንእስነት ምስ ሓለፍካዮ፡  ማለት ካብ መንእሰይ ናብ ሓዳርን ንቡር መነባብሮን ምስ ሓለፍካ፡ እቲ ናይ ለውጢ ኣተሓሳስባኻ እናተዳኸመ ኢዩ ዚኸይድ። ቅድም ከም ሓዊ እተቃጽል ዝነበርካ፡ ደሓር ግን ንባዕሉ ንሓዊ ክትጸልኦ ትጅምር። ኣንታ ግደፉዎ እንታይ ኢልኩምዎ ኢኹም ኣብ ዘይሕማምኩም ትኣትዉ ክትብሎም ትጅምር ነቶም ከምቲ ብንእስነትካ ዝነበርካዮ እሳት ኪኾኑ ዝደለዩ። ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ትሳተፍ ከም ዘይነበርካ፡ ኣንታ ኣእዳውኩምን ኣእጋርኩምን ኣኪብኩም ግዳ ትም ዘይትብሉ ምባል ይጥዕመካ፡ ይምቅረካ።

ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ፡ ወርሒ መጸት ንዑ ሆ ንበል እናበሉ ዚመርሑና በላሕቲ መንእሰያት ነይሮም። ኣንጻር ቬትናም፡ ኣንጻር ፊውዳሊዝም፡ ኣንጻር እዚዶ፡ ኣንጻር እቲዶ። ድሕሪ 30 ዓመታት ነቶም ዚቕስቅሱና ዝነበሩ ሰባት ኣልዒለ ንሓደ ተወኪሰዮ። እከለስ ከመይ ኣሎ? ንኡስ ቡርዣ እንድዩ ኾይኑ። ዘገርምዩ። ገሊኦም ከኣ ኣብቲ ዚኸሱዎ ዝነበሩ መንግስቲ ጽቡቕ ስራሕ ረኺቦም፡ ቦታኦም ከይትትንከፎም ለይትን መዓልትን ኣንጻር ለውጢ ኪቃለሱ ዚነብሩ ነይሮም።

ስለዚ ከምቲ ብግዜ ንእስነትካ ንእግዚኣብሄር ዘክሮ ዚብሃል፡  ብግዜ ውዑይ ሓይልኻ ኣእምሮኻን ድማ ንፍትሒ  ምዝካራ ጽቡቕ ኢዩ። እግዚኣብሄር ከኣ ፍትሒ ኢዩ ዚፈቱ።

ኣብ ዝኾነ ቦታ ፍትሒ  ዘየሎ ኮይኑ ምስ ዚረኣየካ፡ ብሓሳባትካን ብብርዕኻን ተቓለስ። ማለት ዓቕምኻ  ከም ዘፍቀደልካ።

ኣእምሮ ወድሰብ፡ የፍርስን ይሃንጽን፡ የዐርን የበላሹን፡ ይፈጥርን የዕኑን። ኣእምሮ መንእሰይ ከኣሞ ቀይዲ ስለ ዘይብሉን፡ ብባህልን ልማድን ወግዕን ድማ ስለ ዘይድረት፡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዚገብሮ ለውጢ ብቐሊሉ ዚግመት ኣይኮነን።

ኩሎም እዞም ኣብዛ ዓለምና ለውጢ ዘምጽኡ ሊቃውንቲ ይኹኑ ወይ መራሕቲ ሃገር ወይ መራሕቲ ሰራዊት፡ ወይ ፈላስፋታት፡ ጌና መንእሰያት ከለዉ ኢዮም ነቲ ተኣምር ኪገብሩዎ ዝኸኣሉ። እስክንድር ዓብዪ ንዓለም ኣብ ትሕቲ ኣእዳዉ ከውድቓ ከሎ፡ መንእሰይ ኢዩ ነይሩ። ኮሎምቦስ ንኣመሪካ ቅድሚ ምድህሳሱ እቲ ሓሳባት ጌና መንእሰይ ከሎ ኢዩ መጺኡዎ። ከምኡውን ሓያሎ ሊቃውንትን ፈላስፋታትን ጌና መናእሰይ ከለዉ ኢዮም እቲ ቀንዲ ስራሖም ወይ ርኽበታቶም ዘቃልሑዎ።

ገለ መንእሰያት፡ ኣብ ሃገርና ፍትሒ ጐዲሉ እናረኣዩ፡ ከም ዘይረኣዩ ትም ኪብሉ ንምልከት ኣሎና። ኣዒንታቶም ዓሚቶም፡ ኣእዛኖም ዓጽዮም፡ ገሊኦም ናይ ዓለማዊ ዋኒኖም፡ ገሊኦም ድማ ናይ መንፈሳዊ ሕልምታቶም ከካይዱ ይውዕሉ ኣለዉ።

እንታይ ደኣ ኣብ ሃገርና ህዝቢ እናተሳቐየ ትም ትብል ትብሎም። ጸሎት ንግብረሎም ኣሎና ዚብሉ ብዙሓት ኢዮም። መንእሰያትናኮ፡ ኩሎም ደኣ ኣይኮኑን እምበር፡ ብንእሽቶኦም ኣሪጎም። ኣብ መገዲ ክትረኽቦም ከሎኻ፡ ከምዞም ናይ ቀደም ወለዲ፡ ስም ኣምላኽ እናጠቐሱ ናይ እርጋን መንፈስ የሕድሩልካ። ኣምላኽ ደኣ ሎሚ ዲዮም ፈሊጦምዎ? ኣምላኽሲ ኣምላኽ ጀጋኑን ተባዓትን እምበር ኣምላኽ ምሽክንክን በሃልቲ ኣይኮነን።

ገሊኦም ድማ፡ ኣብቲ ዕቝባ ዚሓቱሉ ሃገር፡ ሻዕብያ ቀጥቂጣትና፡ ሓሪዳትና፡ በሊዓትና ኪብሉ ከም ዘይጸንሑ፡ ፍቓድ መንበሪ ምስ ተዋህቦም ናብቲ ናይ ህግደፍ ጓይላ ይኸዱሞ፡ እንታይ ደኣ ወሪዱካ ናብ በላዕትኻ ኬድካ ምስ እትብሎም፡ ኣዋልድ እንዲና ክንድውር ደሊና ይብሉኻ። ድኹምን ሕልና ዘዕርብን መልሲ።

ገለ ካብ ኣንበብቲ ምናልባት፡ ንስኻስ መንእሰይ ከሎኻ እንታይ ጌርካ ትብሉኒ ትኾኑ። ብዙሕ ከም እተጋገኹ እየ ዝኣምን። ግን ብደገኳ ብዙሕ ናይ ርሱናት መንእሰያት ጠባይ እንተ ዘይነበረኒ፡ ብውሽጠይ ግን ርሱንን ካብ ሰብ እተፈልየን ኣተሓሳስባ ኢዩ ነይሩኒ። ኣብ ግብሪ ግን ኣየውዓልኩዎን። ካብ ጌጋታተይ ግን ተማሂረ። ንሰብ ክምህር ድማ እፍትን ኣለኹ።

እቲ ሕመረት ጽሑፈይን መልእኽተይን ከምዚ ዚስዕብ ኢዩ። ወድሰብ ኣእምሮኡ ከዘውትር፡ ኪመራመር፡ ኪሓስብ፡ ኪትንትን፡ ናይ ኣእምሮ ትብዓት ኪህሉዎ፡ ንዙርያኡ ኪልውጥ ኪፍትን፡ ኣብ ጭቡጥ ነገራት ኪምርኰስ፡ ኣብ መንጎ ዓሌታትን ሃይማኖታትን ዘሎ ፍልልያት ብተጻዋርነት ክርእዮ፡ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ፍልልያት ከም ሃብቲ ወይ ምርቓ ደኣምበር ከም መርገም ከይርእዮ፡ ወናኒ ናይ ነብሱ ኪኸውን፡ ብኸንቱ ሕልምን ጥሩፋዊ ሃይማኖታዊ ስምዒታት ከይምራሕ፡ ንወለዱን ንሃገሩን ኪፈቱ፡ ጥዑይን ኩሉ ዚጥርንፍ መንፈሳዊ ባህርያት ከጥሪ፡ ግዜኡ ኣብ ምሕጋዝን ምግልጋልን ወድሰብ ከጥፍኦ፡ ንፍትሒ ልዕሊ ኹሉ ኪርእያ፡ ንወድሰብ ከም ሓዉ ወይ ከም ሓውቱ ኪርእዮ፡ ወዘተ. ።

መንፈሳዊ ምዃን ጽቡቕ ኢዩ። ወድሰብውን ብመሰረቱ መንፈሳዊ ኢዩ። ግን ኣእምሮ ኸኣ ተዋሂቡዎ ኣሎ። እዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም 500 ሚእቲ ዓመታት ኣቢሉ ንድሕሪት ተመሊስኩም እንተ ትርእዩዋ ኔርኩም፡ ኣብ ጋህነምእሳት ከም ዘለኹም ኮይኑ ምተሰመዓኩም። ባቡራት፡ ሉቸ፡ ነፈርቲ፡ ብነዳዲ ዝኸዳ መራኽብ፡ ራድዮ፡ ውዑይ ባኞ፡ ጽሩይ ማይ፡ ንጹህ ሽቓቕ፡ ቅልጡፍ ሕትመት፡ ኣንጻር ረኽሲ ዝኾነ ፐኒሲሊን፡ ኣንጻር ፖሊዮ በዲዶ ተታኑስ ጋንግሪን ክታበት፡ ወዘተ. ኣብዘን ዝሓለፋ 150 ዓመታት ኢዩ መጺኡ። መን እምጺኡዎ? ሳየንስ። ሳየንስከ እንታይ ኢዩ? ኣእምሮ ሰብ ዝፈጠሮ ኣገባብ ኣተሓሳስባ!!!!! ኣምላኽ ንወድሰብ ካብ ዝሃቦ ውህበታት እቲ ዝዓበየ ኣእምሮ ኢዩሞ ብውሕልነትን ትብዓትን ከዘውትሮ ይግባእ። ብባዮሎጂካዊ መገዲ ንሰብ ካብ እንስሳታት ዚፈልዮ ኣእምሮኡ ደኣምበር ካልእ ኣይኮነን። ስለዚ ሽሕኳ መንፈሳዊ እንተ ዄንካ፡ ኣእምሮኻ ግን ኣዘውትሮ እብል።

እቲ ድኹም መንፈሳዊ እየ በሃላይ ግን፡ ነዚ ኹሉ ረሲዑ፡ ኣብቲ ንድሕሪት ዚመልስን ምስጋና ዘይብሉን ሕልምን ከንቱ ትምኒትን ይነብር ኣሎ። ነዚ ኹሉ ኣእምሮ ወድሰብ ዝፈጠሮ መሳለጥያታት ይጥቀመሉሞ፡ ተመሊሱ ከም ናይ ሰይጣን ምህዞ ጌይሩ የቕርቦ። ብሕክምና ኪሓዊ ዚኽእል ሕማማት፡ ኣጆኻ ከሕውየካ እየ እናበለ ንኽንደይ ሰባት ኪልክም ይውዕል ኣሎ። ኣነ ነዚ ከምዚ ዝበለ ተግባራት፡ ናይ ሲኣይኤ ውዲት ከይከውን እየ ዝጥርጥር። ከምዚ ዝበለ ባህርያት ድማ ኣብ ኣፍሪቃን ገለ ሳልሳይ ዓለማት ደኣምበር፡ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት (ኤውሮጳ፡ ኣመሪካ፡ ካናዳ፡ ጃፓን ወዘተ..) ብብዝሒ የልቦን። ፈረንጂ ወትሩ ኪጻወቱልና ዲዮም ኪነብሩ?!!!

ከም ሓቂ ክንዛረብ እንተ ዄንና፡ ከም ኣቦታትና መንፈሳውያን ኣይነበረን። ኣዴታታና ኩሉ ናይ መንፈሳዊ ተግባራት ኣርእየናና ኢየን ሓሊፈን።  ኣቦታትና፡ ብሓደ ኢዶም ሴፍ ብሓደ ኢዶም ድማ ኣምላኻዊ እምነትን ደገፍን ሒዞም ኢዮም ዓዲ ኣጽኒሖምልና።

ሎሚ ግን ግዜ ተለዊጡ። እቶም ዝኣመንናዮም ካህናት ናብ ህግደፍ ኣሚኖም። እቶም መንእሰያትና ድማ ሕልማዊ ጠባያት ኣጥርዮም። እሞ ነዛ ሃገርና ደኣ መን የድሕና? ንኣዛብእ ዲና ክንገድፋ? መንእሰያትና (ኩሎም ማለተይ ኣይኮነን) ስለምንታይ ልቦም የስግል ኣሎ? ናይ ኣእምሮ ትብዓት ምርኣይ ስለምንታይ ኢዩ ከም ኣረምነት ተቘጺሩ? እንታይ ኢዩ ምስጢሩ?

ይቕጽል…


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *