ሓባራዊ መግለጺ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራን ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጥን

timeforchangeናይ ሓባር መግለጺ ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራን  ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጥን ብምኽንያት ውድድር ኩዕሶ ኣግሪ ሰሜን ኣሜሪካ


ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ እቲ ዓመት ዓመት ዝካየድ ውድድር ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ግዚኡ ስለዝኣኸለ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብቲ ጸወታ ንኽሳተፉ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኣሜሪካ፣ ካናዳን ኤውሮጳን ጉዕዞኦም ናብ ኦክላንድ ካሊፎርንያ ከቕንዑ እዮም። እዚ ዓመታዊ ውድድር ኤርትራውያን ካብ ነዊሕ ጊዜ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት ዓቢ ተራ ተጻዊቱን ገና ይጻወትን ኣሎ። እዚ ውድድር ኣብ ዝሰናድኣሉ ግዜ ኤርትራውያን ነንሓድሕዶም ብጉዳይ ሃገሮም ይመያየጡን ይዛተዩን። ኤርትራውያን መንእሰያት ባህልን ልምድታትን ዓዶም ዓቂቦም ነንሓድሕዶም ዝፋለጥሉን ናብ ቀጻሊ መድረኽ ናይ ናብራ መሰጋገሪ ባይታ ኮይኑ’ውን ዘይናዓቕ ኣበርክቶ ጌሩን ኣብ ምግባርን ይርከብ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ውድድራት ስጋብ እዛ ዕለተ ሎሚ ኣብ ምሕያል ኤርትራዊ ሃገራውነት ተርኡ ንኽጻወትን ዝገበሩ፥ ኣባል ፌደረሽን ኮይኖም ሃገራዊ ግብኦም ዘበርከቱ ድማ ክምስገኑ ይግባእ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈቲና ጸሊእና ከየልዓልናዮ ክንሓልፍ ዘይከኣል ጉዳይ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ድማ ንሕና ኣብዚ ኣብ ሃገረ ስደት እንነብር ኤርትራውያን መንእሰያት ንዓና ጥዒሙና ማለት ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ገዲፍናዮም ዝመጻእና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ጥዒሙዎም ማለት ከምዘይሙኻኑ ክንርዳእ ይግባኣና። እቲ ንሕና እንሕልፎ ሓጎስን ዳንኬራን ድማ ሙሉእ ዝኸውን እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው መዛኑና ኣብ ገዛእ ዓዶም ናይ ሓርነት ኣየር ምስ ዘስተንፍሱ ጥራይ እዩ። ንሶም ከም ጊላ ኣብ ትሕቲ ኣደራዕ ህግደፍ እንዳተሳቐዩ ንሕና ሱቕ ኢልና ክንዕዘብን ንፈንጠዝያን ጊዜያዊ ሓጎስን ክንግዛእ ጉቡእ ኣይኮነን። መንእሰያት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከምኡውን ዕሸላት ህጻውንቲ ኣብ ቀላይ መዲተራንያን ብዘይ መላስ ኣውያት ክሃልቁን ኣብ በረኻታት ሲናይ መጻወቲ ሸፋቱን ክኾኑ እንዳረኣናን እንዳሰማዕናን ከነስቅጥ ኣይግብኣናን።

ኩልና ከም እንፈልጦ እዚ ፈደረሽን ውድድራት ኩዕሶ ኣግሪ ካብቲ ቀደም ዝነበሮ ኣካይዳ ቀይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጽልዋን ምትእትታውን ህግደፍ ናጻ ምዃኑ፥ ንሕና ኣባላት ማሕበራት መንእሰያት ብኣወንታ ከምእንርእዮ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ ኣይንደልንን። ንሕና ዝቖምናሉ ዓላማ ድማ ንረብሓን ጥቕምን ኤርትራውያን መንእሰያት ስለዝኾነ ምስ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ድሉውነትና ነርጋግጽ። ጸወታ ስፖርትን እቲ ንሕና ንጣበቐሉ ዘለና ምኽባር መሰል ደቂ ሰባትን ድማ ሓደ ምስቲ ካልእ ዝተታሓሓዙን ዘይነጻጸሉን እዮም ክንብል ንደፍር። ከመይሲ መሰል ምዝንጋዕን ምጽዋትን መቐጸልታ ናይ መሰል ብነጻ ሓሳባትካ ምግላጽ፣ መሰል ናይ እምነት፣ መሰል ብዘይ ፍርሂ ምንባር፣ መሰል ናጻ ኮይንካ ምንቅስቓስ ወዘተ ስለዝኾነ።  

ንሕና እቶም ኤርትራውነት ተሰሚዑና ናብዚ በዓል ክንሳተፍ እንመጽእ ኤርትራውያን ቅድሚ ነቲ ውድድር ጸወታ ናይ ኤርትራውያን ኢልና ምዝራብና ድማ እቲ ንዓና ኤርትራውያን ከስምየና ዘኽእል መሰልን ክብርን ኣለና ድዩ ኢልና ንነፍስና ክንውከስ ይግባእ። ኤርትራዊ እትበሃል ድማ እቲ በጃ ዝተኸፍሎ መሰልካን ክብርኻን ምስ ዝሕለወልካ እዩ’ሞ ቅድሚ ናብ ጸወታ ኩዕሶ ኤርትራውያን ምኻድና ነቲ ኤርትራውነትና ከንውሕሶን ግቡእ ትርጉሙን ከነልብሶን ኣለና። ነዚ ስለ እንርዳእ ንሕና ስቓይ ህዝብና ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መዛኑና ብህግደፍ ዝወርድ ዘሎ ስቓይን ሓሳረ መከራን ንዓናውን ስለ ዘሕዝነናን ስለ ዘቐንዙወናን፥ ብብልጭልጭ ናብራ ሃገረ ኣሜሪካ ከይተሰነፍና ንመሰል ኩሉ ኤርትራዊ ንቃለስ ዘለና ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ኣብ ጎኒ ውጹዕ ህዝብኹም ተሰሊፍኩም ዕምሪ ውልቀ ምልኪ ንኸተሕጽሩ ኣትሪርና ንጽውዕ።

ኣብ ጊዜ ሰውራ ባህር ተጻወቲ ኩዕሶ ሃገርና ነቲ ኣዝዮም ዘፍቅርዎ ጸወታ ከይመነው ነቶም ኣዝዮም ዝፈትውዎም ደገፍቶም ብንብዓት ተፈላልዮም ናብ ሜዳ ወሪዶም በጃ ከምዝሓለፉ ታሪኽና ይምስክር። እሞ ኩሉኹም ናብዚ ውድድር እትሳተፉ ኤርትራውያን መንእሰያት መቐጸልታ ኣቦታትኩምን ኣያታትኩምን ምዃንኩም ፈሊጥኩም ኣምባሳደራት ህዝብን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንኽትኮኑ፥ መጻኢት ኤርትራ ፍቕሪ፣ ሰላም፣ ፍትሕን ስኒትን ዝመለለይኣ ሃገር ንኽትህልወና ንሕና መንእሰያት ብጾትኩም ብስም’ቶም ምእንታና ማለት ምእንቲ ኩሉ ውጹዕ ህዝቢ ዝሓለፉ ሰማእታትና ሃገራዊ ጻውዒትና ነቕርብ።

ሓፋሽ ህዝብና ምሉእ ናጽነትን ሓርነትን ስጋብ ዝረክብ መኸተና ቀጻሊ’ዩ!  

ናይ ሓባር መግለጺ

ብዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራን  ብኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጥን

1 ሓምለ 2011, ኦክላንድ ካሊፎርንያ


What do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *